logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Hotărârea nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Nr. 57 din 24.10.2019
Recomandări: 16.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop identificarea domeniilor sensibile la riscurile aferente managementului și gestionării resurselor Fondului Viei şi Vinului, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor existente în gestionarea mijloacelor Fondului prin prisma conformităţii repartizării și utilizării resurselor acestuia, precum și asigurarea că controlul intern organizat de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului garantează conformitatea proceselor afer

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandări(16)

Recomandarea: 2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 17.12.2019

Recomandarea: 2.2. de comun cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, și se recomandă să asigure respectarea prevederilor pct.8 din Regulamentul Fondului Viei și Vinului privitor la transferul lunar (pe măsura necesității) a mijloacelor Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului Național al Viei și Vinului deschis în Contul Unic Trezorerial pentru instituțiile publice la autogestiune, ceea ce va exclude practica de acumulare a mijloacelor financiare semnificative nevalorificate în conturile Oficiului Național al Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 18.11.2020

Recomandarea: 2.3.1. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul asigurării planificării realiste a bugetelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea prevederilor art.323 alin.(3) lit.b) din Legea viei şi vinului, în special prevederile referitoare la contribuțiile încasate în anul precedent;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 18.11.2020

Recomandarea: 2.3.2. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul remedierii deficiențelor constatate vizând gestionarea conformă a mijloacelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea statutului dublu acordat Oficiului Național al Viei și Vinului (deținerea concomitentă a statutului de instituție bugetară și de instituţie publică la autogestiune);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 18.11.2020

Recomandarea: 2.3.3. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască mecanismul de gestionare, calculare, achitare și evidență a contribuțiilor și penalităților în Fondul Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 18.11.2020

Recomandarea: 2.4.1. de comun cu ONVV: în scopul racordării la situația reală a prevederilor art.322 alin.(3) din Legea viei și vinului și ale pct.12 din Statutul Oficiului Național al Viei și Vinului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.725 din 16.09.2013 , să asigure revizuirea cadrului regulator privind componența Consiliului de coordonare;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 19.06.2020

Recomandarea: 2.4.2. de comun cu ONVV: să asigure aprobarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a structurii organizatorice și efectivului-limită ale Oficiului Național al Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 19.06.2020

Recomandarea: 2.5. să asigure revizuirea și completarea Legii salarizării și Hotărârii Guvernului „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie finaciară” , în special privitor la salarizarea conducărorilor instituțiilor publice la autogestiune neincluse în Anexănr.4 la Hotărârea menționată;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 18.11.2020

Recomandarea: 1. Să elaboreze și să aprobe proceduri scrise, bine formalizate, de modificare/rectificare a bugetului FVV (pct.4.1.4).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 16.11.2020

Recomandarea: 2. Să asigure elaborarea și aprobarea criteriilor și indicatorilor măsurabili pentru acordarea sporului lunar în mărime de 15%, precum și a obiectivelor pentru acordarea sporului pentru performanța individuală (pct.4.3.1.1, pct.4.3.1.2).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 10.06.2020

Recomandarea: 3. Să asigure documentarea regulamentară a cheltuielilor pentru primirea delegațiilor străine (pct.4.3.8).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 24.06.2020

Recomandarea: 4. Să excludă practicile de cofinanțare/sponsorizare a evenimentelor la care nu se realizează măsuri de promovare a produselor vinicole (pct.4.3.9).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 26.10.2020

Recomandarea: 5. Să asigure contabilizarea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului (pct.4.4.4.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 23.06.2020

Recomandarea: 6. Să asigure reconcilierea periodică a datelor de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și din Registrul vitivinicol în scopul identificării evaziunilor fiscale (pct.4.5.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 19.02.2020

Recomandarea: 7. Să fortifice eforturile în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Planul Strategic pentru anii 2017-2020 (pct.4.6.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 10.06.2020

Recomandarea: 8. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat: În scopul stabilirii cazurilor de nedeclarare și nevirare a contribuțiilor în FVV, SFS va asigura elaborarea și completarea registrului riscurilor de neconformare cu riscul menţionat, prin care să se efectueze contrapunerea informației disponibile prezentate de către SV, ONVV, declarațiile agenților economici privind datele raportate SFS și datele privind exportul vinurilor (pct. 4.5.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Data implementării: 16.11.2020