Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 73 din 17 noiembrie 2011 privind Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Nr. 73 din 17.11.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui raionului Sîngerei dl Gh. Meaun, consultantului superior al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat dl T.Donos, şefului Direcţiei Generale Finanţe dna M.Bordeniuc, sefului Secţiei Cultură dl V.Rusu, sefului Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei dna T.Sincovschi, primarului s.Rădoaia dl Gh.Patraşcu şi directorului Centrului de zi şi plasament temporar pentru oameni în vîrstă şi adulţi cu dizabilităţi "Agape" dl A.Covaliov, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Auditul s-a efectuat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept scop verificarea regularităţii şi conformităţii executării veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public.

Auditul a fost planificat şi s-a realizat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2], iar la auditarea operaţiunilor financiare a fost aplicat nivelul de materialitate stabilit. Probele de audit s-au obţinut în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, fiind folosite diferite tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare; verificarea selectivă a registrelor contabile şi documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi a informaţiei financiare; studierea selectivă a deciziilor Consiliului raional; observaţiile directe.

Reieşind din semnificaţia problemelor identificate şi din riscurile determinate la etapa de planificare a auditului, au fost selectate pentru auditare unele aspecte ce ţin de execuţia veniturilor şi cheltuielilor, precum şi de gestionarea patrimoniului public, efectuîndu-se verificări atît la subdiviziunile Consiliului raional Sîngerei, cît şi la unele autorităţi ale administraţiei publice locale.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa, Curtea de Conturi

a constatat:

Auditul bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public relevă că politicile şi procedurile bugetar-fiscale promovate de administraţia publică locală în execuţia bugetară nu au avut ca finalitate îmbunătăţirea managementului finanţelor publice. Dimpotrivă, s-a depistat un şir de cazuri de indisciplină financiară, sumarul neregulilor şi abaterilor constatate majorîndu-se comparativ cu perioada anterioară verificată.

În acest context, se relevă că:

♦ DGF nu şi-a exercitat în modul corespunzător atribuţiile, fiind constatate cazuri de estimare incorectă a bazei fiscale, precum şi deficienţe ce ţin de prognoza bugetară a părţii de venituri atît a bugetului raional, cît şi a bugetelor UAT de nivelul I. Această situaţie este determinată de: lipsa în cadrul DGF a standardizării proceselor operaţionale şi proceselor de lucru aferente elaborării prognozei bugetare; neactualizarea bazei de date a Cadastrului funciar la nivel de raion; lipsa unui sistem de comunicare cu agenţii economici care contribuie semnificativ la formarea bugetului UAT şi, nu în ultimul rînd, de indisciplina angajaţilor la exercitarea atribuţiilor funcţionale în cadrul entităţii.

  • Deficienţele existente la planificarea veniturilor bugetare, precum şi preocuparea necorespunzătoare a autorităţilor de identificarea şi evaluarea bazei impozabile constituie un impediment în sporirea şi consolidarea surselor proprii. Numai unele verificări selective denotă neîntreprinderea măsurilor pentru încasarea integrală a veniturilor cuvenite bugetului în sumă de 729,2 mii lei. Concomitent, în perioada auditată, n-a fost asigurată încasarea veniturilor planificate în sumă totală de 306,3 mii lei.
  • Există probleme, dar şi riscuri generate de factori subiectivi în acţiunile de redistribuire a transferurilor provenite din bugetul de stat pentru susţinerea financiară a UAT, în sumă de 35,6 mil.lei. Mijloacele respective au rezultat din abordările diferite în raporturile interbugetare, astfel încît din bugetul de stat au fost alocate transferuri pentru contingentul de copii în baza datelor Biroului Naţional de Statistică, pe cînd din bugetul raional s-au alocat transferuri bugetelor UAT de nivelul I în baza datelor privind numărul real al copiilor care frecventează instituţiile de învăţămînt.
  • Multiple nereguli şi abateri s-au constatat la componenta ce ţine de retribuirea muncii, acestea fiind admise în rezultatul acordării diferitor premii, sporuri, concedii suplimentare funcţionarilor publici şi altor categorii de angajaţi. Astfel, în perioada auditată, conducătorii instituţiilor bugetare au acceptat achitarea unor plăţi neregulamentare în sumă totală de 596,1 mii lei, care sînt semnificative comparativ cu mijloacele valorificate la componenta dată (3,3% din totalul cheltuielilor). Situaţia respectivă atestă un fenomen grav, cu tendinţe de extindere continuă.
  • Nereguli şi abateri semnificative se admit şi la folosirea banilor publici destinaţi achiziţiilor de mărfuri (lucrări, servicii). Astfel, s-au înregistrat încălcări în sumă de 2,4 mil.lei, cu riscuri de fraudare şi de manipulare a procedurilor de achiziţie. Cazuri grave, care atestă iresponsabilitatea factorilor implicaţi în achiziţionarea mărfurilor, au fost constatate la două entităţi subordonate Consiliului raional. Nerespectarea procedurilor legale a determinat faptul ca cîştigătorul achiziţiei să perfecteze şi să prezinte toate cele 3 oferte de preţuri, dintre care două oferte au fost perfectate în mod ilegal. Toate acestea condiţionează utilizarea ineficientă a mijloacelor publice. 
  • Managementul ineficient la utilizarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, precum şi nerespectarea legislaţiei în vigoare ce ţine de domeniul dat au cauzat deficienţe în sumă totală de 3,2 mil.lei, inclusiv soldate cu cheltuieli neîntemeiate în sumă de 134,9 mii lei. Executorii de buget au ignorat legislaţia în vigoare la valorificarea mijloacelor pentru investiţii şi reparaţii capitale, admiţînd cazuri de utilizare a mijloacelor bugetare în sumă totală de 2,9 mil.lei în lipsa documentaţiei respective, elaborată şi expertizată regulamentar. Deficienţele menţionate condiţionează apariţia riscului de majorare a volumului de lucrări, precum şi limitează controlul asupra valorificării mijloacelor publice în scopurile respective.
  • Controlul ineficient din partea Consiliului raional Sîngerei asupra procesului de acordare a împrumuturilor a permis DGF să acorde împrumuturi UTA de nivelul I în sumă de 140,0 mii lei în lipsa deciziilor corespunzătoare ale Consiliului raional. Concomitent, nu s-au întreprins măsurile necesare de restituire în termen a împrumuturilor acordate anterior în sumă de 429,0 mii lei.
  • În pofida faptului că circa 95% din cheltuielile bugetului raional sînt transferuri de la bugetul de stat, Consiliul raional şi entităţile subordonate nu au fost preocupate de eficientizarea cheltuielilor de întreţinere, fapt ce a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 160,6 mii lei (pentru linii telefonice suplimentare, întreţinerea autoturismelor de serviciu).
  • Alocînd 64,1 mii lei pentru participarea colectivului artistic (de amatori) la două festivaluri internaţionale, Consiliul raional nu a ţinut cont de prevederile cadrului regulator în domeniul dat. Normele legale au fost ignorate şi la suportarea cheltuielilor legate de deplasările respective. Astfel, potrivit ordinului şefului Secţiei Cultură, în componenţa delegaţiei a fost inclus şeful DGF în lipsa deciziei Consiliului raional, precum şi două persoane care nu activează în cadrul instituţiei, iar suma totală achitată nelegitim pentru deplasări a constituit 46,4 mii lei.
  • Indisciplină şi iresponsabilitate s-au constatat şi la angajarea serviciilor muzicale în cadrul desfăşurării măsurilor culturale, lipsind devizele de cheltuieli şi documentele ce justifică desfăşurarea acestora.

Se practică pe larg angajarea concertelor festive prin intermediul unei persoane fizice (deţinător de patentă), care a prestat servicii muzicale instituţiilor publice în sumă totală de 74,5 mii lei. Numai pentru desfăşurarea în teritoriu a Festivalului internaţional de muzică "Mărţişor 2010" s-au achitat acestei persoane 16,0 mii lei, în realitate serviciile muzicale fiind prestate de O.C.I. "Moldova-Concert" (responsabilă de măsura dată, potrivit ordinului Ministerului Culturii), în sumă de 5,0 mii lei.

Cu depăşirea normelor stabilite regulamentar au fost efectuate şi alte cheltuieli legate de măsuri culturale în sumă totală de 106,0 mii lei, inclusiv pentru deservirea oaspeţilor - 27,6 mii lei; procurarea florilor, diferitor mărfuri de birotică, suvenire - 41,7 mii lei; panouri informative - 22,0 mii lei. Există riscuri de fraudă şi la angajarea de către Secţia Cultură a serviciilor în sumă de 25,0 mii lei (pentru compunerea unor opere muzicale, precum şi pentru 526 ore de repetiţii cu un ansamblu de amatori).

  • Evidenţa contabilă în instituţiile bugetare se ţine sub nivelul cerinţelor şi normelor. Astfel, rapoartele financiare ale Aparatului preşedintelui raionului şi ale unor UAT de nivelul I privind situaţiile patrimoniale nu reprezintă o imagine veridică, în evidenţa contabilă nefiind înregistrat patrimoniul public cu valoarea de 118,5 mil.lei. Au fost constatate şi alte nereguli care atestă indisciplină în domeniul dat. Situaţia respectivă a fost cauzată atît de iresponsabilitatea angajaţilor din entităţile respective la exercitarea atribuţiilor funcţionale, cît şi de controlul nesatisfăcător din partea DGF asupra stării evidenţei contabile în contabilităţile primăriilor satelor/comunelor şi la instituţiile finanţate de la bugetul raional.

Iregularităţile constatate sînt rezultatul iresponsabilităţii şi indisciplinei de care au dat dovadă factorii de decizie la utilizarea banilor publici şi la gestionarea patrimoniului public local, precum şi al lipsei unui control intern eficient în toate domeniile verificate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi:

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit Aparatului preşedintelui raionului Sîngerei, Direcţiei Generale Finanţe, Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi Sport, Secţiei Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, Secţiei Cultură, Centrelor "Agape" şi "Raza Soarelui", primăriilor: or. Sîngerei, or. Biruinţa, s.Chişcăreni şi s.Grigorăuca, în vederea eliminării neregulilor constatate şi luării de măsuri faţă de persoanele responsabile.

3. Despre încălcările şi neajunsurile constatate la executarea bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 se informează Ministerul Finanţelor. 

4. Se informează Inspectoratul Fiscal Principal de Stat despre rezultatele auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public, în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare în vederea sporirii încasărilor bugetare.

5. Materialele privind auditul bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

6. Rezultatele auditului bugetului raional Sîngerei pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public se aduc la cunoştinţă Guvernului şi Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] Legea Curții de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

Recomandarea: 3. Primăria s.Rădoaia să întreprindă măsuri privind încasarea plăților pentru arendă în sumă de 635,9 mii lei.

Autoritatea:PRIMĂRIA RĂDOAIA, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 4. DGF să asigure elaborarea unor criterii clare și transparente privind modul de recalculare și realocare a transferurilor din bugetul raional în bugetele de nivelul I, cu înaintarea acestora, spre aprobare, Consiliului raional.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 2.1. Să asigure standardizarea și crearea bazei de evaluări impozabile fundamentate pentru elaborarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri fiscale și nefiscale.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 2.2. Să asigure o conlucrare eficientă cu UAT de nivelul I, cu alte părți implicate în procesul de planificare a bugetului, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite atît bugetului raional, cît și bugetelor locale.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 5.1. Să întreprindă măsurile de rigoare în vederea responsabilizării conducerii entităților vizate în prezentul compartiment privind neadmiterea pe viitor a neregulilor la achitarea plăților pentru retribuirea muncii.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 1.1. Să asigure ajustarea bazelor de date ale Cadastrului funciar privind bunurile imobiliare deținute de agenții economici și persoanele fizice care constituie obiect al impozitării.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 1.2. Să asigure întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea încheierii contractelor de arendă.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 5.2. să asigure conformarea prevederilor contractului colectiv de muncă la legislaţia în vigoare, cu excluderea clauzelor normative neregulamentare.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 6.1. Să asigure inițierea unei cercetări din oficiu privind cazurile constatate la Centrele „Agape" și „Raza Soarelui", subordonate Consiliului raional, precum și privind neregulile în domeniul achiziţiilor publice, admise de către membrii grupului de lucru pentru achiziții din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional, cu raportarea rezultatelor către Consiliu, în vederea adoptării deciziilor de rigoare.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 6.2. Să asigure desfășurarea unor instruiri în domeniul achiziţiilor publice pentru membrii grupurilor de lucru pentru achiziții din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și autorităților administrației publice locale de nivelul I.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 7.1. Să asigure respectarea cadrului regulator și să intensifice controlul intern la valorificarea mijloacelor bugetare pentru investiții și reparații capitale, inclusiv prin neadmiterea cazurilor de utilizare a mijloacelor în scopurile date în lipsa proiectelor elaborate şi verificate regulamentar la componenta dată.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 7.2. Să întreprindă măsuri legale de restituire a mijloacelor bugetare achitate neîntemeiat S.A. „Drumuri Sîngerei" în sumă de 134,9 mii lei.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 8. Centrele „Agape" și „Raza Soarelui" să asigure recepționarea lucrărilor la obiectivele finalizate.

Autoritatea:CENTRUL ,,AGAPE" , SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 8. Centrele „Agape" și „Raza Soarelui" să asigure recepționarea lucrărilor la obiectivele finalizate.

Autoritatea:CENTRUL ,,RAZA SOARELUI", SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 9. Aparatul preşedintelui raionului să elaboreze şi să prezinte, spre aprobare, Consiliului raional un proiect al Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, ajustat la Regulamentul-tip, cu definirea clară a cheltuielilor „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 10. Să întreprindă măsuri regulamentare în vederea rambursării împrumuturilor cu termenul de achitare expirat în sumă de 429,0 mii lei.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 11. Să revadă numărul abonamentelor de telefonie fixă şi numărul de autoturisme utilizate în scopuri de serviciu, cu ajustarea acestora la numărul reglementat de acte normative în vigoare și înaintarea propunerilor respective Consiliului raional.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 12. Să întreprindă măsuri regulamentare de restituire a mijloacelor achitate nelegitim ca cheltuieli de deplasare în sumă de 46,4 mii lei, concomitent examinînd situația referitor la detașarea persoanelor neangajate în SC, precum și cazul privind detașarea șefului Direcției Generale Finanțe în lipsa Dispoziției președintelui Consiliului raional.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 13. Aparatul președintelui raionului să asigure intensificarea controlului la componenta utilizarea mijloacelor publice pentru desfășurarea măsurilor culturale, inclusiv în vederea excluderii cazurilor de angajare a serviciilor muzicale prin intermediari.

Autoritatea:APARATUL PREŞEDINTELUI RAIONULUI SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 14. Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-nul Sîngerei să verifice plenitudinea achitării de către persoanele fizice a impozitului pe venitul de la prestarea serviciilor de deservire muzicală a ceremoniilor.

Autoritatea:INSPECTORATUL FISCAL DE STAT TERITORIAL SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruința, s.Chișcăreni, s.Grigorăuca și s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidența contabilă.

Autoritatea:PRIMĂRIA BIRUINŢA, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruința, s.Chișcăreni, s.Grigorăuca și s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidența contabilă.

Autoritatea:PRIMĂRIA GRIGORĂUCA, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruința, s.Chișcăreni, s.Grigorăuca și s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidența contabilă.

Autoritatea:PRIMĂRIA RĂDOAIA, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruința, s.Chișcăreni, s.Grigorăuca și s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidența contabilă.

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 15. Primăriile or.Sîngerei, or.Biruința, s.Chișcăreni, s.Grigorăuca și s. Rădoaia să efectueze o inventariere integrală a patrimoniului public, inclusiv transmis în gestiune întreprinderilor municipale, cu înregistrarea acestuia în evidența contabilă.

Autoritatea:PRIMĂRIA S.CHIŞCĂRENI, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

Recomandarea: 16. DGF, în calitate de organ responsabil de metodologia evidenței contabile, să asigure desfășurarea instruirilor şi seminarelor în domeniul vizat, precum și monitorizarea și controlul evidenţei contabile la executorii de buget.

Autoritatea:DIRECŢIA GENERALĂ FINANŢE, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.06.2012

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY