Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 14 din 12 aprilie 2012 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului – aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor „Situaţia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din republică este alarmantă şi în impas”

Nr. 14 din 12.04.2012
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa preşedintelui Comisiei permanente mediu şi schimbări climatice a Parlamentului Republicii Moldova dna V.Ivanov, ministrului mediului dl Gh.Şalaru, viceministrului mediului dl R.Bajureanu, viceministrului dezvoltării regionale şi construcţiilor dl A.Zolotcov, directorului Agenţiei "Apele Moldovei" dl M.Adam, şefului adjunct al Inspectoratului Ecologic de Stat dna V.Ţapiş, directorului general al Centrului Naţional de Sănătate Publică dl I.Băhnărel, şefului adjunct al Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice a Ministerului Finanţelor dl V.Pană, preşedintelui raionului Criuleni dl V.Rotaru, vicepreşedintelui raionului Soroca dl B.Ivasi, preşedintelui raionului Cimişlia dl I.Veveriţa, primarului s.Lunga, r-nul Floreşti dna G.Burduja, viceprimarului s. Olăneşti, r-nul Ştefan Vodă dna V.Ţăranu şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei în domeniul mediului - aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor "Situaţia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din republică este alarmantă şi în impas".

Misiunea de audit s-a desfăşurat în temeiul art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anii 2011 şi 2012.

Auditul a fost efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al performanţei, elaborat de Curtea de Conturi în baza Standardelor Internaţionale de Audit, precum şi bunele practici în domeniul auditului mediului.

O atenţie deosebită auditul a acordat realizării obiectivelor principale de asigurare etapizată cu apă potabilă a populaţiei şi de canalizare a apelor uzate. Astfel, s-a evaluat activitatea autorităţilor de resort privind realizarea conformă a politicilor în domeniu şi eficacitatea măsurilor întreprinse, eventual începînd cu anul 2005. De asemenea, s-a analizat dacă au fost obţinute rezultatele scontate în urma utilizării mijloacelor financiare alocate în anii 2008-2011 pentru aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei şi calitatea acesteia, precum şi pentru asigurarea cu canalizare, adică a protecţiei mediului de apele reziduale; s-a identificat care au fost instrumentele folosite la realizarea acestor obiective.

Obiectivul principal la care a răspuns auditul este: Ministerul Mediului şi alte organe cu competenţe în domeniu (centrale şi locale) dispun de instrumente suficiente şi eficace pentru realizarea obiectivelor stabilite ce ţin de aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor?

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

Apa este componentul principal al vieţii pe pămînt. De calitatea şi cantitatea ei depinde starea sănătăţii, iar de evacuarea adecvată a apelor uzate - starea mediului înconjurător.

Asigurarea populaţiei cu apă de calitate este una din direcţiile prioritare ale politicii statului în domeniu.

Principalele obiective ale politicii naţionale în domeniul resurselor de apă sînt:

a) realizarea unui management stabil al apei în calitate de component natural (resursă) al mediului şi categorie social-economică (marfă);

b) crearea unor condiţii sănătoase şi inofensive pentru viaţa omului.

În acest context, a fost elaborat Programul de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor din Republica Moldova pînă în anul 2015 (în continuare - Programul), iar ulterior Strategia privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din Republica Moldova (în continuare - Strategia).

Politica de stat la capitolul instituţional este orientată spre crearea unei autorităţi unice abilitate cu funcţii de gestiune a resurselor de apă, ca structură principală în acest domeniu, care soluţionează problemele resurselor de apă de importanţă naţională. De asemenea, statul urma să creeze structura organizatorică a gestionării, cu scopul de a asigura folosirea raţională a apelor şi realizarea măsurilor de prevenire a poluării.

Astfel, organul central de specialitate al administraţiei publice care elaborează şi promovează politica statului în domeniul protecţiei mediului şi utilizării raţionale a resurselor naturale, gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizării, controlului ecologic de stat şi monitoringului calităţii mediului este Ministerul Mediului, iar autoritatea administrativă responsabilă de implementarea politicii de stat în domeniul gospodăririi resurselor de apă, aprovizionării cu apă şi canalizării este Agenţia "Apele Moldovei", care se subordonează Ministerului Mediului.

În cadrul auditului s-a constatat că realizarea obiectivelor privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor se tergiversează. Cu toate că au fost stabilite termenele de realizare a obiectivelor, acestea nu se respectă. Astfel, în localităţile rurale nu sînt asigurate surse îmbunătăţite de apă, cu centralizarea alimentării. Acest fapt condiţionează riscul îmbolnăvirii populaţiei rurale, iar lipsa condiţiilor adecvate privind canalizarea apelor uzate duce la poluarea mediului, prin contaminarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane.

În majoritatea lor, apele subterane nu corespund parametrilor de calitate pentru apa potabilă, iar apa din fîntîni este preponderent contaminată. Principalele surse de poluare a acestora sînt spaţiile insalubre de lîngă fîntîni, complexele animaliere situate în apropierea surselor de apă, lipsa reţelelor de canalizare. În unele localităţi, cu toate că au fost valorificate mijloace financiare în sume substanţiale, s-a constatat că calitatea apei distribuite către consumator nu corespunde parametrilor de calitate ai apei potabile (or.Iargara, r-nul Leova; s.Floreni, r-nul Anenii Noi).

În acelaşi timp, odată cu creşterea numărului populaţiei cu acces la apă în mod centralizat, creşte consumul de apă, în special menajeră, şi, respectiv, al apelor uzate care se deversează în pămînt, din lipsa canalizării.

Neaprobarea unui concept unic a condiţionat construcţia apeductelor în lipsa sistemelor de canalizare. Chiar dacă, în unele cazuri, populaţia îşi amenajează locuri de acumulare a apelor uzate, lipsa normelor, precum şi informarea insuficientă privind pericolele nu asigură protecţia mediului.

Lipsa sistemelor de canalizare duce la poluarea mediului, în special a apelor freatice şi a celor subterane (or.Soroca, or.Cimişlia, or.Străşeni). Un alt impact al apelor deversate direct în pămînt este fenomenul alunecărilor de teren.

 Concluzia generală a auditului este că structura actuală privind gestionarea resurselor de apă nu asigură implementarea politicilor de sector şi nu dispune de instrumente suficiente şi eficace pentru realizarea obiectivelor stabilite. De asemenea, Ministerul Mediului nu şi-a exercitat pe deplin atribuţiile statuate, din motiv că nu dispune de informaţiile relevante şi suficiente pentru aceasta, fapt ce condiţionează tergiversarea realizării obiectivelor de asigurare etapizată cu apă potabilă a populaţiei, precum şi a protecţiei mediului, populaţia nedispunînd de condiţii minime pentru necesităţile fiziologice.

Această concluzie s-a conturat reieşind din următoarele:

  • Ministerul Mediului, precum şi Agenţia "Apele Moldovei" nu-şi exercită pe deplin atribuţiile, în special ce ţin de:

- efectuarea analizei şi de informarea autorităţilor privind asigurarea cu apă şi canalizare, din lipsa metodologiei privind acumularea informaţiei, precum şi a bazei de date privind starea ramurii;

- elaborarea planurilor de management conform principiului de bazin hidrografic, precum şi a schemelor de utilizare complexă a resurselor de apă;

- stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor, precum şi efectuarea studiilor privind necesităţile reale ale localităţilor;

- deţinerea de date sistematizate privind evaluarea şi justificarea proiectelor înaintate spre finanţare, a celor prioritare sau a celor eşalonate/etapizate şi coordonate cu obiectivele naţionale;

- monitorizarea şi asigurarea implementării documentelor de politici.

Activitatea necorespunzătoare a autorităţilor cauzează realizarea într-un mod haotic a obiectivelor ce ţin de aprovizionarea cu apă a populaţiei şi de canalizare, iar incoerenţa documentelor de politici afectează şi coordonarea principalelor surse de finanţare a sectorului, neexistînd un mecanism de monitorizare a realizărilor în domeniu.

Monitorizarea formală şi lipsa raportării unificate privind realizarea Strategiei şi Programului nu permit informarea relevantă şi integrală a Guvernului despre rezultatele obţinute în domeniu şi, respectiv, actualizarea politicilor de sector. Nedisponibilitatea datelor veridice privind situaţia actuală a ramurii, precum şi lipsa studiilor recente efectuate în domeniu ar putea determina tergiversarea noilor acţiuni stabilite în cadrul proiectelor implementate de Ministerul Mediului.

De asemenea, competenţele celorlalte autorităţi cu atribuţii în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare nu sînt clar statuate de cadrul legal, fiind nominalizate în general, fără determinarea modalităţii conlucrării acestora întru atingerea obiectivelor statului. Cadrul legislativ nu a fost revizuit ţinîndu-se cont de reorganizările instituţionale efectuate în cadrul autorităţilor publice centrale, în vederea respectării coerenţei privind denumirea autorităţilor, ceea ce cauzează situaţii incerte şi eschivarea de la exercitarea atribuţiilor.

  • Sectorul aprovizionării cu apă şi canalizării este finanţat din diverse surse, în mod fragmentat.

În cadrul analizei mai detaliate a unor proiecte finanţate din diferite surse (FEN, BS), s-a relevat că din mijloacele FEN se aprobă şi finanţarea parţială a unor proiecte complexe ca valoare. Totodată, s-a constatat că în unele cazuri nu au fost valorificate mijloacele financiare alocate, ceea ce denotă şi iresponsabilitatea beneficiarilor. În aceste situaţii, se imobilizează mijloacele financiare pe un termen nedeterminat, astfel nefiind atinse scopurile finale ale proiectelor.

S-au aprobat şi alocat mijloace în sume mai mici decît valoarea proiectului complex, fără asigurarea planificării finanţării ulterioare, ceea ce, de fapt, determină un risc sporit de utilizare neeficace a mijloacelor financiare (39,5 mil.lei) - "bani îngropaţi în pămînt".

Cauzele principale ale finanţării fragmentate sînt:

- cuantumul limitat al resurselor financiare publice disponibile, care să acopere necesităţile integrale la finanţarea obiectivelor;

- neefectuarea studiilor şi nestabilirea criteriilor de finanţare la determinarea priorităţilor de finanţare şi planificarea eşalonată a alocării mijloacelor financiare pe viitor, pentru asigurarea realizării obiectivelor;

- nivelul redus de informare privind priorităţile politicilor în domeniu şi transparenţa disponibilităţii resurselor financiare.

Astfel, construcţia proiectelor din diverse surse, în acelaşi timp, sau pe etape nu permite ţinerea evidenţei obiectivelor începute, în curs de execuţie, precum şi monitorizarea derulării acestora. Totodată, sînt iniţiate obiective noi, cele nedefinitivate nefiind duse la bun sfîrşit. Organul central de specialitate nu a asigurat deţinerea informaţiei privind finanţarea sectorului şi, ca rezultat, nu monitorizează eficacitatea realizării proiectelor. Cele menţionate determină neasigurarea continuităţii finanţării proiectelor investiţionale şi, respectiv, imobilizarea sau utilizarea neeficace a resurselor financiare atît interne, cît şi externe.

  • Sistemul actual de supraveghere asupra calităţii apelor şi protecţiei mediului are responsabilităţi prestabilite, dar nu dispune de pîrghii şi metodologii de realizare.

Sistemul de monitorizare şi supraveghere în domeniul aprovizionării cu apă şi canalizării este ineficient şi nu asigură prevenirea şi lichidarea la timp a consecinţelor impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii.

Astfel, activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat, precum şi a Centrelor de Sănătate Publică se limitează doar la inspectare, control şi constatarea încălcărilor. Totodată, nu se înaintează propuneri concrete, de rigoare şi rezultative privind soluţionarea temporară a problemelor constatate.

Lipsa metodologiei privind supravegherea asupra protecţiei şi utilizării resurselor acvatice, precum şi asupra respectării tehnologiilor de epurare şi regulilor de exploatare, funcţionare şi întreţinere a sistemelor de epurare a apelor uzate determină neasigurarea prevenirii impactului negativ al deversărilor de ape reziduale direct în receptorii naturali, iar lipsa standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile condiţionează efectuarea neadecvată a acesteia, fără asigurarea respectării normelor legale, precum şi minimizarea impactului asupra sănătăţii.

De menţionat că Ministerul Mediului nu a executat cerinţele înaintate prin Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21 mai 2010 privind implementarea recomandărilor ce ţin de cadrul normativ-legal (elaborare de strategii, sau asigurarea compatibilităţii cu normele legale în domeniul mediului şi racordarea acestora la cerinţele internaţionale de protecţie a mediului).

În contextul celor expuse, se concluzionează că autorităţile ce deţin competenţe în domeniu nu-şi exercită pe deplin atribuţiile, iar realizarea obiectivelor statului se tergiversează, ceea ce determină neasigurarea populaţiei cu apă de calitate şi în cantitatea necesară, precum şi a condiţiilor adecvate de canalizare a apelor uzate, aceasta avînd o influenţă nefastă asupra sănătăţii şi mediului.

Faptele constatate în Raportul de audit evidenţiază o dată în plus importanţa realizării obiectivelor naţionale privind aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei, precum şi asigurarea implementării recomandărilor înaintate de audit.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) şi alin.(6) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului performanţei în domeniul mediului - aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor "Situaţia privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor din republică este alarmantă şi în impas", care se anexează la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit autorităţilor de resort indicate în prezenta Hotărîre şi se cere să ia atitudine, conform competenţelor, referitor la rezultatele auditului, cu întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor înaintate, după cum urmează:

2.1. Ministerului Mediului:

2.1.1. pentru întreprinderea măsurilor necesare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre;

2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

2.1.3. pentru executarea cerinţelor neexecutate din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21 mai 2010, ce ţin de cadrul normativ-legal, şi anume - implementarea recomandărilor 4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.10., expuse în anexa la Raportul de audit;

2.2. Ministerului Sănătăţii, pentru informare şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi elaborarea normelor privind aprobarea alocaţiilor eşalonate pe o perioada îndelungată, mecanismului şi normelor de dirijare a cazurilor de finanţare din diverse surse, în vederea atingerii impactului general al proiectelor investiţionale.

3. Prezenta Hotărîre şi Raportul de audit se remit:

3.1. Guvernului:

3.1.1.pentru informare privind rezultatele auditului, în special referitor la:

- neimplementarea obiectivelor prioritare stabilite privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor şi neefectuarea monitorizării şi raportării adecvate;

- situaţia precară privind accesul populaţiei la sursele de apă potabilă, ceea ce prezintă risc pentru sănătate;

- gradul îngrijorător de poluare a mediului, din lipsa sistemelor de canalizare şi de epurare a apelor reziduale ce se deversează;

- realizarea necorespunzătoare a atribuţiilor de către autorităţile de resort, cauzată şi de nestabilirea exhaustivă a atribuţiilor, precum şi a procedurilor de executare;

- lipsa unei politici determinate privind alocarea mijloacelor financiare şi utilizarea neeficace a acestora, din cauza finanţărilor fragmentate;

3.1.2. pentru luare de atitudine, întru asigurarea revizuirii cadrului legislativ în vederea respectării coerenţei privind denumirea autorităţilor, ţinînd cont de reorganizările instituţionale deja efectuate, precum şi a delimitării clare şi exhaustive a competenţelor tuturor autorităţilor de atribuţiile cărora ţine aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor;

3.2. Parlamentului, inclusiv Comisiei permanente mediu şi schimbări climatice, pentru informare privind rezultatele auditului şi documentare asupra faptului aprobării incoerente a documentelor de politici ale statului prin prisma Legii nr.780-XV din 27 decembrie 2001 "Privind actele legislative", care se exprimă prin elaborarea Strategiei ulterior elaborării Programului şi aprobării Strategiei prin Hotărîre de Guvern;

3.3. Preşedinţilor raioanelor, primarului general al mun. Chişinău şi primarului mun. Bălţi, pentru informare şi luare de atitudine în limita competenţelor;

3.4. Preşedintelui Republicii Moldova, pentru informare.

4. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre, precum şi pentru implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Hotărîrea Guvernului nr. 1406 din 30.12.2005.

Hotărîrea Guvernului nr. 662 din 13.06.2007.

Recomandarea: 1. Să efectueze un studiu în vederea determinării necesităţilor şi actualizării datelor privind starea ramurii, întru asigurarea realizării obiectivelor, ţinînd cont de rezultate, dat fiind faptul că atît Programul, cît şi Strategia au fost elaborate anterior (anii 2005, 2007).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Studiul în vederea determinării necesităților și actualizării datelor privind starea ramurii, au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărârea Guvernului nr. 199), care a fost elaborată în baza datelor actualizate și studiilor efectuate în sectorul vizat. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 1. Să efectueze un studiu în vederea determinării necesităţilor şi actualizării datelor privind starea ramurii, întru asigurarea realizării obiectivelor, ţinînd cont de rezultate, dat fiind faptul că atît Programul, cît şi Strategia au fost elaborate anterior (anii 2005, 2007).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Studiul în vederea determinării necesităților și actualizării datelor privind starea ramurii, au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărârea Guvernului nr. 199), care a fost elaborată în baza datelor actualizate și studiilor efectuate în sectorul vizat. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 1. Să efectueze un studiu în vederea determinării necesităţilor şi actualizării datelor privind starea ramurii, întru asigurarea realizării obiectivelor, ţinînd cont de rezultate, dat fiind faptul că atît Programul, cît şi Strategia au fost elaborate anterior (anii 2005, 2007).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Studiul în vederea determinării necesităților și actualizării datelor privind starea ramurii, au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărârea Guvernului nr. 199), care a fost elaborată în baza datelor actualizate și studiilor efectuate în sectorul vizat. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 1. Să efectueze un studiu în vederea determinării necesităţilor şi actualizării datelor privind starea ramurii, întru asigurarea realizării obiectivelor, ţinînd cont de rezultate, dat fiind faptul că atît Programul, cît şi Strategia au fost elaborate anterior (anii 2005, 2007).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Studiul în vederea determinării necesităților și actualizării datelor privind starea ramurii, au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărârea Guvernului nr. 199), care a fost elaborată în baza datelor actualizate și studiilor efectuate în sectorul vizat. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 1. Să efectueze un studiu în vederea determinării necesităţilor şi actualizării datelor privind starea ramurii, întru asigurarea realizării obiectivelor, ţinînd cont de rezultate, dat fiind faptul că atît Programul, cît şi Strategia au fost elaborate anterior (anii 2005, 2007).

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Studiul în vederea determinării necesităților și actualizării datelor privind starea ramurii, au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărârea Guvernului nr. 199), care a fost elaborată în baza datelor actualizate și studiilor efectuate în sectorul vizat. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze Metodologia şi forma de raportare privind implementarea Programului şi Strategiei la nivel de Guvern.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia și forma de raportare privind implementarea Programului și Strategiei la nivel de Guvern au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În Monitorul Oficial nr. 134 - 141 din 30.05.2014, a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în RM. Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, ce urmează a fi elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, comună). RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze Metodologia şi forma de raportare privind implementarea Programului şi Strategiei la nivel de Guvern.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia și forma de raportare privind implementarea Programului și Strategiei la nivel de Guvern au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În Monitorul Oficial nr. 134 - 141 din 30.05.2014, a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în RM. Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, ce urmează a fi elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, comună). RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze Metodologia şi forma de raportare privind implementarea Programului şi Strategiei la nivel de Guvern.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia și forma de raportare privind implementarea Programului și Strategiei la nivel de Guvern au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În Monitorul Oficial nr. 134 - 141 din 30.05.2014, a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în RM. Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, ce urmează a fi elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, comună). RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze Metodologia şi forma de raportare privind implementarea Programului şi Strategiei la nivel de Guvern.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia și forma de raportare privind implementarea Programului și Strategiei la nivel de Guvern au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În Monitorul Oficial nr. 134 - 141 din 30.05.2014, a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în RM. Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, ce urmează a fi elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, comună). RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze Metodologia şi forma de raportare privind implementarea Programului şi Strategiei la nivel de Guvern.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia și forma de raportare privind implementarea Programului și Strategiei la nivel de Guvern au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În Monitorul Oficial nr. 134 - 141 din 30.05.2014, a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 cu privire la aprobarea Ghidului pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în RM. Planul de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie este un document de planificare a investiţiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă şi sanitaţie, ce urmează a fi elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate (municipiu, oraş, comună). RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 2. Să determine Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acțiuni aprobat, care servește drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din Strategie, termenele de realizare și indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acțiunilor. Strategia prevede elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani elaborarea rapoartelor de evaluare și progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare și prezentate Guvernului pentru generalizare. Rapoartele de evaluare vor include, în mod obligatoriu, concluzii și recomandări referitoare la înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcție de necesități. La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informația privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite și a impactului scontat, în baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă și sanitației. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 2. Să determine Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acțiuni aprobat, care servește drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din Strategie, termenele de realizare și indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acțiunilor. Strategia prevede elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani elaborarea rapoartelor de evaluare și progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare și prezentate Guvernului pentru generalizare. Rapoartele de evaluare vor include, în mod obligatoriu, concluzii și recomandări referitoare la înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcție de necesități. La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informația privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite și a impactului scontat, în baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă și sanitației. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 2. Să determine Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acțiuni aprobat, care servește drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din Strategie, termenele de realizare și indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acțiunilor. Strategia prevede elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani elaborarea rapoartelor de evaluare și progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare și prezentate Guvernului pentru generalizare. Rapoartele de evaluare vor include, în mod obligatoriu, concluzii și recomandări referitoare la înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcție de necesități. La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informația privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite și a impactului scontat, în baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă și sanitației. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 2. Să determine Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acțiuni aprobat, care servește drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din Strategie, termenele de realizare și indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acțiunilor. Strategia prevede elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani elaborarea rapoartelor de evaluare și progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare și prezentate Guvernului pentru generalizare. Rapoartele de evaluare vor include, în mod obligatoriu, concluzii și recomandări referitoare la înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcție de necesități. La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informația privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite și a impactului scontat, în baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă și sanitației. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 2. Să determine Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu apă şi canalizarea localităţilor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Metodologia de elaborare a planurilor/programelor locale privind aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților au fost inițiate de experții proiectului « Asistenta Tehnica a Programului de Suport a Politicilor Sectoriale », însă aceste documente nu sunt finalizate din motivul ca acest proiect a fost suspendat de Delegația UE, scrisoarea cărora se anexează. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 urmează să fie pusă în aplicare prin intermediul Planului de acțiuni aprobat, care servește drept mecanism de bază pentru implementarea Strategiei, cuprinde acțiunile necesare pentru atingerea obiectivelor generale și specifice din Strategie, termenele de realizare și indicatorii, prin intermediul cărora se va verifica nivelul de implementare a acțiunilor. Strategia prevede elaborarea anuală a rapoartelor de monitorizare, care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani elaborarea rapoartelor de evaluare și progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp și nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare și de evaluare vor fi elaborate de grupul de coordonare și prezentate Guvernului pentru generalizare. Rapoartele de evaluare vor include, în mod obligatoriu, concluzii și recomandări referitoare la înlăturarea deficiențelor depistate în procesul de evaluare. întru asigurarea implementării acestor recomandări grupul de coordonare poate să propună modificări, în funcție de necesități. La finalul implementării Strategiei, urmează să fie elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informația privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite și a impactului scontat, în baza acestui raport se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă și sanitației. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 4. Să efectueze studii privind impactul calităţii apei asupra sănătăţii, specifice localităţilor republicii, cu identificarea riscurilor şi a măsurilor de protecţie reieşind din fiecare caz;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În cadrul Programului de stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, în anul 2012 în laboratorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică s-au finalizat cercetările „Estimarea morbidității copiilor din zona r.Prut prin maladii hidric transmisibile și elaborarea masurilor de prevenție”. Rezultatele cercetărilor științifice (certificat de implementare nr.03-2639 din 06.09.2012) din cadrul Programului de stat au fost implementate în procesul didactica USMF „N.Testemițanu” pentru studenți, rezidenți și medicii la cursurile de instruire continuă. Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Ministerul Sănătății prin Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice efectuează controlul de stat a calității apei potabile livrate populației R. Moldova. Controlul calității se efectuează de 36 Centre teritoriale de Sănătate Publică. Indicatorii de monitorizare și termenii sunt aprobați prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexele nr. 1 si nr.2. În a. 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică și Centrele de sănătate publice municipale și raionale au fost efectuate investigații a apei din surse centralizate de aprovizionare cu арă potabilă, apeducte, fîntîni și izvoare la parametrii sanitaro-chimici - 18800 probe (152165 investigații), din ele neconforme normelor sanitare 9186 probe (19122 parametri) și microbiologice -20219 probe (44045 investigații) din ele neconforme - 4200 probe (7363 parametri). Monitoringul efectuat de CSP denotă nivele sporite de neconformitate a calității acesteia din sursele subterane și din sistemele de distribuire. Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în a. 2012 a constituit 71,5 % comparativ cu 75,1 % în a.2011. Situația cea mai agravată se înregistrează în r-nele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Călărași, Caușeni, Cimișlia, Hîncești, Leova, Glodeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia, Ungheni, Sîngerei, unde acest indice constituie 84-100%. О înrăutățire relativă se atestă la parametrii microbiologici în cazul apeductelor comunale urbane, care a constituit 10,82% (2011 - 9,9% %). Continuă să persiste dificultăți privind calitatea apei din apeductele instituțiilor pentru copii, unde în a.2012 cota probelor neconforme a constituit 54,4 % (a.2011 -53,7%) din probe la parametrii chimici și 20,21% (a.2011 - 16,4%) la parametrii microbiologici. Persistă probleme în monitorizarea calității apei, condiționate în mare parte de capacitățile insuficiente a laboratoarelor operatorilor de sisteme de aprovizionare cu арă potabilă. La stabilirea deficiențelor în aprovizionarea cu арă potabilă a populației în a. 2012 au fost elaborate și transmise pentru executare 335 prescripții sanitare, a fost stopată activitatea a 55 obiective și au fost amendate 7 persoane. Problema de îmbunătățire a calității apei utilizate în scopuri potabile se execută și prin implementarea în R. Moldova a prevederilor Protocolului Арă și Sănătatea, la care Republica Moldova a devenit parte în a.2005. Începind cu a.2009, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Comisiei Economice pentru Europa a ONU au întreprins măsuri pentru punerea în aplicare a Protocolului privind Арa și Sănătatea în R. Moldova. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În cadrul proiectului instituțional „Estimarea sănătății populației în relație cu factorii de risc ambientali", codul de înregistrare 11.817.09.34A, au fost efectuate studii referitor la evaluarea morbidității populației riverane r. Prut în relație cu calitatea apei potabile din diferite surse adiacente fluviului cu elaborarea măsurilor de prevenție. În rezultatul studiului au fost obținute rezultate ce reflectă relația cauză-efect dintre compoziția chimică a apei potabile și indicii stării de sănătate a populației. A fost evaluat impactul factorului hidric asupra stării de sănătate a populației conform nivelului de risc. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate recomandări metodice cu direcții și măsuri științific argumentate îndreptate spre diminuarea riscului pentru sănătatea populației condiționat de calitatea apei folosite în scop potabil. În a. 2014, cu suportul Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, a fost efectuată a II etapă a Studiului privind evaluarea accesului elevilor la surse de apă potabilă și la condiții igienice în instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. În cadrul studiului au fost obținute date referitor la calitatea apei din toate instituțiile preuniversitare din republică, a fost determinat nivelul de acces a elevilor la apă de calitate și sanitație. Au fost determinate instituțiile preuniversitare mai vulnerabile în contextul alimentării cu apă și sanitație. Rezultatele obținute au permis reactualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea obiectivelor naționale prevăzute de Protocolul privind Apa și Sănătatea. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 4. Să efectueze studii privind impactul calităţii apei asupra sănătăţii, specifice localităţilor republicii, cu identificarea riscurilor şi a măsurilor de protecţie reieşind din fiecare caz;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În cadrul Programului de stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, în anul 2012 în laboratorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică s-au finalizat cercetările „Estimarea morbidității copiilor din zona r.Prut prin maladii hidric transmisibile și elaborarea masurilor de prevenție”. Rezultatele cercetărilor științifice (certificat de implementare nr.03-2639 din 06.09.2012) din cadrul Programului de stat au fost implementate în procesul didactica USMF „N.Testemițanu” pentru studenți, rezidenți și medicii la cursurile de instruire continuă. Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Ministerul Sănătății prin Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice efectuează controlul de stat a calității apei potabile livrate populației R. Moldova. Controlul calității se efectuează de 36 Centre teritoriale de Sănătate Publică. Indicatorii de monitorizare și termenii sunt aprobați prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexele nr. 1 si nr.2. În a. 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică și Centrele de sănătate publice municipale și raionale au fost efectuate investigații a apei din surse centralizate de aprovizionare cu арă potabilă, apeducte, fîntîni și izvoare la parametrii sanitaro-chimici - 18800 probe (152165 investigații), din ele neconforme normelor sanitare 9186 probe (19122 parametri) și microbiologice -20219 probe (44045 investigații) din ele neconforme - 4200 probe (7363 parametri). Monitoringul efectuat de CSP denotă nivele sporite de neconformitate a calității acesteia din sursele subterane și din sistemele de distribuire. Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în a. 2012 a constituit 71,5 % comparativ cu 75,1 % în a.2011. Situația cea mai agravată se înregistrează în r-nele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Călărași, Caușeni, Cimișlia, Hîncești, Leova, Glodeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia, Ungheni, Sîngerei, unde acest indice constituie 84-100%. О înrăutățire relativă se atestă la parametrii microbiologici în cazul apeductelor comunale urbane, care a constituit 10,82% (2011 - 9,9% %). Continuă să persiste dificultăți privind calitatea apei din apeductele instituțiilor pentru copii, unde în a.2012 cota probelor neconforme a constituit 54,4 % (a.2011 -53,7%) din probe la parametrii chimici și 20,21% (a.2011 - 16,4%) la parametrii microbiologici. Persistă probleme în monitorizarea calității apei, condiționate în mare parte de capacitățile insuficiente a laboratoarelor operatorilor de sisteme de aprovizionare cu арă potabilă. La stabilirea deficiențelor în aprovizionarea cu арă potabilă a populației în a. 2012 au fost elaborate și transmise pentru executare 335 prescripții sanitare, a fost stopată activitatea a 55 obiective și au fost amendate 7 persoane. Problema de îmbunătățire a calității apei utilizate în scopuri potabile se execută și prin implementarea în R. Moldova a prevederilor Protocolului Арă și Sănătatea, la care Republica Moldova a devenit parte în a.2005. Începind cu a.2009, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Comisiei Economice pentru Europa a ONU au întreprins măsuri pentru punerea în aplicare a Protocolului privind Арa și Sănătatea în R. Moldova. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În cadrul proiectului instituțional „Estimarea sănătății populației în relație cu factorii de risc ambientali", codul de înregistrare 11.817.09.34A, au fost efectuate studii referitor la evaluarea morbidității populației riverane r. Prut în relație cu calitatea apei potabile din diferite surse adiacente fluviului cu elaborarea măsurilor de prevenție. În rezultatul studiului au fost obținute rezultate ce reflectă relația cauză-efect dintre compoziția chimică a apei potabile și indicii stării de sănătate a populației. A fost evaluat impactul factorului hidric asupra stării de sănătate a populației conform nivelului de risc. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate recomandări metodice cu direcții și măsuri științific argumentate îndreptate spre diminuarea riscului pentru sănătatea populației condiționat de calitatea apei folosite în scop potabil. În a. 2014, cu suportul Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, a fost efectuată a II etapă a Studiului privind evaluarea accesului elevilor la surse de apă potabilă și la condiții igienice în instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. În cadrul studiului au fost obținute date referitor la calitatea apei din toate instituțiile preuniversitare din republică, a fost determinat nivelul de acces a elevilor la apă de calitate și sanitație. Au fost determinate instituțiile preuniversitare mai vulnerabile în contextul alimentării cu apă și sanitație. Rezultatele obținute au permis reactualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea obiectivelor naționale prevăzute de Protocolul privind Apa și Sănătatea. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 4. Să efectueze studii privind impactul calităţii apei asupra sănătăţii, specifice localităţilor republicii, cu identificarea riscurilor şi a măsurilor de protecţie reieşind din fiecare caz;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În cadrul Programului de stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, în anul 2012 în laboratorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică s-au finalizat cercetările „Estimarea morbidității copiilor din zona r.Prut prin maladii hidric transmisibile și elaborarea masurilor de prevenție”. Rezultatele cercetărilor științifice (certificat de implementare nr.03-2639 din 06.09.2012) din cadrul Programului de stat au fost implementate în procesul didactica USMF „N.Testemițanu” pentru studenți, rezidenți și medicii la cursurile de instruire continuă. Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Ministerul Sănătății prin Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice efectuează controlul de stat a calității apei potabile livrate populației R. Moldova. Controlul calității se efectuează de 36 Centre teritoriale de Sănătate Publică. Indicatorii de monitorizare și termenii sunt aprobați prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexele nr. 1 si nr.2. În a. 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică și Centrele de sănătate publice municipale și raionale au fost efectuate investigații a apei din surse centralizate de aprovizionare cu арă potabilă, apeducte, fîntîni și izvoare la parametrii sanitaro-chimici - 18800 probe (152165 investigații), din ele neconforme normelor sanitare 9186 probe (19122 parametri) și microbiologice -20219 probe (44045 investigații) din ele neconforme - 4200 probe (7363 parametri). Monitoringul efectuat de CSP denotă nivele sporite de neconformitate a calității acesteia din sursele subterane și din sistemele de distribuire. Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în a. 2012 a constituit 71,5 % comparativ cu 75,1 % în a.2011. Situația cea mai agravată se înregistrează în r-nele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Călărași, Caușeni, Cimișlia, Hîncești, Leova, Glodeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia, Ungheni, Sîngerei, unde acest indice constituie 84-100%. О înrăutățire relativă se atestă la parametrii microbiologici în cazul apeductelor comunale urbane, care a constituit 10,82% (2011 - 9,9% %). Continuă să persiste dificultăți privind calitatea apei din apeductele instituțiilor pentru copii, unde în a.2012 cota probelor neconforme a constituit 54,4 % (a.2011 -53,7%) din probe la parametrii chimici și 20,21% (a.2011 - 16,4%) la parametrii microbiologici. Persistă probleme în monitorizarea calității apei, condiționate în mare parte de capacitățile insuficiente a laboratoarelor operatorilor de sisteme de aprovizionare cu арă potabilă. La stabilirea deficiențelor în aprovizionarea cu арă potabilă a populației în a. 2012 au fost elaborate și transmise pentru executare 335 prescripții sanitare, a fost stopată activitatea a 55 obiective și au fost amendate 7 persoane. Problema de îmbunătățire a calității apei utilizate în scopuri potabile se execută și prin implementarea în R. Moldova a prevederilor Protocolului Арă și Sănătatea, la care Republica Moldova a devenit parte în a.2005. Începind cu a.2009, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Comisiei Economice pentru Europa a ONU au întreprins măsuri pentru punerea în aplicare a Protocolului privind Арa și Sănătatea în R. Moldova. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În cadrul proiectului instituțional „Estimarea sănătății populației în relație cu factorii de risc ambientali", codul de înregistrare 11.817.09.34A, au fost efectuate studii referitor la evaluarea morbidității populației riverane r. Prut în relație cu calitatea apei potabile din diferite surse adiacente fluviului cu elaborarea măsurilor de prevenție. În rezultatul studiului au fost obținute rezultate ce reflectă relația cauză-efect dintre compoziția chimică a apei potabile și indicii stării de sănătate a populației. A fost evaluat impactul factorului hidric asupra stării de sănătate a populației conform nivelului de risc. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate recomandări metodice cu direcții și măsuri științific argumentate îndreptate spre diminuarea riscului pentru sănătatea populației condiționat de calitatea apei folosite în scop potabil. În a. 2014, cu suportul Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, a fost efectuată a II etapă a Studiului privind evaluarea accesului elevilor la surse de apă potabilă și la condiții igienice în instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. În cadrul studiului au fost obținute date referitor la calitatea apei din toate instituțiile preuniversitare din republică, a fost determinat nivelul de acces a elevilor la apă de calitate și sanitație. Au fost determinate instituțiile preuniversitare mai vulnerabile în contextul alimentării cu apă și sanitație. Rezultatele obținute au permis reactualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea obiectivelor naționale prevăzute de Protocolul privind Apa și Sănătatea. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 4. Să efectueze studii privind impactul calităţii apei asupra sănătăţii, specifice localităţilor republicii, cu identificarea riscurilor şi a măsurilor de protecţie reieşind din fiecare caz;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În cadrul Programului de stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, în anul 2012 în laboratorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică s-au finalizat cercetările „Estimarea morbidității copiilor din zona r.Prut prin maladii hidric transmisibile și elaborarea masurilor de prevenție”. Rezultatele cercetărilor științifice (certificat de implementare nr.03-2639 din 06.09.2012) din cadrul Programului de stat au fost implementate în procesul didactica USMF „N.Testemițanu” pentru studenți, rezidenți și medicii la cursurile de instruire continuă. Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Ministerul Sănătății prin Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice efectuează controlul de stat a calității apei potabile livrate populației R. Moldova. Controlul calității se efectuează de 36 Centre teritoriale de Sănătate Publică. Indicatorii de monitorizare și termenii sunt aprobați prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexele nr. 1 si nr.2. În a. 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică și Centrele de sănătate publice municipale și raionale au fost efectuate investigații a apei din surse centralizate de aprovizionare cu арă potabilă, apeducte, fîntîni și izvoare la parametrii sanitaro-chimici - 18800 probe (152165 investigații), din ele neconforme normelor sanitare 9186 probe (19122 parametri) și microbiologice -20219 probe (44045 investigații) din ele neconforme - 4200 probe (7363 parametri). Monitoringul efectuat de CSP denotă nivele sporite de neconformitate a calității acesteia din sursele subterane și din sistemele de distribuire. Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în a. 2012 a constituit 71,5 % comparativ cu 75,1 % în a.2011. Situația cea mai agravată se înregistrează în r-nele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Călărași, Caușeni, Cimișlia, Hîncești, Leova, Glodeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia, Ungheni, Sîngerei, unde acest indice constituie 84-100%. О înrăutățire relativă se atestă la parametrii microbiologici în cazul apeductelor comunale urbane, care a constituit 10,82% (2011 - 9,9% %). Continuă să persiste dificultăți privind calitatea apei din apeductele instituțiilor pentru copii, unde în a.2012 cota probelor neconforme a constituit 54,4 % (a.2011 -53,7%) din probe la parametrii chimici și 20,21% (a.2011 - 16,4%) la parametrii microbiologici. Persistă probleme în monitorizarea calității apei, condiționate în mare parte de capacitățile insuficiente a laboratoarelor operatorilor de sisteme de aprovizionare cu арă potabilă. La stabilirea deficiențelor în aprovizionarea cu арă potabilă a populației în a. 2012 au fost elaborate și transmise pentru executare 335 prescripții sanitare, a fost stopată activitatea a 55 obiective și au fost amendate 7 persoane. Problema de îmbunătățire a calității apei utilizate în scopuri potabile se execută și prin implementarea în R. Moldova a prevederilor Protocolului Арă și Sănătatea, la care Republica Moldova a devenit parte în a.2005. Începind cu a.2009, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Comisiei Economice pentru Europa a ONU au întreprins măsuri pentru punerea în aplicare a Protocolului privind Арa și Sănătatea în R. Moldova. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În cadrul proiectului instituțional „Estimarea sănătății populației în relație cu factorii de risc ambientali", codul de înregistrare 11.817.09.34A, au fost efectuate studii referitor la evaluarea morbidității populației riverane r. Prut în relație cu calitatea apei potabile din diferite surse adiacente fluviului cu elaborarea măsurilor de prevenție. În rezultatul studiului au fost obținute rezultate ce reflectă relația cauză-efect dintre compoziția chimică a apei potabile și indicii stării de sănătate a populației. A fost evaluat impactul factorului hidric asupra stării de sănătate a populației conform nivelului de risc. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate recomandări metodice cu direcții și măsuri științific argumentate îndreptate spre diminuarea riscului pentru sănătatea populației condiționat de calitatea apei folosite în scop potabil. În a. 2014, cu suportul Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, a fost efectuată a II etapă a Studiului privind evaluarea accesului elevilor la surse de apă potabilă și la condiții igienice în instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. În cadrul studiului au fost obținute date referitor la calitatea apei din toate instituțiile preuniversitare din republică, a fost determinat nivelul de acces a elevilor la apă de calitate și sanitație. Au fost determinate instituțiile preuniversitare mai vulnerabile în contextul alimentării cu apă și sanitație. Rezultatele obținute au permis reactualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea obiectivelor naționale prevăzute de Protocolul privind Apa și Sănătatea. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 4. Să efectueze studii privind impactul calităţii apei asupra sănătăţii, specifice localităţilor republicii, cu identificarea riscurilor şi a măsurilor de protecţie reieşind din fiecare caz;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În cadrul Programului de stat „Cercetări științifice și de management ale calității apelor”, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării, în anul 2012 în laboratorul științific al Centrului Național de Sănătate Publică s-au finalizat cercetările „Estimarea morbidității copiilor din zona r.Prut prin maladii hidric transmisibile și elaborarea masurilor de prevenție”. Rezultatele cercetărilor științifice (certificat de implementare nr.03-2639 din 06.09.2012) din cadrul Programului de stat au fost implementate în procesul didactica USMF „N.Testemițanu” pentru studenți, rezidenți și medicii la cursurile de instruire continuă. Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Ministerul Sănătății prin Serviciul de Supraveghere a Sănătății Publice efectuează controlul de stat a calității apei potabile livrate populației R. Moldova. Controlul calității se efectuează de 36 Centre teritoriale de Sănătate Publică. Indicatorii de monitorizare și termenii sunt aprobați prin Hotărîrea Guvernului nr.934 din 15.08.2007, anexele nr. 1 si nr.2. În a. 2012 de către Centrul Național de Sănătate Publică și Centrele de sănătate publice municipale și raionale au fost efectuate investigații a apei din surse centralizate de aprovizionare cu арă potabilă, apeducte, fîntîni și izvoare la parametrii sanitaro-chimici - 18800 probe (152165 investigații), din ele neconforme normelor sanitare 9186 probe (19122 parametri) și microbiologice -20219 probe (44045 investigații) din ele neconforme - 4200 probe (7363 parametri). Monitoringul efectuat de CSP denotă nivele sporite de neconformitate a calității acesteia din sursele subterane și din sistemele de distribuire. Ponderea probelor neconforme la parametrii chimici din sursele centralizate subterane în a. 2012 a constituit 71,5 % comparativ cu 75,1 % în a.2011. Situația cea mai agravată se înregistrează în r-nele Anenii-Noi, Basarabeasca, Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Călărași, Caușeni, Cimișlia, Hîncești, Leova, Glodeni, Ciadîr-Lunga, Comrat, Taraclia, Ungheni, Sîngerei, unde acest indice constituie 84-100%. О înrăutățire relativă se atestă la parametrii microbiologici în cazul apeductelor comunale urbane, care a constituit 10,82% (2011 - 9,9% %). Continuă să persiste dificultăți privind calitatea apei din apeductele instituțiilor pentru copii, unde în a.2012 cota probelor neconforme a constituit 54,4 % (a.2011 -53,7%) din probe la parametrii chimici și 20,21% (a.2011 - 16,4%) la parametrii microbiologici. Persistă probleme în monitorizarea calității apei, condiționate în mare parte de capacitățile insuficiente a laboratoarelor operatorilor de sisteme de aprovizionare cu арă potabilă. La stabilirea deficiențelor în aprovizionarea cu арă potabilă a populației în a. 2012 au fost elaborate și transmise pentru executare 335 prescripții sanitare, a fost stopată activitatea a 55 obiective și au fost amendate 7 persoane. Problema de îmbunătățire a calității apei utilizate în scopuri potabile se execută și prin implementarea în R. Moldova a prevederilor Protocolului Арă și Sănătatea, la care Republica Moldova a devenit parte în a.2005. Începind cu a.2009, Ministerul Sănătății și Ministerul Mediului, cu sprijinul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare și Comisiei Economice pentru Europa a ONU au întreprins măsuri pentru punerea în aplicare a Protocolului privind Арa și Sănătatea în R. Moldova. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În cadrul proiectului instituțional „Estimarea sănătății populației în relație cu factorii de risc ambientali", codul de înregistrare 11.817.09.34A, au fost efectuate studii referitor la evaluarea morbidității populației riverane r. Prut în relație cu calitatea apei potabile din diferite surse adiacente fluviului cu elaborarea măsurilor de prevenție. În rezultatul studiului au fost obținute rezultate ce reflectă relația cauză-efect dintre compoziția chimică a apei potabile și indicii stării de sănătate a populației. A fost evaluat impactul factorului hidric asupra stării de sănătate a populației conform nivelului de risc. În rezultatul cercetărilor au fost elaborate recomandări metodice cu direcții și măsuri științific argumentate îndreptate spre diminuarea riscului pentru sănătatea populației condiționat de calitatea apei folosite în scop potabil. În a. 2014, cu suportul Asociației Femeilor pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă, a fost efectuată a II etapă a Studiului privind evaluarea accesului elevilor la surse de apă potabilă și la condiții igienice în instituțiile preuniversitare din Republica Moldova. În cadrul studiului au fost obținute date referitor la calitatea apei din toate instituțiile preuniversitare din republică, a fost determinat nivelul de acces a elevilor la apă de calitate și sanitație. Au fost determinate instituțiile preuniversitare mai vulnerabile în contextul alimentării cu apă și sanitație. Rezultatele obținute au permis reactualizarea Planului de acțiuni pentru implementarea obiectivelor naționale prevăzute de Protocolul privind Apa și Sănătatea. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 10. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei privind impactul apelor uzate asupra mediului și să desfășoare o campanie activă de sensibilizare a populației privind situația reală în localitățile rurale, cu informarea despre riscurile pentru mediu și măsurile de protecție.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Informarea populației privind impactul apelor uzate asupra mediului, riscurile pentru mediu și măsurile de protecție necesare are loc la orele ecologice desfășurate în instituțiile școlare cu participarea angajaților ministerului și subdiviziunilor sale, la întrunirile cu ONG- urile, în proiectele investiționale de specialiști pentru mobilizarea comunității și dezvoltarea instituțională, prin companii informaționale organizate în comun cu CNSP, precum și prin massmedia (Anuar IES 2012). Toate ședințele sunt publice și populația poate fi informată prin anunțurile plasate pe site-ul ministerului mediului. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 10. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei privind impactul apelor uzate asupra mediului și să desfășoare o campanie activă de sensibilizare a populației privind situația reală în localitățile rurale, cu informarea despre riscurile pentru mediu și măsurile de protecție.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Informarea populației privind impactul apelor uzate asupra mediului, riscurile pentru mediu și măsurile de protecție necesare are loc la orele ecologice desfășurate în instituțiile școlare cu participarea angajaților ministerului și subdiviziunilor sale, la întrunirile cu ONG- urile, în proiectele investiționale de specialiști pentru mobilizarea comunității și dezvoltarea instituțională, prin companii informaționale organizate în comun cu CNSP, precum și prin massmedia (Anuar IES 2012). Toate ședințele sunt publice și populația poate fi informată prin anunțurile plasate pe site-ul ministerului mediului. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 10. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei privind impactul apelor uzate asupra mediului și să desfășoare o campanie activă de sensibilizare a populației privind situația reală în localitățile rurale, cu informarea despre riscurile pentru mediu și măsurile de protecție.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Informarea populației privind impactul apelor uzate asupra mediului, riscurile pentru mediu și măsurile de protecție necesare are loc la orele ecologice desfășurate în instituțiile școlare cu participarea angajaților ministerului și subdiviziunilor sale, la întrunirile cu ONG- urile, în proiectele investiționale de specialiști pentru mobilizarea comunității și dezvoltarea instituțională, prin companii informaționale organizate în comun cu CNSP, precum și prin massmedia (Anuar IES 2012). Toate ședințele sunt publice și populația poate fi informată prin anunțurile plasate pe site-ul ministerului mediului. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 10. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei privind impactul apelor uzate asupra mediului și să desfășoare o campanie activă de sensibilizare a populației privind situația reală în localitățile rurale, cu informarea despre riscurile pentru mediu și măsurile de protecție.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Informarea populației privind impactul apelor uzate asupra mediului, riscurile pentru mediu și măsurile de protecție necesare are loc la orele ecologice desfășurate în instituțiile școlare cu participarea angajaților ministerului și subdiviziunilor sale, la întrunirile cu ONG- urile, în proiectele investiționale de specialiști pentru mobilizarea comunității și dezvoltarea instituțională, prin companii informaționale organizate în comun cu CNSP, precum și prin massmedia (Anuar IES 2012). Toate ședințele sunt publice și populația poate fi informată prin anunțurile plasate pe site-ul ministerului mediului. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 10. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei privind impactul apelor uzate asupra mediului și să desfășoare o campanie activă de sensibilizare a populației privind situația reală în localitățile rurale, cu informarea despre riscurile pentru mediu și măsurile de protecție.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Informarea populației privind impactul apelor uzate asupra mediului, riscurile pentru mediu și măsurile de protecție necesare are loc la orele ecologice desfășurate în instituțiile școlare cu participarea angajaților ministerului și subdiviziunilor sale, la întrunirile cu ONG- urile, în proiectele investiționale de specialiști pentru mobilizarea comunității și dezvoltarea instituțională, prin companii informaționale organizate în comun cu CNSP, precum și prin massmedia (Anuar IES 2012). Toate ședințele sunt publice și populația poate fi informată prin anunțurile plasate pe site-ul ministerului mediului. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind asigurarea construcţiei apeductelor concomitent cu canalizarea.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Asigurarea construcției apeductelor concomitent cu canalizarea este stipulată în Strategia privind-aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților din Republica Moldova: pagina 3, Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, art.3 Obiectul de reglementare a legii care prevede gestionarea și protecția apelor, activitățile care au impact asupra apelor, inclusiv captarea și folosința apei, deversarea apelor uzate și a poluanților. Conform MM responsabil de construcția apeductelor concomitent cu canalizarea este MDRC. Strategia de alimentare cu apă și sanitație – „MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.” Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Au fost avizate 3 documente normative:  CP G.03.07-2013 „Instalaţii interioare de apă şi canalizare";  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii interioare de canalizare"  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare" RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind asigurarea construcţiei apeductelor concomitent cu canalizarea.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Asigurarea construcției apeductelor concomitent cu canalizarea este stipulată în Strategia privind-aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților din Republica Moldova: pagina 3, Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, art.3 Obiectul de reglementare a legii care prevede gestionarea și protecția apelor, activitățile care au impact asupra apelor, inclusiv captarea și folosința apei, deversarea apelor uzate și a poluanților. Conform MM responsabil de construcția apeductelor concomitent cu canalizarea este MDRC. Strategia de alimentare cu apă și sanitație – „MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.” Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Au fost avizate 3 documente normative:  CP G.03.07-2013 „Instalaţii interioare de apă şi canalizare";  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii interioare de canalizare"  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare" RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind asigurarea construcţiei apeductelor concomitent cu canalizarea.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Asigurarea construcției apeductelor concomitent cu canalizarea este stipulată în Strategia privind-aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților din Republica Moldova: pagina 3, Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, art.3 Obiectul de reglementare a legii care prevede gestionarea și protecția apelor, activitățile care au impact asupra apelor, inclusiv captarea și folosința apei, deversarea apelor uzate și a poluanților. Conform MM responsabil de construcția apeductelor concomitent cu canalizarea este MDRC. Strategia de alimentare cu apă și sanitație – „MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.” Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Au fost avizate 3 documente normative:  CP G.03.07-2013 „Instalaţii interioare de apă şi canalizare";  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii interioare de canalizare"  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare" RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind asigurarea construcţiei apeductelor concomitent cu canalizarea.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Asigurarea construcției apeductelor concomitent cu canalizarea este stipulată în Strategia privind-aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților din Republica Moldova: pagina 3, Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, art.3 Obiectul de reglementare a legii care prevede gestionarea și protecția apelor, activitățile care au impact asupra apelor, inclusiv captarea și folosința apei, deversarea apelor uzate și a poluanților. Conform MM responsabil de construcția apeductelor concomitent cu canalizarea este MDRC. Strategia de alimentare cu apă și sanitație – „MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.” Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Au fost avizate 3 documente normative:  CP G.03.07-2013 „Instalaţii interioare de apă şi canalizare";  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii interioare de canalizare"  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare" RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 6. Să elaboreze şi să aprobe reglementări privind asigurarea construcţiei apeductelor concomitent cu canalizarea.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Asigurarea construcției apeductelor concomitent cu canalizarea este stipulată în Strategia privind-aprovizionarea cu арă și canalizarea localităților din Republica Moldova: pagina 3, Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011, art.3 Obiectul de reglementare a legii care prevede gestionarea și protecția apelor, activitățile care au impact asupra apelor, inclusiv captarea și folosința apei, deversarea apelor uzate și a poluanților. Conform MM responsabil de construcția apeductelor concomitent cu canalizarea este MDRC. Strategia de alimentare cu apă și sanitație – „MDRC elaborează şi promovează politica statului în domeniile, precum sunt dezvoltarea regională, amenajarea şi planificarea teritoriului, arhitectură, urbanism, construcţii, producerea materialelor de construcţie, construcţie locuinţe, inclusive şi construcţia sistemelor de AAC. MDRC aprobă planurile generale şi regionale de urbanism, inclusiv cu infrastructura AAC şi administrează Fondul Naţional de Dezvoltare Regională pentru a finanţa proiectele cu conţinut „regional”, inclusiv proiecte pentru dezvoltarea sectorului AAC.” Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Au fost avizate 3 documente normative:  CP G.03.07-2013 „Instalaţii interioare de apă şi canalizare";  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii interioare de canalizare"  NCM G.03.02-2014 „Reţele şi instalaţii exterioare de canalizare" RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze propuneri privind soluţionarea admisibilă temporară a problemelor constatate, pentru asigurarea continuităţii activităţii operatorilor care deţin în gestiune sisteme de canalizare în lipsa staţiilor de epurare, avînd în vedere situaţia precară privind starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi imposibilitatea de a întreprinde măsuri de ameliorare imediate, din lipsa mijloacelor financiare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Anexe la scris.nr.06-05/1721 din 23.09.2013 ministerul mediului Pentru a soluționa problemele constatate, MM în colaborare cu Elveția a venit cu propunerea de a elabora Ghidul pentru utilizarea produselor Ecosan în calitate de fertilizanți în agricultură în RM. Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitație în Moldova, ApaSan, a susținut un şir de şcoli şi gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanţi pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost elaborat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produselor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a oricăror riscuri pentru sănătate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 În cadrul proiectului Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, a fost dată în exploatare în oraşul Orhei staţia de epurare de tip ZUC care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie a cca 20 mii cetăţeni. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/ sau corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011. În anul 2013 au fost aprobate 177 proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare din FEN. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze propuneri privind soluţionarea admisibilă temporară a problemelor constatate, pentru asigurarea continuităţii activităţii operatorilor care deţin în gestiune sisteme de canalizare în lipsa staţiilor de epurare, avînd în vedere situaţia precară privind starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi imposibilitatea de a întreprinde măsuri de ameliorare imediate, din lipsa mijloacelor financiare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Anexe la scris.nr.06-05/1721 din 23.09.2013 ministerul mediului Pentru a soluționa problemele constatate, MM în colaborare cu Elveția a venit cu propunerea de a elabora Ghidul pentru utilizarea produselor Ecosan în calitate de fertilizanți în agricultură în RM. Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitație în Moldova, ApaSan, a susținut un şir de şcoli şi gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanţi pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost elaborat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produselor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a oricăror riscuri pentru sănătate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 În cadrul proiectului Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, a fost dată în exploatare în oraşul Orhei staţia de epurare de tip ZUC care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie a cca 20 mii cetăţeni. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/ sau corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011. În anul 2013 au fost aprobate 177 proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare din FEN. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze propuneri privind soluţionarea admisibilă temporară a problemelor constatate, pentru asigurarea continuităţii activităţii operatorilor care deţin în gestiune sisteme de canalizare în lipsa staţiilor de epurare, avînd în vedere situaţia precară privind starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi imposibilitatea de a întreprinde măsuri de ameliorare imediate, din lipsa mijloacelor financiare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Anexe la scris.nr.06-05/1721 din 23.09.2013 ministerul mediului Pentru a soluționa problemele constatate, MM în colaborare cu Elveția a venit cu propunerea de a elabora Ghidul pentru utilizarea produselor Ecosan în calitate de fertilizanți în agricultură în RM. Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitație în Moldova, ApaSan, a susținut un şir de şcoli şi gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanţi pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost elaborat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produselor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a oricăror riscuri pentru sănătate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 În cadrul proiectului Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, a fost dată în exploatare în oraşul Orhei staţia de epurare de tip ZUC care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie a cca 20 mii cetăţeni. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/ sau corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011. În anul 2013 au fost aprobate 177 proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare din FEN. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze propuneri privind soluţionarea admisibilă temporară a problemelor constatate, pentru asigurarea continuităţii activităţii operatorilor care deţin în gestiune sisteme de canalizare în lipsa staţiilor de epurare, avînd în vedere situaţia precară privind starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi imposibilitatea de a întreprinde măsuri de ameliorare imediate, din lipsa mijloacelor financiare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Anexe la scris.nr.06-05/1721 din 23.09.2013 ministerul mediului Pentru a soluționa problemele constatate, MM în colaborare cu Elveția a venit cu propunerea de a elabora Ghidul pentru utilizarea produselor Ecosan în calitate de fertilizanți în agricultură în RM. Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitație în Moldova, ApaSan, a susținut un şir de şcoli şi gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanţi pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost elaborat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produselor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a oricăror riscuri pentru sănătate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 În cadrul proiectului Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, a fost dată în exploatare în oraşul Orhei staţia de epurare de tip ZUC care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie a cca 20 mii cetăţeni. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/ sau corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011. În anul 2013 au fost aprobate 177 proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare din FEN. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 7. Să elaboreze propuneri privind soluţionarea admisibilă temporară a problemelor constatate, pentru asigurarea continuităţii activităţii operatorilor care deţin în gestiune sisteme de canalizare în lipsa staţiilor de epurare, avînd în vedere situaţia precară privind starea sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare, precum şi imposibilitatea de a întreprinde măsuri de ameliorare imediate, din lipsa mijloacelor financiare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Anexe la scris.nr.06-05/1721 din 23.09.2013 ministerul mediului Pentru a soluționa problemele constatate, MM în colaborare cu Elveția a venit cu propunerea de a elabora Ghidul pentru utilizarea produselor Ecosan în calitate de fertilizanți în agricultură în RM. Proiectul Elveţiei de Apă şi Sanitație în Moldova, ApaSan, a susținut un şir de şcoli şi gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcţia toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitaţie igienică şi confortabilă, transformând urina şi fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanţi pentru culturile agricole şi decorative. Acest ghid a fost elaborat pentru administraţiile instituţiilor şcolare şi comunităţile locale implicate direct în gestionarea Toaletelor şi produselor Ecosan. Ghidul oferă sfaturi practice privind modul de utilizare a produselor Ecosan în calitate de îngrăşăminte şi oferă recomandări privind modul de excludere a oricăror riscuri pentru sănătate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 În cadrul proiectului Naţional de Aprovizionare cu apă şi Canalizare, susţinut de Banca Mondială, a fost dată în exploatare în oraşul Orhei staţia de epurare de tip ZUC care va permite îmbunătăţirea condiţiilor de sanitaţie a cca 20 mii cetăţeni. A fost aprobat Regulamentul privind cerinţele de colectare, epurare şi deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi/ sau corpuri de apă pentru localităţile urbane şi rurale în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011. În anul 2013 au fost aprobate 177 proiecte de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare din FEN. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze un plan de acţiuni privind prioritizarea finanţării construcţiei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în localităţile care dispun de apă în mod centralizat.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Elaborarea unui Plan de acțiuni privind prioritizarea finanțării construcției sistemelor de canalizare în localitățile care dispun de apă în mod centralizat se va executa în conformitate cu Ghidul privind elaborarea Master Planului pentru fiecare raion în care autoritățile publice locale vor decide prioritățile pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în dependență de criteriile determinate. Ghidul este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultări publice. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze un plan de acţiuni privind prioritizarea finanţării construcţiei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în localităţile care dispun de apă în mod centralizat.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Elaborarea unui Plan de acțiuni privind prioritizarea finanțării construcției sistemelor de canalizare în localitățile care dispun de apă în mod centralizat se va executa în conformitate cu Ghidul privind elaborarea Master Planului pentru fiecare raion în care autoritățile publice locale vor decide prioritățile pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în dependență de criteriile determinate. Ghidul este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultări publice. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze un plan de acţiuni privind prioritizarea finanţării construcţiei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în localităţile care dispun de apă în mod centralizat.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Elaborarea unui Plan de acțiuni privind prioritizarea finanțării construcției sistemelor de canalizare în localitățile care dispun de apă în mod centralizat se va executa în conformitate cu Ghidul privind elaborarea Master Planului pentru fiecare raion în care autoritățile publice locale vor decide prioritățile pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în dependență de criteriile determinate. Ghidul este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultări publice. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze un plan de acţiuni privind prioritizarea finanţării construcţiei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în localităţile care dispun de apă în mod centralizat.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Elaborarea unui Plan de acțiuni privind prioritizarea finanțării construcției sistemelor de canalizare în localitățile care dispun de apă în mod centralizat se va executa în conformitate cu Ghidul privind elaborarea Master Planului pentru fiecare raion în care autoritățile publice locale vor decide prioritățile pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în dependență de criteriile determinate. Ghidul este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultări publice. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 8. Să elaboreze un plan de acţiuni privind prioritizarea finanţării construcţiei sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare în localităţile care dispun de apă în mod centralizat.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Elaborarea unui Plan de acțiuni privind prioritizarea finanțării construcției sistemelor de canalizare în localitățile care dispun de apă în mod centralizat se va executa în conformitate cu Ghidul privind elaborarea Master Planului pentru fiecare raion în care autoritățile publice locale vor decide prioritățile pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în dependență de criteriile determinate. Ghidul este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultări publice. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 9. Să stabilească cerinţe, pîrghii şi responsabilităţi privind construcţia şi deservirea haznalelor şi latrinelor individuale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Construcția conform cerințelor standardelor naționale a haznalelor și latrinelor individuale (impermiabile pentru a nu admite poluarea apelor freatice și subterane) pentru colectarea apelor uzate este de responsabilitatea agenților economici și persoanelor fizice, iar evacuarea acestor ape uzate în stațiile de epurare a apelor uzate este în responsabilitatea companiilor de арă și canalizare în baza unui contract încheiat între operator și consumator. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 în conformitate cu prevederile Strategiei de alimentare cu apă şi sanitaţie pentru 2014-2028 va fi promovat un management comunitar reprezentat de asociațiile consumatorilor de apă din mediul rural, inițiate de proiectul ApaSan, pentru satele care nu au un număr critic de beneficiari, care sa permită recuperarea costurilor unui sistem centralizat sau care nu pot fi conectați la un sistem de alimentare cu apă regional. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Proiectul de Apă și Sanitație în Moldova "ApaSan", implementat cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a susținut un șir de școli și gospodării casnice din zonele rurale ale Republicii Moldova în construcția toaletelor de tip Ecosan. Toaletele Ecosan oferă o soluție de sanitație igienică și confortabilă, transformând urina și fecalele în produse care pot fi folosite ca fertilizanți pentru culturile agricole și decorative. La moment se analizează modalitatea de elaborare a unui document normativ care va reglementa construcția acestor toalete. Ministerul Mediului a organizat o şedinţă cu participarea reprezentanţilor ApaSan şi a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor în cadrul căreia s¬a stabilit ce documente există şi ce este necesar de a fi elaborat. Urmează procesul de consultare şi aprobare pentru definitivarea documentului normativ.

Recomandarea: 5. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei despre influenţa calităţii apei potabile asupra sănătăţii şi să desfăşoare o campanie activă de sensibilizare a populaţiei privind situaţia reală în localităţile rurale, cu informarea despre riscurile pentru sănătate şi măsurile de protejare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.14 din 12 aprilie 2012 și prevederilor Protocolului, conform dispoziției M.S. nr. l43-d din 23.04.2013 a fost organizat Atelierul de lucru pentru specialiștii igieniști din teritorii cu tematica „Implementarea Protocolului privind Ара și Sănătatea”. Printre obiectivele - țintă reflectate în protocol se enumeră, reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la parametrii microbiologici (pînă în anul 2015 în orașe - pînă la 5% din probele anuale, iar în sate - pînă la 10% din probele anuale) și sanitaro-chimici (pînă la 25% din probele anuale), asigurarea accesului la surse îmbunătățite de арă (în anul 2015 pînă la 68% din toată populația), inclusiv în școli și grădinițe (pînă în anul 2015 - pînă la 95% din instituții); asigurarea populației cu sisteme de sanitație îmbunătățite (pînă în anul 2015 pînă la 85% din populația urbană și 45% din populația rurală). Pentru implementarea prevederilor Protocolului și efectuarea monitoringului calității apei potabile, conform Ordinului MS nr.668 din 10.07.2013 „Cu privire la implementarea Programului de dezvoltare a rețelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova” plasat pe pagina web www.cnsp.md se prevede regionalizarea serviciului de laborator cu dotarea CSP cu aparataj și extinderea setului de parametrii investigați în laboratoarele de performanță. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În contextul optimizării acțiunilor de comunicare și informare în domeniul apa și sănătatea, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a fost deschis în octombrie 2013 Centrul de Resurse informaționale în cadrul Protocolului Apa și Sănătate, având drept scop îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind gestionarea și protecția resurselor de apă, prevenirea, reducerea și controlul bolilor condiționate de apă. În cadrul acestui Centru, în perioada 2013-2014, s-au elaborat și editat din diferite surse un set de materiale informaționale (pliante, postere, fișe informative) destinate diferitor grupuri-țintă în tiraj total de peste 100 mii de exemplare. Aceste materiale au fost repartizate în teritorii beneficiarilor prin intermediul CSP teritoriale. De asemenea, aceste materiale sunt plasate pe pagina web a CNSP: www.cnsp.md la rubrica „Apa și sănătatea”. De menționat, ca în anul 2013, în colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă și canalizare (UIPAAC), s-a implementat Campania de comunicare/informare privind consumul de apă din sistemul centralizat local de apă potabilă în unele localități din r-nele Cahul și Leova. În cadrul campaniei de comunicare au fost elaborate un set de materiale informaționale pentru grupurile țintă pentru fiecare localitate separat, în dependență de calitatea apei din sistemul centralizat de apă: pliante pentru populația generală, flyere pentru elevi, afișe de informative pentru plasarea în locurile publice. Astfel de acțiuni au avut loc și în a. 2014 în localitățile Ciuflești - r-nul Căușeni și s. Sărata Galbenă - r-nul Hâncești. Alte acțiuni de comunicare și sensibilizare a publicului țin de organizarea și desfășurarea anual la 22 martie a Zilei Mondiale a Apei, abordând în fiecare an teme specifice de comunicare. Astfel, în 2014 Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat cu genericul „Apa și energia” având drept scop sensibilizarea privind importanță apei pentru viață și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În acest context, specialiștii CNSP au elaborat un material informativ în ajutorul specialiștilor de promovarea sănătății și educație pentru sănătate din CSP și IMSP teritoriale și un comunicat de presă, care ulterior a fost mediatizat. A fost organizat Atelierul de lucru privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea cu participare intonațională, diferite acțiuni în mass-media, etc. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 5. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei despre influenţa calităţii apei potabile asupra sănătăţii şi să desfăşoare o campanie activă de sensibilizare a populaţiei privind situaţia reală în localităţile rurale, cu informarea despre riscurile pentru sănătate şi măsurile de protejare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.14 din 12 aprilie 2012 și prevederilor Protocolului, conform dispoziției M.S. nr. l43-d din 23.04.2013 a fost organizat Atelierul de lucru pentru specialiștii igieniști din teritorii cu tematica „Implementarea Protocolului privind Ара și Sănătatea”. Printre obiectivele - țintă reflectate în protocol se enumeră, reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la parametrii microbiologici (pînă în anul 2015 în orașe - pînă la 5% din probele anuale, iar în sate - pînă la 10% din probele anuale) și sanitaro-chimici (pînă la 25% din probele anuale), asigurarea accesului la surse îmbunătățite de арă (în anul 2015 pînă la 68% din toată populația), inclusiv în școli și grădinițe (pînă în anul 2015 - pînă la 95% din instituții); asigurarea populației cu sisteme de sanitație îmbunătățite (pînă în anul 2015 pînă la 85% din populația urbană și 45% din populația rurală). Pentru implementarea prevederilor Protocolului și efectuarea monitoringului calității apei potabile, conform Ordinului MS nr.668 din 10.07.2013 „Cu privire la implementarea Programului de dezvoltare a rețelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova” plasat pe pagina web www.cnsp.md se prevede regionalizarea serviciului de laborator cu dotarea CSP cu aparataj și extinderea setului de parametrii investigați în laboratoarele de performanță. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În contextul optimizării acțiunilor de comunicare și informare în domeniul apa și sănătatea, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a fost deschis în octombrie 2013 Centrul de Resurse informaționale în cadrul Protocolului Apa și Sănătate, având drept scop îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind gestionarea și protecția resurselor de apă, prevenirea, reducerea și controlul bolilor condiționate de apă. În cadrul acestui Centru, în perioada 2013-2014, s-au elaborat și editat din diferite surse un set de materiale informaționale (pliante, postere, fișe informative) destinate diferitor grupuri-țintă în tiraj total de peste 100 mii de exemplare. Aceste materiale au fost repartizate în teritorii beneficiarilor prin intermediul CSP teritoriale. De asemenea, aceste materiale sunt plasate pe pagina web a CNSP: www.cnsp.md la rubrica „Apa și sănătatea”. De menționat, ca în anul 2013, în colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă și canalizare (UIPAAC), s-a implementat Campania de comunicare/informare privind consumul de apă din sistemul centralizat local de apă potabilă în unele localități din r-nele Cahul și Leova. În cadrul campaniei de comunicare au fost elaborate un set de materiale informaționale pentru grupurile țintă pentru fiecare localitate separat, în dependență de calitatea apei din sistemul centralizat de apă: pliante pentru populația generală, flyere pentru elevi, afișe de informative pentru plasarea în locurile publice. Astfel de acțiuni au avut loc și în a. 2014 în localitățile Ciuflești - r-nul Căușeni și s. Sărata Galbenă - r-nul Hâncești. Alte acțiuni de comunicare și sensibilizare a publicului țin de organizarea și desfășurarea anual la 22 martie a Zilei Mondiale a Apei, abordând în fiecare an teme specifice de comunicare. Astfel, în 2014 Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat cu genericul „Apa și energia” având drept scop sensibilizarea privind importanță apei pentru viață și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În acest context, specialiștii CNSP au elaborat un material informativ în ajutorul specialiștilor de promovarea sănătății și educație pentru sănătate din CSP și IMSP teritoriale și un comunicat de presă, care ulterior a fost mediatizat. A fost organizat Atelierul de lucru privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea cu participare intonațională, diferite acțiuni în mass-media, etc. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 5. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei despre influenţa calităţii apei potabile asupra sănătăţii şi să desfăşoare o campanie activă de sensibilizare a populaţiei privind situaţia reală în localităţile rurale, cu informarea despre riscurile pentru sănătate şi măsurile de protejare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.14 din 12 aprilie 2012 și prevederilor Protocolului, conform dispoziției M.S. nr. l43-d din 23.04.2013 a fost organizat Atelierul de lucru pentru specialiștii igieniști din teritorii cu tematica „Implementarea Protocolului privind Ара și Sănătatea”. Printre obiectivele - țintă reflectate în protocol se enumeră, reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la parametrii microbiologici (pînă în anul 2015 în orașe - pînă la 5% din probele anuale, iar în sate - pînă la 10% din probele anuale) și sanitaro-chimici (pînă la 25% din probele anuale), asigurarea accesului la surse îmbunătățite de арă (în anul 2015 pînă la 68% din toată populația), inclusiv în școli și grădinițe (pînă în anul 2015 - pînă la 95% din instituții); asigurarea populației cu sisteme de sanitație îmbunătățite (pînă în anul 2015 pînă la 85% din populația urbană și 45% din populația rurală). Pentru implementarea prevederilor Protocolului și efectuarea monitoringului calității apei potabile, conform Ordinului MS nr.668 din 10.07.2013 „Cu privire la implementarea Programului de dezvoltare a rețelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova” plasat pe pagina web www.cnsp.md se prevede regionalizarea serviciului de laborator cu dotarea CSP cu aparataj și extinderea setului de parametrii investigați în laboratoarele de performanță. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În contextul optimizării acțiunilor de comunicare și informare în domeniul apa și sănătatea, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a fost deschis în octombrie 2013 Centrul de Resurse informaționale în cadrul Protocolului Apa și Sănătate, având drept scop îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind gestionarea și protecția resurselor de apă, prevenirea, reducerea și controlul bolilor condiționate de apă. În cadrul acestui Centru, în perioada 2013-2014, s-au elaborat și editat din diferite surse un set de materiale informaționale (pliante, postere, fișe informative) destinate diferitor grupuri-țintă în tiraj total de peste 100 mii de exemplare. Aceste materiale au fost repartizate în teritorii beneficiarilor prin intermediul CSP teritoriale. De asemenea, aceste materiale sunt plasate pe pagina web a CNSP: www.cnsp.md la rubrica „Apa și sănătatea”. De menționat, ca în anul 2013, în colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă și canalizare (UIPAAC), s-a implementat Campania de comunicare/informare privind consumul de apă din sistemul centralizat local de apă potabilă în unele localități din r-nele Cahul și Leova. În cadrul campaniei de comunicare au fost elaborate un set de materiale informaționale pentru grupurile țintă pentru fiecare localitate separat, în dependență de calitatea apei din sistemul centralizat de apă: pliante pentru populația generală, flyere pentru elevi, afișe de informative pentru plasarea în locurile publice. Astfel de acțiuni au avut loc și în a. 2014 în localitățile Ciuflești - r-nul Căușeni și s. Sărata Galbenă - r-nul Hâncești. Alte acțiuni de comunicare și sensibilizare a publicului țin de organizarea și desfășurarea anual la 22 martie a Zilei Mondiale a Apei, abordând în fiecare an teme specifice de comunicare. Astfel, în 2014 Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat cu genericul „Apa și energia” având drept scop sensibilizarea privind importanță apei pentru viață și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În acest context, specialiștii CNSP au elaborat un material informativ în ajutorul specialiștilor de promovarea sănătății și educație pentru sănătate din CSP și IMSP teritoriale și un comunicat de presă, care ulterior a fost mediatizat. A fost organizat Atelierul de lucru privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea cu participare intonațională, diferite acțiuni în mass-media, etc. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 5. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei despre influenţa calităţii apei potabile asupra sănătăţii şi să desfăşoare o campanie activă de sensibilizare a populaţiei privind situaţia reală în localităţile rurale, cu informarea despre riscurile pentru sănătate şi măsurile de protejare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.14 din 12 aprilie 2012 și prevederilor Protocolului, conform dispoziției M.S. nr. l43-d din 23.04.2013 a fost organizat Atelierul de lucru pentru specialiștii igieniști din teritorii cu tematica „Implementarea Protocolului privind Ара și Sănătatea”. Printre obiectivele - țintă reflectate în protocol se enumeră, reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la parametrii microbiologici (pînă în anul 2015 în orașe - pînă la 5% din probele anuale, iar în sate - pînă la 10% din probele anuale) și sanitaro-chimici (pînă la 25% din probele anuale), asigurarea accesului la surse îmbunătățite de арă (în anul 2015 pînă la 68% din toată populația), inclusiv în școli și grădinițe (pînă în anul 2015 - pînă la 95% din instituții); asigurarea populației cu sisteme de sanitație îmbunătățite (pînă în anul 2015 pînă la 85% din populația urbană și 45% din populația rurală). Pentru implementarea prevederilor Protocolului și efectuarea monitoringului calității apei potabile, conform Ordinului MS nr.668 din 10.07.2013 „Cu privire la implementarea Programului de dezvoltare a rețelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova” plasat pe pagina web www.cnsp.md se prevede regionalizarea serviciului de laborator cu dotarea CSP cu aparataj și extinderea setului de parametrii investigați în laboratoarele de performanță. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În contextul optimizării acțiunilor de comunicare și informare în domeniul apa și sănătatea, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a fost deschis în octombrie 2013 Centrul de Resurse informaționale în cadrul Protocolului Apa și Sănătate, având drept scop îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind gestionarea și protecția resurselor de apă, prevenirea, reducerea și controlul bolilor condiționate de apă. În cadrul acestui Centru, în perioada 2013-2014, s-au elaborat și editat din diferite surse un set de materiale informaționale (pliante, postere, fișe informative) destinate diferitor grupuri-țintă în tiraj total de peste 100 mii de exemplare. Aceste materiale au fost repartizate în teritorii beneficiarilor prin intermediul CSP teritoriale. De asemenea, aceste materiale sunt plasate pe pagina web a CNSP: www.cnsp.md la rubrica „Apa și sănătatea”. De menționat, ca în anul 2013, în colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă și canalizare (UIPAAC), s-a implementat Campania de comunicare/informare privind consumul de apă din sistemul centralizat local de apă potabilă în unele localități din r-nele Cahul și Leova. În cadrul campaniei de comunicare au fost elaborate un set de materiale informaționale pentru grupurile țintă pentru fiecare localitate separat, în dependență de calitatea apei din sistemul centralizat de apă: pliante pentru populația generală, flyere pentru elevi, afișe de informative pentru plasarea în locurile publice. Astfel de acțiuni au avut loc și în a. 2014 în localitățile Ciuflești - r-nul Căușeni și s. Sărata Galbenă - r-nul Hâncești. Alte acțiuni de comunicare și sensibilizare a publicului țin de organizarea și desfășurarea anual la 22 martie a Zilei Mondiale a Apei, abordând în fiecare an teme specifice de comunicare. Astfel, în 2014 Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat cu genericul „Apa și energia” având drept scop sensibilizarea privind importanță apei pentru viață și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În acest context, specialiștii CNSP au elaborat un material informativ în ajutorul specialiștilor de promovarea sănătății și educație pentru sănătate din CSP și IMSP teritoriale și un comunicat de presă, care ulterior a fost mediatizat. A fost organizat Atelierul de lucru privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea cu participare intonațională, diferite acțiuni în mass-media, etc. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 5. Să elaboreze procedurile şi formele de informare a populaţiei despre influenţa calităţii apei potabile asupra sănătăţii şi să desfăşoare o campanie activă de sensibilizare a populaţiei privind situaţia reală în localităţile rurale, cu informarea despre riscurile pentru sănătate şi măsurile de protejare.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013 Pentru executarea Hotărârii Curții de Conturi nr.14 din 12 aprilie 2012 și prevederilor Protocolului, conform dispoziției M.S. nr. l43-d din 23.04.2013 a fost organizat Atelierul de lucru pentru specialiștii igieniști din teritorii cu tematica „Implementarea Protocolului privind Ара și Sănătatea”. Printre obiectivele - țintă reflectate în protocol se enumeră, reducerea probelor de apă potabilă neconforme normelor sanitare la parametrii microbiologici (pînă în anul 2015 în orașe - pînă la 5% din probele anuale, iar în sate - pînă la 10% din probele anuale) și sanitaro-chimici (pînă la 25% din probele anuale), asigurarea accesului la surse îmbunătățite de арă (în anul 2015 pînă la 68% din toată populația), inclusiv în școli și grădinițe (pînă în anul 2015 - pînă la 95% din instituții); asigurarea populației cu sisteme de sanitație îmbunătățite (pînă în anul 2015 pînă la 85% din populația urbană și 45% din populația rurală). Pentru implementarea prevederilor Protocolului și efectuarea monitoringului calității apei potabile, conform Ordinului MS nr.668 din 10.07.2013 „Cu privire la implementarea Programului de dezvoltare a rețelei de laboratoare în cadrul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice din Republica Moldova” plasat pe pagina web www.cnsp.md se prevede regionalizarea serviciului de laborator cu dotarea CSP cu aparataj și extinderea setului de parametrii investigați în laboratoarele de performanță. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 În contextul optimizării acțiunilor de comunicare și informare în domeniul apa și sănătatea, în cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, cu suportul Agenției Elvețiene de Dezvoltare și Cooperare, a fost deschis în octombrie 2013 Centrul de Resurse informaționale în cadrul Protocolului Apa și Sănătate, având drept scop îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind gestionarea și protecția resurselor de apă, prevenirea, reducerea și controlul bolilor condiționate de apă. În cadrul acestui Centru, în perioada 2013-2014, s-au elaborat și editat din diferite surse un set de materiale informaționale (pliante, postere, fișe informative) destinate diferitor grupuri-țintă în tiraj total de peste 100 mii de exemplare. Aceste materiale au fost repartizate în teritorii beneficiarilor prin intermediul CSP teritoriale. De asemenea, aceste materiale sunt plasate pe pagina web a CNSP: www.cnsp.md la rubrica „Apa și sănătatea”. De menționat, ca în anul 2013, în colaborarea cu Unitatea de Implementare a Proiectelor de Alimentare cu Apă și canalizare (UIPAAC), s-a implementat Campania de comunicare/informare privind consumul de apă din sistemul centralizat local de apă potabilă în unele localități din r-nele Cahul și Leova. În cadrul campaniei de comunicare au fost elaborate un set de materiale informaționale pentru grupurile țintă pentru fiecare localitate separat, în dependență de calitatea apei din sistemul centralizat de apă: pliante pentru populația generală, flyere pentru elevi, afișe de informative pentru plasarea în locurile publice. Astfel de acțiuni au avut loc și în a. 2014 în localitățile Ciuflești - r-nul Căușeni și s. Sărata Galbenă - r-nul Hâncești. Alte acțiuni de comunicare și sensibilizare a publicului țin de organizarea și desfășurarea anual la 22 martie a Zilei Mondiale a Apei, abordând în fiecare an teme specifice de comunicare. Astfel, în 2014 Ziua Mondială a Apei s-a desfășurat cu genericul „Apa și energia” având drept scop sensibilizarea privind importanță apei pentru viață și pledează pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă potabilă. În acest context, specialiștii CNSP au elaborat un material informativ în ajutorul specialiștilor de promovarea sănătății și educație pentru sănătate din CSP și IMSP teritoriale și un comunicat de presă, care ulterior a fost mediatizat. A fost organizat Atelierul de lucru privind implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea cu participare intonațională, diferite acțiuni în mass-media, etc. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 11. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor privind starea ramurii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Pentru gestionarea eficientă și facilitarea accesului la informație privind resursele de apă ale RM, sunt create conceptele cîtorva baze de date, care urmează a fi definitivate și consolidate. Ministerul Mediului, în colaborare cu Fondul provocările Mileniului prin intermediul proiectului „Activități în Reformă Sectorului de irigare”, elaborează Conceptul Platformei Comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice (PC2). Ministerul mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare finanțată de către Banca Mondiala a contractat consorțiul Oikumena NGO & Terra Concept SRL pentru crearea conceptului Sistemului Informațional Geografic al Apelor (SIGA). Draftul acestui concept se găsește în varianta finală. Inițierea elaborării conceptului a devenit necesară pentru asigurarea schimbului de informații operative în domeniul gestionarii datelor despre resursele de apă ca structuri moderne, flexibile, adaptate la standarde legale si tehnici avansate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Realizarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea ei va fi susținută de un Sistem de Management al Informațiilor din organul central al administrației publice în domeniul mediului. Dezvoltarea Sistemului Informațional se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaționale suport administrate de diverse agenții sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se vor ocupa cu investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, care colectează zilnic și procesează datele brute. Crearea bazei de date pentru sectorul alimentare cu apă și sanitație are un termen de realizare pînă în anul 2015. În cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea este creat un Centru Informațional care va colecta și genera date privind calitatea apelor, implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și sanitație și elaborarea cadrului legislativ în domeniul. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La elaborarea Strategiei s-au utilizat datele Biroului Național de Statistică' privind actualizarea „Raportului statistic anual nr. 1 apeducte - canalizare. Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, care deține o bază de date privind sectorul alimentare cu apă și sanitație. Cu susținerea Fondului Provocările Mileniului a fost elaborat Conceptul Tehnic și Regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova și Sistemul Informațional al Platformei Comune de autorizare a folosinței speciale a apei. Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic și Regulamentului de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova urmează a fi remis către Ministerul Justiției pentru expertiză juridică, pentru ca ulterior să fie promovat în ședință de Guvern. Proiectul a trecut deja etapa de avizare cu toate instituțiile relevante, inclusiv expertiza anticorupție. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 11. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor privind starea ramurii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Pentru gestionarea eficientă și facilitarea accesului la informație privind resursele de apă ale RM, sunt create conceptele cîtorva baze de date, care urmează a fi definitivate și consolidate. Ministerul Mediului, în colaborare cu Fondul provocările Mileniului prin intermediul proiectului „Activități în Reformă Sectorului de irigare”, elaborează Conceptul Platformei Comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice (PC2). Ministerul mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare finanțată de către Banca Mondiala a contractat consorțiul Oikumena NGO & Terra Concept SRL pentru crearea conceptului Sistemului Informațional Geografic al Apelor (SIGA). Draftul acestui concept se găsește în varianta finală. Inițierea elaborării conceptului a devenit necesară pentru asigurarea schimbului de informații operative în domeniul gestionarii datelor despre resursele de apă ca structuri moderne, flexibile, adaptate la standarde legale si tehnici avansate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Realizarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea ei va fi susținută de un Sistem de Management al Informațiilor din organul central al administrației publice în domeniul mediului. Dezvoltarea Sistemului Informațional se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaționale suport administrate de diverse agenții sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se vor ocupa cu investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, care colectează zilnic și procesează datele brute. Crearea bazei de date pentru sectorul alimentare cu apă și sanitație are un termen de realizare pînă în anul 2015. În cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea este creat un Centru Informațional care va colecta și genera date privind calitatea apelor, implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și sanitație și elaborarea cadrului legislativ în domeniul. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La elaborarea Strategiei s-au utilizat datele Biroului Național de Statistică' privind actualizarea „Raportului statistic anual nr. 1 apeducte - canalizare. Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, care deține o bază de date privind sectorul alimentare cu apă și sanitație. Cu susținerea Fondului Provocările Mileniului a fost elaborat Conceptul Tehnic și Regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova și Sistemul Informațional al Platformei Comune de autorizare a folosinței speciale a apei. Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic și Regulamentului de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova urmează a fi remis către Ministerul Justiției pentru expertiză juridică, pentru ca ulterior să fie promovat în ședință de Guvern. Proiectul a trecut deja etapa de avizare cu toate instituțiile relevante, inclusiv expertiza anticorupție. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 11. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor privind starea ramurii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Pentru gestionarea eficientă și facilitarea accesului la informație privind resursele de apă ale RM, sunt create conceptele cîtorva baze de date, care urmează a fi definitivate și consolidate. Ministerul Mediului, în colaborare cu Fondul provocările Mileniului prin intermediul proiectului „Activități în Reformă Sectorului de irigare”, elaborează Conceptul Platformei Comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice (PC2). Ministerul mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare finanțată de către Banca Mondiala a contractat consorțiul Oikumena NGO & Terra Concept SRL pentru crearea conceptului Sistemului Informațional Geografic al Apelor (SIGA). Draftul acestui concept se găsește în varianta finală. Inițierea elaborării conceptului a devenit necesară pentru asigurarea schimbului de informații operative în domeniul gestionarii datelor despre resursele de apă ca structuri moderne, flexibile, adaptate la standarde legale si tehnici avansate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Realizarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea ei va fi susținută de un Sistem de Management al Informațiilor din organul central al administrației publice în domeniul mediului. Dezvoltarea Sistemului Informațional se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaționale suport administrate de diverse agenții sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se vor ocupa cu investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, care colectează zilnic și procesează datele brute. Crearea bazei de date pentru sectorul alimentare cu apă și sanitație are un termen de realizare pînă în anul 2015. În cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea este creat un Centru Informațional care va colecta și genera date privind calitatea apelor, implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și sanitație și elaborarea cadrului legislativ în domeniul. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La elaborarea Strategiei s-au utilizat datele Biroului Național de Statistică' privind actualizarea „Raportului statistic anual nr. 1 apeducte - canalizare. Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, care deține o bază de date privind sectorul alimentare cu apă și sanitație. Cu susținerea Fondului Provocările Mileniului a fost elaborat Conceptul Tehnic și Regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova și Sistemul Informațional al Platformei Comune de autorizare a folosinței speciale a apei. Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic și Regulamentului de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova urmează a fi remis către Ministerul Justiției pentru expertiză juridică, pentru ca ulterior să fie promovat în ședință de Guvern. Proiectul a trecut deja etapa de avizare cu toate instituțiile relevante, inclusiv expertiza anticorupție. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 11. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor privind starea ramurii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Pentru gestionarea eficientă și facilitarea accesului la informație privind resursele de apă ale RM, sunt create conceptele cîtorva baze de date, care urmează a fi definitivate și consolidate. Ministerul Mediului, în colaborare cu Fondul provocările Mileniului prin intermediul proiectului „Activități în Reformă Sectorului de irigare”, elaborează Conceptul Platformei Comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice (PC2). Ministerul mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare finanțată de către Banca Mondiala a contractat consorțiul Oikumena NGO & Terra Concept SRL pentru crearea conceptului Sistemului Informațional Geografic al Apelor (SIGA). Draftul acestui concept se găsește în varianta finală. Inițierea elaborării conceptului a devenit necesară pentru asigurarea schimbului de informații operative în domeniul gestionarii datelor despre resursele de apă ca structuri moderne, flexibile, adaptate la standarde legale si tehnici avansate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Realizarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea ei va fi susținută de un Sistem de Management al Informațiilor din organul central al administrației publice în domeniul mediului. Dezvoltarea Sistemului Informațional se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaționale suport administrate de diverse agenții sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se vor ocupa cu investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, care colectează zilnic și procesează datele brute. Crearea bazei de date pentru sectorul alimentare cu apă și sanitație are un termen de realizare pînă în anul 2015. În cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea este creat un Centru Informațional care va colecta și genera date privind calitatea apelor, implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și sanitație și elaborarea cadrului legislativ în domeniul. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La elaborarea Strategiei s-au utilizat datele Biroului Național de Statistică' privind actualizarea „Raportului statistic anual nr. 1 apeducte - canalizare. Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, care deține o bază de date privind sectorul alimentare cu apă și sanitație. Cu susținerea Fondului Provocările Mileniului a fost elaborat Conceptul Tehnic și Regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova și Sistemul Informațional al Platformei Comune de autorizare a folosinței speciale a apei. Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic și Regulamentului de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova urmează a fi remis către Ministerul Justiției pentru expertiză juridică, pentru ca ulterior să fie promovat în ședință de Guvern. Proiectul a trecut deja etapa de avizare cu toate instituțiile relevante, inclusiv expertiza anticorupție. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 11. Să elaboreze metodologia de acumulare a datelor privind starea ramurii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Pentru gestionarea eficientă și facilitarea accesului la informație privind resursele de apă ale RM, sunt create conceptele cîtorva baze de date, care urmează a fi definitivate și consolidate. Ministerul Mediului, în colaborare cu Fondul provocările Mileniului prin intermediul proiectului „Activități în Reformă Sectorului de irigare”, elaborează Conceptul Platformei Comune pentru gestionarea bazinelor hidrografice (PC2). Ministerul mediului, prin intermediul Unității de Implementare a Proiectelor de Aprovizionare cu Apă și Canalizare finanțată de către Banca Mondiala a contractat consorțiul Oikumena NGO & Terra Concept SRL pentru crearea conceptului Sistemului Informațional Geografic al Apelor (SIGA). Draftul acestui concept se găsește în varianta finală. Inițierea elaborării conceptului a devenit necesară pentru asigurarea schimbului de informații operative în domeniul gestionarii datelor despre resursele de apă ca structuri moderne, flexibile, adaptate la standarde legale si tehnici avansate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Realizarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 şi a Planului de acțiuni pentru implementarea ei va fi susținută de un Sistem de Management al Informațiilor din organul central al administrației publice în domeniul mediului. Dezvoltarea Sistemului Informațional se va construi pe baza datelor furnizate de sistemele operaționale suport administrate de diverse agenții sau compartimente responsabile din cadrul altor ministere care se vor ocupa cu investițiile în sectorul alimentare cu apă și sanitație, care colectează zilnic și procesează datele brute. Crearea bazei de date pentru sectorul alimentare cu apă și sanitație are un termen de realizare pînă în anul 2015. În cadrul Protocolului privind Apa și Sănătatea este creat un Centru Informațional care va colecta și genera date privind calitatea apelor, implementarea proiectelor în domeniul alimentării cu apă și sanitație și elaborarea cadrului legislativ în domeniul. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La elaborarea Strategiei s-au utilizat datele Biroului Național de Statistică' privind actualizarea „Raportului statistic anual nr. 1 apeducte - canalizare. Funcționarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare”, care deține o bază de date privind sectorul alimentare cu apă și sanitație. Cu susținerea Fondului Provocările Mileniului a fost elaborat Conceptul Tehnic și Regulamentul de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova și Sistemul Informațional al Platformei Comune de autorizare a folosinței speciale a apei. Actualmente, proiectul Hotărârii de Guvern privind aprobarea Conceptului tehnic și Regulamentului de funcționare a Sistemului Informațional al Resurselor de Apă din Republica Moldova urmează a fi remis către Ministerul Justiției pentru expertiză juridică, pentru ca ulterior să fie promovat în ședință de Guvern. Proiectul a trecut deja etapa de avizare cu toate instituțiile relevante, inclusiv expertiza anticorupție. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 12. Să elaboreze conceptul unic de aprovizionare cu apă a ţării, în vederea determinării surselor prioritare de apă, pentru îmbunătăţirea aprovizionării ramurilor economiei naţionale şi populaţiei cu apă şi asigurarea consumului raţional şi a economisirii apei.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 se prevede elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și sanitație pentru o regiune, raion, oraș, municipiu care este un document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale și cu prevederile legislației în vigoare. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Principiile de dezvoltare a sectorului AAS sunt expuse în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) și în Planul de Acțiuni pentru 5 ani. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei stabilește instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiții, și identifică sursele de finanțare potențiale. Planul de acțiuni va fi monitorizat anual și evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcție de evoluția situației. A fost elaborat proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care este destinat în special factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. Scopul acestuia este să ofere informații clare despre scopul regionalizării, cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unui operator regional și realizarea unui sector al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care să funcționeze în sistem regional. Promovarea cooperării intercomunitare și regionalizarea serviciilor va constitui în viitorul apropriat un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. De asemenea, cooperarea intercomunitară și efectul regional reprezintă un avantaj și sporesc șansele de a beneficia de finanțări, inclusiv din fonduri europene. Nu în ultimul rînd, prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin solidaritatea comunităților mari și mici, bogate și sărace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului de alimentare cu apă și sanitație (PAAS), publicat în Monitorul Oficial nr. 134 -- 141 din 30.05.2014. PAAS este un instrument important pentru ghidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație a localităților, fiind elaborat în mod coerent și adaptat la condițiile locale și, respective, va asigura o proiectare corectă a infrastructurii, astfel încît să se potrivească cu sistemele existente și cu disponibilitatea și constrângerile ce vizează sursele de apă locale. De asemenea, PAAS va ajuta la monitorizarea progresului, prin analizarea deficiențelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație și măsuri întreprinse pentru soluționarea lor. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 12. Să elaboreze conceptul unic de aprovizionare cu apă a ţării, în vederea determinării surselor prioritare de apă, pentru îmbunătăţirea aprovizionării ramurilor economiei naţionale şi populaţiei cu apă şi asigurarea consumului raţional şi a economisirii apei.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 se prevede elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și sanitație pentru o regiune, raion, oraș, municipiu care este un document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale și cu prevederile legislației în vigoare. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Principiile de dezvoltare a sectorului AAS sunt expuse în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) și în Planul de Acțiuni pentru 5 ani. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei stabilește instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiții, și identifică sursele de finanțare potențiale. Planul de acțiuni va fi monitorizat anual și evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcție de evoluția situației. A fost elaborat proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care este destinat în special factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. Scopul acestuia este să ofere informații clare despre scopul regionalizării, cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unui operator regional și realizarea unui sector al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care să funcționeze în sistem regional. Promovarea cooperării intercomunitare și regionalizarea serviciilor va constitui în viitorul apropriat un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. De asemenea, cooperarea intercomunitară și efectul regional reprezintă un avantaj și sporesc șansele de a beneficia de finanțări, inclusiv din fonduri europene. Nu în ultimul rînd, prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin solidaritatea comunităților mari și mici, bogate și sărace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului de alimentare cu apă și sanitație (PAAS), publicat în Monitorul Oficial nr. 134 -- 141 din 30.05.2014. PAAS este un instrument important pentru ghidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație a localităților, fiind elaborat în mod coerent și adaptat la condițiile locale și, respective, va asigura o proiectare corectă a infrastructurii, astfel încît să se potrivească cu sistemele existente și cu disponibilitatea și constrângerile ce vizează sursele de apă locale. De asemenea, PAAS va ajuta la monitorizarea progresului, prin analizarea deficiențelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație și măsuri întreprinse pentru soluționarea lor. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 12. Să elaboreze conceptul unic de aprovizionare cu apă a ţării, în vederea determinării surselor prioritare de apă, pentru îmbunătăţirea aprovizionării ramurilor economiei naţionale şi populaţiei cu apă şi asigurarea consumului raţional şi a economisirii apei.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 se prevede elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și sanitație pentru o regiune, raion, oraș, municipiu care este un document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale și cu prevederile legislației în vigoare. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Principiile de dezvoltare a sectorului AAS sunt expuse în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) și în Planul de Acțiuni pentru 5 ani. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei stabilește instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiții, și identifică sursele de finanțare potențiale. Planul de acțiuni va fi monitorizat anual și evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcție de evoluția situației. A fost elaborat proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care este destinat în special factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. Scopul acestuia este să ofere informații clare despre scopul regionalizării, cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unui operator regional și realizarea unui sector al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care să funcționeze în sistem regional. Promovarea cooperării intercomunitare și regionalizarea serviciilor va constitui în viitorul apropriat un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. De asemenea, cooperarea intercomunitară și efectul regional reprezintă un avantaj și sporesc șansele de a beneficia de finanțări, inclusiv din fonduri europene. Nu în ultimul rînd, prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin solidaritatea comunităților mari și mici, bogate și sărace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului de alimentare cu apă și sanitație (PAAS), publicat în Monitorul Oficial nr. 134 -- 141 din 30.05.2014. PAAS este un instrument important pentru ghidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație a localităților, fiind elaborat în mod coerent și adaptat la condițiile locale și, respective, va asigura o proiectare corectă a infrastructurii, astfel încît să se potrivească cu sistemele existente și cu disponibilitatea și constrângerile ce vizează sursele de apă locale. De asemenea, PAAS va ajuta la monitorizarea progresului, prin analizarea deficiențelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație și măsuri întreprinse pentru soluționarea lor. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 12. Să elaboreze conceptul unic de aprovizionare cu apă a ţării, în vederea determinării surselor prioritare de apă, pentru îmbunătăţirea aprovizionării ramurilor economiei naţionale şi populaţiei cu apă şi asigurarea consumului raţional şi a economisirii apei.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 se prevede elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și sanitație pentru o regiune, raion, oraș, municipiu care este un document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale și cu prevederile legislației în vigoare. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Principiile de dezvoltare a sectorului AAS sunt expuse în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) și în Planul de Acțiuni pentru 5 ani. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei stabilește instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiții, și identifică sursele de finanțare potențiale. Planul de acțiuni va fi monitorizat anual și evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcție de evoluția situației. A fost elaborat proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care este destinat în special factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. Scopul acestuia este să ofere informații clare despre scopul regionalizării, cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unui operator regional și realizarea unui sector al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care să funcționeze în sistem regional. Promovarea cooperării intercomunitare și regionalizarea serviciilor va constitui în viitorul apropriat un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. De asemenea, cooperarea intercomunitară și efectul regional reprezintă un avantaj și sporesc șansele de a beneficia de finanțări, inclusiv din fonduri europene. Nu în ultimul rînd, prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin solidaritatea comunităților mari și mici, bogate și sărace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului de alimentare cu apă și sanitație (PAAS), publicat în Monitorul Oficial nr. 134 -- 141 din 30.05.2014. PAAS este un instrument important pentru ghidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație a localităților, fiind elaborat în mod coerent și adaptat la condițiile locale și, respective, va asigura o proiectare corectă a infrastructurii, astfel încît să se potrivească cu sistemele existente și cu disponibilitatea și constrângerile ce vizează sursele de apă locale. De asemenea, PAAS va ajuta la monitorizarea progresului, prin analizarea deficiențelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație și măsuri întreprinse pentru soluționarea lor. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 12. Să elaboreze conceptul unic de aprovizionare cu apă a ţării, în vederea determinării surselor prioritare de apă, pentru îmbunătăţirea aprovizionării ramurilor economiei naţionale şi populaţiei cu apă şi asigurarea consumului raţional şi a economisirii apei.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform prevederilor Strategiei de alimentare cu apă și sanitație pentru 2014-2028 se prevede elaborarea Planurilor de alimentare cu apă și sanitație pentru o regiune, raion, oraș, municipiu care este un document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale și cu prevederile legislației în vigoare. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Principiile de dezvoltare a sectorului AAS sunt expuse în Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) și în Planul de Acțiuni pentru 5 ani. Planul de acțiuni pentru anii 2014-2018 privind implementarea Strategiei stabilește instituțiile responsabile și indicatorii de monitorizare, estimează costurile pentru realizarea Strategiei, inclusiv necesarul de investiții, și identifică sursele de finanțare potențiale. Planul de acțiuni va fi monitorizat anual și evaluat după o perioadă de 2-3 ani pentru a fi actualizat în funcție de evoluția situației. A fost elaborat proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, care este destinat în special factorilor de decizie, persoanelor cu funcții de răspundere și experților implicați în procesul de regionalizare la nivel local și național. Scopul acestuia este să ofere informații clare despre scopul regionalizării, cadrul legal și etapele care trebuie parcurse pentru înființarea unui operator regional și realizarea unui sector al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare care să funcționeze în sistem regional. Promovarea cooperării intercomunitare și regionalizarea serviciilor va constitui în viitorul apropriat un aspect principal al politicii de dezvoltare a sectorului serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare. De asemenea, cooperarea intercomunitară și efectul regional reprezintă un avantaj și sporesc șansele de a beneficia de finanțări, inclusiv din fonduri europene. Nu în ultimul rînd, prin cooperarea unităților administrativ-teritoriale în organizarea și furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prin solidaritatea comunităților mari și mici, bogate și sărace, se contribuie la echilibrarea nivelului de dezvoltare a localităților. Prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 a fost aprobat Ghidul pentru elaborarea Planului de alimentare cu apă și sanitație (PAAS), publicat în Monitorul Oficial nr. 134 -- 141 din 30.05.2014. PAAS este un instrument important pentru ghidarea și facilitarea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație a localităților, fiind elaborat în mod coerent și adaptat la condițiile locale și, respective, va asigura o proiectare corectă a infrastructurii, astfel încît să se potrivească cu sistemele existente și cu disponibilitatea și constrângerile ce vizează sursele de apă locale. De asemenea, PAAS va ajuta la monitorizarea progresului, prin analizarea deficiențelor existente cu privire la acoperirea cu servicii de alimentare cu apă și sanitație și măsuri întreprinse pentru soluționarea lor. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 13. ă întocmească un plan de acţiuni (măsuri, responsabili, termene de realizare, monitorizare) pentru instruirea AAPL în domeniul gestionării resurselor de apă şi competenţelor acestora, precum şi importanţei oferirii datelor veridice privind situaţia în localităţi, cu asigurarea realizării.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM Obiectivele Ghidului pentru elaborarea Master Planului, care este amplasat pe pagina oficială a ministerului pentru consultații publice, se axează pe transpunerea Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman și Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu apă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 În contextul implementării Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova, este inițiată procedura de instruire a operatorilor Apă - Canal care sunt în componența AAPL. În perioada 3-5 septembrie 2014 au fost organizate 2 seminare privind consolidarea instituțională a operatorilor Apă - Canal și asociațiilor utilizatorilor de apă. În perioada 13-15 octombrie 2014 reprezentanții Ministerului Mediului au participat la un seminar privind implementarea Directivei.

Recomandarea: 14. Să elaboreze metodologia de monitorizare a proiectelor investiţionale din diverse surse, inclusiv modul de prezentare a informaţiei de către beneficiari, precum şi procedurile de control privind realizările în domeniu.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Consiliul a stabilit condiții stricte de finanțare a proiectelor de aprovizionare cu apă, și anume: - Finanțarea proiectelor de reparație a sistemelor de apeduct cu condiția ca sistemul de canalizare exista și funcționează; - Construcția sistemului de apeduct în paralel cu sistemul de canalizare si epurare; - anexarea la cererea de solicitare a grantului pentru aprovizionare cu apă a contractului de proiectare a sistemului de canalizare și epurare, ceea ce confirmă că la etapa următoare beneficiarul va iniția lucrările de construcție a sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform Planului de acțiuni a Strategiei urmează a fi elaborate planuri pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație precum și metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Elaborarea proiectului Metodologiei a fost inițiată în cadrul proiectului Asistența Tehnică a Programului de Suport al Politicilor de Sector în domeniul apelor, însă Uniunea Europeană a suspendat proiectul din motive necunoscute. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 14. Să elaboreze metodologia de monitorizare a proiectelor investiţionale din diverse surse, inclusiv modul de prezentare a informaţiei de către beneficiari, precum şi procedurile de control privind realizările în domeniu.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Consiliul a stabilit condiții stricte de finanțare a proiectelor de aprovizionare cu apă, și anume: - Finanțarea proiectelor de reparație a sistemelor de apeduct cu condiția ca sistemul de canalizare exista și funcționează; - Construcția sistemului de apeduct în paralel cu sistemul de canalizare si epurare; - anexarea la cererea de solicitare a grantului pentru aprovizionare cu apă a contractului de proiectare a sistemului de canalizare și epurare, ceea ce confirmă că la etapa următoare beneficiarul va iniția lucrările de construcție a sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform Planului de acțiuni a Strategiei urmează a fi elaborate planuri pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație precum și metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Elaborarea proiectului Metodologiei a fost inițiată în cadrul proiectului Asistența Tehnică a Programului de Suport al Politicilor de Sector în domeniul apelor, însă Uniunea Europeană a suspendat proiectul din motive necunoscute. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 14. Să elaboreze metodologia de monitorizare a proiectelor investiţionale din diverse surse, inclusiv modul de prezentare a informaţiei de către beneficiari, precum şi procedurile de control privind realizările în domeniu.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Consiliul a stabilit condiții stricte de finanțare a proiectelor de aprovizionare cu apă, și anume: - Finanțarea proiectelor de reparație a sistemelor de apeduct cu condiția ca sistemul de canalizare exista și funcționează; - Construcția sistemului de apeduct în paralel cu sistemul de canalizare si epurare; - anexarea la cererea de solicitare a grantului pentru aprovizionare cu apă a contractului de proiectare a sistemului de canalizare și epurare, ceea ce confirmă că la etapa următoare beneficiarul va iniția lucrările de construcție a sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform Planului de acțiuni a Strategiei urmează a fi elaborate planuri pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație precum și metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Elaborarea proiectului Metodologiei a fost inițiată în cadrul proiectului Asistența Tehnică a Programului de Suport al Politicilor de Sector în domeniul apelor, însă Uniunea Europeană a suspendat proiectul din motive necunoscute. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 14. Să elaboreze metodologia de monitorizare a proiectelor investiţionale din diverse surse, inclusiv modul de prezentare a informaţiei de către beneficiari, precum şi procedurile de control privind realizările în domeniu.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Consiliul a stabilit condiții stricte de finanțare a proiectelor de aprovizionare cu apă, și anume: - Finanțarea proiectelor de reparație a sistemelor de apeduct cu condiția ca sistemul de canalizare exista și funcționează; - Construcția sistemului de apeduct în paralel cu sistemul de canalizare si epurare; - anexarea la cererea de solicitare a grantului pentru aprovizionare cu apă a contractului de proiectare a sistemului de canalizare și epurare, ceea ce confirmă că la etapa următoare beneficiarul va iniția lucrările de construcție a sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform Planului de acțiuni a Strategiei urmează a fi elaborate planuri pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație precum și metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Elaborarea proiectului Metodologiei a fost inițiată în cadrul proiectului Asistența Tehnică a Programului de Suport al Politicilor de Sector în domeniul apelor, însă Uniunea Europeană a suspendat proiectul din motive necunoscute. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 14. Să elaboreze metodologia de monitorizare a proiectelor investiţionale din diverse surse, inclusiv modul de prezentare a informaţiei de către beneficiari, precum şi procedurile de control privind realizările în domeniu.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Consiliul a stabilit condiții stricte de finanțare a proiectelor de aprovizionare cu apă, și anume: - Finanțarea proiectelor de reparație a sistemelor de apeduct cu condiția ca sistemul de canalizare exista și funcționează; - Construcția sistemului de apeduct în paralel cu sistemul de canalizare si epurare; - anexarea la cererea de solicitare a grantului pentru aprovizionare cu apă a contractului de proiectare a sistemului de canalizare și epurare, ceea ce confirmă că la etapa următoare beneficiarul va iniția lucrările de construcție a sistemului de evacuare și epurare a apelor uzate. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform Planului de acțiuni a Strategiei urmează a fi elaborate planuri pentru infrastructura de alimentare cu apă şi sanitație precum și metodologia de prioritizare a proiectelor de infrastructură. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Elaborarea proiectului Metodologiei a fost inițiată în cadrul proiectului Asistența Tehnică a Programului de Suport al Politicilor de Sector în domeniul apelor, însă Uniunea Europeană a suspendat proiectul din motive necunoscute. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 15. Să iniţieze proceduri de popularizare bine determinate privind informarea şi instruirea beneficiarilor potenţiali la capitolul solicitarea proiectelor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Cererile de solicitare a granturilor cuprind informații generale despre proiect, date de contact, dat fiind faptul că informația detaliata privind lucrările ce urmează a fi realizate, volumele de lucrări, devizele de cheltuieli, etc. se conține în documentația de proiect și expertizele de stat. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 15. Să iniţieze proceduri de popularizare bine determinate privind informarea şi instruirea beneficiarilor potenţiali la capitolul solicitarea proiectelor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Cererile de solicitare a granturilor cuprind informații generale despre proiect, date de contact, dat fiind faptul că informația detaliata privind lucrările ce urmează a fi realizate, volumele de lucrări, devizele de cheltuieli, etc. se conține în documentația de proiect și expertizele de stat. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 15. Să iniţieze proceduri de popularizare bine determinate privind informarea şi instruirea beneficiarilor potenţiali la capitolul solicitarea proiectelor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Cererile de solicitare a granturilor cuprind informații generale despre proiect, date de contact, dat fiind faptul că informația detaliata privind lucrările ce urmează a fi realizate, volumele de lucrări, devizele de cheltuieli, etc. se conține în documentația de proiect și expertizele de stat. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 15. Să iniţieze proceduri de popularizare bine determinate privind informarea şi instruirea beneficiarilor potenţiali la capitolul solicitarea proiectelor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Cererile de solicitare a granturilor cuprind informații generale despre proiect, date de contact, dat fiind faptul că informația detaliata privind lucrările ce urmează a fi realizate, volumele de lucrări, devizele de cheltuieli, etc. se conține în documentația de proiect și expertizele de stat. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 15. Să iniţieze proceduri de popularizare bine determinate privind informarea şi instruirea beneficiarilor potenţiali la capitolul solicitarea proiectelor.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Cererile de solicitare a granturilor cuprind informații generale despre proiect, date de contact, dat fiind faptul că informația detaliata privind lucrările ce urmează a fi realizate, volumele de lucrări, devizele de cheltuieli, etc. se conține în documentația de proiect și expertizele de stat. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 16. Să aprobe o politică bine determinată de finanţare a proiectelor din FEN în contextul priorităţilor naţionale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Alocarea mijloacelor FEN, inclusiv la Compartimentul „Apa/Canalizare/Epurare" se efectuează doar în baza documentației de proiect și desenelor tehnice, care au fost, în mod obligatoriu supuse și au obținut avizele pozitive ale Expertizelor de Stat, ecologică și tehnica. Aceste documente servesc drept bază pentru Consiliul de Administrare al FEN (Consiliul) la luarea deciziei de acordare a grantului. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform art. 85 al Legii privind protecția mediului înconjurător, mijloacele FEN se utilizează pentru finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor naționale de protecție a mediului, standardelor și normativelor, construcția și participarea prin cote părți în construcția obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare și implementare în domeniul alimentării cu apă și canalizare). Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Ministerul Mediului a elaborat și avizat cu ministerele de resort proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. Proiectul a fost transmis pentru expertiza anticorupție la Centrul național Anticorupție, apoi va fi transmis Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. După definitivare proiectul va fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat în ședință de Guvern. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 16. Să aprobe o politică bine determinată de finanţare a proiectelor din FEN în contextul priorităţilor naţionale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Alocarea mijloacelor FEN, inclusiv la Compartimentul „Apa/Canalizare/Epurare" se efectuează doar în baza documentației de proiect și desenelor tehnice, care au fost, în mod obligatoriu supuse și au obținut avizele pozitive ale Expertizelor de Stat, ecologică și tehnica. Aceste documente servesc drept bază pentru Consiliul de Administrare al FEN (Consiliul) la luarea deciziei de acordare a grantului. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform art. 85 al Legii privind protecția mediului înconjurător, mijloacele FEN se utilizează pentru finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor naționale de protecție a mediului, standardelor și normativelor, construcția și participarea prin cote părți în construcția obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare și implementare în domeniul alimentării cu apă și canalizare). Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Ministerul Mediului a elaborat și avizat cu ministerele de resort proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. Proiectul a fost transmis pentru expertiza anticorupție la Centrul național Anticorupție, apoi va fi transmis Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. După definitivare proiectul va fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat în ședință de Guvern. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 16. Să aprobe o politică bine determinată de finanţare a proiectelor din FEN în contextul priorităţilor naţionale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Alocarea mijloacelor FEN, inclusiv la Compartimentul „Apa/Canalizare/Epurare" se efectuează doar în baza documentației de proiect și desenelor tehnice, care au fost, în mod obligatoriu supuse și au obținut avizele pozitive ale Expertizelor de Stat, ecologică și tehnica. Aceste documente servesc drept bază pentru Consiliul de Administrare al FEN (Consiliul) la luarea deciziei de acordare a grantului. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform art. 85 al Legii privind protecția mediului înconjurător, mijloacele FEN se utilizează pentru finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor naționale de protecție a mediului, standardelor și normativelor, construcția și participarea prin cote părți în construcția obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare și implementare în domeniul alimentării cu apă și canalizare). Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Ministerul Mediului a elaborat și avizat cu ministerele de resort proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. Proiectul a fost transmis pentru expertiza anticorupție la Centrul național Anticorupție, apoi va fi transmis Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. După definitivare proiectul va fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat în ședință de Guvern. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 16. Să aprobe o politică bine determinată de finanţare a proiectelor din FEN în contextul priorităţilor naţionale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Alocarea mijloacelor FEN, inclusiv la Compartimentul „Apa/Canalizare/Epurare" se efectuează doar în baza documentației de proiect și desenelor tehnice, care au fost, în mod obligatoriu supuse și au obținut avizele pozitive ale Expertizelor de Stat, ecologică și tehnica. Aceste documente servesc drept bază pentru Consiliul de Administrare al FEN (Consiliul) la luarea deciziei de acordare a grantului. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform art. 85 al Legii privind protecția mediului înconjurător, mijloacele FEN se utilizează pentru finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor naționale de protecție a mediului, standardelor și normativelor, construcția și participarea prin cote părți în construcția obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare și implementare în domeniul alimentării cu apă și canalizare). Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Ministerul Mediului a elaborat și avizat cu ministerele de resort proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. Proiectul a fost transmis pentru expertiza anticorupție la Centrul național Anticorupție, apoi va fi transmis Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. După definitivare proiectul va fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat în ședință de Guvern. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 16. Să aprobe o politică bine determinată de finanţare a proiectelor din FEN în contextul priorităţilor naţionale.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Alocarea mijloacelor FEN, inclusiv la Compartimentul „Apa/Canalizare/Epurare" se efectuează doar în baza documentației de proiect și desenelor tehnice, care au fost, în mod obligatoriu supuse și au obținut avizele pozitive ale Expertizelor de Stat, ecologică și tehnica. Aceste documente servesc drept bază pentru Consiliul de Administrare al FEN (Consiliul) la luarea deciziei de acordare a grantului. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Conform art. 85 al Legii privind protecția mediului înconjurător, mijloacele FEN se utilizează pentru finanțarea proiectelor de implementare a strategiilor, programelor și planurilor naționale de protecție a mediului, standardelor și normativelor, construcția și participarea prin cote părți în construcția obiectelor de protecție a mediului (inclusiv finanțarea lucrărilor de proiectare și implementare în domeniul alimentării cu apă și canalizare). Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Ministerul Mediului a elaborat și avizat cu ministerele de resort proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Ecologic Național. Proiectul a fost transmis pentru expertiza anticorupție la Centrul național Anticorupție, apoi va fi transmis Ministerului Justiției pentru expertiza juridică. După definitivare proiectul va fi transmis Cancelariei de Stat pentru a fi promovat în ședință de Guvern. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 17. Să elaboreze metodologia şi criteriile de determinare a priorităţilor de finanţare a obiectivelor din domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare sub aspect teritorial (localităţi, obiective)

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu арă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu арă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Actualmente se elaborează proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Scopul elaborării proiectului constă în selectarea proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor la sănătate asociate cu calitatea insuficientă, a apei. colectarea și epurarea apelor uzate. Necesitatea elaborării și aprobării Metodologiei este de a determina o listă de proiecte după criteriile de prioritizare care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței lor. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 17. Să elaboreze metodologia şi criteriile de determinare a priorităţilor de finanţare a obiectivelor din domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare sub aspect teritorial (localităţi, obiective)

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu арă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu арă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Actualmente se elaborează proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Scopul elaborării proiectului constă în selectarea proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor la sănătate asociate cu calitatea insuficientă, a apei. colectarea și epurarea apelor uzate. Necesitatea elaborării și aprobării Metodologiei este de a determina o listă de proiecte după criteriile de prioritizare care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței lor. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 17. Să elaboreze metodologia şi criteriile de determinare a priorităţilor de finanţare a obiectivelor din domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare sub aspect teritorial (localităţi, obiective)

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu арă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu арă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Actualmente se elaborează proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Scopul elaborării proiectului constă în selectarea proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor la sănătate asociate cu calitatea insuficientă, a apei. colectarea și epurarea apelor uzate. Necesitatea elaborării și aprobării Metodologiei este de a determina o listă de proiecte după criteriile de prioritizare care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței lor. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 17. Să elaboreze metodologia şi criteriile de determinare a priorităţilor de finanţare a obiectivelor din domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare sub aspect teritorial (localităţi, obiective)

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu арă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu арă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Actualmente se elaborează proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Scopul elaborării proiectului constă în selectarea proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor la sănătate asociate cu calitatea insuficientă, a apei. colectarea și epurarea apelor uzate. Necesitatea elaborării și aprobării Metodologiei este de a determina o listă de proiecte după criteriile de prioritizare care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței lor. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 17. Să elaboreze metodologia şi criteriile de determinare a priorităţilor de finanţare a obiectivelor din domeniul aprovizionării cu apă şi canalizare sub aspect teritorial (localităţi, obiective)

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 A fost elaborat Proiectul Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a RM, și Proiectul Ghidului pentru elaborarea Master Planului de alimentare cu apă și sanitație în RM. Necesitatea elaborării și aprobării acestui Ghid constă în oferirea garanțiilor că infrastructura de alimentare cu арă și sanitație va fi planificată și proiectată corect și adecvat. Beneficiarii Ghidului sunt autoritățile administrațiilor publice centrale și locale, persoanele fizice și juridice implicate în procesul de dezvoltare a infrastructurii de alimentare cu арă și canalizare, precum și cetățenii Republicii Moldova care vor beneficia de servicii de calitate. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Actualmente se elaborează proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Scopul elaborării proiectului constă în selectarea proiectelor pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației din Republica Moldova prin reducerea substanțială a riscurilor la sănătate asociate cu calitatea insuficientă, a apei. colectarea și epurarea apelor uzate. Necesitatea elaborării și aprobării Metodologiei este de a determina o listă de proiecte după criteriile de prioritizare care permit aranjarea proiectelor în ordinea importanței lor. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 16.Să aprobe norme şi metodologii privind supravegherea în domeniu, care să prevadă acţiuni concrete, precum şi obiectivele ce urmează a fi supuse supravegherii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Data implementării: 12.07.2013
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Actualmente sunt elaborate și amplasate pe pagina oficiala a ministerului proiectele Regulamentelor la Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011 care determina norme de gestionare și management al apelor, inclusiv și cele mai bune tehnici disponibile privind deversarea substanțelor periculoase care va fi aprobat de organul central al administrației publice in domeniul mediului. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 16.Să aprobe norme şi metodologii privind supravegherea în domeniu, care să prevadă acţiuni concrete, precum şi obiectivele ce urmează a fi supuse supravegherii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Data implementării: 12.07.2013
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Actualmente sunt elaborate și amplasate pe pagina oficiala a ministerului proiectele Regulamentelor la Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011 care determina norme de gestionare și management al apelor, inclusiv și cele mai bune tehnici disponibile privind deversarea substanțelor periculoase care va fi aprobat de organul central al administrației publice in domeniul mediului. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 16.Să aprobe norme şi metodologii privind supravegherea în domeniu, care să prevadă acţiuni concrete, precum şi obiectivele ce urmează a fi supuse supravegherii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Data implementării: 12.07.2013
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Actualmente sunt elaborate și amplasate pe pagina oficiala a ministerului proiectele Regulamentelor la Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011 care determina norme de gestionare și management al apelor, inclusiv și cele mai bune tehnici disponibile privind deversarea substanțelor periculoase care va fi aprobat de organul central al administrației publice in domeniul mediului. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 16.Să aprobe norme şi metodologii privind supravegherea în domeniu, care să prevadă acţiuni concrete, precum şi obiectivele ce urmează a fi supuse supravegherii.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Data implementării: 12.07.2013
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1188 din 12.07.2013 Actualmente sunt elaborate și amplasate pe pagina oficiala a ministerului proiectele Regulamentelor la Legea Apelor nr.272 din 23.12.2011 care determina norme de gestionare și management al apelor, inclusiv și cele mai bune tehnici disponibile privind deversarea substanțelor periculoase care va fi aprobat de organul central al administrației publice in domeniul mediului. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 17. Să asigure aprobarea standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În prezent sânt elaborate 4 proiecte de reglementare în domeniul supravegherii și monitorizării calității apei potabile și canalizației: "Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață"; "Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane"; Regulamentul privind prevenirea poluării din activității agricole"; "Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane". Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027”. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Pe parcursul anului 2013, în contextul implementării Legii Apelor, care a intrat în vigoare la 26.10.2013, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat în comun cu specialiștii Ministerului Mediului la elaborarea a zece documente normative aprobate prin Hotărîri de Guvern ce reglementează calitatea apei potabile: 1. HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la regulamentul Cadastrului de stat al apelor; 2. HG nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă; 3. HG nr. 835 din 29.10.2013 cu privire la evidența și raportarea apei folosite; 4. HG nr. 890 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 5. HG nr. 932 din 20.11.2013 cu privire la monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane; 6. HG nr. 931 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; 7. HG nr. 881 din 07.11.2013 metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă; 8. HG nr. 949 din 25.11.2013 privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; 9. HG nr. 950 din 25.11.2013 cu privire la cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale; 10. HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniu autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. Concomitent, specialiștii au participat la implementarea prevederilor Protocolului Apa și Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății (nr.91/704 din 20.10.2010), care prevede atingerea indicatorilor țintă. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 17. Să asigure aprobarea standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În prezent sânt elaborate 4 proiecte de reglementare în domeniul supravegherii și monitorizării calității apei potabile și canalizației: "Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață"; "Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane"; Regulamentul privind prevenirea poluării din activității agricole"; "Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane". Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027”. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Pe parcursul anului 2013, în contextul implementării Legii Apelor, care a intrat în vigoare la 26.10.2013, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat în comun cu specialiștii Ministerului Mediului la elaborarea a zece documente normative aprobate prin Hotărîri de Guvern ce reglementează calitatea apei potabile: 1. HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la regulamentul Cadastrului de stat al apelor; 2. HG nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă; 3. HG nr. 835 din 29.10.2013 cu privire la evidența și raportarea apei folosite; 4. HG nr. 890 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 5. HG nr. 932 din 20.11.2013 cu privire la monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane; 6. HG nr. 931 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; 7. HG nr. 881 din 07.11.2013 metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă; 8. HG nr. 949 din 25.11.2013 privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; 9. HG nr. 950 din 25.11.2013 cu privire la cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale; 10. HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniu autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. Concomitent, specialiștii au participat la implementarea prevederilor Protocolului Apa și Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății (nr.91/704 din 20.10.2010), care prevede atingerea indicatorilor țintă. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 17. Să asigure aprobarea standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În prezent sânt elaborate 4 proiecte de reglementare în domeniul supravegherii și monitorizării calității apei potabile și canalizației: "Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață"; "Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane"; Regulamentul privind prevenirea poluării din activității agricole"; "Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane". Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027”. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Pe parcursul anului 2013, în contextul implementării Legii Apelor, care a intrat în vigoare la 26.10.2013, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat în comun cu specialiștii Ministerului Mediului la elaborarea a zece documente normative aprobate prin Hotărîri de Guvern ce reglementează calitatea apei potabile: 1. HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la regulamentul Cadastrului de stat al apelor; 2. HG nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă; 3. HG nr. 835 din 29.10.2013 cu privire la evidența și raportarea apei folosite; 4. HG nr. 890 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 5. HG nr. 932 din 20.11.2013 cu privire la monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane; 6. HG nr. 931 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; 7. HG nr. 881 din 07.11.2013 metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă; 8. HG nr. 949 din 25.11.2013 privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; 9. HG nr. 950 din 25.11.2013 cu privire la cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale; 10. HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniu autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. Concomitent, specialiștii au participat la implementarea prevederilor Protocolului Apa și Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății (nr.91/704 din 20.10.2010), care prevede atingerea indicatorilor țintă. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 17. Să asigure aprobarea standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În prezent sânt elaborate 4 proiecte de reglementare în domeniul supravegherii și monitorizării calității apei potabile și canalizației: "Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață"; "Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane"; Regulamentul privind prevenirea poluării din activității agricole"; "Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane". Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027”. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Pe parcursul anului 2013, în contextul implementării Legii Apelor, care a intrat în vigoare la 26.10.2013, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat în comun cu specialiștii Ministerului Mediului la elaborarea a zece documente normative aprobate prin Hotărîri de Guvern ce reglementează calitatea apei potabile: 1. HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la regulamentul Cadastrului de stat al apelor; 2. HG nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă; 3. HG nr. 835 din 29.10.2013 cu privire la evidența și raportarea apei folosite; 4. HG nr. 890 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 5. HG nr. 932 din 20.11.2013 cu privire la monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane; 6. HG nr. 931 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; 7. HG nr. 881 din 07.11.2013 metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă; 8. HG nr. 949 din 25.11.2013 privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; 9. HG nr. 950 din 25.11.2013 cu privire la cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale; 10. HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniu autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. Concomitent, specialiștii au participat la implementarea prevederilor Protocolului Apa și Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății (nr.91/704 din 20.10.2010), care prevede atingerea indicatorilor țintă. RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 17. Să asigure aprobarea standardelor (normativelor) de supraveghere a calităţii apei potabile.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 În prezent sânt elaborate 4 proiecte de reglementare în domeniul supravegherii și monitorizării calității apei potabile și canalizației: "Regulamentul privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață"; "Regulamentul cu privire la protecția apelor subterane"; Regulamentul privind prevenirea poluării din activității agricole"; "Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane". Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu apă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027”. Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Pe parcursul anului 2013, în contextul implementării Legii Apelor, care a intrat în vigoare la 26.10.2013, specialiștii Centrului Național de Sănătate Publică au participat în comun cu specialiștii Ministerului Mediului la elaborarea a zece documente normative aprobate prin Hotărîri de Guvern ce reglementează calitatea apei potabile: 1. HG nr. 763 din 23.09.2013 cu privire la regulamentul Cadastrului de stat al apelor; 2. HG nr. 802 din 09.10.2013 cu privire la condițiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă; 3. HG nr. 835 din 29.10.2013 cu privire la evidența și raportarea apei folosite; 4. HG nr. 890 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață; 5. HG nr. 932 din 20.11.2013 cu privire la monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane; 6. HG nr. 931 din 12.11.2013 cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane; 7. HG nr. 881 din 07.11.2013 metodologia privind identificarea, delimitarea și clasificarea corpurilor de apă; 8. HG nr. 949 din 25.11.2013 privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă; 9. HG nr. 950 din 25.11.2013 cu privire la cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale; 10. HG nr. 894 din 12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniu autorizării de mediu a folosinței speciale a apei. Concomitent, specialiștii au participat la implementarea prevederilor Protocolului Apa și Sănătatea, aprobat prin ordinul comun al Ministerului Mediului și Ministerului Sănătății (nr.91/704 din 20.10.2010), care prevede atingerea indicatorilor țintă. RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare). RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare). RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare). RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare). RO_2039_img-317104128.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare). RO_2116_MM 5.pdf

Recomandarea: 18. în comun cu Ministerul Sănătăţii: Să elaboreze metodologia privind colaborarea organelor din subordine responsabile de supravegherea în domeniu, pentru a eficientiza procesul de supraveghere.

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Răspunsul autorității:
Scris.nr.01-9/992 din 18.07.2013 În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.934 din 15.08.2007 „Cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate", anexa 2. capitolul III „Supraveghere si monitorizare" pct. 14 si Legii Apelor nr.272 din 23.12.2011 în comun cu Ministerul Mediului au fost elaborate proiecte de documente normative, respectiv „Regulile și normativele sanitaro-epidemiologice privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile", „Regulamentul privind protecția apelor subterane", „Regulamentul privind monitorizarea stării apelor de suprafață și apelor subterane", „Regulamentul privind calitatea apelor de suprafață", „Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosinței speciale a apei", care urmează a fi prezentate Guvernului pentru aprobare. De asemenea a participat la elaborarea și avizarea proiectului „Strategiei de alimentare cu арă și sanitație a Republicii Moldova pentru anii 2014-2027". Scris. Ministerul Sănătății nr. 01-9/1873 din 25.11.2014 Începînd cu anul 2013, prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării folosirii speciale a apei (AMFSA)” a fost aprobat: • Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul AMFSA • Regulamentul cu privire la Registrul AMFSA • Conceptul tehnic al Platformei comune privind AMFSA Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 Strategia de alimentare cu apă și sanitație, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014, prevede măsuri necesare pentru atingerea obiectivelor și rezultatelor în vederea dezvoltării domeniului alimentării cu apă și sanitației, expuse în Planul de acțiuni pentru anii 2014¬2018. In conformitate cu acest plan au fost elaborate următoarele acte normative: 1. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă și Sanitație în RM, aprobai prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 134- 141 din 30.05.2014. 2. Proiectul Metodologiei de prioritizare a proiectelor de infrastructură a sectorului de alimentare cu apă și sanitație (la etapa de avizare). 3. Proiectul Ghidului "Plan de siguranță a apei pentru un sistem public de aprovizionare cu apă" (la etapa de avizare). 4. Proiectul Ghidului pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate pentru proiectele de apă și apă uzată (la etapa de avizare). 5. Proiectul Ghidului privind regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în Republica Moldova (la etapa de avizare).

Cererea: 2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 În vederea implementării recomandărilor expuse în Raport la data de 28 iunie 2012 ministerul a convocat о ședință cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, unde s-au discutat măsurile, criteriile de determinare a priorităților de finanțare și modalitatea de planificare eșalonată a alocării mijloacelor financiare, ținîndu-se cont de necesități și urgente, întru asigurarea realizării obiectivelor. De asemenea, ministerul informează că va depune eforturi pentru soluționarea problemelor din sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare și accesul populației la apă potabilă și la sanitație. Măsurile întreprinse nefiind justificate cu documente confirmative. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au organizat ședințe a grupului de lucru pentru determinarea acțiunilor din Planul Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028) care actualmente este aprobată la ședința de Guvern din 19.02.2014. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărîrea Guvernului nr.199) care anterior a fost consultată cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale. Planul de acțiuni al Strategiei stabilește prioritățile de finanțare pentru următorii 5 ani, inclusiv elaborarea unei metodologii de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Proiectul metodologiei este elaborat și urmează a fi supus avizării și consultărilor publice. Totodată. Ministerul Mediului cu suportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) implementează proiectul "Analiza mecanismelor locale de susținere financiară pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în Republica Moldova" care are drept obiectiv susținerea păturilor vulnerabile privind accesul echitabil la apă potabilă sigură și condiții îmbunătățite de sanitație. RO_1354_ro-img-628113100.pdf

Cererea: 2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 În vederea implementării recomandărilor expuse în Raport la data de 28 iunie 2012 ministerul a convocat о ședință cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, unde s-au discutat măsurile, criteriile de determinare a priorităților de finanțare și modalitatea de planificare eșalonată a alocării mijloacelor financiare, ținîndu-se cont de necesități și urgente, întru asigurarea realizării obiectivelor. De asemenea, ministerul informează că va depune eforturi pentru soluționarea problemelor din sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare și accesul populației la apă potabilă și la sanitație. Măsurile întreprinse nefiind justificate cu documente confirmative. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au organizat ședințe a grupului de lucru pentru determinarea acțiunilor din Planul Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028) care actualmente este aprobată la ședința de Guvern din 19.02.2014. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărîrea Guvernului nr.199) care anterior a fost consultată cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale. Planul de acțiuni al Strategiei stabilește prioritățile de finanțare pentru următorii 5 ani, inclusiv elaborarea unei metodologii de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Proiectul metodologiei este elaborat și urmează a fi supus avizării și consultărilor publice. Totodată. Ministerul Mediului cu suportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) implementează proiectul "Analiza mecanismelor locale de susținere financiară pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în Republica Moldova" care are drept obiectiv susținerea păturilor vulnerabile privind accesul echitabil la apă potabilă sigură și condiții îmbunătățite de sanitație. RO_1355_ro-img-628113043.pdf

Cererea: 2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 În vederea implementării recomandărilor expuse în Raport la data de 28 iunie 2012 ministerul a convocat о ședință cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, unde s-au discutat măsurile, criteriile de determinare a priorităților de finanțare și modalitatea de planificare eșalonată a alocării mijloacelor financiare, ținîndu-se cont de necesități și urgente, întru asigurarea realizării obiectivelor. De asemenea, ministerul informează că va depune eforturi pentru soluționarea problemelor din sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare și accesul populației la apă potabilă și la sanitație. Măsurile întreprinse nefiind justificate cu documente confirmative. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au organizat ședințe a grupului de lucru pentru determinarea acțiunilor din Planul Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028) care actualmente este aprobată la ședința de Guvern din 19.02.2014. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărîrea Guvernului nr.199) care anterior a fost consultată cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale. Planul de acțiuni al Strategiei stabilește prioritățile de finanțare pentru următorii 5 ani, inclusiv elaborarea unei metodologii de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Proiectul metodologiei este elaborat și urmează a fi supus avizării și consultărilor publice. Totodată. Ministerul Mediului cu suportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) implementează proiectul "Analiza mecanismelor locale de susținere financiară pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în Republica Moldova" care are drept obiectiv susținerea păturilor vulnerabile privind accesul echitabil la apă potabilă sigură și condiții îmbunătățite de sanitație. RO_1358_ro-img-718115259.pdf

Cererea: 2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 În vederea implementării recomandărilor expuse în Raport la data de 28 iunie 2012 ministerul a convocat о ședință cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, unde s-au discutat măsurile, criteriile de determinare a priorităților de finanțare și modalitatea de planificare eșalonată a alocării mijloacelor financiare, ținîndu-se cont de necesități și urgente, întru asigurarea realizării obiectivelor. De asemenea, ministerul informează că va depune eforturi pentru soluționarea problemelor din sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare și accesul populației la apă potabilă și la sanitație. Măsurile întreprinse nefiind justificate cu documente confirmative. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au organizat ședințe a grupului de lucru pentru determinarea acțiunilor din Planul Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028) care actualmente este aprobată la ședința de Guvern din 19.02.2014. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărîrea Guvernului nr.199) care anterior a fost consultată cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale. Planul de acțiuni al Strategiei stabilește prioritățile de finanțare pentru următorii 5 ani, inclusiv elaborarea unei metodologii de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Proiectul metodologiei este elaborat și urmează a fi supus avizării și consultărilor publice. Totodată. Ministerul Mediului cu suportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) implementează proiectul "Analiza mecanismelor locale de susținere financiară pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în Republica Moldova" care are drept obiectiv susținerea păturilor vulnerabile privind accesul echitabil la apă potabilă sigură și condiții îmbunătățite de sanitație. RO_2039_img-317104128.pdf

Cererea: 2.1.2. în comun cu Ministerul Finanţelor şi Ministerul Sănătăţii, pentru efectuarea studiilor şi stabilirea criteriilor de determinare a priorităţilor de finanţare şi modalităţii de planificare eşalonată a alocării mijloacelor financiare, ţinîndu-se cont de necesităţi şi urgenţe, întru asigurarea realizării obiectivelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 În vederea implementării recomandărilor expuse în Raport la data de 28 iunie 2012 ministerul a convocat о ședință cu reprezentanții Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății, unde s-au discutat măsurile, criteriile de determinare a priorităților de finanțare și modalitatea de planificare eșalonată a alocării mijloacelor financiare, ținîndu-se cont de necesități și urgente, întru asigurarea realizării obiectivelor. De asemenea, ministerul informează că va depune eforturi pentru soluționarea problemelor din sectorul de aprovizionare cu apă și de canalizare și accesul populației la apă potabilă și la sanitație. Măsurile întreprinse nefiind justificate cu documente confirmative. Scris. Nr.06-05/427 din 12.03.2014 Ministerul Mediului în comun cu Ministerul Finanțelor și Ministerul Sănătății au organizat ședințe a grupului de lucru pentru determinarea acțiunilor din Planul Strategiei de alimentare cu apă şi sanitație (2014-2028) care actualmente este aprobată la ședința de Guvern din 19.02.2014. Scris. MM Nr.06-05/2402 din 22.12.2014 La 20 martie 2014 a fost aprobată Strategia de alimentare cu apă și sanitație (Hotărîrea Guvernului nr.199) care anterior a fost consultată cu instituțiile de stat și organizațiile neguvernamentale. Planul de acțiuni al Strategiei stabilește prioritățile de finanțare pentru următorii 5 ani, inclusiv elaborarea unei metodologii de prioritizare a proiectelor de infrastructură din sectorul de alimentare cu apă și sanitație. Proiectul metodologiei este elaborat și urmează a fi supus avizării și consultărilor publice. Totodată. Ministerul Mediului cu suportul Organizației Economice pentru Cooperare și Dezvoltare (OECD) implementează proiectul "Analiza mecanismelor locale de susținere financiară pentru aprovizionarea cu apă și canalizare în Republica Moldova" care are drept obiectiv susținerea păturilor vulnerabile privind accesul echitabil la apă potabilă sigură și condiții îmbunătățite de sanitație. RO_2116_MM 5.pdf

Cererea: 2.1.3. pentru executarea cerinţelor neexecutate din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21 mai 2010, ce ţin de cadrul normativ-legal, şi anume - implementarea recomandărilor 4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.10., expuse în anexa la Raportul de audit;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr. 06-05/1778 din 18.10.2012 Pentru executarea cerinţelor neexecutate din Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 21 mai 2010, ce ţin de cadrul normativ-legal, şi anume - implementarea recomandărilor 4.1., 4.2., 4.8., 4.9., 4.10., expuse în anexa la Raportul de audit, Ministerul Mediului aduce la cunoștință măsurile întreprinse: 1) în scopul eficientizării procedurii de luare a deciziilor privind finanțarea proiectelor din Fondul Ecologic Național (FEN), a fost elaborată și aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 157 din 04.03.2010 pentru modificarea Regulamentului privind fondurile ecologice prin care a fost modificată și extinsă componența Consiliului de Administrare al FEN (Consiliu) de la 5 la 7 membri. Acest fapt contribuie la examinarea mai calitativă și multilaterală a proiectelor prezentate spre finanțare; 2) Au fost revăzute și aprobate noi criterii și condiții de selectare a proiectelor spre finanțare, cum ar fi finanțarea proiectelor de aprovizionare cu apă potabilă doar cu condiția existenței, construcției sau proiectării sistemului de canalizare și epurare; stabilirea sumei limită de 30000 lei pentru amenajarea fîntînilor publice sau izvoarelor; alocarea ultimei tranșe în volum de 10% din suma aprobată doar după darea în exploatare a obiectului ș.a.

Cererea: 2.2. pentru informare şi întreprinderea măsurilor necesare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raport şi în prezenta Hotărîre;

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scris. Nr.01-9/2285 din 30.10.12 Scris. Nr. 01-9/992 din 18.07.2013

Cererea: 2.3 pentru informare şi elaborarea normelor privind aprobarea alocaţiilor eşalonate pe o perioada îndelungată, mecanismului şi normelor de dirijare a cazurilor de finanţare din diverse surse, în vederea atingerii impactului general al proiectelor investiţionale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr. 05-02/31 din 05.11.2012 Ministerul Finanțelor informează că deja există reglementări determinate și care funcționează în baza prevederilor art.22 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96. Totodată, pentru detalierea și aplicarea corectă și coerentă a propunerilor pe proiecte de investiții de către autoritățile publice centrale, anual, ministerul, la etapa elaborării Normelor metodologice, detaliază și exemplifică metodele de abordare a chestiunilor date. În acest context, ministerul nu consideră necesar și/sau oportun elaborarea unor noi mecanisme și norme, inclusiv a celor privind aprobarea alocațiilor eșalonate pe o perioadă îndelungată. Scris. Nr.05-20/19 din 17.07.2013 Ministerul Finanțelor informează că în contextul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (adoptată la data de 12 iulie 2013), a fost planificată elaborarea metodologiei noi de planificare și gestionare a investițiilor capitale publice, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014 (acțiunea nr.54 din proiectul final), cu termenul de executare trimestrul II al anului 2014. Scris. Nr. 05-02/26 din 25.11.2014 Conform Legii finanțelor publice și rresponsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la buget se planifică, se execută și se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv. Astfel, conform articolului 40. alin. (3) din Legea menționată. alocarea resurselor pentru investiții capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii: a) alocarea preponderentă a resurselor pentru finalizarea proiectelor în curs de desfășurare: b) proiectele noi de investiții capitale trebuie să rezulte din prioritățile Guvernului/autorităților administrației publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică. Concomitent, articolul 41 prevede că, cadrul metodologic privind modul dc pregătire. evaluare. aprobare, implementare și raportare a proiectelor de investiții capitale. precum și responsabilitățile de gestionare a acestora se reglementează de către Guvern. Suplimentar. prin Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013. a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Regulamentul stabilește metodologia de planificare, implementare și gestionare a investițiilor capitale. finanțate din contul bugetului public național. Totodată. evaluarea eligibilității și aprobarea proiectelor de investiții capitale se efectuează în baza criteriilor prestabilite de Regulamentul în cauză. RO_1356_ro-img-628112553.pdf

Cererea: 2.3 pentru informare şi elaborarea normelor privind aprobarea alocaţiilor eşalonate pe o perioada îndelungată, mecanismului şi normelor de dirijare a cazurilor de finanţare din diverse surse, în vederea atingerii impactului general al proiectelor investiţionale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr. 05-02/31 din 05.11.2012 Ministerul Finanțelor informează că deja există reglementări determinate și care funcționează în baza prevederilor art.22 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96. Totodată, pentru detalierea și aplicarea corectă și coerentă a propunerilor pe proiecte de investiții de către autoritățile publice centrale, anual, ministerul, la etapa elaborării Normelor metodologice, detaliază și exemplifică metodele de abordare a chestiunilor date. În acest context, ministerul nu consideră necesar și/sau oportun elaborarea unor noi mecanisme și norme, inclusiv a celor privind aprobarea alocațiilor eșalonate pe o perioadă îndelungată. Scris. Nr.05-20/19 din 17.07.2013 Ministerul Finanțelor informează că în contextul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (adoptată la data de 12 iulie 2013), a fost planificată elaborarea metodologiei noi de planificare și gestionare a investițiilor capitale publice, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014 (acțiunea nr.54 din proiectul final), cu termenul de executare trimestrul II al anului 2014. Scris. Nr. 05-02/26 din 25.11.2014 Conform Legii finanțelor publice și rresponsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la buget se planifică, se execută și se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv. Astfel, conform articolului 40. alin. (3) din Legea menționată. alocarea resurselor pentru investiții capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii: a) alocarea preponderentă a resurselor pentru finalizarea proiectelor în curs de desfășurare: b) proiectele noi de investiții capitale trebuie să rezulte din prioritățile Guvernului/autorităților administrației publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică. Concomitent, articolul 41 prevede că, cadrul metodologic privind modul dc pregătire. evaluare. aprobare, implementare și raportare a proiectelor de investiții capitale. precum și responsabilitățile de gestionare a acestora se reglementează de către Guvern. Suplimentar. prin Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013. a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Regulamentul stabilește metodologia de planificare, implementare și gestionare a investițiilor capitale. finanțate din contul bugetului public național. Totodată. evaluarea eligibilității și aprobarea proiectelor de investiții capitale se efectuează în baza criteriilor prestabilite de Regulamentul în cauză. RO_1357_ro-img-628113123.pdf

Cererea: 2.3 pentru informare şi elaborarea normelor privind aprobarea alocaţiilor eşalonate pe o perioada îndelungată, mecanismului şi normelor de dirijare a cazurilor de finanţare din diverse surse, în vederea atingerii impactului general al proiectelor investiţionale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr. 05-02/31 din 05.11.2012 Ministerul Finanțelor informează că deja există reglementări determinate și care funcționează în baza prevederilor art.22 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96. Totodată, pentru detalierea și aplicarea corectă și coerentă a propunerilor pe proiecte de investiții de către autoritățile publice centrale, anual, ministerul, la etapa elaborării Normelor metodologice, detaliază și exemplifică metodele de abordare a chestiunilor date. În acest context, ministerul nu consideră necesar și/sau oportun elaborarea unor noi mecanisme și norme, inclusiv a celor privind aprobarea alocațiilor eșalonate pe o perioadă îndelungată. Scris. Nr.05-20/19 din 17.07.2013 Ministerul Finanțelor informează că în contextul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (adoptată la data de 12 iulie 2013), a fost planificată elaborarea metodologiei noi de planificare și gestionare a investițiilor capitale publice, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014 (acțiunea nr.54 din proiectul final), cu termenul de executare trimestrul II al anului 2014. Scris. Nr. 05-02/26 din 25.11.2014 Conform Legii finanțelor publice și rresponsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la buget se planifică, se execută și se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv. Astfel, conform articolului 40. alin. (3) din Legea menționată. alocarea resurselor pentru investiții capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii: a) alocarea preponderentă a resurselor pentru finalizarea proiectelor în curs de desfășurare: b) proiectele noi de investiții capitale trebuie să rezulte din prioritățile Guvernului/autorităților administrației publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică. Concomitent, articolul 41 prevede că, cadrul metodologic privind modul dc pregătire. evaluare. aprobare, implementare și raportare a proiectelor de investiții capitale. precum și responsabilitățile de gestionare a acestora se reglementează de către Guvern. Suplimentar. prin Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013. a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Regulamentul stabilește metodologia de planificare, implementare și gestionare a investițiilor capitale. finanțate din contul bugetului public național. Totodată. evaluarea eligibilității și aprobarea proiectelor de investiții capitale se efectuează în baza criteriilor prestabilite de Regulamentul în cauză. RO_1359_ro-img-724111813.pdf

Cererea: 2.3 pentru informare şi elaborarea normelor privind aprobarea alocaţiilor eşalonate pe o perioada îndelungată, mecanismului şi normelor de dirijare a cazurilor de finanţare din diverse surse, în vederea atingerii impactului general al proiectelor investiţionale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 03.11.2012
Răspunsul autorității:
Scrisoarea nr. 05-02/31 din 05.11.2012 Ministerul Finanțelor informează că deja există reglementări determinate și care funcționează în baza prevederilor art.22 din Legea privind sistemul bugetar și procesul bugetar nr.847-XIII din 24.05.96. Totodată, pentru detalierea și aplicarea corectă și coerentă a propunerilor pe proiecte de investiții de către autoritățile publice centrale, anual, ministerul, la etapa elaborării Normelor metodologice, detaliază și exemplifică metodele de abordare a chestiunilor date. În acest context, ministerul nu consideră necesar și/sau oportun elaborarea unor noi mecanisme și norme, inclusiv a celor privind aprobarea alocațiilor eșalonate pe o perioadă îndelungată. Scris. Nr.05-20/19 din 17.07.2013 Ministerul Finanțelor informează că în contextul Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale (adoptată la data de 12 iulie 2013), a fost planificată elaborarea metodologiei noi de planificare și gestionare a investițiilor capitale publice, în Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014 (acțiunea nr.54 din proiectul final), cu termenul de executare trimestrul II al anului 2014. Scris. Nr. 05-02/26 din 25.11.2014 Conform Legii finanțelor publice și rresponsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, cheltuielile pentru investițiile capitale finanțate de la buget se planifică, se execută și se raportează ca parte integrantă a bugetului respectiv. Astfel, conform articolului 40. alin. (3) din Legea menționată. alocarea resurselor pentru investiții capitale se efectuează în conformitate cu următoarele principii: a) alocarea preponderentă a resurselor pentru finalizarea proiectelor în curs de desfășurare: b) proiectele noi de investiții capitale trebuie să rezulte din prioritățile Guvernului/autorităților administrației publice locale, prevăzute în documentele de planificare strategică. Concomitent, articolul 41 prevede că, cadrul metodologic privind modul dc pregătire. evaluare. aprobare, implementare și raportare a proiectelor de investiții capitale. precum și responsabilitățile de gestionare a acestora se reglementează de către Guvern. Suplimentar. prin Hotărârea Guvernului nr. 1029 din 19 decembrie 2013. a fost aprobat Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice. Regulamentul stabilește metodologia de planificare, implementare și gestionare a investițiilor capitale. finanțate din contul bugetului public național. Totodată. evaluarea eligibilității și aprobarea proiectelor de investiții capitale se efectuează în baza criteriilor prestabilite de Regulamentul în cauză. RO_2038_img-Y28165031.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY