Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 60 din 19 noiembrie 2008 privind raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice şi înstrăinării terenurilor destinate pentru construcţia obiectelor de menire socială la primăria com.Truşeni, mun.Chişinău

Nr. 60 din 19.11.2008
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului com.Truşeni, mun.Chişinău, dl Mihai Secrieru, vicedirectorului Trezoreriei de Stat dna S.Purici, şefului Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor dna A.Cîşlaru, contabilului-şef al Întreprinderii municipale "Direcţia Construcţii Capitale" a Consiliului municipal Chişinău dna V.Marcova şi contabilului-şef al primăriei Truşeni dna Ana Roşioru, călăuzindu-se de art.27 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi"[1] (cu modificările şi completările ulterioare), a examinat raportul asupra controlului utilizării unor resurse financiare publice şi înstrăinării terenurilor destinate pentru construcţia obiectelor de menire socială la primăria com.Truşeni, mun.Chişinău.

Acţiunile de control s-au efectuat în temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994, la solicitarea Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat, avînd drept obiectiv verificarea exercitării de către autorităţile publice locale a competenţelor şi atribuţiilor stabilite prin lege pentru procesul de utilizare a unor resurse financiare ale primăriei la amenajarea teritoriului, reparaţia capitală a unei străzi şi conductei de apă, efectuarea cheltuielilor la încălzirea şcolilor, construcţia unui gard, procurarea unui automobil, precum şi înstrăinarea terenurilor de menire socială.

Controlului a fost supusă primăria com.Truşeni, atribuţiile ei, în perioada verificată, fiind reglementate de art.45 din Legea nr.123-XV din 18.03.2003 "Privind administraţia publică locală"[2] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.123-XV) şi art.40 din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală"[3] (cu modificările ulterioare; în continuare - Legea nr.436-XVI).

Funcţia de ordonator principal de credite al primăriei com.Truşeni, potrivit art.34 alin.(1) subalin.2) lit.c) din Legea nr.123-XV şi art.29 alin.(1) lit.f) din Legea nr.436-XVI a fost exercitată de către primarul dl Mihai Secrieru.

În procesul controlului, probele de control au fost colectate prin analiza rapoartelor financiare privind execuţia bugetului com.Truşeni, deciziilor Consiliului com.Truşeni; examinarea selectivă a documentelor primare şi registrelor contabile; analiza datelor prezentate de entitate şi confruntarea lor cu datele obţinute din alte surse; explicaţiile persoanelor responsabile etc.

Examinînd rezultatele controlului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

1.1. În perioada anilor 2005-2007 şi 6 luni ale anului 2008, pentru amenajarea teritoriului com.Truşeni au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de 3647,3 mii lei, inclusiv: în anul 2005 - 51,9 mii lei; în anul 2006 - 1363,9 mii lei; în anul 2007 - 1754,9 mii lei; în semestrul I al anului 2008 - 476,6 mii lei.

Executarea cheltuielilor pentru amenajarea teritoriului din s.Truşeni, în perioada anilor 2005-2008 (6 luni), în comparaţie cu prevederile bugetare, se prezintă astfel:

(mii lei)

Perioada

Alocaţii bugetare

Executat

Aprobate

Precizate

Cheltuieli de casă

Cheltuieli efective

În total

Nivelul, %

În total

Nivelul, %

1

2

3

4

5(4:3)

6

7(6:3)

Anul 2005

5,0

58,0

51,9

89,5

24,6

42,4

Anul 2006

13,0

1366,9

1363,9

99,8

1357,8

99,3

Anul 2007

27,0

1774,2

1754,9

98,9

2010,6

113,3

Anul 2008 (semestrul I)

37,0

723,0

476,6

65,9

225,6

31,2

Sursă: Rapoartele privind executarea devizului de cheltuieli al primăriei com.Truşeni pe anii 2005-2007 şi semestrul I al anului 2008

1.2. La contractarea lucrărilor de amenajare a teritoriului (străzilor), grupul de lucru al primăriei com.Truşeni n-a respectat întocmai prevederile art.25 alin.(1) şi alin.(2) din Legea achiziţiei de mărfuri, lucrări şi servicii pentru necesităţile statului nr.1166-XIII din 30.04.1997[4] (cu modificările şi completările ulterioare; în continuare - Legea nr.1166-XIII). Ca rezultat, în loc de a încheia contracte de achiziţie pentru întreaga sumă de bani publici atribuiţi achiziţiei unui anumit fel de mărfuri, lucrări şi servicii pe an, conform clasificaţiei bugetare, s-au admis cazuri de divizare a achiziţiei în contracte separate. Astfel, în anul 2006, pentru unul şi acelaşi fel de lucrări de amenajare a străzilor din s.Truşeni, primăria com.Truşeni a încheiat cu S.A. "Drumuri Chişinău" (c/f 1004600038736) contractele de antrepriză nr.37 din 12.07.2006, nr.38 din 10.07.2006, nr.39 din 10.07.2006 şi nr.40 din 10.07.2006 în sumă de, respectiv, 499,8 mii lei, 99,5 mii lei, 99,5 mii lei şi 96,3 mii lei, în total - de 795,1 mii lei. De asemenea, în conformitate cu contractele de antrepriză nr.76 din 18.12.2006 şi nr.77 din 20.12.2006, de la aceeaşi societate, au fost contractate lucrări de amenajare a străzilor din s.Truşeni în sumă de 99,7 mii lei şi, respectiv, 99,8 mii lei, în total - de 199,5 mii lei, care au fost executate în anul 2007.

1.3. La efectuarea lucrărilor de amenajare a străzilor din s.Truşeni, în actele de recepţie, au fost acceptate unele cote de cheltuieli neprevăzute de normele în vigoare, ceea ce a dus la majorări nejustificate. Astfel, în anul 2006, primăria com.Truşeni a acceptat includerea de către antreprenor în actele de recepţie a unor cheltuieli neprevăzute de normele în vigoare (cheltuieli pentru clădiri provizorii şi construcţii în mărime de 1,5%; cheltuieli neprevăzute - 2,0%; cheltuieli limitate - 4,2%), ceea ce a dus la majorarea cheltuielilor de construcţie a străzilor cu suma totală de 46,7 mii lei. Analogic, în anul 2007, s-a admis includerea în actele de recepţie a lucrărilor de amenajare a străzilor a cheltuielilor limitate în mărime de 1,5% şi 4,2%, neprevăzute de normele în vigoare, cheltuielile neîntemeiate în urma majorărilor constituind 4,6 mii lei.

1.4. La contractarea unor servicii au fost admise unele cheltuieli neîntemeiate.

În baza contractului nr.78 din 27.12.2006, încheiat între primăria com.Truşeni şi S.A. "Inpromob" (c/f 1004600016165), primăria com.Truşeni a transferat în avans societăţii, din contul mijloacelor destinate amenajării teritoriului, 9,9 mii lei pentru proiectul de aprovizionare cu energie electrică a fîntînii arteziene. În baza Raportului de verificare la proiectul de execuţie "Alimentarea cu energie electrică a fîntînii arteziene din com.Truşeni, mun.Chişinău", perfectat de către Direcţia Verificare şi Expertizare a Proiectelor de Construcţie a Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului, proiectul a fost restituit primăriei pentru corectare în conformitate cu actele normative în vigoare şi obiecţiile înaintate de către verificator, lucrul care n-a fost efectuat. Ca rezultat, primăria com.Truşeni, a suportat cheltuieli neîntemeiate în suma sus-menţionată. Totodată, în loc de a lua măsuri faţă de S.A. "Inpromob" pentru ca aceasta să-şi onoreze obligaţiile contractuale, primăria a contractat serviciile respective de la alt agent economic, pentru care în anul 2008 a suportat cheltuieli în sumă de 16,7 mii lei.

1.5. În anul 2007, la executarea cheltuielilor atribuite la articolul 131.05 "Transferurile pentru amenajarea teritoriilor", primăria com.Truşeni n-a respectat pe deplin prevederile art.7 alin.(3) din Legea nr.397-XV din 16.10.2003 "Privind finanţele publice locale"[5] (cu modificările şi completările ulterioare), efectuînd contractarea de lucrări şi cheltuieli cu depăşirea limitelor maxime în sumă totală de 236,4 mii lei şi generînd datorii creditoare în sumă totală de 244,0 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.27 şi art.29 din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi", Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se cere primarului comunei Truşeni (dl M.Secrieru) să aducă la cunoştinţă Consiliului local rezultatele prezentului control şi să asigure:

1.1. achiziţionarea mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor pentru necesităţile primăriei potrivit prevederilor legale, precum şi respectarea limitelor de cheltuieli aprobate şi ţinerea evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

1.2. întreprinderea măsurilor de restituire în bugetul primăriei a cheltuielilor neîntemeiate în rezultatul majorării nejustificate a lor la efectuarea lucrărilor de construcţie a străzilor în sumă totală de 51,3 mii lei, precum şi a cheltuielilor neîntemeiate legate de proiectarea aprovizionării cu energie electrică a sondei arteziene în sumă de 9,9 mii lei;

1.3. de comun cu Întreprinderea municipală "Direcţia Construcţii Capitale", soluţionarea problemei de transmitere la destinaţie a apeductului construit în s.Truşeni în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

1.4. reflectarea în evidenţa contabilă a reţelelor de aprovizionare cu apă, precum şi atribuirea corectă a cheltuielilor de reparaţie capitală în sumă de 145,2 mii lei la majorarea valorii de bilanţ a acestora;

1.5. de comun cu Instituţia medico-sanitară publică Centrul de sănătate Truşeni, identificarea cheltuielilor la construcţia gardului, cu înregistrarea în evidenţa contabilă a valorii nou-create conform actelor normative în vigoare, asigurînd restituirea cheltuielilor neîntemeiate în sumă de 3,1 mii lei;

1.6. întreprinderea măsurilor privind aducerea documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului s.Dumbrava în conformitate cu prevederile Legii nr.835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului", precum şi ale Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.5 din 05.01.1998.

2. Se ia act că:

2.1. pentru utilizarea neconformă a mijloacelor publice la lucrările de gazificare a şcolii medii şi a gimnaziului, precum şi pentru alte încălcări comise, Direcţia control financiar şi revizie Chişinău a Serviciului Control Financiar şi Revizie a Ministerului Finanţelor a aplicat primarului dl M.Secrieru şi contabilului-şef dna A.Roşioru sancţiuni administrative, cu amendarea acestora cu cîte 110 unităţi convenţionale (echivalent cu 2200 lei);

2.2. conform sentinţei din 18.04.2006 (dosarul nr.1-204/06), pentru faptele de repartizare neconformă a loturilor pentru construcţia caselor de locuit, Judecătoria Buiucani i-a aplicat dlui M.Secrieru o sancţiune administrativă sub formă de amendă în folosul statului în mărime de 150 unităţi convenţionale (3000 lei).

3. Prezenta hotărîre se remite pentru informare Fracţiunii parlamentare a Partidului Popular Creştin Democrat.

4. Despre executarea pct.1 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 4 luni.

5. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.6 alin.(3) din Legea nr.312-XIII din 08.12.1994 "Privind Curtea de Conturi".


[1] Republicată în ediţia specială a M.O. din 09.12.2005.

[2] M.O., 2003, nr.49, art.211. Abrogată la 09.03.2007 prin Legea nr.436-XVI din 28.12.2006.

[3] M.O., 2007, nr.32-35, art.116.

[4] M.O., 1997, nr.67-68, art.551. Abrogată la 27.10.2007 prin Legea nr.96-XVI din 13.04.2007.

[5] M.O., 2003, nr.248-253, art.996.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY