Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 4 din 21 ianuarie 2011 privind Raportul auditului performanţei utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susţinerea proiectului „Caravela Culturii” în anii 2005-2009 „Mijloacele alocate proiectului „Caravela Culturii” au fost utilizate neeconom, neeficient şi neeficace”

Nr. 4 din 21.01.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Curtea de Conturi, în prezenţa vicepreşedintelui Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media dna C.Fusu, viceministrului culturii dl Gh.Postică, şefului adjunct al Direcţiei finanţele în învăţămînt, cultură şi ştiinţă a Ministerului Finanţelor dna R.Ghilan, contabilului-şef al Asociaţiei "Euro-Moldova Art" dna V.Raţă, precum şi a altor persoane responsabile, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) si art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului performanţei utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susţinerea proiectului "Caravela Culturii" în anii 2005-2009 "Mijloacele alocate proiectului "Caravela Culturii" au fost utilizate neeconom, neeficient şi neeficace".
Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi
a constatat:
Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi, ca ghid servind Manualul de audit al performanţei.
Scopul auditului a fost de a determina impactul real al proiectului "Caravela Culturii" şi de a verifica performanţa şi regularitatea utilizării mijloacelor bugetare alocate.
Pentru implementarea proiectului "Caravela Culturii", în scopul reanimării şi promovării valorilor culturale şi a talentelor artistice din spaţiul rural, în perioada anilor 2005-2009 au fost alocate şi utilizate mijloace financiare publice cu admiterea unor abateri şi nereguli:
a. La nivel de implementare a proiectului:
♦ Proiectul a fost aprobat neregulamentar, în lipsa unui cadru normativ bine determinat, obiectivelor, indicatorilor de performanţă şi a planului de implementare;
♦ S-a admis finanţarea din bugetul de stat a unor activităţi ce nu au fost desfăşurate, fiind alocaţi şi, respectiv, prejudiciat bugetul cu 1,3 mil. lei;
♦ Lipsa controlului din partea autorităţilor centrale de specialitate a condiţionat utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor publice în sumă de 3,5 mil. lei.
Această situaţie a fost cauzată şi de influenţa din partea factorilor externi de impunere.
b. La nivel de organe centrale de specialitate:
♦ Ministerul Culturii, fiind abilitat cu funcţiile de bază de elaborare, de monitorizare şi evaluare a impactului implementării politicilor naţionale în domeniul culturii, de evaluare şi monitorizare a calităţii serviciilor culturale, precum şi de gestionare eficientă a mijloacelor financiare publice alocate în scopul implementării politicii statului în acest domeniu, ca beneficiar de mijloace publice, nu a asigurat monitorizarea adecvată a desfăşurării proiectului auditat, urmare cărui fapt mijloacele publice alocate au fost utilizate neeconom, neeficient, iar unele - contrar destinaţiei şi nejustificat, ceea ce a determinat neeficacitatea acestora.
♦ Ministerul Finanţelor, prin organele sale de specialitate, depistînd nereguli la utilizarea mijloacelor publice de către Asociaţie, a admis finanţarea nejustificată a acesteia pentru anul 2009 în lipsa calculelor şi contractelor corespunzătoare, prin ce nu s-a asigurat exercitarea controlului asupra eficienţei şi corectitudinii utilizării mijloacelor alocate în sumă de 1,3 mil.lei.
Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi
hotărăşte:
1. Se aprobă Raportul auditului performanţei utilizării mijloacelor bugetare alocate pentru susţinerea proiectului "Caravela Culturii" în anii 2005-2009 "Mijloacele alocate proiectului "Caravela Culturii" au fost utilizate neeconom, neeficient şi neeficace", anexat la prezenta hotărîre. 
2. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit:
2.1. Ministerului Culturii şi i se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor;
2.2. Ministerului Finanţelor, pentru informare şi luare de atitudine;
2.3. Procuraturii Generale, în vederea examinării conform competenţelor;
2.4. Guvernului, pentru luare de atitudine referitor la rezultatele implementării proiectului "Caravela Culturii";
2.5. Parlamentului, pentru informare.
3. Despre executarea cerinţelor din pct. 2.1. al prezentei hotărîri şi referitor la implementarea recomandărilor auditului se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.
4. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.
Recomandarea: Elaborarea și aprobarea unor Norme metodologice privind procedurile de elaborare a proiectelor culturale, cu stabilirea prioritară și exhaustivă a criteriilor privind elaborarea proiectelor, inclusiv a modalității de determinare a obiectivelor și indicatorilor de performanță, precum și a planului de implementare.

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII

Termen implementare: 03.05.2011

Recomandarea: Elaborarea unor Norme metodologice privind monitorizarea proiectelor culturale, care să stabilească procesele controlului intern în vederea monitorizării (numirea unei unități responsabile de monitorizarea acestuia); metodologia și procedurile de monitorizare a proiectelor, ce ar include controlul la toate etapele de realizare a proiectelor; o formă de raport, care ar asigura posibilitatea verificării corectitudinii efectuării cheltuielilor.

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII

Termen implementare: 03.05.2011

Cererea: Ministerului Culturii şi i se cere să întreprindă măsuri în vederea implementării recomandărilor auditului, expuse în Raport, conform competenţelor;

Autoritatea:MINISTERUL CULTURII

Termen implementare: 03.05.2011

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY