Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 38 din 12 august 2011 privind Raportul auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010

Nr. 38 din 12.08.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa primarului municipiului Bălţi dl Vasilii Panciuc, viceprimarului mun.Bălţi dna Marina Covali, şefului-adjunct al Direcţiei generale finanţe dna Vera Rusu şi şefului-adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Bălţi dna Lidia Ardeleanu, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010.

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul prevederilor art.28 şi art.31 din Legea nr.261-XVI din 05.12.2008 şi în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011, avînd drept obiectiv de a determina dacă autorităţile administraţiei publice locale din mun. Bălţi: au respectat prevederile regulamentare la executarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului municipal; au impus în modul corespunzător şi echitabil impozitele şi taxele locale în conformitate cu normele în vigoare; au executat cheltuielile din bugetul local în conformitate cu legislaţia în vigoare şi au asigurat un control eficient asupra plenitudinii şi autenticităţii cheltuielilor efectuate; au raportat în modul stabilit, precum şi au întreţinut şi protejat adecvat mijloacele fixe şi patrimoniul public.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[2]. Probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor analitice şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode, cum ar fi: examinarea rapoartelor financiare, registrelor contabile, documentelor primare; analiza comparativă a datelor şi informaţiilor financiare; observaţiile directe.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţa, Curtea de Conturi

a constatat:

Misiunea de audit a constatat cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, fiind identificate încălcări şi lacune, care au afectat procesul bugetar în ansamblu, precum şi buna gestiune a patrimoniului public. Astfel, primăria mun.Bălţi nu şi-a asumat întocmai responsabilităţile şi nu a contribuit pe deplin la încasarea veniturilor de către organele abilitate cu acest drept, conform prevederilor legale; nu a asigurat realizarea unor proceduri şi instrumente eficiente în vederea încasării integrale a veniturilor proprii în bugetul municipal. Fiind fondatoare a 20 de întreprinderi municipale, primăria mun.Bălţi nu a elaborat un mecanism care să prevadă defalcările în buget de la profitul net al acestora. Totodată, nu a asigurat respectarea legislaţiei în vigoare la: amplasarea obiectelor de publicitate exterioară; desfăşurarea activităţii comerciale de către agenţii economici; efectuarea corectă a calculelor plăţilor pentru chirie/locaţiune. Ca rezultat al celor menţionate, bugetul municipal a ratat venituri în sumă de 3056,0 mii lei.

Urmare managementului financiar necorespunzător, s-au constatat încălcări grave în materie de disciplină financiară la efectuarea cheltuielilor din bugetul municipal, care au rezultat în: nerespectarea limitelor de cheltuieli maxime aprobate; efectuarea de cheltuieli neregulamentare, iraţionale şi contrar destinaţiei; utilizarea neregulamentară a mijloacelor fondului de rezervă; denaturarea datelor registrelor contabile şi dărilor de seamă; încălcarea procedurilor la achiziţiile de mărfuri şi servicii. Această situaţie a cauzat: depăşirea cheltuielior efective ale bugetului municipiului faţă de planul rectificat cu suma totală de 12429,9 mii lei; cheltuieli neregulamentare în sumă totală de 1552,8 mii lei; cheltuieli contrar destinaţiei din bugetul local în sumă totală de 183,3 mii lei; cheltuieli cu un risc sporit de iraţionalitate şi neefectivitate în sumă totală de 466,3 mii lei; cheltuieli din fondul de rezervă ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil în sumă totală de 1435,8 mii lei.

Managementul gestionării patrimoniului municipiului Bălţi nu a fost conformat prevederilor legale, fiind afectat de un şir de deficienţe şi lacune, ce se exprimă prin: lipsa unei evidenţe conforme a patrimoniului public şi a raportării veridice a situaţiilor patrimoniale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate la organul cadastral; neîncheierea contractelor de comodat privind transmiterea patrimoniului în gestiune; nedeterminarea responsabilităţii manageriale a conducătorilor întreprinderilor pentru buna gestiune a bunurilor încredinţate etc. Ca rezultat, mijloace fixe în valoare de miliarde lei şi-au pierdut identitatea la momentul transferării către întreprinderile municipale şi instituţiile medico-sanitare publice, iar denaturarea indicilor bilanţului executării bugetului autorităţilor/instituţiilor publice constituie 24545,5 mii lei.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010, anexat la prezenta Hotărîre.

2. Hotărîrea şi Raportul de audit se remit:

2.1. Primăriei mun.Bălţi şi Consiliului municipal Bălţi, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor;

2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi, pentru examinarea încălcărilor constatate la calcularea şi achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, taxei pentru plasarea publicităţii, taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi pentru adoptarea deciziilor, cu aplicarea sancţiunilor în conformitate cu art.228 şi art.261 alin.(4) din Codul fiscal[3];

2.3. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru examinarea cazurilor privind instalarea şi construcţia neautorizată a panourilor de publicitate, cu aplicarea sancţiunilor conform art.179 din Codul contravenţional[4];

2.4. Ministerului Finanţelor, pentru:

2.4.1. asigurarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a încasării şi raportării conforme a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor municipale în bugetele locale;

2.4.2. elaborarea Normelor metodologice privind evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrative-teritoriale, reieşind din prevederile art.13 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999[5].

3. Materialele auditului referitor la cheltuielile neîntemeiate pentru retribuirea muncii la Direcţia învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului municipal Bălţi se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, pentru examinare după competenţă.

4. Se informează Procuratura Generală despre rezultatele auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010, pentru luare de atitudine.

5. Se informează Guvernul Republicii Moldova despre rezultatele auditului bugetului municipal Bălţi pe anii 2009 şi 2010 şi se recomandă examinarea oportunităţii efectuării unor modificări în Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004[6], în scopul înlăturării contradicţiilor referitor la cheltuielile ce nu poartă caracter excepţional şi imprevizibil.

6. Se ia act că:

6.1. în urma acţiunilor întreprinse de către Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi, precum şi a corectării în mod de sine stătător a dărilor de seamă fiscale de către unii agenţi economici, suplimentar la bugetul municipal s-a calculat taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului în sumă de 378,5 mii lei;

6.2. pentru încălcările admise la calcularea şi achitarea taxelor locale pentru prestarea serviciilor de transport auto pe teritoriul municipiului, în conformitate cu art.228 şi art.261(4) din Codul fiscal, Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Bălţi a calculat penalităţi şi a aplicat sancţiuni în sumă totală de 97,2 mii lei;

6.3. prin Decizia Consiliului municipal Bălţi nr.14/11 din 10.12.2010, la Direcţia învăţămînt, tineret şi sport au fost reduse 4 unităţi de contabil;

6.4. prin Ordinul Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport nr.396 din 24.06.2010, începînd cu data de 01.06.2010, tuturor angajaţilor li s-au anulat: sporul pentru intensitatea muncii, sporul pentru nocevitate, iar contabilului-şef - sporul în mărime de 100% pentru cumularea funcţiei;

6.5. prin Ordinul Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport nr.235 din 28.03.2011, toţi directorii instituţiilor preşcolare au fost atenţionaţi asupra neregulilor admise la recepţionarea şi păstrarea produselor alimentare, iar prin Ordinul Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport nr.311 din 03.05.2011, a fost interzisă conservarea legumelor şi fructelor în condiţii casnice;

6.6. la situaţia din 01.05.2011, au fost efectuate corectări în evidenţa contabilă a primăriei mun. Bălţi privind datoria creditoare la compensaţia pentru energia termică în sumă de 947,9 mii lei;

6.7. la situaţia din 01.04.2011, primăria mun.Bălţi a efectuat corectările respective referitor la denaturările situaţiilor patrimoniale cu suma valorii exagerate de 24545,5 mii lei;

6.8. prin Decizia CMB nr.4/42 din 31.03.2011, din 8 clădiri neutilizate în proces tehnologic, una a fost transmisă în gestiune economică Centrului Medicilor de Familie Bălţi.

7. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

8. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curții de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit și Standardelor auditului regularității".

[3] Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997 "Codul fiscal".

[4] Legea nr.218-XVI din 24.10.2008 "Codul contravenţional al Republicii Moldova".

[5] Legea nr.523-XIV din 16.07.1999 "Cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale".

[6] Regulamentul-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităţilor administraţiei publice locale şi utilizarea mijloacelor acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1427 din 22.12.2004.

Recomandarea: 1. Asigurarea unei conlucrări eficiente cu toate subdiviziunile din cadrul Consiliului municipal Bălți, în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor cuvenite bugetului municipal, cu elaborarea şi implementarea unor proceduri eficiente de control intern, care să elimine potenţialele nereguli la această componentă.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 2. Elaborarea şi înaintarea spre aprobare CMB a unor reglementări exhaustive referitor la stabilirea cotei-părţi pentru defalcarea în bugetul municipal a veniturilor din profitul net al întreprinderilor municipale, obţinut în rezultatul financiar al anilor precedenţi.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 3. Asigurarea, în comun cu instituţiile şi organele de specialitate (IFS pe mun.Bălţi; Inspectoratul Ecologic; Inspecţia de Stat în Construcţii; Comisariatul de poliţie) a unei monitorizări şi conlucrări eficiente, în vederea conformării normelor de calcul şi plată a impozitelor şi taxelor locale.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 4. Conlucrarea cu Inspecţia de Stat în Construcţii (teritorială) asupra cazurilor de instalare şi construcţie neautorizată a panourilor de publicitate, în vederea aplicării sancţiunilor conform art.179 din Codul contravenţional, precum şi cu organele pentru protecţia mediului, pentru aplicarea sancţiunilor în conformitate cu art.116 alin.(2) din Codul contravenţional.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 5. Conlucrarea cu Comisariatul de poliţie pe mun.Bălţi referitor la desfăşurarea de către entităţi a activităţii comerciale fără autorizaţie de funcţionare, pentru adoptarea deciziilor în conformitate cu art.273 alin.(9) din Codul contravenţional.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 6. Conlucrarea cu IFS pe mun.Bălţi privind încălcările constatate la calcularea şi achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, taxei de plasare a publicităţii, taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, în scopul adoptării deciziilor respective, cu aplicarea sancţiunilor în conformitate cu art.228 şi art.261 alin.(4) din Codul fiscal al Republicii Moldova

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 7. Reînnoirea contractelor de locaţiune conform cerinţelor legislaţiei în vigoare, reieşind din perioada reală de utilizare a spaţiilor închiriate, cu asigurarea încasării regulamentare a tuturor plăţilor pentru locaţiune.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 8. Asigurarea micşorării cheltuielilor de reparaţie capitală cu suma de 38,8 mii lei, trecută neregulamentar în contul plăţilor pentru locaţiune de către locatarul S.R.L. „Cuptorul fermecat", cu înaintarea la CMB a propunerilor respective de modificare a Deciziei CMB nr.11/44 din 30.09.2010.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 9. Contractarea de lucrări, servicii, bunuri materiale numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate (rectificate) pe anul de gestiune.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 10. Adoptarea deciziilor care implică anumite cheltuieli numai cu indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective, conform prevederilor legale.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 11. Revederea prevederilor Deciziei CMB nr.2/5 din 24.02.2011 „Cu privire la stoparea procedurii de recalculare a compensaţiilor categoriei de pensionari, venitul mediu lunar al cărora la acel moment depăşea 1500 lei", cu identificarea unor soluţii optime de redresare a situaţiei privind compensaţiile pentru energia termică.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 12. Asigurarea continuităţii lucrului în direcţia determinării categoriei de persoane care neregulamentar au beneficiat de compensaţii pentru energia termică, în scopul recalculării şi reţinerii celor acordate neîntemeiat.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 13. Implementarea unor proceduri eficiente de evidenţă şi control intern referitor la decontările privind compensaţiile nominative la energia termică.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 14. Excluderea practicii de efectuare a cheltuielilor în mărimi ce depăşesc planul rectificat.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 15. Conformarea la prevederile actelor normative în vigoare a numărului de telefoane (linie) şi autoturisme de serviciu.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 16. Consolidarea controlului intern asupra respectării parcursului-limită anual de către autoturismele de serviciu, cu optimizarea cheltuielilor ce ţin de domeniul respectiv.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 17. Respectarea prevederilor actelor normative în vigoare la efectuarea cheltuielilor de protocol.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 18. Reexaminarea Regulamentului privind modul de formare şi utilizare a mijloacelor fondului de rezervă, cu definirea clară a cheltuielilor care urmează a fi suportate din contul acestuia, inclusiv a unui set de criterii care definesc cheltuielile „cu caracter excepţional şi imprevizibil".

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 19. Excluderea finanţării cheltuielilor ce nu se asimilează celor cu caracter imprevizibil şi nu ţin de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 20. Stabilirea unor proceduri de control intern care ar asigura utilizarea conform destinaţiei a mijloacelor fondului de rezervă.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 21. Examinarea oportunităţii reformei contabilităţii centralizate, cu implementarea unui sistem informaţional eficient, şi organizarea atestării specialiştilor, cu încadrarea ulterioară (după caz) a contabililor calificaţi.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 22. Respectarea actelor normative ce reglementează domeniul retribuirii muncii şi implementarea unui control intern adecvat, cu înlăturarea neajunsurilor şi încălcărilor constatate.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 23. Asigurarea sporirii responsabilităţilor managementului financiar-contabil, cu direcţionarea acestuia spre identificarea soluţiilor menite să prevină fenomenul fraudei şi risipa de bani publici.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 24. Examinarea cazurilor de remunerare neconformă a muncii angajaţilor contabilităţii centralizate, altor categorii de angajaţi, cu întreprinderea măsurilor de conformare a plăţilor respective la prevederile actelor normative în vigoare.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 25. Luarea măsurilor de rigoare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în vederea restituirii plăţilor achitate neregulamentar.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 26. Asigurarea unui control intern respectiv asupra legalităţii retribuirii muncii tuturor angajaţilor care activează prin cumul în DÎTS şi SC.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 27. Efectuarea inopinată a inventarierii produselor alimentare.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 28. Asigurarea unei planificări adecvate a necesarului de produse alimentare şi păstrarea lor în condiţii conform cerinţelor regulamentare.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 29. Interzicerea conservării legumelor în instituţiile preşcolare.

Autoritatea:DIRCEŢIA ÎNVĂŢĂMÎNT, TINERET ŞI SPORT, BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 30. Respectarea procedurilor de achiziţii publice, cu stabilirea responsabilităţilor clare pentru fiecare membru al grupului de lucru pentru achiziţii, elaborarea unor politici şi proceduri scrise de evaluare adecvată a ofertelor, precum şi de monitorizare a executării contractelor.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 31. Efectuarea inventarierii integrale a patrimoniului orăşenesc transmis în administrarea întreprinderilor fondate, în scopul restabilirii evidenţei contabile privind componenţa şi valoarea fondurilor pe tipuri de entităţi, întocmirii actelor de predare-primire a patrimoniului în gestiune, asigurării reflectării corecte a tuturor modificărilor în bilanţurile contabile ale ÎM, precum şi în documentele de fondare ale acestora, înregistrării conforme a dreptului de proprietate.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 32. Stabilirea unor proceduri clare în politica de contabilitate, care să asigure conformitatea formării cotei de participare a fondatorului în instituţiile medico-sanitare publice.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 33. Întreprinderea măsurilor de rigoare referitor la patrimoniul public neutilizat în procesul de activitate a municipiului, ţinînd cont de restricţiile normative expuse în art.62 alin.(5) din Legea nr.547-XIII din 21.07.1995 şi art. 27 alin.(5) din Legea nr.413-XIV din 27.05.1999.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 34. Optimizarea cheltuielilor privind încălzirea clădirilor neutilizate în proces tehnologic.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Recomandarea: 35. Elaborarea unui plan strategic cu privire la reparaţia capitală a clădirilor.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Cererea: 2.2. Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Bălţi, pentru examinarea încălcărilor constatate la calcularea şi achitarea taxei pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiului, taxei pentru plasarea publicităţii, taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială, precum şi pentru adoptarea deciziilor, cu aplicarea sancţiunilor în conformitate cu art.228 şi art.261 alin.(4) din Codul fiscal

Autoritatea:INSPECTORATUL FISCAL DE STAT TERITORIAL MUN. BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

Cererea: 2.3. Inspecţiei de Stat în Construcţii, pentru examinarea cazurilor privind instalarea şi construcţia neautorizată a panourilor de publicitate, cu aplicarea sancţiunilor conform art.179 din Codul contravenţional

Autoritatea:INSPECŢIA DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

Termen implementare: 12.03.2012

Cererea: 2.4.1. Asigurarea, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, a încasării şi raportării conforme a defalcărilor din profitul net al întreprinderilor municipale în bugetele locale.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 12.03.2012

Cererea: 2.4.2. elaborarea Normelor metodologice privind evidenţa proprietăţii publice a unităţilor administrative-teritoriale, reieşind din prevederile art.13 din Legea nr.523-XIV din 16.07.1999.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 12.03.2012

Cererea: 2.1. Primăriei mun.Bălţi şi Consiliului municipal Bălţi, pentru implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul de audit, cu determinarea acţiunilor concrete în vederea înlăturării deficienţelor constatate şi cu stabilirea termenelor şi a persoanelor responsabile de implementarea recomandărilor

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BĂLŢI

Termen implementare: 12.03.2012

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY