Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 26 din 28 iulie 2011 cu privire la Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti

Nr. 26 din 28.07.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului justiţiei dl V.Grosu, şefului Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii dna E.Buzu, directorului interimar al Departamentului de Administrare Judecătorească dl C.Bragoi, şefului secţiei finanţele justiţiei şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor dna S.Cotun, preşedinţilor Judecătoriilor: Buiucani, mun.Chişinău - dl O.Sternioală; Centru, mun.Chişinău - dl I.Ţurcan; Rîşcani, mun.Chişinău - dl I.Timofei; Soroca - dl M.Safciuc; preşedinţilor interimari ai Judecătoriei Ciocana, mun.Chişinău - dl Vl.Clima, Judecătoriei Economice de Circumscripţie - dl V.Orîndaş, Judecătoriei Bălţi - dl D.Gherasim, vicepreşedintelui Judecătoriei Străşeni - dl D.Mîrzenco, consultantului din cadrul Judecătoriei Botanica, mun.Chişinău - dl Ig.Gonţa, precum şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008[1], a examinat Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti.

Misiunea de audit s-a desfăşurat la judecătoriile nominalizate în temeiul Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011[2]. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale judecătoriilor auditate pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, prezintă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale ale acestora, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.

Auditul a fost planificat şi s-a efectuat în conformitate cu Standardele de audit ale Curţii de Conturi[3]. În vederea susţinerii constatărilor, formulării concluziilor şi recomandărilor, precum şi exprimării opiniilor de audit, probele de audit au fost obţinute în urma aplicării procedurilor de evaluare a riscului şi procedurilor de audit ulterioare, precum şi efectuării testelor de fond, cu folosirea diferitor tehnici şi metode: examinări, observări, confirmări, recalculări, intervievări etc.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

Urmare verificărilor efectuate în cadrul auditului la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti, precum şi constatărilor expuse în Raportul consolidat al auditelor acestora, se relevă că, deşi în general s-a constatat o îmbunătăţire a managementului financiar al instanţelor judecătoreşti auditate, comparativ cu situaţia identificată de auditul precedent al Curţii de Conturi, totuşi mai există rezerve la corectarea unor aspecte atestate de actualul audit, care indică necesitatea consolidării managementului financiar şi controlului intern. În acest context, se menţionează:

♦ Admiterea depăşirii limitei legale de cheltuieli pentru plata mărfurilor şi serviciilor, nerespectării cadrului legal la remunerarea muncii privind stabilirea sporului pentru vechimea în muncă şi ajutorului material.

♦ Unele neregularităţi la efectuarea achiziţiilor publice, care se exprimă prin activitatea neadecvată a grupurilor de lucru pentru achiziţii, precum şi prin organizarea ineficientă a monitorizării de către responsabili a procedurilor de efectuare, raportare şi bună execuţie a achiziţiilor.

♦ Nerespectarea întocmai a regulilor generale de organizare a evidenţei contabile, încălcarea procedurilor reglementate la inventarierea bunurilor publice, la gruparea şi înregistrarea elementelor contabile, precum şi la evidenţa bunurilor aflate provizoriu în folosinţă, ce au condiţionat erori la raportarea financiară a entităţilor.

♦ Lipsa instrumentelor de control intern, de administrare şi coordonare a acţiunilor ce ţin de cauţiunile depuse, inexistenţa unor prevederi normative care ar reglementa mecanismul verificării periodice a cauţiunilor, ceea ce a condiţionat o acumulare continuă nejustificată la conturile respective a mijloacelor băneşti, astfel creîndu-se o situaţie de incertitudine pentru veridicitatea datelor raportate.

♦ Neverificarea conformă de către organele de competenţă a corectitudinii şi plenitudinii încasării taxei de stat, trecerea ei în termen şi integral la buget, ceea ce prezintă un risc pentru regularitatea încasării veniturilor la bugetul de stat.

♦ Lipsa unor reglementări vizînd ţinerea evidenţei, plenitudinea raportării taxei de stat administrate de instanţele judecătoreşti, ce nu permite deţinerea unei situaţii autentice integrale a încasării taxei de stat.

♦ Planificarea ineficientă la capitolul cheltuieli pentru reparaţii şi investiţii capitale generează nevalorificarea acestora în limitele bugetare aprobate şi termenele preconizate. Astfel, se atestă modificarea neeficientă a bugetului Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău, care s-a soldat cu nevalorificarea mijloacelor în sumă de 5820,8 mii lei, preconizate pe anul 2010 pentru reparaţia capitală a noului sediu al instituţiei.

♦ Lipsa controlului intern adecvat la capitolul trecerea în contul bugetului de stat a taxei de stat, precum şi a cauţiunii depuse în caz de expirare a termenului general de prescripţie extinctivă, ceea ce condiţionează un risc al neregularităţii încasării veniturilor la bugetul de stat.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul consolidat al auditelor regularităţii pe exerciţiul bugetar 2010 la Judecătoriile Buiucani, Botanica, Centru, Ciocana, Rîşcani din mun.Chişinău, Judecătoria Economică de Circumscripţie, Judecătoria Bălţi, Judecătoria Străşeni, Judecătoria Orhei, Judecătoria Soroca, Judecătoria Hînceşti.

2. Prezenta Hotărîre şi Raportul consolidat al auditelor se remit:

2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, şi se cere:

2.1.1. implementarea recomandărilor auditului;

2.2.2. îmbunătăţirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparaţii şi investiţii capitale, în vederea valorificării conforme şi în termen a limitelor bugetare;

2.2.3. examinarea situaţiilor constatate şi, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligaţiilor ce revin responsabililor cu funcţiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

2.2. Ministerului Justiţiei, Departamentului de Administrare Judecătorească, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere, în comun cu Ministerul Finanţelor, să examineze situaţia la compartimentul taxa de stat, pentru o eventuală revizuire a actualului cadru juridic privind plenitudinea încasării, evidenţei şi raportării, prin prisma eficienţei acumulărilor la buget, precum şi instituirea procedurilor interne pentru soluţionarea problematicii ce ţine de taxa de stat şi cauţiuni;

2.3. Ministerului Finanţelor, pentru documentare, şi se cere să asigure, prin intermediul instituţiilor subordonate, realizarea atribuţiilor de competenţă în scopul verificării perceperii depline şi în termen la bugetul de stat a taxei de stat, precum şi a cauţiunii depuse în caz de expirare a termenului general de prescripţie extinctivă;

2.4. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru documentare şi autosesizare pe marginea constatărilor prin prisma competenţei legale în domeniul administrării instanţelor judecătoreşti;

2.5. Parlamentului, pentru informare.

3. Se ia act că Judecătoria Hînceşti, prin scrisoarea nr.16-092.01 din 24.05.2011, a informat despre:

3.1. încasarea sumei de 1,5 mii lei, achitată neregulamentar pentru serviciile comunale;

3.2. corectarea datelor raportate privind taxa de stat, ţinîndu-se cont de rezultatele verificărilor asupra evidenţei acesteia.

4. Despre implementarea recomandărilor auditului, precum şi despre executarea cerinţelor subpct. 2.1., 2.2., 2.3. şi 2.4. din prezenta Hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 3 luni.

5. Prezenta Hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


[1] M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

[2] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.74 din 30.12.2010 ,,Privind aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2011'' (cu modificările ulterioare).

[3] Hotărîrea Curţii de Conturi nr.58 din 28.12.2009 "Despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii".

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BUIUCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BOTANICA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CENTRU, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CIOCANA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI RÎŞCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA BĂLŢI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ECONOMICĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA STRĂŞENI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ORHEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SOROCA

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 1. Să implementeze sistemul de control intern, pentru a asigura conformitatea executării mijloacelor publice la retribuirea muncii și efectuarea achizițiilor publice.

Autoritatea:JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Prin emiterea ordinelor s-au instituit grupurile de lucru pentru achiziții, cu stabilirea responsabilităților stricte și bine determinate pentru fiecare membru al grupului. Judecătoria Strășeni privind achitarea neregulamentară a sporului pentru vechimea în muncă în 2 cazuri, a efectuat recalcularea respectivă în baza ordinului nr.25 din 03.03.2011. Judecătoria Hîncești: Procedurile de achiziții publice se efectuează de către un grup de lucru creat prin ordinul nr.16 din 24.03.2011. Pentru anul 2011, entitatea a elaborat planul achizițiilor publice, deasemenea a fost prezentată Agenției Achiziții Publice Darea de Seamă privind achizițiile de valoare mică. Judecătoria Orhei: A fost creat un grup de lucru pentru implemetarea Sistemului MFC în cadrul Judecătoriei prin Ordinul nr.31 din 06.03.2017. A fost completat planul anual al achizițiilor publice. În procesul de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. În procesul de achiziții se elaborează dosarele achizițiilor publice pentru fiecare procedură de achiziție publică. Judecătoria Soroca: începînd cu anul 2015 a fost implementat sistemul de MFC, fiind descrise toate procesele, implementarea cărora a permis o gestionare mai eficientă a resurselor financiare. Judecătoria Bălți: Prin ordinul nr.87 din 02.03.2018 a fost creat grupul de achiziții publice și stabilite expres funcțiile fiecărui membru. Deasemenea a fost elaborat și aprobat planul anual al achizițiilor publice. În procesul procedurii de achiziții, membrii grupului de lucru întocmesc și semnează declarații de imparțialitate. *Totodată, în cadrul misiunii de audit actuale, auditul a constatat rezerve privind controlul intern în procesul de achiziții, precum și remunerarea muncii.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ECONOMICĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BOTANICA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BUIUCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CIOCANA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CENTRU, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI RÎŞCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA BĂLŢI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA STRĂŞENI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ORHEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SOROCA

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 2. Să implementeze sistemul de control intern pentru gestionarea adecvată a mijloacelor publice, cu asigurarea regularității inventarierii bunurilor publice și ținerii conforme a evidenței contabile.

Autoritatea:JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: ultima inventariere a bunurilor a fost efectuată la 16.08.2018. Judecătoria Hîncești a încasat mijloace bănești în sumă de 1451,22 lei pentru serviciile comunale de la Biroul de Probațiune Hîncești. Întru autentificarea documentară și gestionarea corectă a patrimoniului judecătoriei, în baza ordinului nr.372 din 01.12.2010, a fost efectuată inventarierea bunurilor publice, creanțelor și datoriilor la situația 01.12.2010. Judecătoria Strășeni a întocmit registrul de evidență analitică a mijloacelor fixe și fișele de evidență a lor și înregistrează numărul de inventar pe mijloacele fixe. Deasemenea, anual se efectuează inventarierea bunurilor, ultima inventariere a fost efectuată la 14.07.2017 prin ordinul nr.291-P. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.36A din 31 martie 2017, a fost instituită persoana responsabilă de ținerea evidenței foilor de parcurs, de efectuare a inventarierii soldurilor de combustibil, de completarea registrelor de evidență a circulației foilor de parcurs. Prin ordinul nr.37 din 20 aprilie 2018 a fost efectuată inventarierea mijloacelor fixe, materialelor, datoriilor debitoare și creditoare, s-au întocmit listele de inventariere, procesul verbal al comisiei de inventariere. Deasemenea, pentru implementarea controlului intern în cadrul instituției, Judecătoria Orhei prin ordinul nr.04 din septembrie 2017, a regulamentului de ordine internă ce cuprinde regulamentele interne pentru fiecare subdiviziune. Prin ordinul nr.29 a fost aprobată Politica de Securitate a datelor. Planul anual de activitate a instanței pe subdiviziuni, a fost aprobat la 02.01.2018 prin ordinul nr.02. Totodată, Judecătoria Orhei a aprobat registrul riscurilor (ordinul nr.58 din 04 septembrie 2017). Judecătoria Bălți: ultima inventariere a avut loc în decembrie 2017, conform Ordinului nr.12-A din 12.12.2017.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA ECONOMICĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BUIUCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BOTANICA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CENTRU, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CIOCANA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI RÎŞCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA BĂLŢI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA STRĂŞENI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA ORHEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA SOROCA

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 3. Să se autosesizeze referitor la situația de acumulare, evidență și raportare a cauţiunilor depuse, asigurînd, după caz, trecerea completă și în termen a acestora la bugetul de stat .

Autoritatea:JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: Cauțiunile depuse pe contul instanței parțial au fost restituite, pe încheierile emise, dosare finalizate. Pe dosarele în curs de executare cauțiunile sunt monitorizate, ca ulterior la emiterea încheierilor să fie transferate pe conturile persoanelor corespunzătoare.Deoarece s-a emis încheierea judecătorească s-a asigurat restituirea cauțiunii nominalizate. Judecătoria Hîncești a solicitat Inspectoratele Fiscale în a căror rază au fost achitate sumele respective, tranferarea la contul trezorerial de încasări a taxei de stat pentru cauzele examinate de judecătorie. Judecătoria Orhei: Prin ordinul nr.60 din 4 septembrie 2017, a fost instituit grupul de lucru, care va asigura controlul privind administrarea și monitorizarea cauțiunilor depuse pe cauzele penale și gestionarea lor pe cont. *IFS efectuează controale fiscale asupra încasărilor taxelor și transferarea acestora în bugetul de stat. Astfel această recomandare este considerată executată, dat fiind faptul că toate instanțele judecătorești au fost supuse controalelor fiscale și dețin acte de control care confirmă că nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 4. Să asigure, prin elaborarea unui mecanism, monitorizarea administrării de către judecătorii a cauţiunilor depuse, fiind excluse situațiile de acumulare continuă nejustificată la conturile respective, care determină neveridicitatea datelor raportate în cadrul executării bugetului de stat.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 15.11.2011
Data implementării: 11.07.2017
Răspunsul autorității:
IFS realizează controale privind corectitudinea încasării taxei de stat. Instanțele judecătorești verificate dețin acte de control, care confirmă că încălcări nu au fost constatate.

Recomandarea: 5. În comun cu Departamentul de Administrare Judecătorească, să revizuiască actualul cadru juridic departamental, în vederea unei eventuale soluţionări a situaţiei privind neracordarea taxei de stat la etapele de calculare, încasare, evidenţă şi raportare a acesteia.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 15.11.2011
Data implementării: 11.07.2017
Răspunsul autorității:
Întru executarea hotărârii respective, Ministerul Finanțelor a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, conform căreia au fost supuse inspectării 708 de entități care au obligația de a încasa taxa de stat și remisă lista la care s-au depistat cazuri de nerespectare a prevederilor legislației în acest sens. Totodată, controale de acest fel se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS

Recomandarea: 6. În comun cu Ministerul Finanţelor, să determine periodicitatea verificării taxei de stat de către organele financiare şi inspectoratele fiscale teritoriale de stat, ţinînd cont de necesitatea încasării integrale a acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Ministerul Finanțelor (scrisoarea nr.05-02-12 din 15.11.2011) IFPS a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, prin intermediul căreia a dispus organelor fiscale teritoriale, efectuarea controalelor la entitățile, care au obligația încasării taxei de stat.

Recomandarea: 7. Să stabilească o modalitate obligatorie de autentificare a dispozițiilor/bonurilor de plată prin intermediul băncilor comerciale.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 15.11.2011
Data implementării: 11.07.2017
Răspunsul autorității:
În prezent, judecătoriile nu ăncasează taxa de stat, aceasta fiind achitată de către cetățeni direct în bugetul de stat prin intermediul instituțiilor financiare.

Recomandarea: 8. Consiliul Superior al Magistraturii să se autosesizeze în cazul Judecătoriilor Hîncești și Soroca referitor la acceptarea unor dispoziţii/bonuri de plată atît pentru servicii cadastrale, taxa de stat pentru actele notariale, taxa pentru eliberarea paşapoartelor etc., cît și pentru alte cazuri, cu titlu de taxă de stat achitată la depunerea cererii de chemare în judecată.

Autoritatea:CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
CSM a abordat problemele enunțate cu administratorii Judecătoriilor Hîncești și Soroca, în vederea elucidării iregularităților depistate. Totodată, cu privire la corectitudinea încasării taxei de stat, IFS a efectuat controale la Judecătoria Soroca și Judecătoria Hîncești, neconstatând careva iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ECONOMICĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BOTANICA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BUIUCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CENTRU, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CIOCANA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI RÎŞCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA BĂLŢI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA STRĂŞENI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA ORHEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA SOROCA

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Recomandarea: 9. Conducerea instanțelor judecătorești să remedieze deficiențele constatate și să implementeze un sistem de management financiar şi control intern adecvat la compartimentul calcularea, încasarea, evidenţa şi raportarea taxei de stat, asigurînd plenitudinea încasării acesteia la bugetul de stat.

Autoritatea:JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Chișinău: În conlucrare cu cancelaria s-au înlăturat deficiențele constatate și implementat un sistem de evidență a încasărilor taxei de stat, completarea rapoartelor statistice privind taxa de stat. Judecătoria Hîncești a informat că suma taxei de stat a fost recalculată și constituie la dosarele civile suna de 307674,17 (trei sute șapte mii șase sute șaptezeci și patru, 17) lei, la procedurile de examinare în ordonanță suma este de 39767,42 (treizeci și nouă mii șapte sute șasezeci și șapte, 42) lei. Evidența taxei de stat la eliberarea copiilor de pe actele emise de către instanță în cadrul judecătoriei Hîncești, ce ține într-un dosar numerotat și parafat. Judecătoria Orhei: În rapoartele statistice ale activității judecătoriei au fost reflectate sumele taxei de stat încasate în contul statului de la participanții la proces la depunerea cererii de chemare în judecată. Judecătoria Soroca: Specialistul cancelariei, grefierii, asistenții și fiecare judecător au fost orientați să acorde o atenție sporită și să verifice amănuntțit modul de plată și prezentare a taxei de stat, calculul corect și plenitudinea încasării, trecerea ei în termen și integral în bugetul de stat. Conform actelor de control ale IFS privind încasarea, înregistrarea taxei de stat, careva denaturări nu au fost depistate. Judecătoria Bălți: Pentru o evidență clară și deplină, care să permită divizarea taxei de stat și serviciile contra plată prestate de instanță, sunt ținute Registre de evidență a acestora. Totodată, judecătoria a fost supusă controlului fiscal inițiată de DGAF Nord privind corectitudinea încasării și transferării la buget a taxei de stat, potrivit actului de control nu au fost depistate iregularități.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BOTANICA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI BUIUCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CENTRU, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI CIOCANA, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SECTORULUI RÎŞCANI, MUNICIPIUL CHIŞINĂU

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA ECONOMICĂ DE CIRCUMSCRIPŢIE

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.1.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.1.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA BĂLŢI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA STRĂŞENI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA ORHEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA SOROCA

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.1. Judecătoriilor nominalizate, pentru documentare, și se cere: 2.1.1. implementarea recomandărilor auditului; 2.2.2. îmbunătățirea procesului de planificare a cheltuielilor, în special pentru reparații și investiții capitale, în vederea valorificării conforme și în termen a limitelor bugetare; 2.2.3. examinarea situațiilor constatate și, după caz, a gradului de responsabilitate prin prisma obligațiilor ce revin responsabililor cu funcțiile respective, pentru admiterea indisciplinei financiare;

Autoritatea:JUDECĂTORIA HÎNCEŞTI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Judecătoria Strășeni: Verificările auditului reflectă faptul că soldul bugetar la sfârșitul perioadei de gestiune a anului 2017 este în excendent cu 1091,66 mii lei, ceea ce confirmă că entitatea nua depășit limita bugetară. Judecătoria Hîncești: Au fost atenționate persoanele responsabile (șeful secretariatului și contabilul șef) din cadrul entității pentru a nu mai fi admise încălcările date. Judecătoria Soroca: Propunerile de buget se elaborează în limita alocațiilor și în conformitate cu obiectivele propuse, fiind expediate în termen pentru aprobare/coordonare la CSM. Conform verificărilor auditului instanțele judecătorești nominalizate, pentru anul 2017 nua u depășit limita bugetară aprobată. Judecătoria Chișinău: Responsabilii din judecătorii, fiind atenționați privitor la neregulile depistate au întreprins măsuri urgente prin emiterea ordinelor corespunzătoare întru asigurarea conformității executării procedurii achizițiilor publice, executării, gestionarea mijloacelor publice la retribuirea muncii. S-au întreprins măsuri pentru evidența și raportarea situației cauțiunilor depuse totodată asigurând transferul în termen la bugetul de stat. Se efectuează controale suplimentare la capitolul calcularea, încasarea, evidența și raportarea taxei de stat asigurând transferul la bugetul de stat. Judecătoria Hîncești: Problema corectitudinii încasării taxei de stat a fost discutată șa ședința operativă a instituției unde a fost atenționat șeful secției evidență procesuală despre verificarea mai riguroasă de colaboratorii secției a ordinelor de plată a taxei de stat la depunerea cererilor în cancelaria judecătoriei. Judecătoria Strășeni: Conducerea judecătoriei a examinat rezultatele auditului prin prisma iregularităților depistate, atenționând responsabilii din cadrul judecătoriei asupra conformării procesului de achiziții publice la prevederile legale, ținerii evidenței contabile și gestionării eficiente a patrimoniului public.

Cererea: 2.2. Ministerului Justiției, Departamentului de Administrare Judecătorească, pentru documentare privind rezultatele auditului, şi se cere, în comun cu Ministerul Finanțelor, să examineze situația la compartimentul taxa de stat, pentru o eventuală revizuire a actualului cadru juridic privind plenitudinea încasării, evidenței și raportării, prin prisma eficienței acumulărilor la buget, precum și instituirea procedurilor interne pentru soluționarea problematicii ce ține de taxa de stat și cauțiuni;

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Întru executarea hotărârii respective, Ministerul Finanțelor a emis indicația nr.108 din 31.10.2011, conform căreia au fost supuse inspectării 708 de entități care au obligația de a încasa taxa de stat și remisă lista la care s-au depistat cazuri de nerespectare a prevederilor legislației în acest sens. Totodată, controale de acest fel se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS

Cererea: 2.3. Ministerului Finanțelor, pentru documentare, și se cere să asigure, prin intermediul instituțiilor subordonate, realizarea atribuțiilor de competență în scopul verificării perceperii depline și în termen la bugetul de stat a taxei de stat, precum și a cauțiunii depuse în caz de expirare a termenului general de prescripție extinctivă;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
Controale de acest fe se realizează pînă în prezent, unde situația privind încasarea, raportarea și trecerea acestora în bugetul de stat se constată a fi îmbunătățită, aceasta fiind confirmată de actele de control ale IFS.

Cererea: 2.4. Consiliului Superior al Magistraturii, pentru documentare și autosesizare pe marginea constatărilor prin prisma competenței legale în domeniul administrării instanțelor judecătorești;

Autoritatea:CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Termen implementare: 15.11.2011
Răspunsul autorității:
CSM a abordat problemele enunțate în Hotărârea CCRM cu administratorii instanțelor, acestea fiind discutate în ședințele CSM.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY