Actualizat: Joi, 09 Decembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 20 din 25 martie 2010 privind Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor” S.A.

Nr. 20 din 25.03.2010
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa viceministrului finanţelor dl Gh. Trocin, directorului general al Agenţiei Rezerve Materiale dl V. Pîntea, directorului Combinatului de produse cerealiere "Cereale-Flor" S.A. dl I. Creţu, şefului Direcţiei rezerve materiale ale statului a Agenţiei Rezerve Materiale dl M. Sterpu, şefului Direcţiei buget şi finanţe a Agenţiei Rezerve Materiale dna T. Stratulat, şefului Direcţiei juridice a Agenţiei Rezerve Materiale dna S. Timofeeva şi contabilului-şef al CPC "Cereale-Flor" S.A. dna A. Tocan, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere "Cereale-Flor" S.A..

Misiunea de audit s-a realizat în temeiul art.14 alin.(1) lit.i) din Legea Curţii de Conturi, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra regularităţii operaţiunilor şi tranzacţiilor privind gestionarea patrimoniului public la CPC "Cereale-Flor" S.A., inclusiv a conformităţii cu statutul şi regulamentele aplicabile, corectitudinii formării şi existenţei datoriilor faţă de unii agenţi economici creditori.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

a constatat:

La gestionarea patrimoniului CPC "Cereale-Flor" S.A. s-au admis abateri şi erori, ce se exprimă prin următoarele:

  • Gestionarea patrimoniului public a fost afectată de nerespectarea întocmai a normelor legale, ceea ce a condiţionat nerealizarea indicatorilor economici şi efectuarea de operaţiuni economice neregulamentare.
  • Consiliul Societăţii şi-a depăşit atribuţiile legale adoptînd decizia de a solicita credite şi de a pune în gaj proprietatea CPC "Cereale-Flor" S.A. cu valoarea mai mare de 50% din valoarea activelor Societăţii. Drept rezultat, încheierea contractelor de credit şi a contractelor de ipotecă (gaj) cu BC "FinComBank" S.A. s-a efectuat în lipsa Hotărîrii Adunării generale a acţionarilor, astfel fiind încălcate normele legale.
  • Conducerea CPC "Cereale-Flor" S.A., prin depunerea neconformă în gaj a activelor Societăţii, inclusiv în folosul altor agenţi economici, a creat condiţii de înstrăinare a patrimoniului şi de influenţare negativă asupra procesului economico-financiar la entitate.
  • În urma încheierii contractelor cu condiţii dezavantajoase, CPC "Cereale-Flor" S.A. a suportat cheltuieli suplimentare sub formă de amenzi, penalităţi şi taxă de stat şi n-a obţinut unele venituri de la realizarea produselor agricole, ceea ce a influenţat negativ asupra situaţiei economico-financiare a Societăţii.
  • Încheierea contractelor în dezavantajul Societăţii a condiţionat înaintarea unei acţiuni în instanţa de judecată, soldată cu aplicarea sechestrului asupra unor imobile ale CPC "Cereale-Flor" S.A., ceea ce a generat riscul înstrăinării patrimoniului acesteia.
  • Politicile de reglementare, precum şi modalitatea de executare a cerinţelor de înlăturare a neregulilor constatate anterior n-au asigurat o gestionare eficientă a tehnicii agricole din dotarea Î.S. "Servmecanagro-R", neutilizată de această întreprindere de sine stătător, dar transmisă în arendă CPC "Cereale-Flor" S.A., ceea ce a dus la formarea unor datorii considerabile, cu un risc sporit de nerambursare a acestora Agenţiei Rezerve Materiale, şi a contribuit la generarea incapacităţii de plată atît a CPC "Cereale-Flor" S.A., cît şi a Î.S. "Servmecanagro-R".
  • Nerespectarea prevederilor regulamentare în managementul contabil a condiţionat înregistrări neconforme ale operaţiunilor economice efectuate, deficienţe în situaţiile privind decontările, ceea ce a determinat denaturarea situaţiilor patrimoniale raportate.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

hotărăşte:

1. Se aprobă Raportul auditului regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere "Cereale-Flor" S.A., anexat la prezenta hotărîre.

2. Se cere Agenţiei Rezerve Materiale să întreprindă măsurile necesare privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul anexat.

3. Materialele privind auditul regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere "Cereale-Flor" S.A., în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2), art.34 alin.(3) lit.b) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 "Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă.

4. Prezenta hotărîre şi Raportul anexat se remit:

4.1. Guvernului, pentru informare şi monitorizare a implementării recomandărilor auditului de către Agenţia Rezerve Materiale;

4.2. Procuraturii Generale a Republicii Moldova, pentru luare de cunoştinţă.

5. Despre măsurile întreprinse pentru executarea pct.2 şi pct.3 din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

6. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

M.O., 2002, nr.91-94, art.668.

Recomandarea: - să reexamineze modalitatea fondării şi regularitatea activităţii economico-financiare a Î.S. „Servmecanagro-R" şi a raportării principalilor indicatori de activitate ai acesteia organelor abilitate;

Autoritatea:AGENŢIA REZERVE MATERIALE

Termen implementare: 15.10.2010

Recomandarea: - să identifice unele măsuri de redresare a situaţiei referitor la tehnica agricolă transmisă în dotare şi arendă, reieşind din situaţia economică creată la CPC „Cereale-Flor" S.A. şi Î.S. „Servmecanagro-R";

Autoritatea:AGENŢIA REZERVE MATERIALE

Termen implementare: 15.10.2010

Recomandarea: - să raporteze Guvernului despre măsurile întreprinse întru implementarea recomandărilor şi redresarea situaţiei de domeniu.

Autoritatea:AGENŢIA REZERVE MATERIALE

Termen implementare: 15.10.2010

Cererea: 2. Se cere Agenţiei Rezerve Materiale să întreprindă măsurile necesare privind implementarea recomandărilor auditului, indicate în Raportul anexat.

Autoritatea:AGENŢIA REZERVE MATERIALE

Termen implementare: 23.04.2013

Cererea: 3. Materialele privind auditul regularităţii gestionării patrimoniului public la Combinatul de produse cerealiere „Cereale-Flor" S.A., în conformitate cu prevederile art.9 alin.(2), art.34 alin.(3) lit.b) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008 şi art.5 din Legea nr.1104-XV din 06.06.2002 „Cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei", se remit Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, spre examinare după competenţă.

Autoritatea:CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE

Termen implementare: 23.04.2013

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY