Actualizat: Joi, 27 Ianuarie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

HOTĂRÎREA nr. 13 din 23 martie 2011 privind Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către „Banca de Economii” S.A. pe perioada anilor 2009–2010

Nr. 13 din 23.03.2011
Prima | RAPOARTE DE AUDIT

Curtea de Conturi, în prezenţa consultantului Comisiei economie, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova dl A. Cunişescu, viceguvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei dna E. Tăbîrţă, directorului general al Agenţiei Proprietăţii Publice pe lîngă Ministerul Economiei dl T. Copaci, Preşedintelui Consiliului "Bancii de Economii" S.A., consilier al ministrului finanţelor dl V. Mămăligă, Preşedintelui "Băncii de Economii" S.A. dl Gr. Gacikevici, lichidatorului BC "Investprivatbank" S.A. în proces de lichidare dl Gr. Olaru şi a altor persoane cu funcţii de răspundere, călăuzindu-se de art.2 alin.(1) şi art.4 alin.(1) lit.a) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, a examinat Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către "Banca de Economii" S.A. pe perioada anilor 2009-2010.

Misiunea de audit s-a desfăşurat în conformitate cu Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2010, avînd ca scop obţinerea probelor de audit credibile şi rezonabile pentru susţinerea constatărilor şi concluziilor de audit asupra regularităţii operaţiunilor şi tranzacţiilor privind gestionarea patrimoniului public de către "Banca de Economii" S.A.

Examinînd rezultatele auditului, audiind raportul prezentat şi explicaţiile persoanelor cu funcţii de răspundere prezente în şedinţă, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

În pachetul de acţiuni al "Băncii de Economii" S.A. (în continuare - Banca) cota majoritară (56,13%) o deţine statul, aceasta fiind gestionată de către organele de conducere. Amplasamentul subdiviziunilor Băncii pe întreg teritoriul republicii asigură acordarea serviciilor populaţiei din sectorul rural, aceasta deţinînd un rol semnificativ în achitarea plăţilor sociale pînă la primul nivel, ceea ce permite realizarea politicilor statului în domeniul asistenţei sociale.

Constatările raportului de audit denotă gestionarea regulamentară a patrimoniului statului, totodată fiind remarcate unele abateri, ce se exprimă prin următoarele.

  • Nu au fost înregistrate pe deplin drepturile asupra unor bunuri imobile administrate (1701,1 m2). 
  • Angajarea împrumutului de la Banca Naţională a Moldovei (589,9 mil. lei, pentru o perioadă de 3 ani), care a fost direcţionat pentru achitarea deponenţilor BC "Investprivatbank" S.A. (declarată în proces de lichidare) a determinat pentru "Banca de Economii" S.A. un risc de sustragere incontestabilă a surselor proprii (45,4 mil.lei), Banca în această situaţie nedispunînd de asigurarea onorării obligaţiunilor de către BC "Investprivatbank" S.A.
  • La acordarea creditelor, în unele cazuri, nu s-a stabilit cu exactitate amplasamentul bunurilor gajate, totodată neînregistrîndu-se restanţe pentru acestea.
  • La contractarea lucrărilor de construcţii/reconstrucţii şi reparaţii capitale n-au fost elaborate şi aprobate procesele sistemului de control intern, ţinîndu-se cont de structura organizatorico-juridică şi de amplasamentul extins al subdiviziunilor.

Reieşind din cele expuse, în temeiul art.7 alin.(1) lit.a), art.15 alin.(2) şi alin.(4), art.16 lit.c), art.34 alin.(3) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, Curtea de Conturi

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Raportul auditului gestionării patrimoniului public de către "Banca de Economii" S.A. pe perioada anilor 2009-2010, anexat la prezenta hotărîre, şi se remit:

1.1. Consiliului şi Preşedintelui "Băncii de Economii" S.A., pentru examinare şi implementarea recomandărilor prescrise în Raportul de audit;

1.2. Guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei, pentru informare şi supravegherea activităţii "Băncii de Economii" S.A., în vederea asigurării funcţionării eficiente şi performante a acesteia;

1.3. Guvernului, pentru documentare, şi se recomandă examinarea situaţiei create la "Banca de Economii" S.A. privind angajarea împrumutului de la Banca Naţională a Moldovei, direcţionat pentru achitarea deponenţilor BC "Investprivatbank" S.A., cu revendicarea soluţiilor pentru stabilizarea situaţiei.

2. Despre măsurile întreprinse pentru executarea subpct. 1.1. din prezenta hotărîre se va informa Curtea de Conturi în termen de 6 luni.

3. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în conformitate cu art.34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008.


M.O., 2008, nr.237-240, art.864.

Recomandarea: Să inițieze elaborarea unui plan de acțiuni în vederea îmbunătățirii calității portofoliului de credite, cu reexaminarea proceselor de control intern la acest capitol, ce ar include: 1. verificarea prioritară în teren a bunurilor circulante gajate, reflectate conform situațiilor contabile ale debitorului, prin confirmarea existenței reale a acestora;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 2. monitorizarea utilizării creditelor preferențiale acordate în conformitate cu destinația aprobată de către Bancă;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 4. examinarea stabilirii restricțiilor, prin neacordarea de credite, după caz, debitorilor care nu contribuie cu capital propriu la finanțarea investițiilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 6. înregistrarea în modul corespunzător a contractelor de locaţiune, precum și reexaminarea spațiilor folosite de filiale și reprezentanțe, cu întocmirea drepturilor asupra lor conform cerințelor prevăzute.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: Recomandări Preşedintelui Consiliului și Președintelui Băncii: 7. Să încheie contracte de sponsorizare în formă scrisă pentru fiecare caz de alocări în acest sens, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: Recomandări Președintelui Băncii: 8. să intensifice elementele sistemului de control intern, racordat la dimensiunile, complexitatea şi mediul specific Băncii, care să vizeze toate nivelurile de management al activităţilor, inclusiv cu referire la procesul de achiziţii, investiţii şi reparaţii capitale, asigurînd realizarea obiectivelor cu costuri rezonabile şi în limitele stabilite;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Recomandarea: 9. ținînd cont de problemele și riscurile constatate de audit la componenta gestionarea investiţiilor şi reparaţiilor capitale, să inițieze o misiune a auditului intern, ce ar asigura identificarea procedurilor de control intern cu responsabilizarea la toate etapele: achiziție, contractare, executare și recepție;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

Cererea: Consiliul şi Preşedintele ”Băncii de Economii” S.A., să examineze şi să implementeze recomandările prescrise în Raportul de audit;

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "BANCA DE ECONOMII"

Termen implementare: 07.10.2011

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY