Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.31 din 20 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Mediului încheiate la 31 decembrie 2023

Nr. 31 din 20.06.2024
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine, și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor de către instituțiile din subordine.

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.1 Agenția „Moldsilva”, pentru: aplicarea normelor de evaluare a terenurilor stabilite în pct.1.4.5. din Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 , cu contabilizarea valorii acestora în contul 415310 „Investiții în părți legate și nelegate”, iar de către întreprinderile de stat silvice - în contul 1226 „Terenurile primite în gestiune economică” și în contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.2. Agenția „Moldsilva”, pentru: revizuirea componenței listei bunurilor transmise în capitalul social al întreprinderilor de stat silvice, ținând cont de prevederile Legii nr.29/2018 și ale Legii nr.246/2017 , prin excluderea din aceasta a clădirilor care fac parte din domeniul public, cu asigurarea completării listei bunurilor transmise în gestiune cu poziții noi și contabilizarea lor în contul 415310 „Investiții în părți legate și nelegate”, iar de către întreprinderile de stat silvice - în contul 1238 „Mijloace fixe primite în gestiune” și în contul 427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.3. Agenția „Moldsilva”, pentru contabilizarea regulamentară a terenurilor fondului forestier date în arendă în scopuri de recreere și cinegetice, în special a terenurilor asupra cărora sunt înregistrate drepturile patrimoniale în Registrul bunurilor imobile, cu reflectarea valorii acestora în soldul grupei de conturi 371 „Terenuri”;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.4. Agenția „Moldsilva”, pentru elaborarea normelor specifice provizorii privind modul de evaluare a vegetației forestiere (copaci, păduri, arbuști, etc.), cu contabilizarea vegetației forestiere pe măsura aprobării acestora;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.5. Agenția „Moldsilva”, pentru inventarierea tuturor contractelor de arendă a terenurilor fondului forestier, în scopul identificării terenurilor nedelimitate, cu efectuarea ulterioară a delimitării selective a trupurilor de pădure din care părțile de terenuri ale fondului forestier sunt date în arendă;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.6. Agenția „Moldsilva”, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de cadrul normativ în domeniu pentru recuperarea la bugetul de stat a creanțelor, în special a celor istorice, privind plata pentru arenda terenurilor fondului forestier;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.1.7. Agenția „Moldsilva”, pentru efectuarea transferului obligatoriu, în cazul alocării de la bugetul de stat a mijloacelor financiare către întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția„ Moldsilva”, la conturile trezoreriale deschise, conform prevederilor art.62 alin. (9) din Legea nr. 181/2014, în cadrul Contului Unic Trezorerial extrabugetar;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.2.1. Agenția „Apele Moldovei”, pentru inițierea procesului de delimitare a terenurilor pe care sunt amplasate digurile de protecție contra inundațiilor, conform cerințelor Hotărârii Guvernului nr.63/2019 , ținând cont de suprafețele aferente fâșiilor riverane;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.2.2. Agenția „Apele Moldovei”, pentru crearea comisiei pentru inventarierea și evaluarea digurilor și altor construcții hidrotehnice, cu contabilizarea valorii estimate a acestora în evidența contabilă a Agenției;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.2.3. Agenția „Apele Moldovei”, pentru înaintarea către antreprenori/executorii lucrărilor de reparație a digurilor de protecție contra inundațiilor a prescripțiilor pentru remedierea neajunsurilor constatate în cadrul controlului efectuat de Inspectoratul pentru Supraveghere Tehnică;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.2.4. Agenția „Apele Moldovei”, pentru identificarea cazurilor de amplasare pe digurile de protecție contra inundațiilor a taberelor (stânelor) pentru animale, în scopul întreprinderii măsurilor ce se impun de cadrul normativ, cu informarea Inspectoratului pentru Protecția Mediului privitor la cazurile constatate, pentru aplicarea acțiunilor prevăzute pentru nerespectarea cadrului normativ în domeniul mediului;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.3. Inspectoratul pentru Protecția Mediului, pentru contabilizarea terenului cu suprafața de 0,022 ha la soldul grupei de conturi 371 „Terenuri”;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.4. Agenția de Mediu, pentru definitivarea procesului de coordonare și avizare a proiectelor actelor normative elaborate cu numerele unice 1129/MM/2023 (Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii regnului vegetal nr.239/2007) și 18/MM/2023 (Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor de vegetație forestieră), cu aprobarea lor în modul stabilit;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.5. Agenția „Moldsilva” și Agenția „Apele Moldovei”, pentru asigurarea plenitudinii și veridicității informațiilor prezentate către Agenția Proprietății Publice în Anexa nr.2 „Registrul patrimoniului public și administrarea proprietății de stat” și Anexa nr.3 „Raport privind valoarea de bilanț a patrimoniului întreprinderilor de stat /municipale”;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.6.1. Instituțiile publice din subordine, pentru verificarea înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile și a datelor din Anexa nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.161/2019, pentru identificarea terenurilor, în special a terenurilor fondului forestier asupra cărora sunt înregistrate drepturile patrimoniale în Registrul bunurilor imobile, cu înaintarea către Agenția Proprietății Publice a propunerilor pentru ajustarea și completarea datelor din Anexele nr. 1 și nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.161/2019, inclusiv ajustarea denumirii gestionarilor terenurilor, în scopul corelării informațiilor din Anexele respective și prezentării situațiilor patrimoniale reale;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.4.6.2. Instituțiile publice din subordine, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de cadrul normativ, în scopul ajustării înscrisurilor în Anexele la Hotărârea Guvernului nr.351/2005 , precum și, pe măsura completării Anexelor nr.229 și nr.227 la Hotărârea Guvernului menționată cu poziții noi, înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra clădirilor și construcțiilor speciale gestionate de instituțiile publice din subordinea ministerului;

Autoritatea:Ministerul Mediului


Recomandarea: 2.5. Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, si se recomandă să asigure, în comun cu Agenția „Apele Moldovei”, delimitarea terenurilor aferente digurilor de protecție contra inundațiilor și barajelor în cadrul Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art.32 alin.(4), lit. b) din Hotărârea Guvernului nr.63/2019 ;

Autoritatea:Instituția Publică „Cadastrul Bunurilor Imobile”

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.6.1. Ministerului Mediului, în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru transmiterea volumelor de investiții efectuate în anii 2013-2015 în reutilarea stațiilor de pompare ale sistemului de aprovizionare cu apă Bălți-Soroca, gestionate de Întreprinderea de Stat „Acva-Nord”, în sumă de 31,0 mil.lei, cu întocmirea actelor de primire-predare între părți conform Hotărârii Guvernului nr.901/2015 și atașarea la acestea a documentelor care certifică starea tehnică la zi a stațiilor de pompare reutilate, precum și cu luarea deciziei privind finalizarea sau continuarea proiectului de investiții;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.6.2. Ministerului Mediului, în comun cu Agenția Proprietății Publice, pentru transmiterea către beneficiari a volumelor de investiții efectuate în digurile de protecție contra inundațiilor, gestionate de întreprinderile de stat al căror fondator este Agenția Proprietății Publice, în sumă de 265,1 mil.lei, cu întocmirea actelor de primire-predare între părți conform Hotărârii Guvernului nr.901/2015;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.7. Agenției Proprietății Publice, în comun cu Ministerul Mediului și Agenția „Apele Moldovei”, pentru întocmirea actelor de primire-predare între părți privind transmiterea cantitativă a barajelor, digurilor de protecție contra inundațiilor și a căilor de acces din gestiunea întreprinderilor supuse lichidării conform Hotărârii Guvernului nr.760/2020 ;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.8. Ministerului Mediului, în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru luare de atitudine, și se recomandă transmiterea bunurilor din componența infrastructurii hidrotehnice din cadrul sistemelor de irigare/desecare din gestiunea Agenției „Apele Moldovei” în gestiunea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 760/2020;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Autoritatea:Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare


Recomandarea: 2.9. pentru informare, și se recomandă întreprinderea măsurilor de rigoare ce se impun de prevederile art. 35 alin. (3) din Legea nr. 149/2012 pentru schimbarea fondatorului Întreprinderii de Stat Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Chișinău și Întreprinderii de Stat Stațiunea Tehnologică pentru Irigare Drochia, aflate în proces de insolvabilitate;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice


Recomandarea: 2.10. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea situațiilor constatate în punctul 5.1. din Raportul de audit, în vederea determinării atribuirii conforme a mijloacelor financiare alocate de la bugetul de stat către întreprinderile de stat în alte scopuri decât cele menționate în codul ECO 251 „Subvenții acordate întreprinderilor de stat și municipale”;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY