Actualizat: Miercuri, 22 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.52 din 19 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 52 din 19.09.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.7.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art. 14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr.436 din 28.12.2006;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.2. completarea Politicii de contabilitate unice a mun. Chișinău cu prevederi exprese privind subdiviziunile responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri/mijloace fixe/clădiri/terenuri/ din proprietatea municipală și veniturilor aferente din gestiunea lor, ținându-se cont de specificul activității acestor subdiviziuni;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.4. ajustarea capitalului social al entităților al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, în baza rezultatelor inventarierii și delimitării patrimoniului gestionat de către acestea;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.5. preluarea la balanța Primăriei mun. Chișinău a patrimoniului local din domeniul public transmis în gestiunea entităților economice fondate, a cărui posesie nu creează venituri din activitatea de producție și care nu poate fi recunoscut ca imobilizări corporale de către întreprinderi ;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.6. întreprinderea acțiunilor juridice necesare de declarare ca proprietate publică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de distribuție a gazelor naturale fără stăpân;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.7. întocmirea Registrului local al spațiilor verzi, precum și a fișelor de evidență a acestora;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.8. efectuarea inventarierii totale a monumentelor de for public de categoriile A și B din raza mun. Chișinău, cu perfectarea dosarelor de inventariere a acestora;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.9. revizuirea Registrului monumentelor de for public de categoria B din raza mun. Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 2016, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acestuia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), cu stabilirea instituției/direcției responsabile de administrarea, gestionarea, înregistrarea și monitorizarea monumentelor respective, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.10. înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru recuperarea cheltuielilor suportate din buget;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.11. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.12. asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Autoritatea:CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare, revizuire și completare, prin prisma contabilității de angajamente, a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în ce privește evidența și raportarea în bilanțul contabil de către autoritățile administrației publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente împrumuturilor contractate, precum și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 07.10.2023
Răspunsul autorității:
MF. nr.05-10/03/27 din 09.01.2023
Potrivit pct. 2.1 din Planul de conturi contabile in sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidenta contabila în sistemul bugetar, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015, planul de conturi contabile în sistemul bugetar este elaborat în conformitate cu standardele international GFS 2001 (Statistica Finanțelor Guvernamentale), integrat cu clasificația economica si se utilizează pentru evidenta executării de casa a bugetului public național (metoda de casa), precum și pentru evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor efective ale autorităților/instituțiilor bugetare, a activelor financiare si nefinanciare, a datoriilor si rezultatelor (metoda de angajamente).
Totodata, conform prevederilor pct. 3.8.3 din ordinul menționat, conturile din subclasa 81 „Conturi extrabilantiere ale bugetelor” sunt utilizate de către Trezoreria de Stat și autoritățile publice locale care asigura executarea de casa a bugetelor pentru evidenta datoriilor si creanțelor bugetare.
La subcontul de nivelul II 811420 „Creanțe ale contribuabililor” se tine evidenta creanțelor bugetare ale contribuabililor. în acest subcont se tine si evidenta sumelor calculate pentru plata arendei si a altor contribuții. Pe măsura încasării sumelor calculate se micșorează subcontul extrabilantier 811420.
Astfel, intru implementarea recomandarii Curtii de Conturi si asigurarea contabilizarii calculelor, creantelor si a datoriilor aferente impozitelor, taxelor si altor plați încasate in bugetele UAT, autoritățile publice locale pot utiliza subcontul extrabilantier menționat.
Info MF HCC nr. 52-2022 raportare ianuarie 2023.semnat.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY