Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.6 din 22 februarie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova în anul 2020

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a efectuat în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea conformității gestionării și utilizării mijloacelor financiare alocate alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova în anul 2020, în raport cu prevederile cadrului normativ aplicabil.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere  prezente la ședința video, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
conformitatea gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova în anul 2020, în concordanță cu principiile, regulile și procedurile prevăzute de Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, Codul electoral și alte acte normative relevante, indică, în unele cazuri, nerespectarea în măsură deplină a acestora. Totodată, lipsa unor reglementări atât în cadrul normativ, cât și în cel regulator intern cu referire la modul de organizare și desfășurare a achizițiilor publice în perioada electorală, la modul de remunerare a funcționarilor electorali, a determinat apariția neconformităților la unele categorii de cheltuieli, fapt ce a generat cheltuieli majorate din bugetul de stat.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.5. prin prisma responsabilităților ce le revin, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL DE INSTRUIURE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL PE LÂNGĂ COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 11.03.2023

Recomandarea: 1. asigurarea/intensificarea controlului asupra corectitudinii și exactității aplicării prevederilor Codului electoral și asupra executării propriilor hotărâri de către consiliile și birourile electorale, care sunt organe temporare (pct.4.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Se va intensifica controlul asupra corectitudinii şi exactităţii aplicării prevederilor Codului electoral şi asupra executării propriilor hotărâri de către consiliile electorale, inclusiv prin efectuarea misiunilor de audit intern.
CEC va modifica actele normative interne:
- Regulamentul privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie, aprobat prin hot. CEC nr.1702/ 2018;
- Regulamentul privind activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hot. CEC nr. 1734/2018,
cu privire la responsabilizarea funcţionarilor electorali. Prin Legea nr. 325 din 8 decembrie 2022, a fost adoptat noul Cod electoral, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.
Conform art. 244 alin. (3) al acestuia, CEC, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a codului, va adopta actele normative necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor.
Prin dispoziţia preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022 (se anexează), a fost aprobat Planul de acţiuni privind elaborarea şi ajustarea cadrului normativ de reglementare a activităţii CEC şi procedurilor electorale, în perioada decembrie 2022 - iunie 2023.( Copia se anexează -9 file)
Conform planului menţionat, regulamentele CEC urmează a fi modificate şi aprobate în luna martie 2023. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 2. consolidarea măsurilor de control intern asupra întregului proces de achiziționare a serviciilor de tipărire a buletinelor de vot, în scopul asigurării conlucrării conforme și eficiente cu întreprinderile și instituțiile de stat (pct.4.2.1)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Se va modifica Procedura privind achiziţiile prin descrierea proceselor operaţionale privind achiziţionarea serviciilor de tipărire a buletinelor de vot.
Se vor aproba prevederi cu privire la termenul de livrare a buletinelor de vot pentru secţiile de votare din străinătate.
Potrivit art. 74 al Codului electoral nr. 325/2022, au fost stabilite noi termene pentru tipărirea şi expedierea buletinelor de vot către birourile electorale ale secţiilor de votare, inclusiv cele constituite în afara Republicii Moldova. Totodată, la alin. (1) al aceluiaşi articol se stabileşte că buletinele de vot se tipăresc conform instrucţiunii aprobate de CEC. Conform pct. 9 al capitolului „Instrucţiuni CEC” din Planul menţionat mai sus aprobat prin dispoziţia preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022, pentru perioada mai-iunie 2023 este planificată elaborarea şi aprobarea Instrucţiunii cu privire la aprobarea, pregătirea, transmiterea şi păstrarea buletinelor de vot, care va stabili inclusiv termenele de tipărire a buletinelor de vot. Ulterior, în baza textului Instrucţiunii, va fi actualizată procedura internă cu privire la achiziţii. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 3. asigurarea respectării prevederilor clauzelor contractuale și Acordului de colaborare cu ÎS „Poșta Moldovei”, cu privire la achiziționarea serviciilor de achitare a mijloacelor bănești în perioada electorală și returnarea în BS a mijloacelor bănești neachitate funcționarilor electorali (pct.4.2.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Revizuirea prevederilor clauzelor contractuale ale Acordului de colaborare cu Î.S. „Poşta Moldovei”.
CEC va solicita de la Î.S. „Poşta Moldovei” actele de verificare cu fiecare CECE şi, după caz, va prezenta codul IBAN pentru ca mijloacele băneşti neeliberate destinatarilor să fie retumate Comisiei, cu indicarea persoanelor care nu şi-au ridicat plăţile.
Comisia Electorală Centrală a revizuit clauzele contractuale ale Acordului de colaborare cu Î.S. „Poşta Moldovei”. Actualmente acordul prevede că, după dizolvarea CECE, drepturile şi obligaţiile acestora îi revin prin succesiune Comisiei Electorale Centrale. Totodată, după expirarea termenului de 6 luni de la transferarea mijloacelor băneşti şi transmiterea listelor de plată de către CECE-uri, Comisia Electorală Centrală va prezenta codul IBAN pentru ca mijloacele băneşti neeliberate destinatarilor să fie retumate Comisiei cu indicarea persoanelor care nu şi-au ridicat plăţile.
în iunie 2021, CEC i-a solicitat Î.S. „Poşta Moldovei” să prezinte actele de verificare pe fiecare consiliu electoral, la situaţia din 01.06.2021, în vederea retumării mijloacelor financiare neredistribuite în scrutinele din 2019-2020.
Pe parcursul lunii iulie a anului 2021, Î.S. „Poşta Moldovei” a prezentat 51 de acte de verificare pentru CECE-urile constituite în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019 şi 36 de acte de verificare pentru CECE-urile constituie în vederea organizării şi desfăşurării alegerilor locale generale din 2019 şi a alegerilor prezidenţiale din 2020.
Examinând actele de verificare, Comisia a înaintat un demers către Trezoreria de Stat în vederea deschiderii codului IBAN pentru încasarea mijloacelor băneşti neeliberate.
Astfel, după generarea codurilor IBAN destinate încasării acestor mijloace băneşti, CEC a înaintat către Î.S. „Poşta Moldovei” solicitarea de a returna, pentru fiecare scrutin aparte, mijloacele băneşti neeliberate funcţionarilor electorali. Conform solicitării, la data de 14.07.2021 soldurile neeliberate au fost transferate de către Î.S. „Poşta Moldovei” în contul CEC (extrasul de cont din data de 14.07.2021 se anexează- 2file).
Ulterior, mijloacele financiare restituite de către Î.S. „Poşta Moldovei” ca fiind neeliberate funcţionarilor electorali în scrutinele din 2019-2020 au fost transferate în bugetul de stat. La data de 22.07.2021 - 86691,13 lei pentru alegerile parlamentare (extrasul se anexează 1 filă) şi 178298,16 lei pentru alegerile locale generale (extrasul se anexează), iar la data de 23.07.2021 - 90321,55 lei pentru alegerile prezidenţiale (extrasul se anexează 1 filă). Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 4. asigurarea respectării cadrului normativ la încheierea contractelor individuale de muncă și la încheierea contractelor de prestări servicii cu persoane fizice (pct.4.2.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Comisia va înainta solicitări către organele de resort (Ministerul Finanţelor, Comisia economie, buget şi finanţe) pentru a clarifica modul de aplicare a Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar la situaţia descrisă, iar după ce va primi răspuns, va asigura respectarea cadrului normativ.
Cu referire la recomandarea Curţii de Conturi privind aplicarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul public la încheierea contractelor individuale de muncă, precum şi în temeiul recomandărilor Cancelariei de Stat formulate prin adresa nr. 16-104-3198 din 28 martie 2022, Comisia Electorală Centrală informează că începând cu data de 1 ianuarie 2023 personalul CEC angajat pe bază de contract individual de muncă este salarizat conform Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul public.
Totodată, prin hotărârea CEC nr. 886 din 31 ianuarie 2023 cu privire la aprobarea efectivului-limită, structurii organizatorice şi organigramei CEC, a fost creată o subdiviziune nouă - Serviciul administrativ-tehnic cu 8 unităţi de personal.
Ulterior, la data de 3 februarie 2023 a fost aprobat Statul de personal al CEC, în care au fost incluse şi categoriile de posturi ce asigură funcţionalitatea Comisiei Electorale Centrale, şi transmis spre avizare Secretarului general al Guvernului.
Actualmente, Comisia Electorală Centrală dispune de Statul de personal avizat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare. Cât priveşte modalitatea salarizării funcţionarilor electorali angajaţi în perioada electorală, aceasta va fi reglementată de Regulamentul de activitate a consiliilor electorale de circumscripţie. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 5. respectarea prevederilor cadrului normativ în vederea achitării salariilor/indemnizațiilor/sporurilor conforme angajaților/funcționarilor electorali (pct.4.2.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. CEC va propune modificări la Codul electoral în vederea excluderii neconcordanţelor cu prevederile cadrului normativ în vigoare ce vizează
achitarea salariilor, indemnizaţiilor, sporurilor angajaţilor/ funcţionarilor electorali.
Cu referire la propunerea modificărilor la Codul electoral în vederea excluderii neconcordanţelor cu prevederile cadrului normativ în vigoare ce vizează achitarea salariilor, indemnizaţiilor, sporurilor angajaţilor/ funcţionarilor electorali, noul Cod electoral reglementează mult mai exhaustiv acest aspect.
Totodată menţionăm că începând cu 1 ianuarie 2023 membrii CEC activează permanent pe durata mandatului, în condiţiile Codului electoral, iar remunerarea acestora se efectuează potrivit Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 6. actualizarea planurilor anuale de achiziții și asigurarea corelării acestora cu bugetul aprobat, în vederea planificării procedurilor de achiziții conforme (pct.4.2.6)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Comisia va actualiza în permanenţă planurile anuale de achiziţii şi va asigura corelarea cu bugetul aprobat, în vederea planificării procedurilor de achiziţii conforme.
Elaborarea şi aprobarea Planului de achiziţii pentru perioada electorală are loc în conformitate cu Procedura internă cu privire la achiziţii, cu publicarea acestuia pe pagina web a CEC. Totodată, luând act de recomandarea Curţii de Conturi, Procedura internă cu privire la achiziţii se va modifica şi va prevedea aprobarea Planului de achiziţie pentru perioada electorală şi modificarea acestuia în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de planificare a contractelor de achiziţii publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1419/2016. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 7. Și conducerii CICDE, reglementarea procedurilor aplicate, în special a celor prin excepții de la Legea nr.131/2015, și a procedurilor de examinare/soluționare a contestațiilor în perioada electorală (pct.4.2.6)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. CEC va modifica Procedura privind achiziţiile prin descrierea proceselor operaţionale privind achiziţiile publice prin excepţii de la Legea nr. 131/2015.
CEC va reglementa procedura de examinare, soluţionare a contestaţiilor în perioada electorală.
Având în vedere prevederile Codului electoral nr. 325/2022 şi dispoziţia preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022, prin care a fost aprobat Planul de acţiuni privind elaborarea şi ajustarea cadrului normativ de reglementare a activităţii CEC şi procedurilor electorale, urmează elaborarea şi aprobarea actelor normative pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, după care va fi elaborată şi Procedura privind achiziţiile prin descrierea proceselor operaţionale privind achiziţiile publice prin excepţie de la Legea nr. 131/2015.
Totodată, în acest sens, după adoptarea actelor normative, va fi elaborată şi procedura de examinare, soluţionare a contestaţiilor în perioada electorală.
Conform recomandării, CICDE a descris procedura privind realizarea achiziţiilor publice prin excepţie de la Legea nr. 131/2015 (se anexează proces descris narativ - 2 file). Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Autoritatea:CENTRUL DE INSTRUIURE CONTINUĂ ÎN DOMENIUL ELECTORAL PE LÂNGĂ COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023

Recomandarea: 8. reglementarea modului de evidență, sistematizare și raportare a contractelor de achiziții publice încheiate de către CECE în perioada electorală (pct.4.2.6);

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Comisia va asigura modificarea Instrucţiunii privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hot. CEC nr. 4191 / 2020 prin includerea unui capitol separat privind achiziţiile publice realizate, inclusiv şi a celor prin excepţii de la Legea nr. 131/2015.
In cadrul seminarelor de instruire cu contabilii şi persoanele responsabile din cadrul CECE-urilor se vor prezenta modelele de contracte ce vor fi obligatoriu utilizate de către organele electorale în perioada electorală şi se va explica modalitatea de raportare.
La data de 12 mai 2022 a fost organizat un seminar destinat contabililor CECE constituite pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale noi, stabilite pentru 29 mai 2022. Contabililor le-au fost explicate particularităţile achiziţiilor publice în perioada electorală, li s-a prezentat modelul contractului, precum şi modelul dării de seamă pentru raportarea contractelor de achiziţie de valoare mică.
De asemenea, la raportarea către Agenţia Achiziţii Publice pe 1 februarie 2023 a contractelor de achiziţie de valoare mică, CEC a inclus şi informaţia privind achiziţiile desfăşurate de către CECE-uri pentru organizarea alegerilor locale noi din 29 mai 2022 şi 16 octombrie 2022. Referitor la modificarea Instrucţiunii privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hot. CEC nr. 4191/2020, potrivit dispoziţiei preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022, modificarea acesteia este prevăzută pentru luna iunie 2023. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 9. elaborarea raportului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor, cu prezentarea Parlamentului și stabilirea modului de publicare a acestuia (pct.4.2.7);

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Comisia va înainta modificări la Codul electoral cu privire la stabilirea modului de elaborare, publicare şi prezentare a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor. Cu referire la recomandarea dată, Codul electoral nr. 325/2022 reglementează mai detaliat modul de elaborare, publicare şi prezentare a raportului asupra gestionării mijloacelor financiare alocate alegerilor.
Totodată, menţionăm că, potrivit prevederilor Codului electoral nr. 1381/1997, CEC a prezentat anual, până la data de 31 martie, rapoarte Parlamentului, precum şi a remis copii ale acestora Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului pentru informare.
CEC a aprobat anual rapoarte de activitate, ce cuprindeau inclusiv capitolul „Exerciţiul bugetar”. Capitolul conţinea informaţiile despre gestiunea financiară a tuturor componentelor bugetului CEC şi sursele destinate pentru organizarea şi desfăşurarea scrutinelor. Aceste rapoarte au fost aprobate prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale şi publicate în Monitorul Oficial.
Conform art. 18 alin. (5) din Codul electoral nr. 1381/1997, „Hotărârile Comisiei Electorale Centrale se plasează, în termen de 24 de ore de la adoptare, pe pagina web a acesteia, iar hotărârile cu caracter normativ, hotărârile adoptate în perioada electorală şi hotărârile privind raportarea financiară se publică şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”. Prin urmare, modul de publicare a raportului este stabilit de Codul electoral. Parlamentului Republicii Moldova au fost prezentate Hotărârile Curţii de Conturi prin care au fost aprobate Rapoartele asupra gestionării mijloacelor financiare alocate pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, care conţin toate datele. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 10. asigurarea instituirii/dezvoltării unui sistem funcțional de CIM, prin crearea mediului de control, identificarea și descrierea proceselor, implementarea managementului riscurilor și activităților de control etc., pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfășurări a alegerilor (pct.4.4.1)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Numirea unui grup de lucru responsabil de organizarea, implementarea şi dezvoltarea sistemului CIM.
Subdiviziunile CEC vor descrie procesele operaţionale specifice, inclusiv cu identificarea riscurilor aferente activităţilor realizate, vor elabora proceduri generale pentru activităţile lipsă, după caz.
Pentru asigurarea dezvoltării unui sistem funcţional de CIM, în anul 2022 CEC a realizat următoarele acţiuni:
- a fost emisă dispoziţia preşedintelui CEC nr. 37-a din 29 aprilie 2022 cu privire la constituirea grupului de lucru responsabil de organizarea şi menţinerea controlului intern managerial în cadrul CEC;
- fiecare subdiviziune din cadrul autorităţii a identificat procesele conform domeniului de competenţă;
- au fost identificate 69 de procese, dintre care 19 au fost descrise, celelalte sunt în proces de descriere ca urmare a modificării legislaţiei electorale;
- în fişele de post ale funcţionarilor publici care au fost modificate pe parcursul anului 2022 a fost inclusă sarcina privind implementarea CIM. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 11. asigurarea luării de atitudine și măsuri în urma depistării unor încălcări de către SAI, cu monitorizarea continuă a activităților (pct.4.4.1)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Monitorizarea şi sistematizarea informaţiei privind stadiul de implementare a recomandărilor SAI şi raportarea rezultatelor.
Aprobarea planurilor de acţiuni prin dispoziţie, cu familiarizarea angajaţilor responsabili. Raportarea acţiunilor întreprinse privind implementarea recomandărilor înaintate de SAI de către subdiviziunile CEC.
În perioada 2021-2022, până la 31 iulie 2022 au fost realizate 8 misiuni de audit de către Serviciul audit intern.
Ca urmare a misiunilor de audit, au fost înaintate recomandări care în mare parte au fost realizate:
- a fost aprobată dispoziţia preşedintelui CEC cu privire la numirea unui grup de lucru cu sarcina de a organiza şi implementa CIM;
- au fost actualizate o parte din fişele de post;
- au fost întocmite rapoarte semestriale privind realizarea obiectivelor în corespundere cu Planul de acţiuni;
- s-au desfăşurat instruiri interne: ISO 9001 - 2 ore „Aplicarea normelor SMSI”, precum şi IS027001;
- după cum s-a menţionat mai sus, au fost identificate 69 de procese pe toată entitatea şi structurate conform domeniilor de competenţă ale subdiviziunilor. în prezent, 19 sunt descrise narativ;
- a fost elaborat proiectul Instrucţiunii privind lucrările de secretariat în cadrul CEC într-o nouă versiune;
- a fost realizată Inventarierea dosarelor din arhiva CEC, după care a fost întocmit Procesul-verbal privind rezultatele verificării existentului şi a stării fizice a dosarelor cu termen permanent şi lung de păstrare;
- a fost elaborat proiectul Regulamentului de funcţionare a Comisiei de expertiză din cadrul CEC;
- a fost elaborat Procesul privind recepţionarea, înregistrarea, repartizarea şi evidenţa corespondenţei CEC;
- a fost elaborat proiectul Instrucţiunii privind procesul de plasare a documentelor de intrare/ieşire pe pagina web oficială;
- a fost elaborat Nomenclatorul dosarelor CEC într-o nouă versiune, conform regulilor stabilite, inclus în planul DAD pentru anul 2022;
- au fost identificate riscurile privind activităţile operaţionale exercitate de organele electorale inferioare;
- a fost modificată Instrucţiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare şi transmitere a actelor, documentelor şi echipamentului electoral după închiderea secţiilor de votare. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 12. aprobarea/reglementarea modului de prezentare de către MAEIE a necesităților de alocații bugetare pentru birourile electorale din străinătate și de avizare a devizului de cheltuieli elaborat de către CEC (pct.4.1.1)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Prin modificarea Regulamentului privind activitatea CEC, aprobat prin hot. CEC nr. 137 / 2006 se va aproba modul de prezentare de către MAEIE a necesităţilor de alocaţii bugetare pentru birourile electorale în străinătate şi avizare a devizului de cheltuieli elaborat, de către CEC.
Conform Planului aprobat dispoziţia preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022, regulamentele urmează să fie modificate şi aprobate în luna martie 2023. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 13. reglementarea modului de distribuire, executare și raportare a cheltuielilor din bugetul alocat pentru alegeri, aferente organizării și funcționării birourilor electorale ale secțiilor de votare din străinătate (pct.4.2.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. Comisia va propune modul de distribuire, executare şi raportare a cheltuielilor din bugetul alocat pentru alegeri aferente organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate prin modificarea:
- Regulamentului privind activitatea consiliului electoral de circumscripţie aprobat prin hot. CEC nr.1702/ 2018;
- Regulamentului privind activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare, aprobat prin hot. CEC nr. 1734/2018;
Regulamentului privind activitatea CEC, aprobat prin hot. CEC nr. 137 / 2006;
- Instrucţiunii privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hot. CEC nr. 4191 /2020.
Totodată, va aproba responsabilităţi suplimentare unor autorităţi ale administraţiei publice centrale, ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi ale unor instituţii, pentru MAEIE privind gestionarea mijloacelor financiare alocate pentru secţiile de votare din străinătate.
Regulamentele şi instrucţiunile ce vor fi modificate, în contextul aducerii lor în concordanţă cu prevederile noului Cod electoral şi în vederea realizării recomandării date, vor detalia pe capitole separat reglementările privind modul de distribuire, executare şi raportare a cheltuielilor din bugetul alocat pentru alegeri aferente organizării şi funcţionării birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate.
Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

Recomandarea: 14. aprobarea reglementărilor privind activitatea organului electoral distinct la organizarea proceselor electorale și la executarea indemnizațiilor pentru secțiile de votare din străinătate în cadrul alegerilor (pct.4.2.2)

Autoritatea:COMISIA ELECTORALĂ CENTRALĂ

Termen implementare: 11.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CEC nr.8/1752 din 10.03.2023. CEC va modifica Instrucţiunea privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hot. CEC nr. 4191 / 2020, în care va fi prevăzută modalitatea de achitare a indemnizaţiilor funcţionarilor electorali care activează în secţiile de votare din străinătate, ţinând cont de specificul activităţii în BESV de peste hotare.
Cu referire la modificarea Instrucţiunii privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobată prin hot. CEC nr. 4191/2020, potrivit dispoziţiei preşedintelui CEC nr. 79-a din 29 decembrie 2022, modificarea acesteia este prevăzută pentru luna iunie a anului 2023.
Totodată, menţionăm că Instrucţiunea va detalia separat reglementările privind particularităţile evidenţei contabile a cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor în secţiile de votare din străinătate. Raspuns CEC 10 martie 2023 HCC 6 2022.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY