Actualizat: Sîmbătă, 03 Decembrie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 5 din 17 februarie 2022 pentru aprobarea Raportului auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină

Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi1, precum și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității utilizării resurselor financiare alocate pentru motivarea și susținerea personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID-19 și realizării măsurilor de supraveghere epidemiologică.
 Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
anii 2020-2021 au fost marcați de pandemia COVID-19, perioadă în care autoritățile publice      și-au concentrat eforturile la gestionarea măsurilor sistemice de limitare a răspândirii infecției cu coronavirus, proces care a fost corelat cu motivarea și susținerea financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției.
Măsurile de stimulare și susținere financiară a personalului medical au avut un rol important în abordarea provocărilor complexe și urgente care au decurs din suprasolicitarea cadrelor medicale, asigurând astfel continuitatea prestării serviciilor medicale pentru cetățeni. În aceste scopuri au fost mobilizate mijloace financiare în sumă de 1053,8 mil. lei și au fost întreprinse măsuri neîntârziate care, în unele cazuri, nu au fost însoțite de reglementări specifice situației pandemice.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările și completările ulterioare.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 1.1. să asigure informarea instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești destinate internării pacienților cu COVID-19 referitor la rezultatele prezentului Raport de audit, cu înaintarea cerințelor privind documentarea conformă a întregului proces de motivare a personalului implicat în realizarea indicatorului de performantă profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.1., pct. 4.1.2., pct. 4.1.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 04.09.2022
Data implementării: 06.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.16/3365 din 06.10.2022: Ministerul Sănătății a elaborat și transmis tuturor prestatorilor de servicii medicale publici circulara cu nr.16/1778 din 18.05.2022 prin care se solicita ca conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice:
- sa ia act de Hotărârea Curții de Conturi nr.5 din 17 februarie 2022 “Pentru aprobarea Raportului auditului conformității asupra realizării măsurilor de motivare și susținere financiară a personalului implicat în prevenirea, depistarea și tratamentul infecției COVID- 19 și a măsurilor de supraveghere și monitorizare a persoanelor aflate în carantină”;
- să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind:
a) emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);
b) evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională “Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID- 19” (pct. 4.1.2.);
c) examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);
d) stabilirea suplimentelor la salariul angajaților antrenați în acordarea asistenței medicale persoanelor cu COVID-19, în conformitate cu reglementările existente în acest sens (pct. 4.1.4).
- să ia atitudine corespunzătoare recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit;
- să asigure respectarea legislației în vigoare cu neadmiterea pe viitor a iregularitatilor constatate.


MS din 06.10.2022_tabel.pdf

Recomandarea: 1.2. să solicite IMSP intensificarea monitorizării stării de sănătate a persoanelor aflate în carantină/autoizolare (pct. 4.3.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 2.1. să asigure ajustarea acțiunilor de monitorizare a situației privind respectarea măsurilor de protecție de către persoanele aflate în regim de carantină/autoizolare (pct. 4.3.1.);

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 04.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MAI nr.44/30-3225 din 09.08.2022: în scopul asigurării procesului de sistematizare și monitorizare a informației cu privire la cazurile suspecte de infecție cu virusul SARSS-CoV-2, precum și a prevenirii răspândirii infecției, de către MAI a fost elaborat ordinul nr.155/2020 cu privire la asigurarea evidenței informației privind cazurile suspecte de infecție cu COVID-19.
Concomitent, în temeiul prevederilor ordinului comun al Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Sănătății Muncii și Protecției Sociale nr. 298/621 din 03.07.2020, a fost asigurat procesul de recepționare de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică și diseminare către subdiviziunile ăubordonate ale Inspectoratului General al Poliției, a informatiei-listelor cu datele persoanelor care au avut contact cu persoanele infectate cu virusul COVID-19, precum și celor ce necesitau a se afla în regim de carantină, care au revenit în țară din zonele de risc.
Astfel, în temeiul informațiilor și listelor parvenite în adresa MAI de la ANSP, după procesarea și sistematizarea conform principiului teritorial, săptămânal au fost diseminate către subdiviziunile IGP (Inspectoratele de poliție teritoriale) pentru monitorizarea și întreprinderea acțiunilor menite să responsabilizeze persoanele și eventual atragerea la răspundere a celor care nu se conformau restricțiilor impuse.
Mai mult, prin demersul IMO nr.27/5273 din 22 aprilie 2022, autorităților administrative din cadrul MAI, în responsabilitatea cărora a fost prevenirea și contracararea cazurilor de răspândire a infecției COVID-19, li-a fost solicitat să ia act de prevederile Hotărârii CC menționată, cu evaluarea lacunelor și constatarilor expuse în Raportul de audit, precum și să întreprindă acțiunile impuse astfel în cât, în eventualitatea apariției unui nou val al pandemiei, să nu fie admise lacune similare în gestionarea crizei.
MAI din 09.08.22.pdf

Recomandarea: 2.2. să asigure elaborarea unui plan de acțiuni ce ar stabili activitățile, responsabilii și perioada în care angajații din subdiviziunile MAI să aibă acces în regim real de timp la evidențele persoanelor aflate în autoizolare/carantină, în vederea responsabilizării lor (pct. 4.3.2);

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 3. în procesul de evaluare și monitorizare a IMSP, să asigure verificarea conformității stabilirii suplimentului la salariu pentru indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ (CNAM)

Termen implementare: 04.09.2022
Data implementării: 01.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAM nr.01-03/2305 din 01.09.2022: Ca urmare evaluărilor efectuate, în cazurile constatării iregularităților menționate, CNAM prin Pretențiile emise, a înaintat cerințe legale privind:
1. instituirea unor mecanisme de evaluare a efortului și gradului de implicare a personalului în realizarea nemijlocită a indicatorului de performanță profesională cu evaluarea lunară a îndeplinirii acestora prin prisma responsabilității, transparenței și echității;
2. aducerea în concordanță cu prevederile legislației în vigoare a Regulamentului cu privire la stabilirea indicatorilor și a Metodologiei de evaluare și validare a performanțelor profesionate individuale ale angajaților;
3. evaluarea și documentarea conformă a intregului proces de motivare a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”;
4. transferarea la conturile CNAM, a mijloacelor fondurilor AOAM utilizate neregulamentar pentru achitarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu Covid-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”.
De menționat, că în rezultatul evaluărilor efectuate au fost constate cheltuieli neregulamentare pentru plata indicatorului de performanță profesională în sumă totală de 773267,84 lei. CNAM din 01.09.2022.pdf

Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.1. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: emiterea și ajustarea ordinelor de desemnare a persoanelor antrenate în tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 (pct. 4.1.1.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi

Termen implementare: 04.09.2022
Data implementării: 09.08.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMPS r-nul Anenii Noi nr.01-10/428 din 09.08.2022: Controlul intern prin emiterea și ajustarea ordinilor de desemnare a tuturor persoanelor antrenate în tratamentul pacienților cu COVID-19 (în cazul dacă entitatea va fi desemnată ca instituție de tratare cu acest diagnostic). IMSP Anenii Noi din 09.08.22.pdf

Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.2. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: evaluarea conformă a personalului implicat în realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19” (pct. 4.1.2.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Florești

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMSP Spitalul Raional Orhei

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMSP Spitalul raional Strășeni

Termen implementare: 04.09.2022

Recomandarea: 4.3. să asigure intensificarea acțiunilor de control intern în vederea respectării reglementărilor privind: examinarea proceselor-verbale ale comisiei de evaluare și validare a indicatorilor de performanță, cu emiterea ordinelor conducătorilor de stabilire/acordare a suplimentului la salariu (pct. 4.1.3.);

Autoritatea:IMPS Spitalul Raional Anenii Noi

Termen implementare: 04.09.2022
Data implementării: 09.08.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMPS r-nul Anenii Noi nr.01-10/428 din 09.08.22. Controlul privind stabilirea, evaluarea și validarea „Indicatorilor-tip de performanțe profesionale individuale în muncă” angajaților prin contrapunerea procesului verbal de evaluare, validare și ordinul de stabilire a indicatorului dat, în responsabilitatea comisiilor corespunzătoare și resurse umane. IMSP Anenii Noi din 09.08.22.pdf

Recomandarea: 5. să asigure reexaminarea și ajustarea normelor interne privind stabilirea suplimentelor la salariu angajaților antrenați în acordarea asistenței medicale persoanelor cu COVID-19, în conformitate cu reglementările existente în acest sens (pct. 4.1.4.).

Autoritatea:IMSP Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți

Termen implementare: 04.09.2022

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY