Actualizat: Marți, 30 Mai 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărărea nr. 73 din 20 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora

Nr. 73 din 20.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, în raport cu prevederile cadrului regulator din domeniu. Auditul public extern s-a efectuat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit (ISSAI 100, ISSAI 400, precum și ISSAI 4000), puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, 3 Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Responsabilitatea pentru gestionarea lacurilor de acumulare/iazurilor a fost pusă în sarcina Agenției „Apele Moldovei”, prin intermediul întreprinderilor de stat și autorităților publice locale. Agenția Proprietății Publice, autoritate administrativă centrală, reprezintă statul, în calitate de proprietar al terenului fondului apelor, precum și, în numele Guvernului Republicii Moldova, deține funcția de fondator al întreprinderilor de stat.
Înregistrarea, arenda terenului fondului apelor, precum și întreținerea, exploatarea lacurilor de acumulare/iazurilor urmează a se realiza în conformitate cu cadrul normativ privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului, cu legislația funciară, Codul civil al Republicii Moldova 4. Condițiile și modul de arendă a terenului fondului apelor au fost stabilite prin Regulamentul cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului5, iar exploatarea bazinelor acvatice se reglementează prin Regulamentul-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor6.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Mediatizarea ședinței publice s-a efectuat prin intermediul paginilor Curții de Conturi: www.privesc.eu și www.youtube.com.
4 Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice nr.121-XVI din 04.05.2007; Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului nr. 1308 din 25.07.1997; Codul funciar nr.828 din 25.12.1991;  Codul civil nr. 1107 din 06.06.2002.
5 Hotărârea Guvernului nr.91 din 11.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului.
6 Hotărârea Guvernului nr. 977 din 16.08.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Mediului, pentru luare de atitudine, și se recomandă: 2.4.1.examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 16.03.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.12-07/708 din 16.03.2022: a fost aprobat un plan de acțiuni privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit. MM din 06.04.22_scrisoarea.pdf

Recomandarea: 2.4.2. aducerea în concordanță a prevederilor Legii apelor nr. 272 din 23.12.2011 și Legii nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, în vederea înlăturării în acestea a contradicțiilor privind eliberarea autorizației de mediu pentru folosința specială a apei;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să înainteze, spre aprobare, metodologia de dare în arendă a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil, aplicabilă la nivel de administrație publică centrală și administrație publică locală, cu respectarea cerințelor Legii apelor;

Autoritatea:MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să înainteze, spre aprobare, metodologia de dare în arendă a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil, aplicabilă la nivel de administrație publică centrală și administrație publică locală, cu respectarea cerințelor Legii apelor;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.03-02-1697 din 16.03.2023: Agenția Proprietății Publice va asigura buna conlucrare prin aducerea aportului la elaborarea proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind transmiterea în folosință a terenurilor fondului apelor, inițiativă anunțată de către Ministerul Mediului. APP din 16.03.2023.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să înainteze, spre aprobare, metodologia de dare în arendă a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil, aplicabilă la nivel de administrație publică centrală și administrație publică locală, cu respectarea cerințelor Legii apelor;

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 10.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției „Apele Moldovei” nr.08-04/0313 din 10.03.2023: Ministerul Mediului în comun cu Agenția „Apele Moldovei” au inițiat procedura de elaborare a regulamentului de dare în arendă a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil, aplicabil la nivel de administrație publică centrală și locală. Agentia Ap.Moldovei din 10.03.2023.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să înainteze, spre aprobare, metodologia de dare în arendă a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil, aplicabilă la nivel de administrație publică centrală și administrație publică locală, cu respectarea cerințelor Legii apelor;

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.6. pentru luare de atitudine, și se recomandă, pe măsura implementării recomandării din punctul 2.5 din prezenta Hotărâre, în caz de necesitate, să completeze Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, cu reguli privind modul de înregistrare și ținere a evidenței contabile a lacurilor de acumulare/iazurilor ca un bun indivizibil;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 06.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr. 05-10/25/486 din 06.04.2022: Ministerul Finantelor nu a fost informat de catre Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Agentia Proprietatii Publice si Agentia „Apele Moldovei” privind realizarea recomandarii la punctul 2.5. al prezentei hotarari.
La necesitate, Ministerul Finantelor va analiza oportunitatea modificarii Ordinului Ministrului Finantelor nr. 216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a Normelor metodologice privind evidenta contabila si raportarea financiara in sistemul bugetar”.

Completare 07.07.2022
Scrisoarea MF nr.05-10/64/906 din 04.07.2022: La necesitate, Ministerul Finanțelor va analiza oportunitatea modificării Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 216/2015 „Cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar” prin prisma prevederilor IPSAS și practicilor internațional.
Completare 16.01.2023
Scrisoarea MF nr.05-0/02/26 din 09.01.2023: Prin prevederile articolului 4, alin. (7) din Legea apelor nr.272/2011, precum ca lacul de acumulare/iazul și heleșteul se considera corpuri de apa indivizibile constituite din terenul pe care este situat corpul de apă, fâșia riverană de protecție a apelor și construcțiile hidrotehnice, este reglementată exploatarea lacurilor de acumulare/iazurilor.
Ce ține de reglementarea evidenței contabile a lacurilor de acumulare/iazurilor, potrivit dispozitiilor Ordinului ministrului finanțelor nr.77/2022 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale pentru autorități/instituții bugetare, acestea se atribuie la grupa „Construcții hidrotehnice”.
În conformitate cu pct.3.3.11 din Ordinul ministrului finantelor nr.216/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, reflectarea „Construcțiilor hidrotehnice” este prevazută în grupa de conturi 312 „Construcții speciale”.
Construcțiile speciale, la rândul său, sunt bunuri imobile care se contabilizează în baza extrasului din registrul bunurilor imobile (pct.1.4.5 din Ordinul nr.216/2015).
Referitor la evidența terenurilor al fondului apelor, se remarcă că, potrivit art.4, din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, terenurile sunt bunuri imobile supuse înregistrării obligatorii în registrul bunurilor imobile. Respectiv, evidența contabilă a terenurilor se ține în conformitate cu documentul de baza - extrasul din registrul bunurilor imobile, care justifică prezența și dreptul asupra acestora.
Suplimentar, se informează că, întru alinierea la prevederile aferente evidențtei separate a terenurilor, prin Ordinul ministrului finanțelor nr.116/2022 cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.216/2015 (Monitorul Oficial al R.Moldova nr. 456-459 art.1497 din 30.12.2022), au fost aprobate completări la descrierea grupei de conturi „Terenuri” (pct.3.3.157). MF din 06.04.2022.pdf

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.03-02-1697 din 16.03.2023: reliefăm participarea de către Agenție prin avizări a proiectului Legii nr.318/2022 pentru modificarea unor acte normative în privința necesității de asigurare a aprobării de către Guvern, cu înaintarea unor propuneri ce au fost acceptate.
Subsidiar, consecutiv demarării lucrărilor de delimitare masivă și selectivă a terenurilor, urmare prezentării către Agenția Proprietății Publice a materialelor de delimitare recepționate pozitiv de către Agenția Servicii Publice, terenurile sunt incluse în Hotărârea Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea APP. Ultimele completări ale listelor terenurilor proprietate publică ale statului fiind operate prin Hotărârea Guvernului nr.824/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului, iar prezentul proiect de modificare a normei este înregistrat cu număr unic 975/APP/2022, fiind la etapa de avizare. Ulterior aprobării modificării normei menționate, în temeiul acesteia și conform prevederii art.22, alin.(2), lit. a) Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietății publice, dosarele cadastrale de delimitare a terenurilor sunt transmise spre înregistrare către Agenția Servicii Publice. APP din 16.03.2023.pdf

Recomandarea: 2.8. în comun cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă să opereze modificări în Legea nr. 1308 din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pământului, privitor la stabilirea prețului normativ pentru terenurile fondului apelor;

Autoritatea:MINISTERUL DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI DIGITALIZĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 18.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MDED al RM nr.06/3-729 din 18.03.2023: Referitor la recomandarea privind operarea modificarilor în Legea nr.1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumparare a pământului, comunicăm că actualmente se află la etapa promovării proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului Codului funciar elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (numar unic 918/MAIA/2022).
Conform art.81 alin. (3) lit. c) din proiectul menționat, se propune abrogarea Legii nr. 1308/1997 privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului.
În aspectul dat reliefăm că prin avizul sau, ministerul a înaintat propunerea privind completarea proiectului vizat supra cu reglementări ce țin de modul de gestionare a corpurilor de apă de suprafața, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora și a fondului forestier. MDED din 18.03.23.pdf

Recomandarea: 1. să asigure transmiterea SIA „Cadastrul de stat al apelor” de la balanța instituției/fiduciar către AAM, deținător și administrator al sistemului (pct.4.1.2.);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2. să revizuiască instrumentele/măsurile disponibile din domeniul apelor/resurselor naturale, care ar reglementa gestionarea exhaustivă a terenului fondului apelor, înscris în categoria fondului silvic (pct.4.3.1.);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 3. să elaboreze și să aprobe un plan de acțiuni, prin care să fie stabilite măsurile și termenul de realizare a acestora, în vederea asigurării remedierii lacunelor existente privind derularea procedurii de colectare și înregistrare în SIA „Cadastrul de stat al apelor”, prin responsabilizarea instituțiilor din subordine și a altor părți implicate, inclusiv cu indicarea în fișa postului a sarcinilor suplimentare în acest sens (pct.4.1.2.);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4. să elaboreze și să aprobe Regulamentul cu privire la utilizarea/valorificarea mijloacelor/subvențiilor bugetare destinate întreținerii lacurilor de acumulare/iazurilor, transferate către ÎS, care ar asigura monitorizarea și transparența cheltuielilor efectuate (pct. 4.3.1.);

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 10.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției „Apele Moldovei” nr.08-04/0313 din 10.03.2023: prin Ordinul Ministerului Mediului nr.44 din 21 aprilie 2022, a fost aprobat Regulamentul cu privire la utilizarea/valorificarea mijloacelor bugetare/subvenții destinate întreținerii lacurilor de acumulare/iazurilor deținute de către întreprinderile de stat.

Recomandarea: 4. să elaboreze și să aprobe Regulamentul cu privire la utilizarea/valorificarea mijloacelor/subvențiilor bugetare destinate întreținerii lacurilor de acumulare/iazurilor, transferate către ÎS, care ar asigura monitorizarea și transparența cheltuielilor efectuate (pct. 4.3.1.);

Autoritatea:MINISTERUL MEDIULUI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 5. să supravegheze și să elaboreze reglementări care ar asigura înregistrarea integrală a datelor în SIA „Cadastrul de stat al apelor” și funcționarea acestuia, cu asigurarea interconectării informației din registre, pentru a oferi posibilitatea utilizării acestora conform destinației (pct.4.1.2.);

Autoritatea:AGENŢIA "APELE MOLDOVEI"

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției „Apele Moldovei” nr.08-04/0313 din 10.03.2023: prin Hotărârea Guvernului nr. 183 din 23.03.2022, a fost aprobat Regulamentul Cadastrul de stat al apelor, format de Sistemul informațional automatizat „Cadastrul de stat al apelor", care în prezent se execută/implementează de către Agenția „Apele Moldovei”.

Recomandarea: 8. să includă în Program și să realizeze delimitarea terenului fondului apelor amplasat în com. Găvănoasa, r-nul Cahul, cu prezentarea materialelor privind delimitarea, pentru înregistrarea cadastrală a acestuia (pct.4.1.3).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 16.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea APP nr.03-02-1697 din 16.03.2023: aduce la cunoștință ca lacul urmează a fi supus delimitării după apartenență în cadrul Programului de Stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019-2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.80/2019. Potrivit informației publicate pe site-ul a I.P.„Agenția Servicii Publice” cu referire la evoluția lucrărilor cadastrale în cadrul PIEF, pentru unitatea administrativ-teritoriala Găvănoasa în luna decembrie a anului 2022 a fost contractă drept executoare a lucrărilor de delimitare S.R.L.„ProCadGrup”. APP din 16.03.2023.pdf

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. CODREANCA, STRĂȘENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. GĂLĂȘENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUSAITU, TARACLIA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA S.SĂSENI, CĂLĂRAŞI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA ZASTÎNCA, SOROCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA ȚIPALA, IALOVENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Primaria s. Sadîc, rnul Cantemir

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA PELINIA, DROCHIA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIŢA, UNGHENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIȚA, FĂLEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA S. ONIȚCANI, CRIULENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA S.CINIȘEUȚI, REZINA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA S.HÎRTOP, CIMIȘLIA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. TEȚCANI, BRICENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA CUNICEA, FLOREȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA DANU, GLODENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA DOBRUȘCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA FILIPENI, LEOVA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA MANTA, CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA GURA BÎCULUI, ANENII NOI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.7. pentru luare de atitudine, și se recomandă să examineze rezultatele auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:PRIMĂRIA CARAHASANI, ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. CODREANCA, STRĂȘENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUSAITU, TARACLIA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Musaiutu, r-nul Traclia nr.38 din 01.02.2023: inventarierea se efectuează la 1 decembrie a anului curent. Primaria s.Musaitu, Taraclia din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. GĂLĂȘENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Gălășeni, r-nul Rîșcani nr.276 din 01.03.2023: Bazinele acvatice menționate în RaportuI de audit cu nr.cadastral 7126105.236, 7126204.223, 7126202.208 au fost evaluate de Camera de Comerț și Industrie în a.2022 și
înregistrare în evidența contabilă în ianuarie a.2023. Primaria s.Galaseni, Riscani din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. TEȚCANI, BRICENI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei s.Tețcani, Briceni nr.99 din 28.02.2023: Lacul de acumulare cu codul cadastral 1445101372 se află la granița cu satul vecin Pererîta, care la rândul său la fel doresc să pretindă la el, deaceia nu-l putem înregistra în Registrul bunurilor imobile, primarul APL Pererîta refuză sa coordoneze planul cadastral al lacului în cauză.

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA CUNICEA, FLOREȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA DANU, GLODENI

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei s.Danu, r-nul Glodeni nr.62 din 24.02.2023: terenurile fondului de apă (3 lacuri) situate pe teritoriul comunei Danu, în suprafață totală de 55,83 hectare, nu sunt înscrise în Registrul imobiliar și nu sunt reflectate în evidența contabilă, deoarece nu au trecut. programul de delimitare a terenurilor proprietate publică. Primaria s.Danu_Glodeni din 24.02.23.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA DOBRUȘCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA FILIPENI, LEOVA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA GURA BÎCULUI, ANENII NOI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei or.Nisporeni nr.92 din 01.03.2023: Primăria or. Nisporeni vă expediază materialele ce țin de administrarea și gestionarea corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora din teritoriul administrativ Nisporeni.
Prin urmare explicăm, ca la 04.11.2022 specialiștii primăriei au întocmit proiectul de Decizie 5/18 „Cu privire la examinarea cererilor cetățenilor și inițierea efectuării lucrărilor cadastrale” în care a fost propus și efectuarea lucrărilor cadastrale pentru lacurile publice /6 denumiri/ cu suprafața de 8,36 ha, destinație agricolă, modul de folosință-sub ape, care fiind înaintate Consiliului or. Nisporeni unele poziții au fost excluse inclusiv și ceia ce se referă la lacuri.
Alăturat anexăm:
1) Proiectul de Decizie nr. 5/18 din 04.11.2022;
2) Decizia nr. 5/18 din 04.11.2022;
3) Extras din Procesul verbal nr. 5 al ședinței ordinare a Consiliului orășenesc Nisporeni din 04.11.2022. Primaria or.Nisporeni din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S. ONIȚCANI, CRIULENI

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Onițcani, r-nul Criuleni nr.89 din 01.03.2023: În urma măsurilor întreprinse, lacul cu suprafața de 1,97 ha, numărul cadastral 3146213514 (cont convențional 3146200479) și construcția hidrotennică au fost luate la evidența contabilă, drept confirmare se anexează nota contabilă și borderoul de calcul al prețului normativ al terenului.
În prezent în satul Onițcani are loc inventarierea masivă a terenurilor. Primaria s.Onitcani, Criuleni din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.CINIȘEUȚI, REZINA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.HÎRTOP, CIMIȘLIA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Hîrtop, Cimișlia nr.39 din 28.02.2023: informează că până în prezent, lacurile de acumulare/iazurile nu au numere cadastrale. La moment este în desfășurarea procesul de delimitare masivă, unde urmează a fi stabilite hotarele lacurilor, cu fâșiile riverane și construcțiile hidrotehnice. UIlterior, va fi posibilă luare la evidență contabilă și dărea lor în arendă conform legii. Primaria com.Hirtop, Cimislia din 28.02.23.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.SĂSENI, CĂLĂRAŞI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA ZASTÎNCA, SOROCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA ȚIPALA, IALOVENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:Primaria s. Sadîc, rnul Cantemir

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 07.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei mun.Orhei nr.02/1-23-848 din 13.03.2023: inventarierea anuală a lacurilor de acumulare amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă și ținerea Registrului contractelor de arendă a lacurilor, nu ține de atribuțiile Autorității executive publice locale a mun. Orhei, deoarece, conform informației din Registrul bunurilor imobile a I.P.„Agenția Servicii Publice” Departamentul Cadastru, unicul teren destinat fondului apelor și aferent bazinului acvatic, nr. cadastral 6401105.046, suprafața de 38,6356 ha, nu constituie patrimoniu al localității Orhei, dar aparține cu drept de proprietate statului R.M. și se află în folosința Societății Vânătorilor și Pescarilor din R.M. în temeiul Titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren nr.6401105046 eliberat la nr.5769 din 18.06.2003, iar conform art.2 al Legii privind delimitarea proprietății publice nr.29 din 05.04.2018 „ ...inventariere - procedură de verificare și documentare a existenței bunurilor ce aparțin cu drept de proprietate și/sau se află în gestiunea unei entități la data efectuării acesteia”.
Referitor la atribuirea neconformă a modului de folosință „pentru construcții” terenurilor fondului apelor din mun. Orhei, unul cu suprafața 0,2242 ha, număr cadastral 6401105010, str.Dorobanți, 136/A, și altul, cu suprafața 0,1105 ha, număr cadastral 6401105142, str. Dorobanți, f/nr., reiterăm faptul, că modul de folosință pentru construcții specificat în Registrul bunurilor imobile a L.P.„Agenția Servicii Publice” Departamentul Cadastru, este corect indicat și corespunde utilizării lor actuale - unul pentru deservirea construcțiilor proprietate privată și altul pentru deservirea construcțiilor proprietate publică a UAT Orhei, și nu sunt terenuri al fondului apelor, deoarece, nu se află sub ape sau sub construcții hidrotehnice, amenajări piscicole, perdele forestiere, așa cum e prevăzut în art.63 din Codul Funciar, art.2, art.11, art.50 din Codul Apelor, art.2, art.8 din Legea 440 din 27.04.1995 cu privire la zonele și fișiile de proceție a apelor râurilor și bazinelor de apă. Primaria mun_Orhei din 13.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PELINIA, DROCHIA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 02.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei s.Pelinia, Drochia nr.90 din 02.03.2023: s-au întreprins activități de ajustare a situației privind evidența a 9 bazine acvatice de către Primaria Pelinia prin inventarierea și evidența contabilă a acestora. S-a constatat că bazinele acvatice 7135122.438, 7135101.301, 7135120.395, sunt secate cu baraj deteriorat. APL Pelinia este în căutarea potențialelor investiții în vederea reabilitării și reconstrucției bazinelor nominalizate.
De asemenea bazinele acvatice de pe teritoriul comunei Pelinia au fost incluse în Programul Guvernamental de Înregistrare și Evaluare Funciară (PIEF) care este în proces de desfășurare a lucrărilor. Primaria s.Pelinia, Drochia din 02.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIŢA, UNGHENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIȚA, FĂLEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Pîrlița, r-nul Fălești nr.48 din 01.03.2023: APL Pîrlița are în gestiune, în teritoriul administrat, 7 iazuri cu suprfața totalaă-41,37 ha iar pentru înregistrarea în evidența contabilă este necesar de a perfecta documentația respectivă, conform Hotărârii Guvernului nr.977 din 16.08.2016 „Сu privire la aprobarea Regulamentului - tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazuri”. О problemă la procedura de elaborare documentației normative în vigoare, cu implicarea specialiștilor atestați în domeniu, ar fi lipsa resuselor financiare (în condițiile de criza economică) și imposibilitatea alocării din bugetul local, dar și a procedurii anevoioase și birocratice ceea ce induce la descurajare de a continua procedura data. Primaria s. Falesti, Pirlita din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA MANTA, CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 13.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei com.Manta nr.92 din13.03.2023: la momentul actual, terenul cu nr.cadastral 1732103001 (suprafața de 1804,13), modul de folosință fondul apelor (lacul Manta), nu este înregistrat în evidența contabilă.
Primaria comunei Manta se va conforma cerințelor privind implementarea recomandării date din prezentul raport de audit.

Recomandarea: 6. să asigure inventarierea anuală a lacurilor de acumulare/iazurilor amplasate în limitele teritoriului administrat, cu înregistrarea ulterioară în evidența contabilă a acestora (pct.4.1.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA CARAHASANI, ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. CODREANCA, STRĂȘENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. GĂLĂȘENI, RÎȘCANI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Gălășeni, r-nul Rîșcani nr.276 din 01.03.2023: Registrul contractelor de arenda se actualizează în fiecare an de specialiști pentru reglementarea regimului funciar, în atribuțiile cărora intră în evidența contractelor de arendă care sunt stipulate în Fișele de post. Primaria s.Galaseni, Riscani din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA MANTA, CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIŢA, UNGHENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PÎRLIȚA, FĂLEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Pîrlița, r-nul Fălești nr.48 din 01.03.2023: La primaria Pîrlița există „Registrul contractelor de arendă/locațiune a bunurilor proprietate publica” unde se ține evidența contractelor de arendă (subarendă, acorduri) a bazinelor acvatice, responsabil de actualizarea acestuia este specialistul în reglementarea regimului funciar din cadrul primariei. Primaria s. Falesti, Pirlita din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA MUSAITU, TARACLIA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 01.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea s.Musaiutu, r-nul Traclia nr.38 din 01.02.2023: Contractul de arendă a structurii hidraulice a fost încheiat pe 21 mai 2018, înregistrată pe o perioadă de 10 ani la Organul Teritorial Cadastral or.Taraclia cu nr. 8701/18/7349 Primaria s.Musaitu, Taraclia din 01.03.2023.pdf

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. BASARABEASCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. CAHUL

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. HÎNCEȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. NISPORENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA COM. TEȚCANI, BRICENI

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 28.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea primăriei s.Tețcani, Briceni nr.99 din 28.02.2023: A fost numită persoana responsabilă de evidență a Registrelor contractelor de arendă (dispoziția se anexează). Contabilitatea duce evidența contabilă a inventarierii anuale a lacurilor de acumulare, conform prevederilor în vigoare. Primaria s.Tetcani, Briceni.pdf

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA CUNICEA, FLOREȘTI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA DANU, GLODENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA DOBRUȘCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA FILIPENI, LEOVA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S. ONIȚCANI, CRIULENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.CINIȘEUȚI, REZINA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.HÎRTOP, CIMIȘLIA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA S.SĂSENI, CĂLĂRAŞI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA ZASTÎNCA, SOROCA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA ȚIPALA, IALOVENI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR. SÎNGEREI, SÎNGEREI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.OCNIŢA

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:Primaria s. Sadîc, rnul Cantemir

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA OR.ORHEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA PELINIA, DROCHIA

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 02.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Primăriei s.Pelinia, Drochia nr.90 din 02.03.2023: prin Dispoziția Primarului nr.2/1-3-7 din 02.03.2023 a fost actualizat conținutul Registrului contractelor de arendă conform standardelor normative în vigoare și numit responsabilul de ținerea Registrului contractelor de arendă a com.Pelinia, în persoana specialistului funciar din cadrul aparatului Primăriei com.Pelinia, fapt stipulat și în fișa de post al angajatului. Primaria s.Pelinia, Drochia din 02.03.2023.pdf

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA GURA BÎCULUI, ANENII NOI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 7. să actualizeze și să aprobe printr-un act intern, formatul „Registrului contractelor de arendă” conform prevederilor în vigoare, cu stabilirea unei persoane responsabile de ținere a acestuia (pct.4.2.1.);

Autoritatea:PRIMĂRIA CARAHASANI, ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 07.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY