Actualizat: Luni, 15 August 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.69 din 14 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020

Nr. 69 din 14.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a efectuat în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, precum și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Scopul auditului a constat în evaluarea conformității  gestionării patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” în anul 2020, în raport cu prevederile cadrului normativ aplicabil.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere,  prezente la ședința video, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
În anul 2020, Întreprinderea de Stat „Poșta Moldovei” a gestionat patrimoniul public încredințat în detrimentul principiilor de bună guvernare, neasigurând regularitatea, eficiența, transparența și responsabilitatea corespunzătoare.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Consiliul de administrație al Î.S. ,,Poșta Moldovei"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 1.1. să asigure aprobarea Statutului Î.S. „Poșta Moldovei”, actualizând prevederile acestuia aferente reglementării scopului, structurii și modului de funcționare a Întreprinderii (pct.4.4.1.)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 1.2. să asigure, în contractul individual de muncă al administratorului, ajustarea criteriilor de evaluare a performanțelor în corelare cu cele stabilite în Planul de afaceri al Î.S. „Poșta Moldovei” (pct.4.4.1.)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 2.1. în comun cu directorul general al Î.S. „Poșta Moldovei”, să asigure aprobarea tarifelor aferente serviciilor poștale din sfera serviciului poștal universal în conformitate cu prevederile Legii comunicațiilor poștale nr.36 din 17.03.2016 (pct.4.1.1.1.)

Autoritatea:AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII ELECTRONICE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIONALĂ

Termen implementare: 07.01.2023
Data implementării: 03.05.2022
Răspunsul autorității:
Scris.ANRCETI nr.02-DRAS/531 din 03.05.2022: A fost Aaprobată Hotărârea Consiliului de Administrație nr.32 din 22.04.2022 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile poștale din sfera serviciului poștal universal furnizate de ÎS ,,Poșta Moldovei". 351-22_ANRCETI.pdf

Recomandarea: 3.1. să asigure examinarea, în cadrul ședințelor Consiliului de administrație, a constatărilor și concluziilor de audit expuse în prezentul Raport de audit, precum și aprobarea unui plan de acțiuni privind înlăturarea iregularităților și neajunsurilor identificate

Autoritatea:Consiliul de administrație al Î.S. ,,Poșta Moldovei"

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.1. să asigure elaborarea și realizarea unui plan de acțiuni pentru lichidarea iregularităților și neajunsurilor constatate și enunțate în prezentul Raport, inclusiv în perioadele de gestiune viitoare

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.2. să asigure implementarea în cadrul Î.S. „Poșta Moldovei” a sistemului de control intern managerial potrivit prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, ținând cont de extinderea domeniului de aplicare a acestuia (pct.4.4.1.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.3. să asigure adoptarea cadrului regulator intern aferent stabilirii tarifelor pentru serviciile poștale în afara sferei serviciului poștal universal, cu definirea clară a mecanismelor și instrumentelor relevante stabilirii/revizuirii/ajustării acestora (pct.4.1.1.2.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.4. să asigure evaluarea, prin prisma Standardelor aplicabile de control intern în sectorul public, a procesului de achiziție de bunuri/lucrări/servicii destinate acoperirii necesităților de producere și asigurării bazei tehnico-materiale, în scopul identificării și gestionării ulterioare a lacunelor, deficiențelor și riscurilor identificate aferente acestuia (pct.4.2.3.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.5. să asigure adoptarea IFRS în cadrul Întreprinderii, precum și întocmirea și prezentarea în modul stabilit a situațiilor financiare pe anul 2021 în conformitate cu aceste standarde (pct.4.4.2.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.6. în perspectiva adoptării IFRS, prin politicile contabile adoptate, să asigure tratamentul contabil corespunzător aferent: 4.6.1. constituirii provizionului pentru datoriile Întreprinderii față de personalul încadrat privind concediile de odihnă nefolosite (pct.4.2.1.1.); 4.6.2. contabilizării subvențiilor, inclusiv a celor guvernamentale (pct.4.1.2.); 4.6.3. constituirii provizionului pentru acoperirea eventualelor cheltuieli privind realizarea obligațiilor implicite litigiilor (pct.4.2.2.); 4.6.4. constituirii provizionului pentru creanțele compromise (pct.4.1.3.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.7. să asigure, în mod responsabil, inventarierea clădirilor și terenurilor gestionate, cu contabilizarea corespunzătoare a rezultatelor acesteia, pentru a asigura gestionarea lor conformă în accepțiunea drepturilor de proprietate real deținute (pct.4.3.1.; pct.4.3.2.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.8. să asigure casarea în modul corespunzător a mijloacelor fixe, aprobată de către Consiliul de administrație al Întreprinderii în anul 2020 (pct.4.3.4.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.9. să asigure contabilizarea în modul stabilit a sistemului informațional automatizat „Trimiteri”, precum și realizarea acțiunilor de rigoare în raport cu sistemele informaționale neutilizate mai multe perioade de gestiune consecutive (pct.4.3.3.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.10. să asigure recunoașterea și contabilizarea în perioada de gestiune corespunzătoare a cheltuielilor suportate în urma pierderii procesului de judecată, cu prezentarea Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) de corectare pe anul 2020, în modul stabilit (pct.4.2.2.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.11. să asigure corectarea în evidența contabilă a datoriilor recunoscute în modul necorespunzător, cu prezentarea Declarației persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit (forma VEN12) de corectare pe anul 2020, în modul stabilit (pct.4.1.4.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.12. să asigure planificarea și aprobarea conformă a cheltuielilor privind retribuirea muncii cumularzilor (pct. 4.2.1.2.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

Recomandarea: 4.13. să asigure raportarea veridică către APP a patrimoniului gestionat, inclusiv în concordanță cu drepturile de proprietate deținute (pct. 4.3.5.)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT POŞTA MOLDOVEI

Termen implementare: 07.01.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY