Actualizat: Marți, 30 Mai 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărâres nr. 66 din 13 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 66 din 13.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017, precum și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Standardele Internaționale de Audit (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 2000), puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale UAT raionul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Nisporeni, încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II), ţinând cont de semnificația aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia contrară din Raportul de audit, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
Recomandarea: 2.5.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Rezultatele auditului referitor la faptele descrise în Raportul de Audit vor fi examinate în ședința ordinara a Consiliului raional din trimestrul II, 2022
Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor a fost întocmit cu măsuri și termene de executare

Completare 23.11.2022
scrisoare Pr. R. Nisporeni nr. 181 din 29.09.2022
Hotărârea a fost examinată în ședința ordinară a Consiliul raional Nisporeni pe data de 02 iunie 2022, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit. pr. r. Nisporeni martie.pdf PR.R NISPORENI septembrie.pdf

Recomandarea: 2.5.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI


Recomandarea: 2.5.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local, incusiv a celui aflat în gestiunea entităților fondate (terenuri, construcții, blocuri ale locuințelor sociale construite în cadrul parteneriatului public-privat, gazoducte, exponate muzeale, creanțe aferente proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii de turism de masă din Regiunea Centru” etc.);

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Data implementării: 07.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Valoarea contului 311 Clădiri" a fost diminuată cu suma totală de 15143,7 mii lei care include blocul de locuințe a Partenerului Privat în sumă de 12644,6 mii lei și terenul aferent blocurilor de locuințe în sumă de 2499,1 mii lei. Valoarea contului 313 „Instalații de transmisie” a fost corectată cu suma de 4703,7 mii lei, restabilind astfel valoarea integrală a gazoductului de presiune înaltă Şendreni-Bolţun, cu ramificare din s. Bursuc spre satele Micleușeni și Doina, r-nul Strășeni, în sumă de 6641,2 mii lei. Prin Dispoziția președintelui raionului Nisporeni nr. 17 din 25 februarie 2022 „Cu privire la instituirea comisiei pentru examinarea podețelor și inventarierea arborilor în scopul luării la evidență contabilă” a fost instituită comisia pentru examinarea podețelor care sunt construite pe drumurile publice locale a CR Nisporeni și inventarierea arborilor în scopul luării la evidență contabilă.
Astfel conform procesului verbal din 01 martie 2022 ai comisiei, s-a luat la evidență contabilă 103 buc podețe și 3264 buc arbori, indicatoare rutiere 266 buc.
Contul 311” Clădiri" a fost majorat cu suma dc 1061,9 mii lei și respectiv contul 312 „Construcții speciale” a fost diminuat cu suma respectivă.
La moment lipsește Metodologia privind evaluarea patrimoniului cultural din instituțiile muzeale. Se studiază posibilitățile de a conlucra cu un expert acreditat. Pentru a realiza evaluarea nominală a bunurilor culturale din colecțiile Muzeelor de Istorie și Etnografie
pr. r. Nisporeni martie.pdf

Recomandarea: 2.5.4. instituirea unei comisii interne care va determina valoarea de recunoaștere a terenurilor , cu înregistrarea ulterioară a valorii evaluate în evidența contabilă;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Data implementării: 07.04.2022
Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
A fost instituită comisia internă de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică a Consiliul raional, prin Dispoziția nr. 175 din 25.10.2019 care ţine la control permanent implementarea
recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionului Nisporeni încheiate Ia 31 decembrie 2020.
Au fost luate la evidență contabilă terenurile aferente Consiliului Raional Nisporeni. pr. r. Nisporeni martie.pdf

Recomandarea: 2.5.5. restabilirea evidenței analitice conforme a valorii patrimoniului transmis entităților fondate, înregistrat la grupa de conturi 415 „Acțiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul țării”;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
S-a inițiat procedura de restabilire, cu Centrul de Sănătate Nisporeni şi IMSP Spitalul raional Nisporeni, iar după finalizare se va expedia materialul probatoriu.
Completare 23.11.2022
scrisoare Pr. R. Nisporeni nr. 181 din 29.09.2022
S-a restabilit evidența analitică a contului 415 „Acțiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul țării” conform Informația detaliate a c.415 „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” la situația de 31.12.2021, la Aparatul președintelui raionului Nisporeni Copia statutelor/regulamentelor entităților fondate de Consiliul Raional. Situațiile financiare ale entităților la 31.12.2021. Lista desfășurată a mijloacelor fixe şi terenuri prezentată de entități la 31.12.2021. pr. r. Nisporeni martie.pdf PR.R NISPORENI septembrie.pdf

Recomandarea: 2.5.6. restabilirea în evidența contabilă a bunurilor decontate neregulamentar de către gimnaziile din satele Boldurești, Iurceni, Brătuleni, Bălănești și Bursuc.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL NISPORENI

Răspunsul autorității:
Președintele Raionului Nisporeni nr. 59 din 28.03.2022
Trei gimnazii au luat la evidență contabilă cheltuielile transmise neregulamentar pentru construcția garajelor la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2022; şi anume: gimnaziul Bursuc -150 mii lei, gimnaziul „Grigore Vieru” 357,7 mii lei și gimnaziul „V.Bulicanu” Boldurești 658,2 mii Iei.
Gimnaziul Brătuleni şi Bălănești, vor restabili bunurile la întocmirea rapoartelor financiare pentru anul 2022
pr. r. Nisporeni martie.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY