Actualizat: Duminică, 03 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.71 din 16 decembrie 2021 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „Autoritățile competente au întreprins suficiente măsuri în vederea asigurării cetățenilor cu vaccinuri și atingerii imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19?”

Nr. 71 din 16.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost realizată în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2020 și, respectiv, 20211, având drept scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit, în vederea oferirii unei asigurări rezonabile privind întreprinderea de către autoritățile competente a măsurilor suficiente de asigurare a cetățenilor cu vaccinuri și de atingere a imunității colective pentru combaterea infecției COVID-19.

Auditul public extern s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, aplicat de Curtea de Conturi2, cadrului de reglementare intern și bunelor practici în domeniu.
Examinând Raportul de audit, constatările și concluziile care au fost comunicate în prealabil entităților vizate, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:

pandemia de coronavirus reprezintă o criză globală de sănătate, definitorie pentru timpurile noastre, și una dintre cele mai mari provocări din ultimele decenii. De la apariția sa la sfârșitul anului 2019, virusul SARS CoV-2 s-a răspândit pe toate continentele, iar umanitatea resimte o povară grea cauzată de numărul mare de îmbolnăviri și de pierderi de vieți omenești. Astfel, a apărut necesitatea de a întreprinde măsuri stringente în asigurarea vieții cetățenilor prin vaccinare. Vaccinul împotriva COVID-19 reprezintă un instrument de importanță majoră privind controlul și stoparea pandemiei, împreună cu testarea eficientă și respectarea măsurilor de prevenire.

1 Hotărârile Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020” și nr.62 din 10.12.2020 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2021”, cu modificările ulterioare.
2 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020, în special ISSAI 100 „Principiile fundamentale pentru auditul sectorului public”; ISSAI 300 „Principiile fundamentale ale auditului performanței”; ISSAI 3000-3899 „Standarde ale auditului de performanță”; GUID 3910 „Concepte de bază privind auditul performanței”, GUID 3920 „Procesul de audit al performanței”

Recomandarea: 1. să intensifice activitățile de de control în vederea respectării cerințelor Ordinului nr. 93 din 05.02.2021 „Cu privire la implementarea Planului naţional de imunizare anti-COVID-19” (4.1.-4.3.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 04.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: A fost elaborat „Ghidul pas cu pas privind desfășurarea vizitelor de evaluare și suport a Programului Național de Imunizare” în stricta conformitate cu recomandarile OMS (se anexeaza Ghidul).
MS a evaluat corectitudinea gestionării și administrării vaccinurilor în cadrul campaniei de imunizare impotriva COVID-19, în contextul raportului de audit prezentat de Curtea de Conturi. În cadrul auditului de performanță realizat de Curtea de Conturi au fost evaluate peste 527 mii de înregistrări în sistemul informațional de evidență a vaccinărilor împotriva COVID-19. Dintre acestea, pentru 520,2 mii (98,7%) nu a fost identificată nici о abatere, iar pentru 6804 cazuri (ce constituie 1,3%), înregistrate în perioada mai - august 2021, auditul a raportat înscrieri de vaccinuri cu termen expirat la data înregistrării în sistern.
Pentru a evalua corectitudinea administrării vaccinurilor, MS a instituit о comisie de ancheta, care a analizat 1967 cazuri din cele raportate cu abateri la înregistrare, efectuând cu acest scop vizite în 12 instituții medicale din țară. Comisia de anchetă a inclus reprezentanți ai MS, specialiști din medicina de familie, din sănătate publică și care administrează sistemul informațional de evidență a vaccinărilor.
Evaluarea s-a bazat pe examinarea proceselor și a documentației de evidență privind gestionarea și administrarea vaccinurilor, așa ca facturile fiscale pentru loturile recepționate de instituții, registrele de vaccinare pe hârtie, cu contrapunerea datelor incluse în sistemul informațional. În rezultat s-a stabilit că, în mare parte, devierile constatate au fost produse prin admiterea de erori la introducerea datelor în sistemul electronic de evidență a vaccinărilor. Astfel, la înregistrarea vaccinului administrat se alege tipul vaccinului, precum și seria, dintr-o listă prestabilită din meniul derulant, unde sunt indicate toate seriile recepționate în țară, atât cele disponibile, cât și cele deja epuizate. Aceste imperfecțiuni ale sistemului au permis la introducerea datelor, alegerea eronată a seriilor de vaccin.
De menționat că, probabilitatea omiterii de erori la introducerea datelor, care au fost identificate pentru 1,3% de înregistrări evaluate, a fost influențată de volumul excesiv de lucru, gradul înalt de epuizare fizică și morală a lucrătorilor medicali responsabili pentru realizarea campaniei de imunizare, derulată într-un ritm accelerat în vara 2021, cu desfășurarea maratoanelor de vaccinare, în paralel cu asigurarea tuturor celorlalte obligațiuni de funcții, pe un fon de criză de cadre în domeniu.
Precizăm că, sistemul informațional de evidență a vaccinărilor este într-un proces continuu de perfecționare. Astfel, au fost operate îmbunătățiri ale sistemului cu aplicarea unor filtre de inteligență adiționale, care previn introducerea datelor eronate, inclusiv a seriilor de vaccin epuizate, și asigură un nivel mai înalt de acuratețe a datelor. Chiar dacă numărul de cazuri depistate, raportat la numărul total de înregistrări în sistem, este unul redus, MS va îmbunătăți în continuare sistemul electronic pentru a spori nivelul de funcționalitate și gradul de protecție a datelor înregistrate.
În același timp, evaluarea realizată ne-a permis să identificăm și unele cazuri care au legătura cu eliberarea certificatelor de vaccinare false, informații care sunt transmise organelor legii pentru investigare.
În vederea realizării activităților de control privind respectarea cerințelor Ordinului nr.93 din 05.02.2021 „Cu privire la implementarea planului național de imunizare anti-COVlD-19”, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică este monitorizat randomizat procesul de imunizare anti-COVID-19 la nivel național, în conformitate cu Ordinul MSMPS nr.93 cu aplicarea chestionarului de supervizare aprobate prin Ordinul ANSP nr.208 din 15.12.2021 (se anexeaza Ordinul).Recomandarea: Ministerul Sănătății, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 1. să elaboreze și să asigure proceduri distincte și mecanisme fiabile privind evidența stocurilor de vaccin anti-COVID-19, inclusiv pentru cele cu termenul scatent la limita expirării, precum și a factorului de pierdere (4.1.1., 4.1.2.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr. 08/1225 din 01.04.2022: Stocurile de vaccin sunt permanent monitorizate de specialist ANSP. Termenul de valabilitate și stocurile de vaccin repartizate în Centrele de Sănătate publică din țară cât și în punctele de vaccinare sunt raportate săptămânal ANSP în format electronic în strictă conformitate cu procedurile stabilite, formular F5 -Săn.
Prin Ordinul MS nr.258 din 17 martie 2022 „Cu privire la gestionarea vaccinurilor inutilizabile” a fost aprobată lnstrucțiunea privind procedura de gestionare în siguranță a vaccinului inutilizabil, care include identificarea, evidența, formular de raportare, tratarea și eliminarea finală a vaccinului inutilizabil. (se anexează)

Completare 14.06.2022
Scrisoarea ANSP nr.01-14/3-2237 din 03.06.2022: au fost elaborate note informative și prezentate Ministerului Sănătății. MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf ANSP _03.06.2022_scris.pdf

Recomandarea: Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 3. să intensifice activitățile de control intern la nivel central și teritorial privind distribuirea vaccinurilor și să asigure plenitudinea completării documentelor însoțitoare (4.1.1.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: În scopul bunei organizări a procesului de imunizare și anti COVID-19 și asigurării administrării vaccinurilor sigure și eficiente populației Republicii Moldova de către ANSP a fost elaborat și aprobat Ordinul 208 din 15.12.2021 „Cu privire la vizitele de supervizare suport în imunizare atni-COVID-19” în conformitate cu care este monitorizat randomizat a procesul de imunizare anti-COVID-19, cât și controlul privind distribuirea vaccinurilor și asigurarea plenitudinii completării documentelor insoțitoare.
Completare 14.06.2022
Scrisoarea ANSP nr.01-14/3-2237 din 03.06.2022: Note informative elaborate și prezentate Ministerului Sănătății.
MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf

Recomandarea: 4. să asigure perfecționarea funcționalităților SIA RVC-19 cu referire la procedurile de reglementare, securizare, introducere și corectare a informațiilor (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: Prin Ordinul nr.12-a din 11.01.2022 a fost aprobată lnstrucțiunea de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de evidență a vaccinării impotriva COVID-19 (SIA-RVC-19).
Crearea și ținerea SIA RVC-19 se efectuează prin asigurarea regimului de confidențialitate și securitate a datelor personale în corespundere cu Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, precum și respectarea cerințelor fără de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1123/2010.

Completare 14.06.2022
Scrisoarea ANSP nr.01-14/3-2237 din 03.06.2022: Ordin de aprobare a documentației privind gestiunea și exploatarea sistemului informațioanle SIA RVC-19; Ordin și Instrucțiuni scrise privind utilizarea SIA RVC-19; Ordin și
procedure scrise privind desemnarea rolurilor în sistem la utilizarea SIA RVC-19, (vezi anexa). MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf

Recomandarea: 5. să elaboreze instrucțiuni scrise privind utilizarea SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: Prin Ordinul nr.12-a din 11.01.2022 a fost aprobată Instrucțiunea de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19 (SIA-RVC-19).
Completare 14.06.2022
Scrisoarea ANSP nr.01-14/3-2237 din 03.06.2022: Pentru asigurarea corectitudinii de înregistrare a datelor de imunizare în Registrul de evidență a vaccinării impotriva COVID-19, au fost aduse modificari tehnice la program prin inactivarea seriei odată cu expirarea termenului de valabilitate, astfel utilizatorii nu mai pot selecta seriile expirate; restricționarea selectării datei de vaccinare cu un interval mai mare de 7 zile. Pentru înregistrările care nu au fost efectuate în termen, instituțiile medicate coordoneaza cu ANSP posibilitatea de înregistrare a persoanelor cu activarea seriilor expirate. Au fost retrase toate drepturile de redactare pentru utilizatori, toate modificările fiind efectuate de echipa suport tehnic RVC19 prin solicitare oficială din partea instituției, conform Ordinuiui 215 din 24.12.2021 cu privire la retragerea unor drepturi din SIA RVC-19 și crearea grupului de lucru pentru suport tehnic. În acest context a fost elaborat și Ordinul MS nr. 12A din 11.01.2022 „Cu privire la aprobarea Instrucțiunii de utilizare a SIA RVC-19”, prin intermediul carei ANSP acordă continuu IMS suport consultativ-metodic în vederea bunei funcționări a acestui registru. MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf

Recomandarea: 6. să elaboreze și să aplice proceduri scrise privind desemnarea rolurilor în sistem la utilizarea SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2

Autoritatea:Agenția Națională pentru Sănătate Publică

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: Procedurile privind desemnarea rolurilor în sistem la utilizarea SIA-RVC-19 sunt descrise în Instrucțiunea de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de evidență a vaccinării împotriva COVID-19 (SIA-RVC-19), aprobată prin Ordinul nr.12-a din 11.01.2022. MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf ANSP _03.06.2022_scris.pdf

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL OCNIŢA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL DONDUŞENI

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 14.04.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMSP CS Dondușeni nr.01/8-266 din 14.04.2023: se duce evidența strictă a stocurilor de vaccin atât cantitativ cât și valoric (Raportul statistic Nr.5-săn și Darea de seama utilizarea vaccinului pentru lunile ianuarie, februarie și martie - se anexeaza).

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL CRIULENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMPS CS Ștefan Vodă nr.223 din 15.04.2022: A fost emis ordinul CS nr. 31 din 01.03.2022 „Cu privire la implementarea mecanismului de evidență și distribuire a vaccinului” cu numirea persoanei responsabile de evidența vaccinului cantitativ valoric și mecanismului de evidență și raportare. IMPS CS Stefan Voda_15.04.2022.pdf

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL CAHUL

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MUN.BĂLŢI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL OCNIŢA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ RÎŞCANI, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CIOCANA, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 23.03.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AMT Ciocana: 1. Monitorizarea permanentă a activității și realizarii procesului de imunizare anti Covid în cadrul punctelor de vaccinare, inclusiv și a echipelor mobile de vaccinare:
- au fost revăzute listele persoanelor eligibile la adulți și copii care nu au fost vaccinate anti-Covid;
- verificată activitatea asistenților medicului de familie la înregistrarea datelor persoanelor vaccinate anti-Covid;
- omologarea datelor de vaccinare a persoanelor vaccinate după hotarele țării;
- comunicarea și convingerea populației despre eficiența și beneficiile vaccinării cu vaccinul anti- COVID;
- comunicarea cu părinții referitor la necesitatea vaccinării copiilor cu vârsta 12-17 ani cu vaccinul anti-Covid 19.
2. Intensificarea activităților de control intern privind asigurarea evidenței dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierdere;
3. Intensificarea activităților de control privind accesul la resursele informaționale (SIA RVC), prin :
- reducerea listei persoanelor cu drept de înregistrare a datelor în SAI RVC 19;
- responsabilizarea, contra semnătura, a registratorilor din punctele de vaccinare, inclusiv și din punctele mobile, la corectitudinea înregistrării datelor de identificare a populației, înregistrarea la timp în SIA RVC 19 a datei de administrare a vaccinului anti-Covid 9, verificând minuțios seria, lotul de vaccin administrat și înregistrat, prezența înscrierii seriei pe Consimțământul informat.
4. Gestionarea corectă a deșeurilor asociate cu procesul de vaccinare anti Covid 19, un element esențial pentru asigurarea siguranței lucrătorilor medicali, beneficiarilor de vaccin și a comunității.
Necătând la măsurile întreprinse în scopul vaccinării populației, rata de acoperire a populației din sectorul Ciocana cu vaccinul anti Covid este de 58%.
IMPS Ciocana_23.03.2022.pdf

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:INSTITUŢIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ CENTRU, CHIŞINĂU

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL ŞTEFAN VODĂ

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 15.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMPS CS Ștefan Vodă nr.223 din 15.04.2022: 1.S-au organizat verificări repetate a corectitudinii procesului de vaccinare antiCovid-19 la toate etapele de vaccinare. S-au organizat ședinte de instruire repetate a lucrătorilor medicali la compartimentul dat. S-a adus la cunoștință angajaților despre rezultatele auditului public extern. Pe marginea rezultatelor a fost emis Ordinul CS nr.64 din 12.11.2021 „Cu privire la unele măsuri pentru asigurarea corectitudinii acțiunilor lucrătorilor medicali în cadrul campaniei de vaccinare antiCOVID-19”;
2. A fost revizuită echipa de registratori/dublori în REV - 19 și elaborat Ordinul CS nr. 65 din 15.11.21 „Cu privire la revizuirea echipei de registratori în REV - 19”;
3. Persoanele responsabile de procesul de imunizare și înregistrare în REV-19 au fost instruite repetat la capitolul corectitudinii înregistrării în REV -19, evidența și păstrarea vaccinului;
4. Toate instituțiile medicale au fost evaluate repetat la compartimentul evidența și păstrarea vaccinului în baza documentației medicale Fișa 2 „Evidența stocului de vaccin”, Fișa 3 „Comanda lunară a stocului de vaccin”, „Fișa de înregistrare a temperaturii”;
5. Deficienșele tehnice care nu permit înregistrarea în REV - 19 în timp real se înregistrează în Registru de vaccinare unde se menționează ora și cauza deficienților tehnice;
6. Toate greșelile efectuate la înregistrarea în REV - 19 se corectează de către ANSP în baza cererii scrise pe numele șefului CS;
7. În perioada lunilor ianuarie - martie 2022 instituțiile medicale din subordine au fost evaluate privind procesul de imunizare și raportare a vaccinurilor efectuate / Raport statistic nr. 5/. În toate rapoartele se duce evidența stocului de vaccin, doze utilizate, persoane vaccinate, calcularea factorului de pierdere;
8. La data 18.03.22 a fost emis ordinul CS nr.39 „Cu privire la gestionarea vaccinurilor inutilizabile”, unde a fost aprobată Comisia privind trecerea la pierdere a vaccinului inutilizabil și instrucțiunea privind procedura de gestionare în siguranță a vaccinului inutilizabil. IMPS CS Stefan Voda_15.04.2022.pdf

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL DONDUŞENI

Termen implementare: 30.06.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMSP CS Dondușeni nr.01/8-266 din 14.04.2023: Procedura de gestionare în siguranță a vaccinului inutilizabil se face conform anexei nr.I a Ordinului MS al RM nr.258 din 17 martie 2022, Ordinul IMSP CS Dondu§eni nr.35 din 18.03.2022 „Cu privire la gestionarea vaccinurilor inutilizabile în IMSP-Centrul de Sănătate Dondușeni”.
S-au întocmit Procese verbale de trecere la pierderi, conform modelului din anexa nr. 2 la ordinul MS al RM nr.258 din 17 martie 2022 pentru luna ianuarie, februarie, martie care se pezintă lunar de către IMSP la CSP Edinet subdiviziunea Dondușeni împreună cu Formularul nr.5-săn (se anexează).
Se asigură permanent promovarea vaccinarii și administrarea în timp util a vaccinurilor sigure și eficiente anti-COVID -19 populației din sectorul deservit. IMPS CS Doduseni_scrisoarea.pdf

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL NISPORENI

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, R-NUL CAHUL

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 7. să asigure evidența dozelor de vaccin, cantitativ și valoric, cu calcularea factorului de pierderi (4.1.1.);

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TALMAZA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TALMAZA

Termen implementare: 30.06.2023

Recomandarea: 8. să intensifice activitățile de control pentru excluderea riscurilor privind administrarea vaccinurilor și introducerea datelor eronate în sistem (4.1.1.).

Autoritatea:CENTRUL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, BĂCIOI

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 17.10.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IMPS CS Băcioi nr.20 din 14.04.2022: Au fost intensificate controalele interne privind excluderea riscurilor de administrare a doze lor de vaccin cu termen de valabilitate expirat. Astlel, în perioada de raportare dozele de vaccini cu termen de valabilitate expirat, care au fost depistate, nu au fost administrate cetățenilor și au fost nimicite conform procedurii legal stabilite (copia actului se anexează). Prin urmare, are loc respectarea întocmai a proceselor nominalizate mai sus, precum și respectarea normelor legale stabilite.
Totodată, în scopul executării acțiunii de acoperire vaccinală în comuna Băcioi au fost întreprinse următoarele acțiuni:
- Au fost afisate la loc vizibil anunțuri privind vaccinurile disponibile și necesitatea vaccinării în rândul populației;
- Pe pagina web a instituției au fost plasate materiale informative pentru a crește rata vaccinării și pentru a asigura utilizarea stocului de vaccin.
- În holul instituției medicale se difuzează la televizor spoturi publicitare pro vaccinate.
Evidența stocurilor de vaccin în cadrul IMSP CS Băcioi se efectuează atât valoric cât și cantitativ, înlăturându-se deficiențele constatate.
Totodată evidența stocurilor de vaccin se efectuează, conform recomandărilor echipei de audit.
Evidența factorilor de pierderi de vaccin se efectuează atât valoric cât și cantitativ, înlăturându-se deficiențele constatate. Factorul de pierdere se raportează în raportul statistic aprobat la nivel național (Formularul 5) sau ”Raportul statistic privind vaccinările efectuate cu indicarea factorului de pierdere” (Facturi și Formulare 5 se anexează).
În cadrul instituției medicale a avut loc instruirea repetată a registratorilor privind corectitudinea întroducerii datelor în Sistemul informațional SIA RVC a vaccinurilor. Registratorii dispun de parole securizate și datele persoanelor vaccinate sânt introduse în ziua efectuării vaccinului cu verificarea datelor zilnice.Totodată, în scopul îmbunătățirii procesului de evidența a persoanelor vaccinate instituția a achiziționat tehnica suplimentară (laptop și printer).
Completare 31.10.2022
Scris IMPS CS Băcioi nr.82 din 17.10.2022: În cadrul instituției medicale a avut loc instruirea repetată a registratorilor privind corectitudinea introducerii datelor în Sistemul informațional SIA RVC a vaccinurilor. Registratorii dispun de parole securizate și datele persoanelor vaccinate sunt introduse în ziua efectuării vaccinului cu verificarea datelor zilnice. Periodic, are loc verificarea corectitudinii introducerii datelor, cu înlăturarea erorilor, după caz.
IMPS CS Bacioi_14.04.22.pdf IMSP CS Bacioi din 17.10.2022.pdf

Recomandarea: Ministerul Sănătății, de comun cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică: 2.să elaboreze și să aprobe în modul stabilit documentația privind gestiunea și exploatarea sistemului informațional SIA RVC-19 (4.2.1., 4.2.2.);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 30.06.2023
Data implementării: 01.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/1225 din 01.04.2022: Prin Ordinul nr.12-a din 11.01.2022 a fost aprobată lnstrucțiunea de utilizare a Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de evidență a vaccinării impotriva COV1D-19 (SIA-RVC-19) (se anexeaza) MS nr.08_1225 din 01.04.22.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY