Actualizat: Marți, 29 Noiembrie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 62 din 08 decembrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 62 din 08.12.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit ale Curții de Conturi pe anul 20211, cu Standardele Internaționale de Audit (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 2000), puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II) încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, prin emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II), încheiate la 31 decembrie 2020, cu excepția posibilelor efecte ale aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve din Raportul de audit, prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului Finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
Recomandarea: 2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului raional Cimișlia a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În scopul înlăturării deficiențelor constatate, cât și implementării recomandărilor înaintate de către audit, au fost remise scrisori către instituțiile subordonate și cele ale căror fondator este Consiliul raional Cimișlia.
în cadrul ședinței Consiliului Raional Cimișlia din data de 11 martie curent au fost audiate rapoartele de audit și a fost aprobat Planul de acțiuni privind implementarea cerințelor și recomandărilor auditului Curții de Conturi.
întru respectarea prevederilor pct. (I1) art. 19 din Legea 229/2010, prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire ia aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, a fost instituit Serviciul audit în număr dc două unități de personal. consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază şi descrierea acestora;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
întru respectarea prevederilor pct. (I1) art. 19 din Legea 229/2010, prin Decizia Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/01 din 17.12.2021 cu privire ia aprobarea bugetului raional pentru anul 2022 în lectura a doua, a fost instituit Serviciul audit în număr dc două unități de personal. Totodată, în scopul sporirii eficacității sistemului de control intern managerial, cât și asigurării condițiilor necesare activității de audit intern, inclusiv nivelului optim de independență a acesteia, în conformitate cu standardele profesionale, prin Decizia nr, 01/12 din 11 martie curent a fost aprobată Carta de audit intern, care definește misiunea, competențele, responsabilitățile, stabilește poziția subdiviziunii de audit intern, specifică obiectul activității de audit intern, cât și definește drepturile și obligațiile persoanelor care efectuează auditul intern. consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea, evaluarea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (clădiri, terenuri, drumuri/străzi, investiții în entitățile fondate etc.), a creanțelor și a datoriilor;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În scopul evaluării și contabilizării conforme a patrimoniului public local (clădiri, mijloace fixe și alte bunuri proprietate publică avute în gestiune), a fost emisă Dispoziția președintelui raionului nr. 20-d din 01 martie 2022 privind unele aspecte ale inventarierii bunurilor imobile gestionate de Consiliul Raional Cimișlia. Procedura privind inventarierea bunurilor pe fiecare instituție fondată de către Consiliul Raional Cimișlia este în proces de desfășurare.
Prin Dispoziția președintelui raionului nr. 01- d din 05.01.2022 a fost instituită comisia de inventariere a drumurilor. La situația curentă procedura de inventariere a drumurilor este realizată la nivel de 60,0 %. Inventarierea bunurilor imobile este prima etapă a delimitării lor după apartenență cu înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra acestor bunuri. în baza listelor de inventariere va fi întocmită lista bunurilor, care va fi propusă spre aprobare în cadrul următoarelor ședințe ale Consiliului raional. Prin urmare, vor fi efectuate operațiunile contabile pentru a aduce în concordanță și actualizare în evidența contabilă.
Unele corectări care s-au efectuat în evidența contabilă după încheierea misiunii de audit:
-a fost diminuat contul 311 „Clădiri” în suma de 2,78 mii. lei ca urmare a înregistrării duble a clădirii azilului de bătrâni (se anexează FD - 045 din Raportul financiar al instituției pentru anul 2021),
- a fost contabilizată valoarea Fondului statutar în suma de 25,0 mii lei, transferat Ia contul entităților fondate.
întru asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în cadrul instituțiilor subordonate Consiliului raional și în conformitate cu Regulamentului-tip al direcției generale finanțe a unității administrativ-teritoriale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 757/2004, Direcția finanțe va efectua controale tematice, selective, asupra stării evidenței contabile în contabilitățile instituțiilor publice finanțate de la bugetul raional.

consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.4. transmiterea proprietarilor mijloacelor fixe, a valorii lucrărilor de reparație capitală, efectuate din bugetul raional;

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, în cazul când din contul mijloacelor bugetare au fost efectuate lucrări de reparație capitală a mijloacelor fixe aflate la balanța altor structuri (fondator al cărora este autoritatea publică locală), volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar se transmit structurii la balanța căreia se află mijloacele fixe respective. întru respectarea prevederilor respective, prin Deciziile Consiliului Raional Cimișlia nr. 07/06 din 24.12.2020, nr. 01/04 din 16.03.2021 și nr. 01/07 din 11.03.2022 au fost transmise volumele lucrărilor îndeplinite în decursul anului bugetar din contul bugetului raional. consiliul raional cimislia.pdf

Recomandarea: 2.7.5. solicitarea regulată de la Serviciul Fiscal de Stat a informațiilor privind soldurile, calculele și achitările aferente taxelor și impozitelor ce se varsă în bugetul local, efectuate de agenții economici, cu utilizarea acestor informații conform cadrului normativ existent.

Autoritatea:CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

Termen implementare: 30.09.2022
Răspunsul autorității:
Consiliul Raional Cimișlia Scrisoare nr. 137 din 25.03.2022
în scopul examinării oportunității existenței întreprinderilor Municipale fondate și anume ÎM „Cimtermomed”, care nu desfășoară activitate, nu a prezentat dări de seamă contabile, fiscale și statistice privind activitatea întreprinderii pe o perioadă mai mare de 10 ani, precum și Consiliul Raional Cimișlia nu deține careva acte de transmitere a întreprinderii date și/sau a bunurilor avute în gestiunea acesteia, au fost remise scrisori către Inspectoratul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, la care am primit răspuns că radierea întreprinderii respective poate fi efectuată doar prin instanța de judecată. Se pregătește dosarul respectiv în scopul menționat. consiliul raional cimislia.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY