Actualizat: Miercuri, 22 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.58 din 26 noiembrie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” în anul 2020

Nr. 58 din 26.11.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, precum și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității asupra gestionării patrimoniului public de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în anul 2020.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi
A CONSTATAT:
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” este o entitate fondată în vederea gestionării, întreținerii, reparării, modernizării, dezvoltării și exploatării drumurilor publice, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță a circulației, de fluență și continuitate. Toate activitățile de gestionare, întreținere și reparație a drumurilor publice sunt finanțate din resursele financiare interne și externe ale bugetului de stat.
Bugetul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” se formează, în proporție de 97,4%, sau 83.756,8 mii lei, din subvențiile/transferurile de la bugetul de stat, iar patrimoniul întreprinderii constituie, în exclusivitate, proprietate publică. În aspectul existenței și componenței materiale, patrimoniul gestionat de întreprindere a constituit la finele anului 2020 circa 14.148.846,8 mii lei.
Evaluând conformitatea gestionării patrimoniului public în anul 2020, se concluzionează că sistemul actual de administrare a patrimoniului public de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” este unul deficitar și necesită o reformatare complexă pentru a asigura conformitatea, eficiența și controlul utilizării banului public destinat întreținerii și modernizării infrastructurii rutiere.  

1 Programul activității de audit pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din10.12.2020 (cu modificările și completările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru asigurarea identificării unei soluții viabile privind amplasarea sediului întreprinderii

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
APP nr. 14-02-3966 din 23.06.2022
Potrivit prevederilor Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Legii nr.l 134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi a Hotărârii Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, Agenţia exercită, în numele Guvernului, funcţia de fondator la Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi deţinător de acţiuni la S.A. „Termoelectrica” .
în acest sens, în vederea conformării la recomandările Curţii de Conturi, enunţate în Hotărârile Curţii de Conturi prenotate, Agenţia Proprietăţii Publice a pus în sarcina organelor de conducere ale entităţilor vizate elaborarea Planului de acţiuni în vederea implementării recomandărilor de audit, prevăzute în Raporturile auditului corespunzătoare (demersurile Agenţiei se anexează).
Totodată, ca urmare a examinării şi analizei materialelor aferente circumstanţelor invocate în Raporturile de audit, a fost pusă în sarcina Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi S.A. „Termoelectrica” informarea sistematică a Agenţiei Proprietăţii Publice privind măsurile realizate în scopul executării Planurilor de acţiuni aprobate precum şi executarea indicaţiilor consemnate de Instituţia Supremă de Audit.
Astfel, în baza informaţiei prezentate de entităţile de stat menţionate, Agenţia Proprietăţii Publice a asigurat monitorizarea procesului de racordare a iregularităţilor identificate la recomandările misiunii de audit înaintate spre executare (demersurile de informare a entităţilor se anexează).
Reieşind din cele expuse, Agenţia Proprietăţii Publice asigură, în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ, realizarea politicii statului în domeniul administrării corporative şi este deschisă spre colaborare cu autorităţile publice de specialitate in vederea identificării soluţiilor optime de remediere a situaţiei economico-fmanciare precare cu care se confruntă întreprinderea. app.pdf

Recomandarea: 2.4. pentru asigurarea identificării unei soluții viabile privind amplasarea sediului întreprinderii

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor"

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Planul de acțiuni pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit a fost elaborat de întreprindere şi aprobat de către Consiliul de administrație la ședința din 17.01.2022. ’ ’
Planul a fost prezentat Fondatorului întreprinderii prin scrisoarea nr. 04-01/1408 din 15.03.2022, iar pe 31.03.2022 s-a prezintat raportul privind măsurile şi acţiunile realizare la această dată în scopul executării prevederilor Planului de acţiuni.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 2.5. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
APP nr. 14-02-3966 din 23.06.2022
Potrivit prevederilor Legii nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală, Legii nr.l 134/1997 privind societăţile pe acţiuni şi a Hotărârii Guvernului nr. 902/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenţiei Proprietăţii Publice, Agenţia exercită, în numele Guvernului, funcţia de fondator la Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi deţinător de acţiuni la S.A. „Termoelectrica” .
în acest sens, în vederea conformării la recomandările Curţii de Conturi, enunţate în Hotărârile Curţii de Conturi prenotate, Agenţia Proprietăţii Publice a pus în sarcina organelor de conducere ale entităţilor vizate elaborarea Planului de acţiuni în vederea implementării recomandărilor de audit, prevăzute în Raporturile auditului corespunzătoare (demersurile Agenţiei se anexează).
Totodată, ca urmare a examinării şi analizei materialelor aferente circumstanţelor invocate în Raporturile de audit, a fost pusă în sarcina Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor” şi S.A. „Termoelectrica” informarea sistematică a Agenţiei Proprietăţii Publice privind măsurile realizate în scopul executării Planurilor de acţiuni aprobate precum şi executarea indicaţiilor consemnate de Instituţia Supremă de Audit.
Astfel, în baza informaţiei prezentate de entităţile de stat menţionate, Agenţia Proprietăţii Publice a asigurat monitorizarea procesului de racordare a iregularităţilor identificate la recomandările misiunii de audit înaintate spre executare (demersurile de informare a entităţilor se anexează).
Reieşind din cele expuse, Agenţia Proprietăţii Publice asigură, în limitele competenţelor atribuite de cadrul normativ, realizarea politicii statului în domeniul administrării corporative şi este deschisă spre colaborare cu autorităţile publice de specialitate in vederea identificării soluţiilor optime de remediere a situaţiei economico-fmanciare precare cu care se confruntă întreprinderea.
app.pdf

Recomandarea: 7.1.1. să asigure aprobarea unor politici / reglementări transparente de elaborare a bugetului ASD bazat pe necesități, calcule și justificări concludente (pct.4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.2. să asigure elaborarea și aprobarea unor politici / reglementări privind modul de calculare a mijloacelor pentru întreținerea serviciului beneficiarului, precum și mecanismul de monitorizare a respectării acestuia (pct.4.1.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.3. să planifice și să evalueze periodic pentru a asigura conformitatea utilizării, de către ASD, a alocațiilor bugetare destinate implementării programelor de întreținere și reparație a drumurilor publice naționale (pct.4.1.4., 4.1.5., 4.3.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.4. să examineze deciziile definitive ale instanțelor de arbitraj internațional, în vederea identificării unor soluții oportune de realizare a acestora, precum și unor acțiuni de rigoare în scopul înlăturării cauzelor apariției unor asemenea litigii pe viitor (pct.4.2.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.5. să asigure aprobarea și implementarea unei politici / proceduri privind modul și criteriile de elaborare și modificare a programelor interne ale ministerului de resort, de administrare, proiectare, întreținere, reparare și modernizare a drumurilor publice (pct.4.2.5., 4.2.7., 4.3.3.. 4.3.11. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.6. să instituie un sistem de monitorizare și control al angajamentelor ASD aferente întreținerii, reparației și modernizării infrastructurii rutiere, în raport cu mijloacele bugetare alocate în acest scop, pentru a asugura finanțarea conformă și executarea neîntreruptă a lucrărilor rutiere în curs de realizare (pct.4.2.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.7. să asigure dezvoltarea și implementarea unui mecanism de planificare / repartizare multianuală a mijloacelor bugetare destinate întreținerii și reparației drumurilor publice naționale (pct.4.3.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.8. să asigure autoevaluarea nivelului de realizare a obiectivelor aferente infrastructurii drumurilor prevăzute în Strategia de transport și logistică pe anii 2013-2022, în vederea determinării acțiunilor de reformă viitoare (pct.5.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.1.9. să asigure divizarea obligațiunilor și responsabilităților care implică decizii cu impact financiar, pentru a reduce riscurile de eroare sau neconformitate (pct.5.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.2.1. să asigure examinarea în ședință a Raportului de audit și monitorizarea implementării recomandărilor de audit de către CA și ASD

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.3.1. să asigure elaborarea și aprobarea unei proceduri interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale (pct.4.3.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor"

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.3.1. să asigure elaborarea și aprobarea unei proceduri interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale (pct.4.3.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin dispoziția nr.10 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea procedurii interne privind estimarea valorii drumurilor publice naționale.
Au avut loc doua ședințe al grupului de lucru pentru elaborarea procedurii interne privind estimarea valorii drumurilor publice naționale, procesele verbale din 18.05.2022 şi 20.05.2022.
Prin Ordinul nr.41 din 16.03.2022 a fost aprobată „Instrucțiunea privind procedura de capitalizare a cheltuielilor pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale”. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.3.1. să asigure elaborarea și aprobarea unei proceduri interne de estimare a valorii drumurilor publice naționale (pct.4.3.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.4.1. să asigure examinarea litigiilor în care este implicată ASD, pentru identificarea cauzelor ce au stat la baza declanșării acestora și crearea, de comun cu directorul general, a unui mecanism de prevenire a situațiilor similare în viitor (pct.4.2.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor"

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.4.2. să asigure de comun cu ASD reconcilierea datelor / informațiilor privind terenurile aferente drumurilor publice pentru înregistrarea corespunzătoare a acestora în toate bazele informaționale deținute (pct.4.3.12. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor"

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.4.3. să reexamineze situația creată ca rezultat al pierderii bunului imobil în care ASD își desfășoară activitatea, pentru identificarea unei soluții viabile privind amplasarea sediului întreprinderii (pct.4.3.16. din prezentul Raport)

Autoritatea:Consiliul de Administrație al Î.S. ,,Administrația de Stat a Drumurilor"

Termen implementare: 17.06.2022

Recomandarea: 7.5.1. să asigure elaborarea propunerilor de buget în strictă conformitate cu politicile elaborate și aprobate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin calcule și justificări corespunzătoare (pct.4.1.2., 4.1.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
A fost elaborat şi aprobat prin Ordinul MIDR nr.3 din 12.01.2022 „Calculul mijloacelor financiare necesare pentru gestionarea drumurilor publice naționale și a cheltuielilor pentru realizarea funcției de beneficiar”. Calculul menționat a fost publicat în Monitorul oficial nr.34-38 din 04.02.2022. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.2. să asigure revizuirea și aprobarea regulamentară a nomenclatorului serviciilor prestate de ASD și a tarifelor aferente (pct.4.1.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin scrisoarea nr.04-01/1752 din 30.03.2022 a fost expediată Fondatorului solicitarea privind coordonarea tarifelor revizuite pentru comercializarea masei lemnoase obținute în rezultatul defrișării plantațiilor rutiere.
Prin dispoziția nr.11 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea nomenclatorului serviciilor prestate de întreprindere şi a tarifelor aferente. Termenul de prezentarea a proiectului nomenclatorului serviciilor prestate de întreprindere şi a tarifelor aferente este de până la data de 31 mai 2022.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.3. să asigure executarea resurselor financiare bugetare în strictă conformitate cu destinația acestora (pct.4.1.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Programele privind repartizarea mijloacelor financiare pe articolele de cheltuieli „Întreţinerea drumurilor” şi „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurarea terenurilor” elaborate în temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2021 au fost coordonate şi aprobate de către MIDR. Programele privind repartizarea mijloacelor financiare la articolele de cheltuieli „Întreţinerea drumurilor” şi „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurarea terenurilor” elaborate în temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2022 au fost elaborate şi expediate MIDR prin scrisoarea nr. 08-02/905 din 18.02.2022: MIDR a aprobat aceste Programe pe 25.02.2022.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.4. să asigure elaborarea și implementarea unor proceduri de reconciliere a tranzacțiilor economice între subdiviziunile întreprinderii, în vederea neadmiterii contabilizării duble a veniturilor și cheltuielilor (pct.4.1.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
Prin ordinul nr.189 din 31.12.2021 au fost aprobate politicile contabile a întreprinderii pentru anul 2022. La Cap. IV Organizarea contabilităţii se reflectă procedurile de reconciliere a tranzacţiilor între subdiviziunile întreprinderii.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.5. să asigure capitalizarea regulamentară a lucrărilor de reparație / modernizare a drumurilor publice (pct.4.1.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin ordinul nr.189 din 31.12.2021 au fost aprobate politicile contabile a întreprinderii pentru anul 2022. La Cap. XI Procedee contabile elaborate de întreprindere de sine stătător, se reflectă procedura de recepţie a lucrărilor de reparaţie a drumurilor publice naţionale.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.6. să asigure înregistrarea corespunzătoare a subvențiilor pentru administrarea drumurilor publice și îndeplinirea funcției de beneficiar (pct.4.1.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
A fost transmisă către Ministerul finanțelor interpelarea nr.04- 01/2251 din 19.04.22 referitor la modul de contabilizare a veniturilor încasate pentru administrarea drumurilor publice şi îndeplinirea funcției de beneficiar. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.7. să asigure calcularea corespunzătoare a premiilor curente în corespundere cu reglementările de rigoare (pct.4.2.1. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
A fost aprobat noul Regulament privind modul de premiere a salariaților Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin procesul-verbal nr.03 din 26.05.2022 al ședinței Consiliului de administrație, prin care s-a concretizat baza de calcul şi modul de evaluare a indicatorilor individuali de performanță a salariaților

ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.8. să asigure reglementarea modalității de creare, calculare și contabilizare a provizioanelor în corelație cu riscurile și cheltuielile estimate (pct.4.2.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Începând cu anul 2021 întreprinderea aplică reglementările privind constituirea provizioanelor stabilite în Politicile contabile. Astfel suma provizioanelor constituite în anul 2021 este de
12 911 864,20 lei. Provizioane utilizate 4 482 322,40 lei. Provizioanele au fost constituite pentru litigii (4 885 052,80 lei), concedii nefolosite (5 333 091,66 lei), contribuții de asigurări sociale (564 150,0 lei), servicii de chirie a bunului imobil (1 499 857,74 lei), altele (servicii audit) (629 712,0 lei)
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.9. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unor politici de determinare uniformă a tipurilor de lucrări rutiere, care duc la majorarea duratei utile de funcționare și, respectiv, majorarea beneficiilor economice viitoare așteptate, al căror cost urmează a fi capitalizat la valoarea drumurilor publice (pct.4.2.4. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
A fost elaborată şi aprobată Instrucțiunea internă privind procedura de capitalizare a cheltuielilor pentru reparația și întreținerea drumurilor publice naționale. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.10. să asigure planificarea și realizarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii, atât pentru necesitățile ASD, cât și pentru implementarea programelor de proiectare, întreținere, reparație și modernizare a drumurilor publice, în strictă conformitate cu prevederile legale în vigoare (pct.4.2.6., 4.2.7., 4.2.10 din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin ordinul nr.39 din 14.03.2022 a fost aprobat Planul de achiziții pentru anul 2022, care a fost coordonat cu Consiliul de administrație la ședința din 17.02.2022. La fel, Planul este publicat pe site-ul întreprinderii asd.md.
În anul 2021 au fost încasate penalități aplicate operatorilor economici care nu şi-au îndeplinit angajamentele pentru contractele finanțate din fondul rutier în sumă de 1 021 081,95 lei.
În perioada 01.01.2022¬31.03.2022 penalitățile calculate constituie suma de 1 026 028,85 lei.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.11. să asigure coordonarea cu fondatorul și CA a achizițiilor a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații, sau depășesc suma de 400,0 mii lei (pct.4.2.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Planurile de achiziții sunt publicate pe site-ul întreprinderii (https ://www.asd. md/plan-de- achiziție/) în termeni regulamentari.
În perioada 01.01.2022¬31.03.2022 nu au avut loc achiziții a căror valoare de piață constituie peste 25% din valoarea activelor nete ale întreprinderii, conform ultimei situații, sau depășesc suma de 400,0 mii lei.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.12. să asigure introducerea suplimentară în rapoartele de monitorizare trimestriale / semestriale a informațiilor cu privire la etapa de executare a obligațiunilor contractuale, cauzele neexecutării, reclamațiile înaintate și sancțiunile aplicate, precum și a mențiunilor cu privire la calitatea executării contractelor de achiziții publice (pct.4.2.11. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
În raportul de monitorizare anual pentru an.2021 a fost introdusă informaţia privind sancţiunile aplicate antreprenorilor cât şi menţiuni cu privire la calitatea executării contractelor de achiziţii publice.
https ://www.asd. md/monitorizare a-contractelor-2021/
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.13. să asigure elaborarea și prezentarea spre aprobare a conceptului sistemului informațional de gestionare a activelor rutiere (pct.4.3.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Scopul fundamental al unui sistem de management rutier este de a obține cea mai buna soluție posibila pentru fondurile disponibile si de a furniza un transport sigur, confortabil si economic.
În acest scop a fost petrecută identificarea şi prioritizarea sectoarelor de drum pentru planificarea lucrărilor rutiere. Au fost analizate toate sectoarele de drum cu îmbrăcăminte din beton asfaltic pe reţeaua de drumuri regionale. Analiza a fost executată prin intermediul programelor PAVER şi HDM 4.
În baza acestei analize au fost stabilite soluțiile optime pentru rețeaua de drumuri regionale luând ca baza financiară bugetul limitat şi cel nelimitat. În cadrul acestor soluţii optime a fost stabilită lista prioritizată a sectoarelor de drum ce necesită întreţinere, reabilitare sau reconstrucţie cu lucrările necesare pentru aceasta.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.14. să asigure inventarierea documentațiilor tehnice ale drumurilor publice naționale, în vederea pregătirii acestora pentru ulterioara înregistrare în Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară (pct.4.3.5. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
În prezent (perioada 2019-2023) în RM se implementează proiectul "Înregistrarea şi evaluarea funciară” . Un component al acestui proiect este "Îmbunătățirea sistemului de administrare funciară" care prevede şi elaborarea Sistemul Informațional Automatizat „Registrul obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară" (ROITE). ASP s-a adresat, în acest scop, cu solicitarea privind desemnarea unei persoane responsabile din cadrul întreprinderii care urmează a fi inclusă în grupul de lucru tematic în procesul de elaborării specificațiilor tehnice ale sistemului informațional ROITE . Începând cu acest an
Departamentul cadastru inițiază activitățile în domeniul elaborării Registrului. Până în mai 2022 vor fi efectuate (în comun cu consultanții internaționali) modificări la HG 133, prin care se vor modifica termenii din planul de acțiuni.
Până în luna mai vor fi elaborate Specificații tehnice pentru programarea SIA ROITE, iar la sfârșitul anului 2022 va fi selectată compania care va elabora sistemul informațional. Întocmirea documentației tehnice se va efectua numai după aprobarea de către Guvern a Regulamentului cu privire la conținutul și modul de întocmire a documentației... (conform prevederilor legale)
Proiectul HG în cauză va fi elaborat la finele anului 2022, şi numai după aceasta vor fi întocmite documentația pentru înregistrarea în ROITE. Tot la finele anului vor fi efectuate modificări la HG 63/2019 (delimitarea) unde vor fi descrise particularitățile de delimitare a obiectivelor de infrastructură tehnico-edilitară.

ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.15. să asigure elaborarea unei reglementări / politici privind distribuirea mijloacelor financiare pentru întreținerea curentă (de rutină) a drumurilor publice naționale (pct.4.3.6. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin dispoziţia nr.13 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea Regulamentului privind distribuirea mijloacelor financiare pentru întreţinerea curentă a drumurilor publice naţionale. Termenul de prezentarea a proiectului Regulamentului este de până la data de 31 mai 2022.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.16. să asigure inventarierea documentațiilor de proiectare elaborate în perioadele anterioare, în scopul determinării actualității și relevanței / modului de utilizare în viitor a acestora (pct.4.3.7. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Programul privind repartizarea mijloacelor financiare la articolul „Executarea lucrărilor de proiectare, evaluare a drumurilor şi procurarea terenurilor” a fost elaborat în concordanţă şi temeiul Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2022 a fost aprobat de MIDR pe 25.02.2022.
Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietăţii publice a statului, inclusiv a lucrărilor de proiectare (imobilizărilor în curs de execuţie), fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.17. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unor reguli interne de monitorizare a calității și conformității lucrărilor de reparație a drumurilor publice, cu stabilirea exhaustivă a responsabilităților și obligațiilor persoanelor implicate (pct.4.3.8. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Regulamentele serviciilor din cadrul Direcției Investiții Externe şi fișelor de post au fost revizuite şi aprobate în mod regulamentar. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.18. să asigure inventarierea exhaustivă a investițiilor în curs de execuție, precum și întocmirea și semnarea corespunzătoare a proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor (pct.4.3.9. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietății publice a statului, inclusiv a imobilizărilor în curs de execuție, fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.19. să asigure transmiterea regulamentară a volumelor de lucrări privind reparația drumurilor publice locale (pct.4.3.10. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Pe parcursul anului 2021 până pe 31.03.2022 de către ÎS ASD au fost expediate în adresa MEI şi MIDR numeroase scrisori ce ţin de transmiterea actelor de transmitere a lucrărilor executate de reparaţie a drumurilor publice locale în anii 2019- 2020, însă răspuns nu a fost primit. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.20. să asigure transmiterea gardului de protecție a Centrului de instruire militară al Ministerului Apărării, din or.Ungheni la balanța entității beneficiare (pct.4.3.11. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Nu a fost facută receptia finala a lucrărilor, se estimează finalizarea recepției pentru luna august 2022.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.21. să asigure inventarierea și contabilizarea regulamentară a terenurilor aferente drumurilor publice naționale (pct.4.3.12. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietăţii publice a statului, inclusiv a terenurilor aferente drumurilor publice naţionale, fiind întocmit Procesul verbal al comisiei de inventariere. rezultatele au fost reflectate în procesul verbal anexat la ordinul nr. 190 din 31.12.2021 a directorului general interimar. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.22. să realizeze inventarierea exhaustivă a construcțiilor speciale și să asigure transmiterea corespunzătoare a drumurilor publice locale autorităților de rigoare (pct.4.3.13. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin ordinul directorului general interimar nr.110 din 13.09.2021 a fost dispusă efectuarea inventarierii bunurilor din domeniul proprietăţii publice a statului, fiind întocmite Procese verbale a comisiilor de inventariere.
Transmiterea a trei drumuri publice locale rămase în evidența contabilă a ASD către gestionari este în proces de executare. În adresa consiliilor raionale Bălţi, Căuşeni, Ialoveni şi Leova au fost expediate demersuri întru delegarea peroanelor pentru includerea în comisia de transmitere a drumurilor. La moment numai consiliul raional Leova a delegat persoane responsabile pentru transmiterea drumurilor.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.23. să aprobe și să implementeze o strategie sau un plan de acțiuni care să reflecte viziunea / obiectivele / activitățile de dezvoltare / afaceri cu Baza de odihnă „Avtomobilist” (pct.4.3.14. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Suntem la etapa încheierii contractului de arendă a terenului ocupat de Baza de odihnă, decizia în acest sens a Consiliului or.Sergheevca a fost adoptată, însă, în legătură cu introducerea legii marțiale în Ucraina, semnarea contractului a fost amânată, astfel implementarea recomandării este temporar suspendată. ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.24. să asigure implementarea măsurilor adoptate pentru înlăturarea neregulilor și încălcărilor depistate în procesul de administrare a caselor de linie (pct.4.3.15. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Au fost înaintate 2 cereri de chemare în judecată privind evacuarea din bunul imobil.
Casa de linie din s. Suruceni, r- nul Ialoveni a fost eliberată de către persoanele care au folosit-o abuziv.
Implementarea măsurilor de către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” a fost realizată integral, însă întinderea procesului de judecată pe cauza Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” împotriva Î.I. „S.C. Sîrbu” nu poate fi imputată Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”.
In scopul înăspririi condițiilor de control asupra folosirii şi întreținerii caselor de linie de către SA „Drumuri”, au fost modificate clauzele contractuale în acest sens.

ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.25. să asigure elaborarea, aprobarea și implementarea unei politici interne privind funcțiile sensibile (pct.5.2. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Prin dispoziția nr.12 din 19.04.2022 a fost format grupul de lucru pentru elaborarea politicii interne privind funcţiile sensibile, în cazurile supravegherii tehnice a lucrărilor de întreținere a drumurilor publice naționale.
Prin ordinul nr.75 din 26.05.2022 a fost aprobată Politica internă privind funcţiile sensibile în cazurile supravegherii tehnice a lucrărilor de antrepriză a drumurilor publice naţionale din cadrul serviciului supraveghere al Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”.
Prin Ordinul nr.80 din 31.05.2022 a fost aprobată Metodologia privind modalitatea de întocmire şi aprobare a planului lunar pentru lucrările de întreţinere a drumurilor publice nationale.
ÎS ASD cu anexe.pdf

Recomandarea: 7.5.26. să asigure autoevaluarea sistemului intern de control managerial, precum și aprobarea și implementarea unui plan de măsuri de înlăturare a lacunelor identificate (pct.5.3. din prezentul Raport)

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT ADMINISTRAŢIA DE STAT A DRUMURILOR

Termen implementare: 17.06.2022
Răspunsul autorității:
ÎS ASD nr. 03-03/3779 din 17.06.2022
Pentru anul 2022 va fi întocmită şi publicată declarația privind buna guvernare.
Au fost revizuite şi completate fișele de post ale angajaților cu prevederi privind responsabilitățile salariaților necesare implementării, menținerii si dezvoltării SICM.
Întru asigurarea autoevaluării sistemului intern de control managerial au fost întreprinse următoarele masuri:
1) Planificarea instruirii angajaților cu tematica: „Sistemul de control intern managerial: necesitatea raportării impune necesitatea implementării”
2) Solicitarea de la subdiviziunile IS ASD descrierea proceselor de baza, elaborarea planurilor de activitate ale direcțiilor cu obiective stabilite, acțiuni pentru atingerea obiectivelor, indicatori de performanta, riscurile aferente obiectivelor.
Întocmirea si prezentarea rapoartelor de activitate de către structurile entității pentru I semestru 2022.
3) Includerea în planul de lucru al auditului intern misiunea de evaluare independenta a sistemului de CIM existent la întreprindere. Contribuția la reducerea nivelului de riscuri financiare, operaționale şi de imagine, care sunt inerente entității cu evaluarea funcționalității sistemului de control intern managerial.

ÎS ASD cu anexe.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY