Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 55 din 07 octombrie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 55 din 07.10.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale UTA Găgăuzia (bugetul central) încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare ale Unității Teritoriale Autonome Găgăuzia (bugetul central)  încheiate la 31 decembrie 2020, cu excepția efectelor unor aspecte descrise în secțiunea Baza pentru opinia cu rezerve, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil3.

1 Programul activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curţii de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declaraţiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru informare, și se reiterează recomandarea nr.2.2.1., înaintată prin Hotărârea Curții de Conturi nr.50 din 23.07.2018, privind corelarea prevederilor Clasificației bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr.208 din 24.12.2015, cu prevederile Legii nr.764-XV din 27.12.2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii, prin excluderea dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice locale” și includerea lor ca subdiviziuni structurale ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, astfel asigurând raportarea corectă a situațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
scrisoare MF nr. 05-10/07 din 25.01.2022
Conform prevederilor pct.9 din Ordinul ministrului finanţelor nr.40/2016 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind administrarea Clasificaţiei bugetare”, modificarea clasificaţiei organizaţionale la nivel local se efectuează în baza propunerilor direcţiilor finanţe ale UAT, cu prezentarea documentelor care justifică introducerea modificărilor (demersul, copiile deciziilor consiliilor locale de modificare a structurii şi subordonării organizaţionale a UAT, fişele de modificare a clasificaţiei organizaţionale, alte documente confirmative).
Mai mult ca atât, conform cerinţei 2.6.2 din HCC nr.55/2021, Adunarea Populară şi Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia are obligaţia să determine modul de clasificare bugetară (organizaţională) a dolayurilor Comrat, Ceadâr- Lunga şi Vulcăneşti, în scopul raportării corecte şi fidele a informaţiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, asigurînd transmiterea către Ministerul finanţelor a solicitării respective.
De asemenea, au fost purtate convorbiri telefonice cu şeful Direcţiei Finanţe al UTA Găgăuzia, dna Tatiana Donceva pe acest subiect.
Până în prezent, de către Ministerul Finanţelor nu au fost recepţionate propuneri de modificare a clasificaţiei bugetare de la autorităţile publice locale ale UTA Găgăuzia.

Completare 10.05.2022
MF. nr. 05-10/36 din 29.04.2022
Recomandarea dată nu poate fi realizată din următoarele considerente:
• autoritățile publice din UTA Găgăuzia nu se vor conforma în vederea includerii dolay-urilor Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcănești ca subdiviziuni structurale ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia şi respectiv, înaintarea propunerilor de excludere a dolay-urilor menționate din Anexa nr.3 „Organe ale autorităților publice locale” ale clasificației bugetare organizaționale, în virtutea răspunsului recepționat de Ministerul Finanțelor de la Direcția generală finanțe a UTA Găgăuzia (scrisoarea nr.01/1-11-85 din 21.04.2022 se anexează pe 5
file);
• prin Legea nr.232/2020 pentru modificarea unor acte normative, din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală autoritățile publice din cadrul unității teritoriale autonome cu statut juridic special au fost excluse din categoria autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea şi plasate separat ca autorități ale administrației publice locale de nivel special, iar modul de organizare şi funcționare a autorităților administrației publice locale de nivel special se reglementează de prezenta lege în partea în care nu contravine prevederilor Legii nr.344/1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri). Modificările în cauză au intrat în vigoare începând cu 22.01.2021;
• Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) statuează la art.12 că de competența Adunării Populare ține soluționarea în condițiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei. Respectiv, prin Legea locală privind organizarea administrativ-teritorială a Găgăuziei (Gagauz-Yeri) s-a instituit un sistem de administrare pe 3 nivele şi corespunzător în Legea locală privind finanțele publice sistemul bugetar din UTA Găgăuzia se constituie din 3 tipuri de bugete (bugetele locale, bugetele raionale şi bugetul central).
Totodată, pentru asigurarea raportării corecte a situațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia se va examina, de comun acord cu I.P. „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, posibilitatea tehnică a Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice (SIGFP) de relocare a dolayu-rilor din categoria autorităților publice locale de nivelul I la cele de nivelul II şi, respectiv, ajustarea Anexei nr.3 „Organe ale autorităților publice locale” ale clasificației bugetare organizaționale, fapt despre care se v-a informa suplimentar.

RO_8646_Info MF HCC nr.55 si nr.56_2021.pdf Info MF HCC nr.55 si nr.56_2021-2022.pdf

Recomandarea: 2.6. Adunării Populare și Comitetului Executiv ale UTA Găgăuzia, pentru: 2.6.1. examinarea în ședința Adunării Populare și a Comitetului Executiv a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficiențelor constatate;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Răspunsul autorității:
Comitetul executiv al Găgăuziei nr. 01/1-11-88 din 29.04.2022
На своем заседании 08 декабря 2021 года Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) рассмотрел вопрос «Об Отчете аудита относительно финансовых отчетов Автономно-территориального образования Гагаузия (центрального бюджета), составленных по состоянию на 31 декабря 2020 года», заслушаны ответственные лица, принято соответствующее Постановление Испольного Комитета Гагаузии «Об отечете аудита финансовых отчетов Автономного территориального образование Гагаузия (центрального бюджета), составленных по состоянию на 31.12.2020 года» № 25/7 от 08.12.2021 года и утверждены мероприятия по исполнению рекомендаций, указанных в Постановлении Счетной Палаты РМ №55 от 07 октября 2021 года.
Копия Постановления Исполкома Гагаузии «Об отечете аудита финансовых отчетов Автономного территориального образование Гагаузия (центрального бюджета), составленных по состоянию на 31.12.2020 года» № 25/7 от 08.12.2021 года прилагается на 5 листах.
Comitet executiv al Gagauziei h 55.pdf

Recomandarea: 2.6.2. determinarea modului de clasificare bugetară (organizațională) a dolayurilor Comrat, Ceadâr-Lunga și Vulcănești, în scopul raportării corecte și fidele a informațiilor financiare consolidate ale Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, asigurând transmiterea Ministerului Finanțelor a solicitării respective;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Răspunsul autorității:
Comitetul executiv al Găgăuziei nr. 01/1-11-88 din 29.04.2022
После ряда устных консультаций с сотрудниками Министерства финансов Республики Молдова, Главное управление финансов Гагаузии направило в Министерство финансов Республики Молдова ходатайство за №01/1-11-85 от 21.04.2022 года о внесении соответствующих изменений в существующую конфигурацию информационной системы Министерства финансов.
Копия ходатайства Главного управления финансов Гагаузии за №01/1-11-85 от 21.04.2022 года прилагается на 5 листах.
Comitet executiv al Gagauziei h 55.pdf

Recomandarea: 2.6.3. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaționale de bază și descrierea acestora;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Răspunsul autorității:
Comitetul executiv al Găgăuziei nr. 01/1-11-88 din 29.04.2022
Распоряжением Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) «О назначении лица ответственного за координацию деятельности, поддерживанию и развитию системы управленческого внутреннего контроля по аппарату Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и Главного управления делами Главы и Исполнительного комитета Гагаузии» №35-к от 15.02.2022 года, назначено ответственное лицо за координацию процесса самооценки системы финансового менеджмента и контроля аппарата Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) и Главного управления делами Главы и Исполнительного комитета Гагаузии.
Копия Распоряжения Главы (Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) №35-к от 15.02.2022 года прилагается на 1 листе.
Во исполнение Приказа Министра финансов Республики Молдова №4 от 09.01.2019 года «Об утверждении Регламента самооценки, отчетности системы управленческого внутреннего контроля и выдачи Декларации об управленческой ответственности» (Мониторул Офичиал 13-21/110, 18.01.2019 года) представлены сводные годовые отчеты Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) по управленческому внутреннему контролю за 2018-2021 годы.
Копии годовых отчетов Исполнительного комитета Гагаузии (Гагауз Ери) по управленческому внутреннему контролю:
- за 2018 год прилагается на 12 листах;
- за 2019 год прилагается на 17 листах;
- за 2020 год прилагается на 17 листах;
Comitet executiv al Gagauziei h 55.pdf

Recomandarea: 2.6.4. inventarierea și contabilizarea conformă a patrimoniului public local;

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Răspunsul autorității:
Comitetul executiv al Găgăuziei nr. 01/1-11-88 din 29.04.2022
Главное управление здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия добросовестно предпринимало попытки регистрации имущества, однако деятельность управления была заблокирована, в том числе в связи с реформированием ряда республиканских учреждений, задействованных в решении данных вопросов.
Процедура регистрации объектов здравоохранения Вулканештского района велась на протяжении 4-х лет, по состоянию на 01.08.2021 года имущество ПМСУ Вулканештского района зарегистрировано.
Копия Постановления Исполнительного комитета № 9/3 от 17.05.2017 года «О принятии объектов из публичной собственности государства в публичную собственность АТО Гагаузия» № 9/3 от 17.05.2017 года, с отметками ТКО Вулканешты о регистрации за:
* №9603/20/3394 от 18.09.2020 года под № 9621301216 и № 9621301216.01,
* №9603/21/3706 от 22.07.2021 года под № 9603210083.01,
* №9603/21/3705 от 22.07.2021 года под №9603201538.03-11, прилагается на 2
листах;
Копия Постановления Народного Собрания Гагаузии «О даче согласия на принятия в публичную собственность АТО Гагаузия лечебных учреждений, находящихся в Вулканештском районе» №71-1У/У1 от 19.05.2017 года, с отметками ТКО Вулканешты о регистрации за:
* №9603/20/3394 от 18.09.2020 года под № 9621301216 и № 9621301216.01, прилагается на 2 листах;
Сертификаты регистрации ТКО Вулканешты от:
* 29.09.2020 года под №9621301216,
* 26.08.2021 года под №9603210083,
* 26.08.2021 года и 12.04.2022 года под №9603201538, прилагаются на 3 листах.
Копия Акта инвентаризации объектов недвижимого имущества, расположенных в Вулканештском районе АТО Гагаузия на 01.01.2017 года прилагается на 3 листах.
В настоящее время в Торгово-промышленной палате АТО Гагаузия по ходатайству Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии, осуществляется оценка объектов недвижимого имущества (лечебных учреждений), расположенных по адресам: г. Вулканешты, ул. Ленина №37, ул. Плотникова №61, с. Чишмикиой, ул. Пирогова №50, для постановки их на учет.
Копия письма - заявки Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии №01/1-13/210 от 01.04.2022 года, прилагается на 1 листе.
Чадыр-Лунгский район
Имущество, находящегося в управлении ПМСУ Чадыр-Лунгского района согласно Приказу «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных органов/ бюджетных учреждений» №216 от 28.12.2015 года, числится на счете 415 «Акции и другие формы участия в капитале внутри страны» в балансе администрации Чадыр-Лунгского района.
Копия письмо - подтверждение Агентства государственных услуг №9602/20/6130 от 19.1 1.2020 года, прилагается на 6 листах.
ÎS «Sud-A-Con»
Согласно положениям Постановления Исполнительного комитета АТО Гагаузия «О ликвидации ÎS «Sud-A-Con» №34/9 от 25.10.2018 года, с изменениями, внесенными Постановлением Исполнительного комитета №1/1 от 03.01.2019 года, с 31.03.2019 года решено ликвидировать указанное предприятие, Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии определено как его правопреемник, наделенное обязанностью обеспечить прием-передачу основных средств, находящихся в управлении государственного предприятия.
По состоянию на 30.06.2021 года ÎS «Sud-A-Con» взяты в учет выполненные работы по капитальным вложениям на сумму 55 731,9 тыс. леев, таким образом, общая сумма, отраженная в учете, составила 119 162,5 тыс. леев.
Копии форм отчетности за 2021 год, представленных ликвидатором ÎS «Sud-A-Con» (FD-041, FD-042, FD-044, FD-045, FD-047) прилагаются на 43 листах.
По состоянию на 31.12.2021 года выполненные работы ÎS «Sud-A-Con» переданы ликвидатором непосредственно собственникам имущества.
Копии подтверждающих документов (реестр налоговых накладных, регистр учета продаж) прилагаются на 6 листах.
Кредит Европейского банка Реконструкции и Развития
В целях обеспечения выполнения работ по водоснабжению и канализации населенных пунктов: сел Казаклия, Баурчи, Томай, Бешгиоз и города Чадыр-Лунга, Исполнительным Комитетом Гагаузии, с согласия Народного Собрания Гагаузии, привлечен рекредитованный займ в сумме 2,5 млн. евро сроком на 15 лет путем заключения с Министерством финансов Республики Молдова договора о рекредитовании.
Учет рекредитованного займа осуществляется согласно положениям Приказа Министерство финансов «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений» №216 от 28.12.2015 года.
В сроки, определенные Министерством финансов Республики Молдова составляются акты сверки расчетов. Остаток рекредитованного займа согласно положениям Приказа Министерства финансов «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Методологических норм организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений» №216 от 28.12.2015 года, отражен в годовом отчете об исполнении центрального бюджета АТО Гагаузия за 2021 год на забалансовм счете 812223 «Долг по рекредитованным займам из внешних источников».
Проект SLPA «Поддержка местных органов власти АТО Гагаузия»
В период с 2017 по 2020 годы был реализован проект SLPA «Поддержка местных органов власти АТО Гагаузия». Согласно пункту 7.5. Приложения II Проекта «Основные положения, применяемые для грантовых контрактов, которые финансируются из средств Европейского Союза в рамках внешней политики: «Если иное не ясно указано в Описании действия в Приложении №1, оборудование, транспортные средства и предметы снабжения, оплаченные бюджетом для Действия, передаются конечным бенефициарам Действия не позднее чем тогда, когда они представляют окончательный отчет».
Постановлением Исполнительного комитета Гагаузии «О передаче работ по объектам, выполненных в рамках проекта Европейского союза «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» SLPA)» №9/8 от 11.04.2022 года, принято решение по передаче выполненных работ по 23 объектам на общую сумму 41 561 687,69 леев.
Копия Постановления Исполнительного комитета Гагаузии «О передаче работ по объектам, выполненных в рамках проекта Европейского союза «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» (SLPA)» №9/8 от 11.04.2022 года, прилагается на 2 листах.
Копия списка органов публичного управления для передачи выполненных строительных работ, прилагается на 2 листах.
Comitet executiv al Gagauziei h 55.pdf

Recomandarea: 2.6.5. asigurarea transmiterii valorii investițiilor și reparațiilor capitale ale patrimoniului către proprietarii acestuia – autorităților publice locale de nivelul I sau autorităților publice centrale.

Autoritatea:COMITETUL EXECUTIV AL GĂGĂUZIEI

Răspunsul autorității:
Comitetul executiv al Găgăuziei nr. 01/1-11-88 din 29.04.2022
Вопрос о передаче пакета документов и работ по промышленному парку рассмотрен на заседании Исполнительного Комитета 08 июля 2021 года, принято соответствующее Постановление Исполнительного Комитета «О передаче пакета документов, подтверждающих инвестиционные затраты и выполнение работы по объекту «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат» № 15/4 от 08.07.2021 года.
Передана стоимость выполненных работ и документация в рамках проекта «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат» собственнику недвижимости примэрии мун. Комрат на сумму 29 867,1 тыс. леев, согласно Постановлению № 15/4 от 08.07. 2021 года Исполнительного Комитета Гагаузии.
Копия Постановления Исполнительного Комитета Гагаузии «О передаче пакета документов, подтверждающих инвестиционные затраты и выполнение работы по объекту «Обустройство территории и подключение к коммунальной инфраструктуре и подъездным путям Промышленного парка мун. Комрат» № 15/4 от 08.07.2021 года, прилагается на 2 листах.
Копия акта приема-передачи от 14.07.2021 года прилагается на 2 листах.
Копия налоговой накладной Н0797014 от 03.08.2021 года прилагается на 1 листе.
Мемориальный ордер №17, прилагается на 1 листе.
Внесены корректирующие проводки по верному отражению в учете некоторых расходов по следующим учреждениям:
1. Теоретический лицей им. М. Эминеску мун. Комрат внес корректирующие проводки по верному отражению в учете расходов по капитальному ремонту здания на сумму 2 107,7 тыс. леев.
Бухгалтерская справка от 30 июня 2021 года и мемориальный ордер №17, прилагаются на 2 листах.
2. Переоценка недвижимого имущества осуществлена 6 образовательными учреждениями центрального бюджета АТО Гагаузия на общую сумму 2 259,0 тыс. леев, в том числе: (сч.311 «Здания» и 822100 «Активы взятые в наем/аренду»)
^Спортивный лицей- интернат мун. Комрат - 1115,9 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах;
* Теоретический лицей им. М. Эминеску мун. Комрат - 237,6 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагается на 2 листах;
* Теоретическая лицей им. Г. Виеру с. Р.Киселия - 293,6 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах;
* Молдо-турецкий лицей им. С. Димереля с. Конгаз - 61,3 тыс. леев,
Бухгалтерская справка от 30 июня 2021 года и мемориальный ордер №17 от
30 июня 2021 года прилагаются на 2 листах;
* Гимназия им. В. Топал с. Конгаз - 301,7 тыс. леев;
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей им. Б. Янакогло с. Копчак - 248,9 тыс. леев,
Копия бухгалтерской справки и мемориальные ордеров №17 от 30 июня 2021 года, налоговые накладные ЕАА003760030 и ЕАА003760031 от 23.11.2020 года прилагаются на 8 листах.
3. Произведена корректирующая операция по правильному отражению расходов по счету 312 «Специальные сооружения» по теоретическому лицею им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга - 354,5 тыс. леев.
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах.
4. Региональный историко-краеведческий музей мун. Комрат произвел корректирующие операции по стоимости музейных экспонатов и верному отражению их в бухгалтерском учете на общую сумму 56,1 тыс. леев.
Бухгалтерская справка, информация по выполненным мероприятиям и мемориальный ордер №17 прилагаются на 5 листах.
Музей им. Д. Кара-Чобан с. Бешалма произвел корректирующие операции по верному отражению в бухгалтерском учете стоимости объектов культурного наследия на общую сумму 63,6 тыс. леев.
Информационное письмо о произведенной операции, мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах.
Оценка объектов культурного наследия и их полное отражение в бухгалтерском учете будет произведена вышеназванными учреждениями (музеи) после утверждения Министерством образования, культуры и исследований Республики Молдова соответствующих методологических норм.
5. Произведена корректирующая операция по верному отражению дебиторской задолженности Исполнительного Комитета Гагаузии материальных резервов путем перевода с забалансового счета на балансовый счет на общую сумму 11 132 730,43 леев.
Бухгалтерская справка, мемориальный ордер №17 от 10 июня 2021 года прилагаются на 3 листах.
6. Произведена корректирующая операция по правильному отражению расходов по текущему и капитальному ремонту и отнесению на забалансовый счет 822100 «Активы взятые в наем/аренду»:
* Спортивный лицей- интернат мун. Комрат - 28,6 тыс. леев,
Мемориальный ордер №17 прилагается на 1 листе;
* Теоретический лицей им. Д. Кара-Чобана - 297,7 тыс. леев Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах; Теоретический лицей им. Г. Гайдаржи - 62,8 тыс. леев,
Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе; Теоретический лицей им. М. Еминеску - 74,3 тыс. леев,
Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе; *Теоретический лицей им. Н.Третьякова - 76,4 тыс. леев.
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Гимназия им. С.Руденко г. Вулканешты - 24,0 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и копия мемориального ордера №17 за июнь 2021 года, акт приема-передачи работ по капитальному ремонту за 2020 год прилагаются на 3 листах;
*Молдо-турецкий лицей им. С.Демиреля - 53,5 тыс. леев,
Бухгалтерская справка от 30.06.2021 года и мемориальные ордера №17 от 30 июня 2021 года прилагаются на 3 листах;
Теоретический лицей с.Казаклия - 9,7 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
“Гимназия им. В.Топал с.Конгаз- 6,1 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей с. Светлый - 361,5 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 от 30.06. 2021 года прилагаются на 2 листах;
* Теоретический лицей им. М. Кеся с.Бешалма - 71,6 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей им. Г. Гайдаржи - 723,1 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей им. М. Тузлова с.Кирсова - 253,8 тыс. леев, Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за 09.06.2021 года прилагаются на 2 листах;
* Теоретический лицей им. Яниогло с. Чок-Майдан - 24,8, Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за декабрь 2021 года прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей им. Д.Кара-Чобана-414,9 тыс. леев Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь прилагаются на 2 листах;
Теоретический лицей им. Н.Третьякова - 627,1 тыс. леев,
Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе; Теоретический лицей им. М.Еминеску - 214,2 тыс. леев,
Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе; *Гимназия им. В.Топал с. Конгаз- 6,4 тыс. леев,
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагаются на 2 листах.
7. Народное Собрание Гагаузии и Главное управление внешних связей Гагаузии произвели передачу расходов по капитальному ремонту своих помещений Исполнительному Комитету Гагаузии на сумму 177 941,98 тыс. леев
а) Мемориальный ордер Исполнительного Комитета Гагаузии № 17 от 22.12.2021 года прилагается на 1 листе;
б) Информационное письмо Народного Собрания Гагаузии № 95-03/1-13 от 20.12.2021 года прилагается на 1 листе;
Копии налоговых накладных № ЕАА01048331 от 09.10.2019 года и № И0287087 от 18.04.2019 года, ЕАА002963179 от 13.08.2020 года на 4 листах;
Договор государственной закупки небольшой стоимости №56 от 13.09.2019 года № 35 от 10.08.2020 на ремонт кабинетов, спецификация, deviz local от 06.08.2020 года на сумму 44 441,83 леев, каталог цен, proces verbal прилагаются на 22 листах;
в) Информационное письмо Главного управления внешних связей №01- 17/224/1 от 22.12.2021 года прилагается на 1 листе,
Договор подряда №19 от 22.05.2020 года о закупке небольшой стоимости прилагается на 11 листах, proces verbal № 23 от мая 2020 года, deviz local, каталог, налоговая накладная от28.05.2020 года прилагаются 7 листах.
8. Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии произвело корректирующие операции по учету расходов текущего ремонта.
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года на сумму 807,1 тыс. леев прилагаются на 2 листах,
Принята на баланс сумма капитальных вложений по ГП «Суд-а-Кон» в размере 119 162,6 тыс. леев.
Бухгалтерская справка, мемориальный ордер № 16 за март 2021 года, мемориальный ордер №16 от 31.12.2021 года, информация об исполнении рекомендаций Счетной Палаты Республики Молдова прилагаются на 4 листах.
9. Произведены корректирующая операции по правильному отражению расходов следующими учреждениями:
*Главным управлением молодежи и спорта Гагаузии на сумму 40,7 тыс. леев. Мемориальный ордер № 17 от 30.06.2021 года прилагается на 1 листе; *Научно-исследовательским центром им. М. Маруневич - на сумму 12,3 тыс. леев.
Мемориальный ордер № 17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе.
10. Произведена корректирующая операция по правильному отражению расходов по текущему ремонту и отнесению на забалансовый счет 822100 «Активы взятые в наем/аренду» следующими учреждениями:
Теоретический лицей им. Г Виеру с. Русская Киселия - 28,0 тыс. леев. Мемориальный ордер №17 30.06.2021года, бухгалтерская справка прилагаются на 2 листах;
* Главное управление агропромышленного комплекса Гагаузии - 31,0 тыс. леев.
Бухгалтерская справка, мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах; ^Главное управление молодежи и спорта Гагаузии- 219,8 тыс. леев. Мемориальный ордер № 17 от 30.06.2021 года, прилагается на 1 листе;
* Теоретический лицей им. Г. Гайдаржи- 10,3 тыс. леев. Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе;
* Теоретический лицей им. Д. Кара-Чобана - 17,3 тыс. леев.
Бухгалтерская справка и мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах; ^Теоретический лицей им. Н. Третьякова - 37,4 тыс. леев.
Мемориальный ордер №17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе; ^Теоретический лицей с. Казаклия - 13,8 тыс. леев.
Мемориальный ордер № 17 за июнь 2021 года прилагается на 1 листе;
* Теоретический лицей им. А. Должненко г. Вулканешты- 129,8 тыс. леев. Бухгалтерская справка, мемориальный ордер №17 прилагаются на 2 листах. Comitet executiv al Gagauziei h 55.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY