Actualizat: Marți, 30 Mai 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 43 din 27 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 43 din 27.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire  la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a efectuat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Examinând Raportul de audit, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere, prezente la ședința publică, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:
Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării încheiate la 31 decembrie 2020, ținându-se cont de semnificația aspectelor descrise în secțiunea Baza pentru opinia contrară din Raportul de audit, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul aplicabil de raportare financiară3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
3 Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007; Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015; Ordinul ministrului finanțelor nr.168 din 23.12.2020 „Cu privire la aprobarea termenelor de prezentare a rapoartelor financiare pentru anul 2020”; Ordinul ministrului finanțelor nr.164 din 30.12.2016 „Cu privire la aprobarea Cerințelor la întocmirea Raportului narativ privind executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare”.
Recomandarea: 2.4.1. asigurarea implementării unui sistem de control intern managerial viabil, inclusiv în toate entitățile din subordine;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Iniţierea implementării şi/sau consolidării sistemului de Control Intern Managerial putea tî iniţiat şi planificarea unor acţiuni în acest sens, reieşind doar din specificul relaţiei dintre Cadrul metodologic privind CIM şi managementul instituţional. Acest deziderat trebuia tratat ca un element constitutiv al reformei administraţiei publice centrale RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.2. efectuarea inventarierii totale a patrimoniului gestionat, inclusiv la toate entitățile din subordine, asigurând raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
A fost aprobat Ordinul nr. 1363 din 07 octombrie 2021 cu privire la instituirea Comisiei de inventariere şi la delegarea persoanelor în cadrul Comisiei de delimitare a bunurilor imobile aflate în gestiunea unor instituţii din subordine (Zona sud şi Centru) (anexa nr.2 )
Completare 18.04.2022
MEC nr.08/5-09/1584 din 04.04.2022
De la raportarea anterioară din 23 decembrie 2021 (scrisoarea MEC nr.08-09/6220), până la moment 31 martie 2022, au fot întreprinse următoarele acțiuni:
1. au fost examinate 30 acte de inventariere şi 30 proiecte de listă a bunurilor imobile din gestiunea instituțiilor din subordine, conform Tabelului nr. 1 din anexă.
2. au fost examinate răspunsurile a 23 instituții care au raportat lipsa bunurilor imobile proprietate a statului, conform Tabelului nr.2 din anexă.
3. au fost ghidate (telefonic şi prin email) 106 instituţii din subordine referitor la modalitatea de completare a actului de inventariere şi a proiectului de listă a bunurilor imobile conform Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63/2019.
4. au fost validate şi aprobate 11 acte de inventariere şi 11 proiecte de listă a câte 4 exemplare fiecare de la 11 instituții din subordinea Ministerului Educației şi Cercetării (în continuare MEC), care cuprind 28 terenuri şi 126 construcţii.
La moment sunt recepționate actele a încă 40 instituții din subordinea Ministerului Educației şi Cercetării (instituții sportive de învățământ, instituții de învățământ profesional tehnic şi instituții din domeniul cercetării şi inovării) din Zona Centru şi Sud ;22 raioane), care urmează a fi validate până la 01.05.2022.
Actele celorlalte instituții (aproximativ 60) urmează a fi solicitate repetat, examinate, validate, aprobate şi expediate APP până la 01.07.2022.
Precizăm că, pentru imobilele amplasate în raioanele de Nord, 16 instituții au finalizat procedura de inventariere conform Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63/2019 (Tabelul nr.3 din anexă).
Astfel, pentru raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Florești şi Sângerei procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate a statului care se află în gestiunea instituţiilor din subordinea MEC a fost finalizată (în anii 2020 şi 2021).
în raionul Şoldăneşti, MEC nu deţine bunuri în administrare.
Pentru bunurile imobile proprietate a statului din raioanele Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti şi Bălţi (în total 17 instituţii), MEC a examinat actele de inventariere (în perioada ianuarie - februarie 2022) şi a înaintat recomandări pentru corectarea ai :estora.
Până la 01.05.2022 MEC se angajează să valideze, să aprobe şi să expedieze APP actele de inventariere pentru bunurile imobile din raioanele Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti şi Bălţi.
Până la 01.07.2022 MEC se angajează să valideze, să aprobe şi să expedieze APP actele de inventariere pentru bunurile imobile din raioanele Teleneşti, Ungheni, N sporeni, Călăraşi, Orhei, Străşeni, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Hînceşti, Anenii Noi, Leova, Cimişlia, Căuşeni, Ştefan Vodă, Cantemir, Basarabeasca, Taraclia, Cahul, UTA Găgăuzia şi mun. Chişinău.

Completare 27.10.2022
MEC nr. 08/5-09/3026 din 13.07.2022
de la raportarea anterioară din 01 aprilie 2022 (scrisoarea MEC nr.08/5-09/1584), până la moment 01 iulie 2022, au fot întreprinse următoarele acțiuni:
1. au fost examinate 21 acte de inventariere şi 21 proiecte de listă a bunurilor imobile din gestiunea instituțiilor din subordine, conform Tabelului nr.l din anexă.
2. au fost ghidate (telefonic şi prin email) 12 instituţii din subordine referitor la modalitatea de completare a actului de inventariere şi a proiectului de listă a bunurilor imobile conform Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63/2019,
3. au fost validate şi aprobate 23 acte de inventariere şi 23 proiecte de listă a câte 4 exemplare fiecare de la 21 instituții din subordinea Ministerului Educației şi Cercetării (în continuare MEC), care cuprind 53 terenuri, 175 construcţii şi 2 încăperi izolate, conform Tabelului nr.2 din Anexa nr.2.
La moment sunt în examinare actele a aproximativ 80 de instituţii din subordinea Ministerului Educației şi Cercetării (instituții de învățământ superior, instituţii de învăţământ profesional tehnic şi instituţii din domeniile cercetării şi inovării) din Zona Centru şi Sud (22 raioane), care urmează a fi validate până la 31.12.2022.
Precizăm că, pentru imobilele amplasate în raioanele de Nord, 33 instituții au finalizat procedura de inventariere conform Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor proprietate publică a statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.63/2019 (Tabelul nr.3 din anexă).
Astfel, pentru raioanele Briceni, Ocniţa, Edineţ, Donduşeni, Soroca, Floreşti şi Sîngerei procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate a statului care se află în gestiunea instituţiilor din subordinea MEC a fost finalizată în anii 2020 şi 2021.
în raionul Şoldăneşti, MEC nu deţine bunuri în administrare.
Pentru bunurile imobile proprietate a statului din raioanele Drochia, Rîşcani, Glodeni, Făleşti şi mun. Bălţi (în total 17 instituţii) procedura de inventariere a bunurilor imobile proprietate a statului care se află în gestiunea instituţiilor din subordinea .MEC a fost finalizată până în luna iunie 2022.
Pentru Regiunea Centru, din cele 13 raioane, au fost prezentate actele de inventariere către Agenţia Proprietăţii Publice (în continuare APP), pentru 1 raion - Telenesti.
Pentru regiunea Sud, din cele 10 raioane au fost prezentate actele de inventariere către APP, pentru 1 raion - Ştefan Vodă.
Până la 31.12.2022 MEC planifică să valideze, să aprobe şi să expedieze APP actele de inventariere pentru bunurile imobile din raioanele, Ungheni, Nisporeni, Călăraşi, Orhei, Străşeni, Criuleni, Dubăsari, laloveni, Hînceşti, Anenii Noi, Leova, Cimişlia, Căuşeni, Cantemir, Basarabeasca, Taraclia, Cahul, UTA Găgăuzia şi mun. Chişinău.
RO_8530_mec h 43.pdf Ministerul educatiei.pdf MEC iulie.pdf

Recomandarea: 2.4.3. elaborarea și aprobarea reglementărilor aferente statelor-tip de personal (conform prevederilor art.50 din Codul educației), precum și acordării premiilor unice;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Elaborarea reglementărilor aferente statelor tip de personal (conform prevederilor art.50 din Codul Educaţiei) este în proiect. Documentul este finalizat şi unnează a fi transmis spre avizare ministerelor de resort, (anexa nr. 3 ).
A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la acordarea premiilor unice (anexa nr. 4 )
RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.4. asigurarea unui control asupra pertinenței statelor de personal din cadrul instituțiilor din subordine, cu ajustarea cadrului normativ necesar;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Comisia parlamentară educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi mass-medie, în parteneriat cu Ministerul, Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv şi federaţiile sportive au elaborat un nou proiect dc Lege cu privire Ia cultură fizica şi sport care corespunde actualelor cerinţe internaţionale şi europene în domeniul sportului, (înaintat cu titlu dc iniţiativă legislativă nr.492 din 04.12.2020).
In proiectul de Lege cu privire la cultura fizică şi sport, la capitolul V. art.29 este prevăzut formarea profesională a specialiştilor în domeniul sportului.
Prin scrisoarea Ministerului nr.06/2-07/444 din 03.02.2021 a fost prezentat spre aprobare către Cancelaria de Stat, proiectul Avizului unic al Guvernului, la iniţiativa legislativă, in proiectul Avizului unic al Guvernului a fost propus ca art.36 să fie modificat (statutul personalului medical în domeniul sportului).
RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.5. asigurarea, în comun cu Agenția Proprietății Publice, a modificării cadrului normativ, în vederea stabilirii exhaustive a entităților al căror fondator este Ministerul, precum și a reînregistrării drepturilor de proprietate publică de stat asupra terenurilor și clădirilor instituțiilor de învățământ, cultură și sport (proprietate de stat din domeniul public) înregistrate ca proprietate publică locală;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
A fost elaborată şi aprobată Hotărârile de Guvern nr. 146/2021 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Este transmisă circulara în adresa instituţiilor/organizaţiilor în raport cu care Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită funcţia de fondator, (anexa nr. 5)
RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.6. delimitarea, conform domeniului de proprietate, a patrimoniului gestionat de către entitățile al căror fondator este Ministerul, cu ajustarea ulterioară a valorii conturilor „Capitalul social”/„Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate” ale acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Au fost elaborate şi aprobate Ordinele Ministerului educaţiei nr. 1623 şi nr. 1624 din 09.12.2021 cu privire la crearea comisiei de transmitere a patrimoniului public (anexa nr. 6) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.7. restabilirea evidenței analitice conforme a conturilor de mijloace fixe și asigurarea transmiterii către beneficiarii finali a investițiilor finalizate, cu ajustarea de rigoare a valorii investițiilor în entitățile fondate;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Au fost întreprinse măsuri de transmitere către beneficiarii finali investiţiile finalizate (anexa nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18)
Completare 27.10.2022
MEC nr. 08/5-09/3026 din 13.07.2022
Ministerul Educaţiei şi Cercetării Vă informează despre semnarea actului de transmitere a mijloacelor fixe şi a altor active din 20 mai 2022 prin care au fost transmise cheltuielile de reparaţie capitală la clădirea şi construcţiile speciale ale Centrului de Plasament pentru Persoane Vîrsnice şi Persoane cu dizabilităţi din r-nul Dubăsari, corn. Cocieri, s. Cocieri str. Ţărmului 2B. RO_8530_mec h 43.pdf MEC iulie.pdf

Recomandarea: 2.4.8. asigurarea ținerii evidenței separate a cheltuielilor de către instituțiile din subordine și elaborarea unei metodologii exhaustive privind determinarea costului de studii per elev/student, specializare/ocupație și nivel de studii, asigurând ulterior completarea cadrului normativ aferent finanțării instituțiilor de învățământ cu referințe privind utilizarea costurilor respective la determinarea costului standard de instruire/ program de studiu;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.9. acceptarea și achitarea serviciilor de instruire, cazare și a bursei, potrivit comenzii de stat, doar în baza documentelor justificative, care ar conține numărul și lista studenților beneficiari ai serviciilor respective;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare Mec nr.08-09/6220 din 23.12.2021
Pentru acceptarea şi achitarea burselor au fost solicitate de la institutul publice cu autonomie financiare copia Ordinilor cu privire la stabilirea şi acordarea bursei elevilor studenţilor pentru I semestru de studii a anului de studii 2021-20222. (anexa nr. 7) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.10. modificarea și completarea cadrului legal-normativ în scopul eliminării cheltuielilor ineficiente aferente studiilor elevilor/studenților exmatriculați și celor care nu s-au prezentat la locul de muncă conform repartizării;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.11. revizuirea cadrului normativ aferent aprobării taxelor de studii în bază de contract din instituțiile de învățământ profesional tehnic care activează în regim de autogestiune financiar-economică;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
A fost elaborat pioiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor efectuate şi serviciilor prestate contra plată de către autorităţile/instituţiile din subordine» Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a regulamentului privind modul de formare şi utilizare a veniturilor colectate de către acestea ( anexa nr.8) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.12. completarea Hotărârii Guvernului nr.266 din 14.03.2006 cu prevederi referitor la componența cheltuielilor aferente normei bănești pentru asigurarea prânzului în instituțiile de învățământ profesional tehnic secundar;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.13. includerea în Regulamentul-cadru privind organizarea și desfășurarea Programelor de granturi pentru organizațiile de tineret, drept criteriu de selectare, a prevederilor privind prezentarea rapoartelor financiare și fiscale pe anii precedenți;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
Dosarul trebuie să includă:
- Formularul de solicitare a finanţării, conform Anexei nr. 1 din regulamentul-cadru.
- Bugetul detaliat al programului proiectului, conform Anexei nr. 2 din regulamentul-cadru
- CV-ul organizaţiei de tineret;
- CV-ul coordonatorului de proiect;
- Declaraţia de imparţialitate, conform Anexei nr.3 din regulamentul-cadru;
- Dovada existenţei contribuţiei proprii din partea beneficiarului de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului;
- Statutul şi certificatul de înregistrare fiscal şi actele adiţionale după caz;
- Certificatul fiscal din care să rezulte că nu are datorii Ia bugetul de stat;
- Raport financiar şi fiscal pentru ultimii 2 ani
- Dovada existenţei surselor de finanţare oferite de terţi:
- Scrisori de intenţie din partea terţilor;
- Contracte de sponsorizare;
- Dovada colaborării sau parteneriatul cu alte autorităţi publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
Alte forme de sprijin financiar ferm din partea unor terţi;
https://mecc.gov.md/ro/content/programul-de-granturi-pentru-organizatiile-de-tineret
RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.14. asigurarea elaborării și aprobării reglementărilor privind modul de susținere financiară a teatrelor, circurilor și organizațiilor concertistice și a corelării susținerii financiare cu activitățile desfășurate de acestea;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.15. elaborarea și aprobarea metodologiei privind evidența valorică și cantitativă a bunurilor muzeale mobile;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.16. aprobarea unui plan pe termen mediu prin care să se asigure inventarierea și înregistrarea în evidență a monumentelor;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.17. revizuirea listei monumentelor aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531 din 22.06.1993, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acesteia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile) și tipul de proprietate (publică de stat, publică locală, privată);

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.18. asigurarea (re)evaluării și înregistrării conforme a rezultatelor activităților de cercetare ce țin de domeniul proprietății intelectuale, conform unor criterii exhaustive de apreciere/evaluare a produsului științific;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.19. asigurarea administrării, inventarierii și evidenței conforme a fondului de manuale și a celui didactic, revizuirea cadrului normativ aferent în scopul evidenței și raportării unice și exhaustive a informațiilor privind fondurile;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
Este elaborat proiectul de hotărîre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului 876/2015 cu privire la asigurarea cu manuale,(anexa nr. 9) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.20. remedierea neregularităților constatate la obiectul „Reconstrucția și modernizarea Centrului de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor din mun. Bălți”, conform actului nr.3-697/21 din 18.05.2021 al Agenției pentru Supraveghere Tehnică;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Data implementării: 18.04.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis in adresa SRL "Oztor” pretenţia concretizată, (anexa nr. 10, 19)
Completare 18.04.2022
MEC nr.08/5-09/1584 din 04.04.2022
La 28 decembrie 2021 Ministerul Educației şi Cercetării a depus la Judecătoria Chişinău, sediul Centru cererea de Chemare în judecată către SRL „Oztor”.
Următoarea ședința de judecată (de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare) este planificată pentru 17 mai 2022 (dosar nr.2-22003853-12-2c-12012022).
RO_8530_mec h 43.pdf Ministerul educatiei.pdf

Recomandarea: 2.4.21. completarea cadrului normativ de reglementare a finanțării instituțiilor de învățământ primar și secundar general, în vederea aplicării formulei de finanțare și pentru instituțiile de învățământ general din subordinea autorităților publice centrale;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.22. asigurarea, în comun cu Universitatea de Stat din Moldova, a înregistrării în Registrul bunurilor imobile al Ucrainei a drepturilor de proprietate asupra imobilelor și a încheierii cu autoritățile publice locale ale Ucrainei a contractelor privind arenda terenurilor;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
Transmiterea demersului MEC nr.08/5-09/5992 din 08.12.2021 de a înregistra în Registrul bunurilor imobile al Ucrainei a drepturilor de proprietate asupra imobilelor şi a încheierii cu autorităţile publice locale ale Ucrainei a contractelor privind arenda terenurilor (anexa nr. 11 ) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.23. asigurarea, în comun cu Universitatea Tehnică a Moldovei, a recuperării prejudiciului aferent valorii bunurilor imobile demolate de către locatarul Bazei de odihnă „Politeh”/„Admiral”;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC nr. 08-09/6220 din 23.12.2021
Transmiterea demersului MEC nr.OS/5-09/5992 din 08.12.2021 de a recupera prejudiciul aferent valorii bunurilor imobile demolate de către locatarul Bazei de odihnă „Politeh,7„Admiral”(anexa nr. 12 ) RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.4.24. identificarea persoanelor responsabile de deficiențele expuse în Raportul de audit și persistente pe parcursul mai multor ani, cu tragerea lor la răspundere conform cadrului legal existent;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.4.25. elaborarea și aprobarea în termen de o lună a unui plan de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate, precum și implementării de către Minister și entitățile din subordine a recomandărilor Curții de Conturi, cu indicarea persoanelor responsabile și a termenelor de realizare a acestora;

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare MEC 08-09/6220 din 23.12.2021
prin Ordinul nr. 1469 din 27.10.2021 (anexa nr. 1) a fost aprobat planul de acțiuni în vederea eliminării deficiențelor constatate. RO_8530_mec h 43.pdf

Recomandarea: 2.5.1. modul de reflectare în evidență a activelor materiale și nemateriale formate în cadrul entității bugetare;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare nr. 05-10/76/1182 din 24.11.2021
Potrivit prevederilor pct. 1.4.5.1. din Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul MF nr.216/2015, în cazul creării mijloacelor fixe de către instituţie, valoarea de intrare constă din costul efectiv al consumurilor de materiale, cheltuieli pentru retribuirea muncii, contribuţiile pentru asigurările sociale, etc.;
Totodată, conform prevederilor pct. 3.3.37. din ordinul menţionat, grupa de conturi 319 „Investiţii capitale în active în curs de execuţie” este destinată generalizării informaţiei referitoare la cheltuielile privind crearea de către instituţia bugetară a activelor nemateriale şi materiale (de ex. elaborarea programelor informatice, construcţia clădirilor, construcţiilor speciale, instalaţiilor de transmisie etc.). Regula este valabilă şi pentru cheltuielile pentru elaborarea curriculei.
Astfel, activele nemateriale şi materiale în curs de execuţie se trec în categoria activelor nemateriale şi materiale finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz, şi se întocmeşte formularul nr. MF-8 „Proces-verbal de recepţie fmală/punere în funcţiune/dare în folosinţă a mijloacelor fixe”.
RO_8412_ministerul finantelor.pdf

Recomandarea: 2.5.2. implementarea prevederilor art.11 alin.(2) din Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, pentru asigurarea evidenței contabile distincte și analitice a bunurilor proprietate publică din domeniul public aflate în gestiunea entităților (instituții publice și întreprinderi) la autogestiune, precum și a modului de înregistrare în evidența contabilă la fondator a tranzacțiilor respective;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare nr. 05-10/76/1182 din 24.11.2021
Potrivit punctului 3.4.211 din Ordinul MF nr. 216/2015, la subcontul de nivelul II415310 „Investiţii în
părţi legate şi nelegate” se reflectă valoarea bunurilor transmise în gestiune economică părţilor legate şi nelegate de către autorităţi publice.
Autoritatea publică va ţine evidenţa analitică a bunurilor transmise în gestiune economică la nivel de entitate.
Mai mult ca atât, conform prevederilor pct. 3.4.18., evidenţa analitică a grupei de conturi 415 „Acţiuni şi alte forme de participare în capital în interiorul ţării” se ţine pe tipuri şi clase de investiţii, pe emitenţi sau pe întreprinderi în care au fost investite mijloace, pe termenele de stingere - în registrul f.nr.10.
RO_8412_ministerul finantelor.pdf

Recomandarea: 2.5.3. modul de înregistrare la fondatori, precum și la entitățile fondate a patrimoniului transmis în gestiunea operativă a acestora pentru desfășurarea activităților de bază;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare nr. 05-10/76/1182 din 24.11.2021
Cu Drivire la fondator:
Fondatorul va contabiliza proprietatea publică transmisă în gestiune economică conform prevederilor Ordinului MF nr. 216/2015.
Prin urmare, în scopul excluderii interpretării eronate a subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate”, prin Ordinul MF nr. 105 din 26.08.2021 privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216/2015, au fost operate modificări în partea ce ţine de descrierea subcontului respectiv.
Potrivit prevederilor pct. 3.3.48. din ordinul sus-menţionat, operaţiunile aferente gestiunii economice se înregistrează în evidenţa contabilă după cum urmează:
- autoritatea publică, care transmite bunurile în gestiune economică concomitent înregistrează valoarea acestora în debitul subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”;
- entitatea care primeşte bunurile în gestiune economică înregistrează valoarea acestora în patrimoniul său şi calculează uzura acestora.
în cazul când autoritatea publică alocă mijloace pentru reparaţia capitală/reconstrucţia obiectelor transmise în gestiune economică, cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul acestora, prin înregistrarea sumei în debitul subcontului de nivelul II 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”.
în cazul când autoritatea publică, din contul mijloacelor bugetare, efectuează lucrări de reparaţie capitală/reconstrucţie a mijloacelor fixe transmise în gestiune economică, cu suma respectivă se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul acestora, prin înregistrarea sumei în debitul subcontului de nivelul 11 415310 „Investiţii în părţi legate şi nelegate” şi creditul subcontului de nivelul II 149900 „Alte venituri ale autorităţilor/instituţiilor bugetare”.
în cazul când entitatea efectuează lucrări de reparaţie capitală a mijloacelor fixe primite în gestiune economică, din surse proprii, soldul subcontului 415310 nu se modifică.
Cu Drivire la entitatea fondată:
Conform art.18 alin.(l) al Legii contabilităţii şi raportării financiare nr.287/2017 entitatea are obligaţia de a ţine contabilitatea şi de a întocmi situaţiile financiare în modul prevăzut de Legea contabilităţii şi raportării financiare, de standardele de contabilitate şi de alte acte normative aprobate în conformitate cu art.8 alin.(l) lit.b) al legii menţionate.
In acest context, modul de contabilizare a imobilizărilor necorporale şi corporale şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare este prevăzut de Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale” aprobat prin Ordinul MF nr.l 18/2013, cu modificările ulterioare. Conform pct.141, costul de intrare a bunurilor primite în gestiune economică se determină conform documentelor primare de primire, cu suplimentarea, după caz, a costurilor de intrare şi pregătire a bunurilor pentru utilizarea prestabilită. Costul acestor bunuri se contabilizează ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale şi corporale şi a datoriilor.
Modul de contabilizare a capitalului propriu şi datoriilor şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare este prevăzut de Standardul Naţional de Contabilitate „Capital propriu şi datorii” aprobat prin acelaşi ordin.
Conform pct.65, datoriile privind bunurile primite în gestiune economică apar în cazul primirii bunurilor de la alte entităţi (fondatori, organele administraţiei publice) în gestiune temporară şi se contabilizează ca majorare concomitentă a activelor şi a datoriilor. Datoriile privind bunurile primite în gestiune economică se diminuează la returnarea activelor sau la recuperarea valorii acestora prin numerar sau altă formă de compensare. Returnarea activelor sau compensarea valorii lor se contabilizează ca diminuare concomitentă a datoriilor pe termen lung sau curente şi a valorii contabile a activelor retumate sau a numerarului. In cazul în care valoarea contabilă a activelor retumate este mai mică decît suma datoriilor, diferenţa se contabilizează ca diminuare a datoriilor şi majorare a veniturilor curente sau a capitalului neînregistrat. Dacă valoarea contabilă a activelor retumate este mai mare decît suma datoriilor, diferenţa se decontează la cheltuieli curente.

RO_8412_ministerul finantelor.pdf

Recomandarea: 2.5.4. modul de reflectare (contabilizare) a faptelor economice ce țin de calculul uzurii clădirilor proprietate publică din domeniul public atât în evidența Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, cât și a instituțiilor de învățământ la autogestiune;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare nr. 05-10/76/1182 din 24.11.2021
Cu privire la fondator:
Potrivit prevederilor pct. 3.4.21'. din Ordinul MF nr.216/2015, entitatea (instituţia publică la autogestiune) va înregistra bunurile în patrimoniul său şi va calcula uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale primite în gestiune economică.
Prin urmare, pentru mijloacele fixe transmise în gestiune, fondatorul nu calculează uzura.
Cu privire la entitatea fondată:
Potrivit pct.61 din Standardul Naţional de Contabilitate „Imobilizări necorporale şi corporale”, amortizarea mijloacelor fixe se calculează pentru fiecare obiect de evidenţă conform pct. 19-28 din standardul menţionat.
Conform pct. 19-22 ale standardului menţionat, amortizarea se calculează lunar pentru fiecare obiect de evidenţă amortizabil pornind de la valoarea amortizabilă a obiectului şi durata de utilizare a acestuia. Durata de utilizare şi valoarea reziduală a fiecărui obiect se determină de către entitate în mod independent la data transmiterii obiectului în utilizare cu excepţia cazurilor prevăzute în pct.45 din standard. Pentru unele obiecte valoarea reziduală poate fi nesemnificativă, respectiv, ea se consideră egală cu zero la calcularea amortizării. Amortizarea calculată pentru un obiect în perioadă de gestiune se înregistrează ca majorare a costurilor şi/sau cheltuielilor curente (de exemplu, amortizarea utilajelor tehnologice a entităţii se include în costul de fabricare al produselor în mod direct sau indirect, iar amortizarea clădirii administrative se atribuie la cheltuieli curente).
La calcularea amortizării unei imobilizări pot fi aplicate următoarele metode: metoda liniară, metoda unităţilor de producţie, metoda de diminuare a soldului.
Conform pct.26-28 ale SNC, entitatea alege de sine stătător metodele de amortizare şi le specifică în politicile contabile. Metodele alese trebuie să reflecte modelul (schema) obţinerii beneficiilor economice din utilizarea imobilizărilor de către entitate.
în cazul în care se constată o modificare semnificativă în modelul de obţinere a beneficiilor economice viitoare de la utilizarea obiectului, metoda aplicată de amortizare urmează a fi schimbată. O astfel de modificare în estimările contabile se contabilizează în conformitate cu SNC „Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori şi evenimente ulterioare”.
în conformitate cu politicile contabile entitatea calculează amortizarea unei imobilizări, începînd cu data transmiterii în utilizare sau cu prima zi a lunii care urmează după luna transmiterii în utilizare. Respectiv, calcularea amortizării obiectului încetează:
1) la data expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului; sau
2) începînd cu prima zi a lunii care urmează după luna expirării duratei de utilizare şi/sau ieşirii obiectului.
Planul general de conturi contabile, aprobat prin Ordinul MF nr. 119/2013, cu modificările ulterioare, reglementează modul de înregistrare a faptelor economice în conturi care rezultă din prevederile SNC şi altor acte normative contabile. înregistrarea faptelor economice în conturi se efectuează în funcţie de conţinutul economic al acestora, cu respectarea principiilor, normelor şi politicilor contabile ale entităţii. Pentru contabilizarea imobilizărilor primite în gestiune economică şi a amortizării acestora, precum şi a datoriilor aferente, Planul general de conturi contabile conţine:
Contul 123 „Mijloace fixe”, subcontul 1238 „Mijloace fixe primite în gestiune economică”;
Contul 124 „Amortizarea mijloacelor fixe”, subcontul 1248 „Amortizarea mijloacelor fixe primite în gestiune economică”;
427 „Datorii pe termen lung privind bunurile primite în gestiune economică”;
543 „Datorii curente privind bunurile primite în gestiune economică”.

RO_8412_ministerul finantelor.pdf

Recomandarea: 2.6.1. actualizarea prevederilor Hotărârilor Guvernului nr.351 din 23.03.2005 „Cu privire la aprobarea listelor bunurilor proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile” și nr.161 din 07.03.2019 „Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice”, aferente Ministerului Educației, Culturii și Cercetării;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.6.2. asigurarea, în cadrul programului delimitării proprietății publice, a înregistrării conforme în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de folosință ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și ale instituțiilor din subordine asupra clădirilor și terenurilor aferente;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Răspunsul autorității:
MEC nr.08/5-09/1584 din 04.04.2022
Prin scrisoarea nr.08/5-09/5989 din 08 decembrie 2021, MEC a solicitat instituțiilor din subordine depunerea cererilor la Oficiul cadastral teritorial în vederea înscrierii bunurilor imobile proprietate a statului în Registrul bunurilor imobile precum şi în vederea înscrierii dreptului de proprietate a statului în privința acestor bunuri, a dreptului de administrare al MEC în privința construcțiilor proprietate a statului şi a dreptului de gestiune al instituțiilor din subordine in privința acelorași bunuri imobile.
în perioada 17.03.2022-31.03.2022, MEC a solicitat repetat (prin email şi telefonic), instituțiilor care nu au raportat referitor la demersul MEC, depunerea cererilor către Oficiul cadastral teritorial.
De asemenea, în perioada 17.03.2022-31.03.2022, MEC a ghidat telefonic şi prin email instituțiile din subordine, referitor la modalitatea de formulare a cererii către 
Oficiile cadastrale teritoriale şi privind anexele care urmează a fi depuse la aceste cereri.
Informațiile privind cererile depuse la Oficiile cadastrale teritoriale şi privind rezultatul examinării acestor cereri sunt prezentate în Tabelele nr.4-8, din Anexă.
Despre cursul procesului de înscriere a drepturilor reale şi patrimoniale în privința bunurilor imobile proprietate a statului din gestiunea instituțiilor din subordine, MEC va informa Curtea de Conturi şi la următoarea raportare.

Completare 27.10.2022
MEC nr. 08/5-09/3026 din 13.07.2022
De asemenea, în perioada 17.03.2022-30.04.2022, MEC a ghidat telefonic şi prin email instituţiile din subordine, referitor la modalitatea de formulare a cererii către Oficiile cadastrale teritoriale şi privind anexele care urmează a fi depuse la aceste cereri.
în perioada 01.04.2022- 01.07.2022, la MEC au fost recepţionate şi sistematizate răspunsurile ASP oferite instituţiilor din subordinea MEC.
Informaţiile privind cererile depuse la Oficiile cadastrale teritoriale şi privind rezultatul examinării acestor cereri sunt prezentate în Tabelele nr.4-6, din Anexă.
Astfel, a fost înscris dreptul de administrare al MEC în privinţa bunurilor imobile proprietate a statului pentru 16 instituţii din subordine care au vizat 123 de imobile (Anexa nr.4).
Informaţia cu privire la instituţiile din subordinea MEC cărora li s-a refuzat înscrierea dreptului de administrare al MEC sau dreptul de gestiune al instituţiilor în privinţa imobilelor proprietate a statului precum şi motivele refuzurilor Serviciilor cadastrale teritoriale sunt expuse în Anexa nr.5.
Despre cursul procesului de înscriere a drepturilor reale şi patrimoniale în privinţa bunurilor imobile proprietate a statului din gestiunea instituţiilor din subordine, MEC va informa Curtea de Conturi şi la următoarea raportare.
Ministerul educatiei.pdf MEC iulie.pdf

Recomandarea: 2.6.3. determinarea modului de utilizare a terenurilor aflate în folosința Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și instituțiilor din subordine, aferente blocurilor locative și caselor de locuit privatizate, de către asociațiile de coproprietari în condominiu;

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE

Termen implementare: 24.02.2022

Recomandarea: 2.7. Ministerului Economiei și Infrastructurii și se reiterează recomandarea 2.4. din Hotărârea Curții de Conturi nr.32 din 20.07.2020, referitor la asigurarea restabilirii în evidența contabilă a investițiilor efectuate în perioadele anterioare la Colegiul de Inginerie din or. Strășeni (29,9 mil.lei), cu transmiterea conformă a acestora către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, potrivit Scrisorii Ministerului Finanțelor nr.12/3-7-74 din 28.05.2021.

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 24.02.2022
Răspunsul autorității:
scrisoare ME nr. 10-4659 din 12.10.2021
Prin demersul MEI către Ministerul Finanţelor (MF), nr 05/1-4998 din 14.08.2020 (în anexă), s-a solicitat suportul şi indicaţiile metodologice privind corectările rapoartelor financiare consolidate anilor precedenţi privind subsidiile alocate Colegiului de Inginerie, cu transmiterea ulterioară a informaţiilor financiare în calitate de investiţii către MECC pentru reflectarea in situaţiile financiare consolidate.
Prin răspunsul MF nr. 12/3-4/176 din 11.11.2020 (în anexă ), cerinţa sus menţionată nu putea fi implementată separat de către MEI. Dar actualmente MECC în coordonare cu MEI şi Colegiu de Inginere a întreprins acţiuni privind reflectarea în bilanţul consolidat al MECC a subsidiilor alocate anilor precedenţi, în calitate de Investiţii în Colegiu de Ingineriei. Corectările au fost efectuate în baza raportului financiar, pentru 6 luni a anului 2021, prezentat de Colegiu de Inginerie în calitate de instituţie publică subordonată MECC.
RO_8277_ministerul economiei.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY