Actualizat: Miercuri, 22 Martie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 41 din 23 iulie 2021 cu privire la Raportul auditului performanței implementării Strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016–2020

Nr. 41 din 23.07.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211, având drept scop evaluarea măsurilor întreprinse de către autoritățile responsabile de implementarea politicii de dezvoltare regională și identificarea impedimentelor care au afectat atingerea obiectivelor propuse și performanța domeniului supus auditului.
Auditul public extern s-a desfășurat potrivit Cadrului Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, aplicat de Curtea de Conturi2, cadrului de reglementare intern, precum și bunelor practici în domeniu.
Examinând Raportul de audit prezentat, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente la ședința publică, Curtea de Conturi 

A CONSTATAT:
Dezvoltarea regională reprezintă o parte indispensabilă a procesului de dezvoltare a țării și presupune asigurarea diversificării activităților economice, stimularea investițiilor, reducerea șomajului și îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Reieșind din acest deziderat și în spiritul normelor și practicilor Uniunii Europene, a fost formulată politica de dezvoltare regională a Republicii Moldova.

1 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020.
Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022

Recomandarea: 1.1. Perfecționarea cadrului normativ, în vederea clarificării și optimizării mecanismelor de colaborare interinstituțională la nivel de CNCDR (4.1.3.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022: A fost aprobată HG nr.172/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale și Locale.

Recomandarea: 1.2. Instituirea procedurilor privind ținerea evidenței integrale a tuturor investițiilor efectuate atât din FNDR, cât din surse externe, oferite de către diverși donatori pentru realizarea activităților din SNDR (4.2.1.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022: Prin Legea nr.27/2022 privind Fondul național pentru dezvoltare regională și locaăa, art. 12 se creează Sistemul informațional pentru gestionarea programelor si proiectelor de dezvoltare regională și locală.
Sistemul informațional pentru gestionarea programelor și proiectelor de dezvoltare regională și locală reprezintă un sistem informațional automatizat în baza căruia se formează resursa informațională Registrul proiectelor de dezvoltare regională și locală, creată în vederea susținerii procesului de planificare, implementare, monitorizare și evaluare ex-post a proiectelor de dezvoltare regională și locală. MIDR din 12.04.2022.pdf

Recomandarea: 1.3. Instituirea unor proceduri și tehnici aferente procesului de planificare a SNDR, în vederea coordonării cu donatorii externi a sumelor pasibile spre debursare în perioada realizării activităților incluse în SNDR, pentru sporirea previzibilității și creșterea nivelului de realizare a indicatorilor de performanță și de rezultat pentru perioada următoare de programare a SNDR (4.3.1.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022: SNDR 2022-2028, a fost aprobat prin HG 40/2022. Majoritatea donatorilor vin cu intenții de suport, inclusiv financiar, în procesul implementării SNDR. În acest context este dificil estimarea sumelor alocate de către donatori la etapa elaborării SNDR.
Complementar, potrivit Regulamentului cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice, aprobat prin HG 386/2020, la elaborarea strategiilor nu este necesară planificarea financiară.
Pentru o mai mare sinergie, intenționăm să lansăm ședințe de coordonare cu partenerii de dezvoltare. MIDR din 12.04.2022.pdf

Recomandarea: 1.4. Selectarea și aprobarea în DUP a proiectelor investiționale în limita surselor real disponibile pentru realizarea acestora, cu ajustarea DUP pe măsura identificării unor surse financiare noi (4.3.1.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022:Prin HG 23/2022 a fost aprobat DUP 2022-2024. În DUP 2022-2024 sunt incluse proiecte de dezvoltare regională în sumă de 912,33 mil.lei solicitați din FNDRL. Conform CBTM 2022-2024 în FNDRL sunt planificați anual 370 mil.lei anual pentru proiecte de dezvoltare regională.

Recomandarea: 1.5. Respectarea, în cazul identificării unor noi proiecte investiționale, a căror realizare este divizată pe etape, a consecutivității inițierii etapelor noi pe măsura realizării celor precedente, inclusiv finanțate din alte surse (FEN, FR, FEE), pentru a exclude apariția impedimentelor la executarea în termen a lucrărilor (4.3.2.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022: S-a luat act de recomandare și va fi pusă în aplicare la etapa aprobării inițierii proiectelor respective. MIDR din 12.04.2022.pdf

Recomandarea: 1.6. Includerea în DUP doar a proiectelor investiționale de prioritate majoră pentru regiune și asigurarea acestora cu resurse financiare reale, în scopul de a exclude practica de dezafectare a mijloacelor financiare pentru proiectele care nu sunt de importanță regională majoră, dar și asigurarea nivelului adecvat de realizare a proiectelor reieșind din resursele financiare disponibile (4.3.4. și 4.3.6.).

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 12.04.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MIDR nr.06/1-1938 din 12.04.2022: Prin HG 23/2022 a fost aprobat DUP 2022-2024. Proiectele incluse în DUP 2022-2024 au fost selectate în cadrul concursului lansat în anul 2020, respectând prevederile Manualului operațional privind modul de utilizare a mijloacelor
Fondului Național pentru Dezvoltare Regională, aprobat prin Decizia CNCDR nr.17/20 din 04.08.2020. MIDR din 12.04.2022.pdf

Recomandarea: 2.6. pentru efectuarea controlului asupra volumelor și costului lucrărilor în faza de executare la realizarea Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței en-gros și a spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Râșcani”, în scopul verificării eficienței utilizării investițiilor publice din Fondul Național de Dezvoltare Regională în cadrul acestui proiect, conform competențelor.

Autoritatea:Agenția pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 26.09.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AST nr.08/3646/22 din 26.09.2022: de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în limita competentilor, au fost efectuate controale inopinate de specialitate ale volumelor și costurilor lucrărilor de construcție la obiectivul vizat.
Ca rezultat al verificărilor efectuate la obiective sus menționate s-au constatat exagerări în sumă totală de 29,65 mii lei.
În conformitate cu prevederile art.34 al Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcții (Anexa nr.3 la HG nr.360 din 25.06.1996 „Cu privire la controlul de stat al calității în construcții” în redacția HG nr.1088 din 18.12.2017 „Cu privire la organizarea și funcționarea Agenției pentru Supraveghere Tehnică") față de antreprenor a fost emisă decizia cu privire la aplicarea sancțiunilor economice, care ulterior a transferat suma exagerată la Bugetul de Stat.
AST din 26.09.2022.pdf

Recomandarea: 2.5. se recomandă să elaboreze un mecanism adecvat de transmitere de către autoritățile publice centale și autoritățile publice locale în gestiunea S.A. „Apă-Canal” sau a altor structuri competente, inclusiv private, a obiectivelor investiționale construite din banii publici, cu includerea acestui mecanism în Ordinul ministrului finanțelor nr. 216/2015;

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 13.08.2022
Data implementării: 19.01.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/05/83 din 19.01.2022: fost aprobat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.105/2021 privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aorobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Acesta este publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 249-253 art. 1208 din 15.10.2021 și a intrat în vigoare la data publicării.
Conform prevederilor pct.3.3.48 din ordinul menționat, serviciile publice pot fi transmise în gestiune delegată societăților comerciale cu capital public, privat sau mixt în baza contractului de delegare a gestiunii.
Operațiunile aferente gestiunii delegate se înregistrează în evidența contabiăa după cum urmează:
- autoritatea/instituția bugetară care transmite bunurile în gestiune delegată menține bunurile în contabilitate și calculează uzura acestora;
- entitatea care primește bunurile în gestiune delegată înregistrează valoarea acestora la conturi extrabilanțiere și transmite până la sfârșitul anului de gestiune autorității/instituției bugetare sumele investițiilor efectuate impuse prin contract.
Completare 17.08.2022
Scrisoarea MF nr.05-10/73/1086 din 09.08.2022: Ce ţine de executarea cerinţelor şi recomandărilor, înaintate prin Hotărârea Curţii de Conturi nr.41/2021 cu privire la Raportul auditului performanţei implementării Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, Ministerul Finanţelor a raportat privind executarea punctului 2.5 prin scr. nr. 05-10/05/83 din 19.01.2022 (se anexează). RO_8610_MinFin_19.01.2022.pdf Raspuns MF august 2022 HCC 38_2021 HCC 41_2021.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY