Actualizat: Duminică, 03 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 • 28.07.2022
 • 1947

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2021, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2021 și Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2021.

Ca urmare a restructurării administrației publice centrale de specialitate, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) s-a reorganizat în Ministerul Sănătății (MS) și Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS). Astfel, MSMPS a transmis patrimoniul gestionat către Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, raportând la sfârșitul perioadei de gestiune soldul elementelor bilanțiere la valoarea 0.

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2021 și a emis opinia de audit cu rezerve, care a fost determinată de următoarele deficiențe:

 • valoarea contului „Terenuri” a fost denaturată cu 23 milioane lei mai puțin, datorită lipsei reevaluării a 8 terenuri cu suprafața de 1,60 hectare;
 • supraevaluarea valorii grupei de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în interiorul tării”  cu 99 milioane lei;
 • evaluarea majorată a 15 clădiri a determinat raportarea eronată a valorii contului „Clădiri”, care a fost supraevaluată cu 6,7 milioane lei;
 • raportarea eronată a valorii grupei de conturi „Investiții capitale în active în curs de execuție”, diminuată cu 254 mii lei informația, referitoare la valoarea cadastrală a clădirii administrate de către Centrul de Educație Medicala Continuă a Personalului Medical si Farmaceutic cu studii medii;
 • supraevaluarea raportului financiar cu 633 mii lei, la valoarea  contului „Active nemateriale” în rezultatul necasării a 60 de unități de active nemateriale de către 2 entități subordonate ministerului;
 • raportarea în situațiile financiare consolidate de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a stocurilor de materiale circulante cu termenul de valabilitate expirat în sumă de 621 mii lei și reflectarea în evidența contabilă a stocurilor de materiale circulante care nu participă la procesul de producție și de prestări servicii în sumă de 234 mii lei.

Auditul a determinat 2 situații incerte la capitolul investițiile capitale. Astfel, conform Hotărârii de Guvern nr. 789 din 2014, cu referire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed”,  a avut drept scop proiectarea și construcția unui bloc cu 9 etaje, dintre care etajele 1 și 2 cu suprafața de 1200 m2, cu destinație administrativă, iar etajele 3-9 cu destinație locativă, precum și amenajarea unei parcări auto. Astfel, s-a constatat că până în prezent au fost efectuate doar lucrări de demolare a construcțiilor existente pe teritoriul destinat construcției blocului cu 9 etaje.

Acest proiect investițional nu și-a atins scopul propus, ceea ce denotă că pe parcursul anilor 2014-2021 conducerea ministerului, fiind responsabilă de monitorizarea etapelor de implementare a acestui proiect, nu a întreprins suficiente măsuri în vederea analizei evoluției proiectului și perfectarea regulamentară a tuturor documentelor aferente.

Aceste condiții au determinat pierderea clădirilor existente la acel moment, prin demolare, în valoare de 554 mii lei, precum și se determină riscul pierderii terenului (0,26 ha) transmis din domeniul public în domeniul privat, în timp ce scopul propriu-zis nu este atins.

O altă situație incertă denotă că Ministerul Sănătății până în prezent, deși, a dispus măsuri de evaluare a investițiilor capitale efectuate în sumă de 81 milioane lei, pentru construcția unui bloc al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni, r. Strășeni, imobilul nu este funcțional. Totodată, evaluările tehnice realizate pe parcursul anului 2021 au concluzionat că structura de rezistență a clădirii nu corespunde cerințelor tehnice actuale ale normativelor în vigoare, dar nu au fost stipulate măsuri concrete de consolidare a construcției. Această situație denotă că proiectul investițional nu și-a atins scopul propus, ceea ce atestă că pe parcursul anilor 2015-2021, inacțiunile conducerii ministerului au determinat risipa mijloacelor financiare publice (81 milioane lei) alocate pentru această construcție.

Inventarierile efectuate de către ANSP a stocurilor atribuite la contul „Medicamente și materiale sanitare” au stabilit existența unor bunuri cu termen de valabilitate expirat (martie - aprilie 2022),  în valoare  de 2,6 milioane lei, inclusiv bunuri primite din donații cum ar fi: teste rapide COVID  – circa 10 mii bucăți în sumă de 1,81 milioane lei, măști de protecție circa 17000 bucăți –  671 mii lei, dezinfectanți de mâini – circa 2000 mii buc. – în sumă de141 mii lei. Managementul entității a prezentat informații privind soluționarea acestor circumstanțe prin casare a unor bunuri cu termen de valabilitate expirat.

Curtea de Conturi a conchis că controlul intern managerial instituit în cadrul Ministerului Sănătății nu asigură pe deplin identificarea și gestionarea eficientă a tuturor riscurilor aferente procesului financiar-contabil, inclusiv a celor legate de întocmirea situațiilor financiare consolidate.

Cu referire la sectoarele muncii și protecției sociale, domenii preluate de către Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ca urmarea a restructurării MSMPS, auditul a emis opinia de audit cu rezerve, fiind determinată de următoarele deficiențe:

 • subevaluarea cu 2,2 milioane lei a valorii contului „Active nemateriale” în rezultatul necasării a 3 unități de active nemateriale în valoare de 353 mii lei și necapitalizării lucrărilor de elaborare și dezvoltare a două sisteme informaționale în valoare de  2,6 milioane mii lei ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;
 • raportarea eronată a contului „Amortizarea activelor nemateriale” cu 1,5 milioane lei, ca urmare a supraevaluării prin calcularea eronată a amortizării cu 2,3 milioane lei și subevaluării cu 816 mii lei;
 • raportarea eronată a contului „Alte creanțe ale autorităților/instituțiilor bugetare”, cu 852 mii lei de către Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Brânzeni, mun. Edineț, situație determinată de ținerea evidenței veniturilor prin metoda de casă și nu prin metoda de angajamente;
 • raportarea eronată a valorii contului „Clădiri” în sumă de 818 mii lei, prin neevaluarea  reală a 10 clădiri, și prin deținerea și valorii a unui bloc locativ privatizat și raportat de către o instituție publică.

Auditul a determinat o situație incertă a blocului locativ din strada Alba Iulia nr. 91/3 destinat pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl. Valoarea inițială a investițiilor publice stabilite în contract a fost de 39,4 milioane lei la momentul semnării, dar ulterior derulării contractului printr-un acord adițional semnat la data de 24.06.2013, a fost majorată până la 51 milioane lei, plus cheltuieli suplimentare pentru proiectare 16,7 milioane lei. Se denotă că contrar prevederilor actelor normative, ședința de recepție finală a blocul locativ din strada Alba Iulia nr. 91/3, a fost convocată și realizată la 16 luni (23.07.2020) după terminarea lucrărilor, sau cu 44 de luni (03.02.2024) anticipat prevederilor contractuale asumate de ambele părți. În urma vizualizării fizice de către echipa de audit a blocului menționat, s-au identificat scurgeri de apă de la etajul tehnic, fiind distrusă tencuiala de pe tavan și pereți, și podeaua aferentă etajului 10 și celui tehnic 11  și, respectiv, a fost a afectat sistemului de ventilare, canalizare și cel electric.

Această situație denotă că acest proiect investițional în valoare de 67,7 milioane lei la moment (01.07.2022) nu și-a atins scopul propus și cele 80 de apartamente, care urmau a fi repartizate și transmise participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl se află în posesia statului și degradează.

Prin prisma riscurilor de fraudă și corupție auditul a determinat două situații cu prezența indicilor de fraudă:

 • la finele anului 2021 o entitate din subordinea Ministerului Muncii și Protecției Sociale a contractat servicii pentru reparația încăperii arhivei în sumă de 44,5 mii lei. Ca urmare a analizei, contrapunerii contractului, specificației tehnice și devizului încheiat la 01.12.2021, comparativ cu lucrările pretins executate la data 12.12.2021, auditul a constatat că contrar prevederilor și condițiilor contractuale, nu au fost executate lucrări în încăperea stabilită. Conducerea entității a motivat că lucrările contractate au fost executate în altă încăpere, pentru care nu se dispunea și nu dispune de contract de comodat cu proprietarul acesteia. Aceste circumstanțe pun la îndoială veridicitatea datelor prezentate;
 • auditul a stabilit că 21 de angajați din eșantionul de 1030 de persoane, care activau în 7 instituții din cele 40 verificate erau tabelați și remunerați la locul de muncă, dar de fapt se aflau în afara Republicii Moldova. Datele au fost contrapuse cu informația prezentată de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Respectiv, calcularea și achitarea remunerării muncii, în sumă de circa 104 mii lei, denotă indici de fraudă.

În final, Curtea de Conturi a menționat că pe parcursul misiunii de audit, au fost remediate unele neconformități atestate, iar recomandările de audit au fost acceptate și calificate ca implementabile în termenii stabiliți.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY