Actualizat: Luni, 02 Octombrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

UAT Cimișlia, subiect de discuție a auditorilor CCRM în CCFP

  • 16.03.2022
  • 1884

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 16 martie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP) a Parlamentului Republicii Moldova, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale raionul Cimișlia încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) și Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anul 2020 la unitatea administrativ-teritorială raionul Cimișlia (UAT/bugetul de nivelul II) .

O prezentare succintă a Raportului de audit a fost făcută de către Eduard Moroșan, membru al CCRM, precum și de responsabili de misiunea de audit: Sergiu Știrbu și Maria Tabacari.

Potrivit datelor bilanțului contabil a entității vizate, la data de 31.12.2020, valoarea totală a activelor a constituit 217,23 mil. lei. Pentru anul 2020, bugetul raional a fost executat la partea de venituri în suma de 164,05 mil. lei sau 97,7 la sută din bugetului precizat, și la partea de cheltuieli – în sumă de 160,26 mil. lei sau 92,7 la sută.     

În opinia Curții de Conturi, cu unele excepții posibile, descrise în Raportul de audit financiar, rapoartele financiare ale UAT Consiliul raional Cimișlia oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Principalele deficiențe identificate se referă la:

  • Majorarea valorii contului „Clădiri” cu 7,09 mil. lei, ca urmare a înregistrării neconforme a reparațiilor la clădirile proprietate a UAT de nivelul I, precum și ca urmare a înregistrării duble a clădirii azilului de bătrâni în suma de 2,78 mil. lei
  • Supraevaluarea contului „Construcții speciale” cu 30,48 mil. lei în urma netransmiterii proprietarelor drumurilor locale (UAT de nivelul I) și regionale (ÎS ASD) a valorii lucrărilor de construcții și reparații capitale a drumurilor în sumă de 24,87 mil. lei, a clasificării incorecte a unor bunuri imobile de 3,37 mil. lei etc. 
  • Majorarea valorii contului „Servicii de reparații curente” și diminuarea valorii contului „Cheltuieli privind transmiterea activelor cu titlu gratuit din cadrul sistemului bugetar” cu suma de 6,16 mil. lei, ca urmare a netransmiterii proprietarilor bunurilor a lucrărilor de reparație a drumurilor locale și a iluminatului public stradal, proprietatea publică a UAT de nivelul I.

Auditul a fost limitat în confirmarea valorii contului „Clădiri” în sumă de 16,33 mil. lei a clădirilor gestionate și raportate de Instituțiile Medico-Sanitare Publice, fondator al cărora este Consiliului raional Cimișlia, deoarece contrar prevederilor legale Consiliul Raional Cimișlia nu a asigurat înregistrarea dreptului de proprietate asupra a 11 bunuri imobile în suma de 14,88 mil. lei, iar drepturile asupra a 11 clădiri în sumă de 1,46 mil. lei sunt înregistrate după UAT de nivelul I și Republica Moldova.     

Auditul, de asemenea, a fost limitat în cuantificarea valorii rețelelor de gaze de presiune înaltă cu lungimea de 17,123 km, care potrivit Hotărârii Guvernului nr. 683 din 18.06.2004, au fost transmise întreprinderilor din sistemul SA „Moldovagaz” la deservire tehnică. De asemenea, nu au fost inventariate conform 17 rețele de gaze cu valoare de 18,77 mil. lei, nefiind verificată existența cantitativ-valorică a acestora și a existenței actelor ce confirmă transmiterea acestora pentru deservire tehnică întreprinderilor de profil (gazoducte din s. Albina, s. Mereni, s. Ivanovca Nouă).

UAT r. Cimișlia nu a asigurat înregistrarea conformă, în Registrul bunurilor imobile, a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile proprietate publică locală. De exemplu, dreptul de proprietate asupra terenurilor  pe care este amplasată tabără de odihnă de vara „Izvoraș” s. Zloți , în care au fost efectuate investiții în valoare de 15,24 mil. lei , este înregistrată după Republica Moldova. De asemenea, lipsește înregistrarea drepturilor și valorii în evidența contabilă a construcțiilor speciale amplasate în această tabără.

UAT r. Cimișlia nu a asigurat aprobarea conformă a statutelor Instituțiilor Publice de învățământ. Astfel, din 21 de entități în statutele acestora în calitate de fondator sunt indicate la 10 instituții – Consiliul Raional Cimișlia, la 9 instituții – Ministerul Educației și Cercetării și la 2 instituții – Direcția Învățământ Cimișlia.

Curtea de Conturi relevă că, în perioada evaluată, deși, UAT r. Cimișlia a întreprins unele măsuri pentru asigurarea unei gestiuni corespunzătoare a procesului bugetar și a patrimoniului public local, încă mai persistă domenii care nu corespund exigențelor și, implicit, spiritului regularității și bunei guvernări. Astfel, se denotă abateri și iregularități, cum ar fi: neimplementarea unor proceduri de control intern care ar responsabiliza părțile angajate în procesul bugetar; nerespectarea procedurilor de achiziție a mărfurilor, lucrărilor și serviciilor; utilizarea neregulamentară a mijloacelor publice destinate valorificării investițiilor și reparațiilor capitale; neasigurarea înregistrării integrale a dreptului de proprietate etc.

În context, Curtea de Conturi a înaintat recomandări pentru remedierea  lacunelor, deficiențelor, neconformităților, precum și pentru diminuarea riscurilor menționate în rapoarte de audit.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY