Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Bugetul de stat a fost auditat de Curtea de Conturi

  • 26.05.2023
  • 1376

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 26 mai curent, a examinat Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022.

Potrivit Raportului Guvernului, execuția de ansamblu a bugetului de stat a fost realizată la capitolul venituri în proporție de 99,8% sau 59,2 miliarde lei și la cheltuieli și activele nefinanciare 92,7%, sau 68,6 miliarde lei.

În condițiile în care bugetul de stat pe anul 2022 a fost precizat cu un deficit de circa 14,6 miliarde lei, exercițiul bugetar s-a încheiat cu un deficit de 9,3 miliarde lei, sau cu 5,3 miliarde lei sub nivelul deficitului precizat. În rezultatul executării de casă a bugetului de stat, soldurile mijloacelor bănești, la 31 decembrie 2022, au constituit 2,9 miliarde lei, cu o descreștere de 3,2 ori, comparativ cu  perioada precedentă.

Auditul a evidențiat problema semnificativă care ține de plenitudinea datelor privind raportarea la subcontul „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țârii”. De menționat că, prin Legea bugetului de stat au fost aprobate alocații pentru majorarea capitalului social al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” în sumă de până la 392,9 milioane lei, al SRL „Arena Națională”  de până la 69,6 milioane lei și al SA „Energocom” de până la 6 miliarde lei.

Astfel, din bugetul de stat au fost finanțate pentru majorarea capitalului social mijloace financiare în sumă totală de 6,3 miliarde lei. Agenția Servicii Publice a înregistrat, pentru 2 instituții, majorarea capitalului social în sumă totală de 591,6 milioane lei. Neînregistrarea majorării capitalului social la Agenția Servicii Publice, în anul 2022, de către „Calea Ferată din Moldova” a 153,4 milioane lei, și de SA „Energocom” a 5,6 miliarde lei, a condiționat nereflectarea acestor majorări la grupa de conturi „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul ţării” de către fondator - Agenția Proprietății Publice.

Anual Curtea de Conturi emite opinii modificate asupra rapoartelor financiare consolidate ale ministerelor, acestea fiind condiționate preponderent anume de aspectele legate de raportarea conturilor bilanțiere. Astfel, pentru anul 2022, conform datelor preliminare, erorile constatate în misiunile de audit care sunt în derulare la ministere, se rezumă la subevaluarea grupurilor de conturi bilanțiere cu circa 710,2 milioane lei și supraevaluarea cu circa 616,2 milioane lei.

Cu referire la veniturile bugetului de stat au fost menționate următoarele observații de audit, pe anul 2022 au fost aprobate venituri în sumă de 59,3 miliarde lei, fiind executate în sumă de 59,2 miliarde lei. Contribuția cea mai semnificativă în totalul veniturilor revine încasărilor din TVA - 48,9%, impozitului pe venit – 17,9%, accizelor – 13,5%, taxelor vamale și altor taxe de import – 3,2% etc.

O problemă evidențiată de la an la an de către audit constă în nereglementarea și neaplicarea mecanismului unic de raportare a soldului la contul „Drepturile de import/export achitate în avans”. Astfel, datele raportate de către Ministerul Finanțelor formează o divergență în sumă de 7,8 milioane lei față de veniturile raportate de către Serviciul Vamal.

Conform datelor raportate de Ministerul Finanțelor, la situația din 31.12.2022 restanțele la plata obligațiilor contribuabililor față de bugetul de stat au constituit 2,4 miliarde lei, inclusiv plățile de bază, majorările de întârziere și amenzile, cu excepția obligațiile fiscale luate în evidență specială. Din totalul restanțelor, cele administrate de Serviciul Fiscal de Stat însumează circa 1,7 miliarde lei, de Serviciul Vamal 0,6 miliarde lei, și de Agenția Proprietății Publice 0,9 milioane lei. În comparație cu anii precedenți, se înregistrează o creștere semnificativă a restanțelor de 22,7 %.

Auditul a constatat că, mecanismele de evidență, monitorizare și raportare a obligațiilor față de bugetul de stat, la amenzi și sancțiuni, nu permit evaluarea totalității valorii obligațiilor calculate, iar valoarea raportată a creanțelor contribuabililor (2,4 miliarde lei) nu corespunde realității, fiind diminuată semnificativ.

O altă problemă semnificativă este lipsa cadrului operațional și a unui control eficient privind monitorizarea implementării proiectelor finanțate din surse externe. Nivelul de valorificare a resurselor externe de către instituțiile bugetare în anul 2022 au constituit doar 38,3%, sau 3,1 miliarde lei din suma totală de 8 miliarde lei. În context, Curtea de Conturi a formulat o recomandare, fiind necesară fortificarea de către autoritățile publice centrale a capacităților instituționale aferente proceselor de elaborare, gestionare și raportare a proiectelor investiționale în vederea sporirii nivelului de absorbție și valorificare a resurselor externe, cu respectarea termenelor de debursare și atingerea rezultatelor în implementarea proiectelor.

Cu referire la executarea cheltuielilor și activelor nefinanciare din bugetul de stat, auditul a constatat că din totalul de 68,6 miliarde lei sunt raportate la: transferuri către alte bugete – 38,1 miliarde lei, cheltuieli de personal – 9,0 miliarde lei, subvenții – 4,2 miliarde lei, mijloace fixe – 3,3 miliarde lei, alte cheltuieli – 3,0 miliarde lei, etc.

Aspecte problematice au fost identificate de echipa de audit la executarea și raportarea mijloacelor financiare destinate crizei refugiaților din Ucraina. În total, conform Deciziilor Comisiei pentru Situații Excepționale și Hotărârilor Guvernului, din fondurile de urgență ale Guvernului au fost repartizate mijloace financiare în sumă de 484,7 milioane lei (28,5%) pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina. Suplimentar din contul redistribuirii alocațiilor în cadrul modificării bugetului au fost executate 0,9 milioane lei.

Responsabil de confirmarea eligibilității cheltuielilor, fiind Ministerul Muncii și Protecției Sociale, iar instituțiile publice și întreprinderi de stat din subordinea autorităților publice urmau să prezinte lunar în adresa ministerului responsabil factura fiscală pentru serviciile prestate, cu anexarea documentelor confirmative privind cheltuielile efectuate pentru activitatea acestora. Astfel, ministerul respectiv nu a prezentat Ministerului Finanțelor informații complete și exhaustive privind totalitatea cheltuielilor efectuate pentru centrele de plasament.

O problemă constatată de prezentul audit, cât și de auditurile precedente ale Curții de Conturi, ține de finanțarea din bugetul de stat a instituțiilor publice la autogestiune a întreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni, care nu respectă în totalitate principiile bugetare și regulile bugetar-fiscale. Pentru aceste categorii de instituții, în anul 2022 au fost aprobate alocații pentru subvenții în sumă de 4,6 miliarde lei, fiind executate  4,2 miliarde lei. Ca urmare a executării la finele anului din contul subvențiilor au fost înregistrate solduri nevalorificate în sumă de 218,9 milioane lei.

Totodată, la poziția bugetară granturi acordate au fost aprobate alocații în sumă de 1836,1 milioane lei, din care alocate – 1325,0 milioane lei. Comparativ cu anii precedenți, se atestă tendința de creștere a alocațiilor pentru granturile acordate cu 636,4 milioane lei. De menționat, că la finele anului nu sunt raportate soldurile nevalorificate din contul granturilor acordate.

În acest sens fiind formulată o recomandare privind elaborarea cadrului normativ de reglementare a activității instituțiilor publice la autogestiune și dezvoltarea cadrului normativ în scopul determinării unor criterii clare, unice și exhaustive de acordare a granturilor și subvențiilor de la bugetul de stat cu alinierea modului de finanțare, executare și raportare la principiile, regulile și responsabilitățile bugetare.

Auditul atestă menținerea tendinței de creștere în totalul cheltuielilor a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele de alt nivel, constituind în anul 2022 o pondere de circa 57,6%, din totalul cheltuielilor executate. Auditul public extern relevă creșterea în continuare a gradului de dependență financiară a bugetelor de alt nivel față de finanțarea de la bugetul de stat.

Curtea de Conturi atestă rezerve semnificative la planificarea limitelor de alocații la unele autorități publice centrale și la executarea de cheltuieli pentru implementarea sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Cheltuielile de personal au fost executate în sumă de 9023,3 milioane lei, dintre care din Fondul de urgență – 359,2 milioane lei, care reprezintă 31,7% din totalul de cheltuieli și active nefinanciare ale autorităților și instituțiilor bugetare executate în anul 2022, acestea fiind în creștere cu 1219,5 milioane lei, sau cu 15,6% comparativ cu anul 2021. Auditul atestă că autoritățile publice au înregistrat creanțe la cheltuieli de personal în sumă totală de 12,3 milioane lei. Din contul economiei mijloacelor fondului de retribuire a muncii, au fost achitate în avans plăți salariale,  contribuții și prime de asigurări obligatorii. Totodată, la sfârșitul anului 2022, a fost înregistrat un sold de alocații nevalorificate la cheltuielile de personal în sumă totală de 284,6 mil. lei.

În contextul celor relatate mai sus, Curtea de Conturi consideră că, Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2022, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă privind executarea de casă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY