Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Utilizarea banilor publici pentru infrastructura drumurilor, subiect abordat de CCRM în Comisia parlamentară

  • 20.04.2022
  • 1988

Funcționalitatea sistemului de administrare a resurselor destinate pentru infrastructura drumurilor nu este asigurată conform unui cadru uniform de execuție și raportare. Acest fapt permite, în unele cazuri utilizarea resurselor contrar cerințelor normative, precum și gestiunea defectuoasă a fondurilor publice și patrimoniale.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a prezentat, la data de 20 aprilie curent, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului conformității utilizării de către unitățile administrativ-teritoriale a transferurilor din bugetul de stat destinate pentru infrastructura drumurilor și Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) în anul 2020.

Auditorii CCRM au relatat membrilor CCFP despre constatările, ce atestă deficiențe în utilizarea banilor publici pentru infrastructura drumurilor.

Volumul aprobat al transferurilor din bugetul de stat pentru infrastructura drumurilor publice locale, conform Legii bugetului de stat pe anul 2020, a constituit în total 1 mld. lei, dintre care: 211,5 mil. lei sau 20,7% au revenit drumurilor publice din UTA de nivelul II Găgăuzia, mun. Chișinău și Bălți, 527,6 mil. lei sau 51,6% bugetelor raionale, 282,8 mil. lei sau 27,7 % pentru primăriile centrelor raionale și sătești.

Auditul a constatat că, autoritățile publice centrale și locale nu dispun de informații veridice privind lungimea drumurilor raionale și locale, a străzilor, precum și privind calitatea și starea lor.

APL-urile de nivelul I și II nu au aprobat strategii de întreținere a rețelei rutiere, care ar permite realizarea planificării anuale sau pe durate mai lungi.

La rândul său, autoritățile publice nu au asigurat o utilizare conformă a mijloacelor bugetare pentru lucrările de construcții, deși sunt responsabile direct, pe lângă obligațiunile asumate de antreprenor, de tehnologiile aplicate, calitatea și prețurile estimate. Astfel, auditul a identificat lucrări de reparații la drumuri și străzi, care au fost contractate și executate în lipsa documentației de proiect expertizate în modul stabilit. Respectiv, 4 Consilii raionale și 3 primării au admis executarea lucrărilor la drumuri și străzi în valoare totală de 109,7 mil. lei în lipsa proiectelor elaborate și a expertizei.

Autoritățile locale, ca administratori de drum, nu dețin o evidență a indicatoarelor sau a altor dispozitive speciale amplasate în ampriza drumurilor. Doar în anii 2019-2020, 8 Consilii raionale și o primărie au efectuat cheltuieli de 812,8 mii lei, fără a documenta deteriorarea sau furtul indicatoarelor și instalarea unor indicatoare pe porțiuni noi.

De asemenea, auditul a atestat că la nivelul autorităților locale se atestă lipsa unor proceduri de control și evidență a spațiilor verzi din ampriza drumurilor de interes raional din gestiunea Consiliilor Raionale Căușeni, Fălești și Călărași, fiind efectuate cheltuieli totale de 437,8 mii lei pentru defrișare, fără înregistrarea integrală a masei lemnoase obținute și în lipsa autorizației de mediu.

Referitor la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” (ASD) în anul 2020 au fost abordate următoarele.  

Echipa de audit, evaluând conformitatea gestionării patrimoniului public de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”, în anul 2020, a constatat:

  • sistemul de planificare și executare a veniturilor, creat de autoritatea centrală de specialitate pentru întreținerea activității operaționale a ASD, este bazat pe proporția din volumul și costul lucrărilor executate de antreprenori și mai puțin pe necesitățile reale de finanțare a cheltuielilor, după cum determină principiile legislației bugetare. Acest mecanism a permis întreprinderii, în anul 2020, să genereze un exces de venituri, obținute din resursele financiare alocate din bugetul de stat pentru întreținerea și reparația drumurilor, de cca 21,1 mil lei;
  • mijloacele financiare necesare pentru administrarea drumurilor publice naționale, în sumă totală de 16,9 mil. lei, au fost planificate, aprobate și alocate în baza practicilor anterioare, bazate pe sume fixe, nefiind întocmite calculele și justificările, prevăzute de principiile de planificare bugetară;
  • veniturile pentru îndeplinirea funcției de beneficiar la lucrările de întreținere a drumurilor publice au fost calculate și majorate neconform cu cca 10,8 mil. lei, dat fiind includerea neregulamentară în baza de calcul a TVA;
  • utilizarea mijloacelor financiare în sumă de 3,8 mil. lei, în scopuri generale și administrative, în lipsa coordonărilor de rigoare cu ministerul de resort, a generat executarea neconformă a Programului lucrărilor de proiectare a drumurilor publice naționale pentru anul 2020.

La capitolul cheltuieli, auditul a constat că, cheltuielile aferente premiilor trimestriale ale angajaților au fost majorate neîntemeiat cu cca 8,1 mil. lei, dat fiind aplicarea incorectă a bazei de calcul la stabilirea acestora.

În anul 2020, ASD era implicată în calitate de pârât, în 13 litigii naționale și 8 procese de arbitraj internațional, valoarea pretențiilor înaintate față de întreprindere, fiind de cca 470,3 mil. lei. Din totalul pretențiilor înaintate față de întreprindere, instanțele de judecată internaționale au emis în anul 2020, decizii definitive de plată în sumă totală de 178,6 mil. lei. Totodată, ASD confirmă posibilitatea unor riscuri viitoare de pierdere în instanțele judecătorești de resort a celorlalte litigii în suma totală a reclamațiilor de 291,7 mil. lei.

Lipsa unui sistem de bugetare multianuală, conectat la cadrul bugetar pe termen mediu, precum și corelat la costurile reale ale necesităților de reparație și modernizare a drumurilor publice, a generat, ca urmare a procedurilor de achiziții, un deficit de resurse pentru acoperirea angajamentelor de plată, asumate de sine stătător de ASD, a lucrărilor planificate a fi executate în anii 2020 – 2021, în sumă totală de cca 979,8 mil. lei.

Din cauza acțiunilor insuficiente ale ASD, inclusiv neefectuarea inventarierii drumurilor publice administrate, trei drumuri locale în valoare totală de 32,0 mil. lei (32.041,5 mii lei), nu au fost transmise regulamentar și au rămas a fi înregistrate în evidența contabilă a întreprinderii.

De asemenea auditul a constatat că baza de odihnă „Avtomobilist”, amplasată în Ucraina, din cauza lipsei unei strategii de dezvoltare sau afaceri, aceasta continuă a fi administrată contrar spiritului de bună gestiune.

Similar, cazul bazei de odihnă, casele de linie, în valoare totală de 4,4 mil lei, transmise sub administrare a SA „Drumuri”, au fost gestionate contrar prevederilor legale, nefiind asigurată  integritatea și eficiența folosirii cestora, unele din ele fiind ocupate și utilizate abuziv, iar altele ajungând într-o stare avariată.

În final, Curtea de Conturi a conchis că, obiectivul general trasat de Parlament și preluat de Guvern „80% din drumuri naționale în stare bună și foarte bună, până la sfârșitul anului 2020, nu există drumuri rele și foarte rele”, a fost compromis, din cauza nerealizării Planurilor de acțiuni privind implementarea documentelor de politici, iar raportul calității drumurilor în starea rea și foarte rea a sporit de la 27,2% la 47,3%, din contul diminuării celor în stare bună și mediocră.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY