logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Rezultatele auditului managementului Datoriei de stat, examinate la ședința Curții de Conturi


https://www.ccrm.md/index.php/ro/rezultatele-auditului-managementului-datoriei-de-stat-examinate-la-sedinta-80_93258.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 mai curent, a examinat Raportul de audit al conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2023.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 28 mai curent, a examinat Raportul de audit al conformității asupra managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2023.

Managementul datoriei de stat, recreditării de stat precum și garanțiilor de stat constă într-un set de măsuri și activități exercitate și asigurate de Ministerul Finanțelor orientate spre identificarea, monitorizarea şi gestionarea riscurilor aferente portofoliului datoriei de stat, menținerea costurilor datoriei de stat pe termen mediu şi lung la nivel acceptabil precum și dezvoltarea pieței VMS.

Potrivit datelor raportate de Ministerul Finanțelor, datoria de stat la finele anului 2023 a constituit circa 104 miliarde lei, care în comparație cu anul precedent s-a majorat cu circa 9,3 miliarde lei, nivelul atins încadrându-se în plafoanele aprobate prin Legea bugetară anuală. Din totalul datoriei de stat, datoria de stat internă constituie 39,7 miliarde lei și datoria de stat externă – 64,3 miliarde lei. Ca pondere în PIB, datoria de stat a constituit 34,6%.

Pentru serviciul datoriei de stat, care include achitarea dobânzilor și comisioanelor, din bugetul de stat au fost utilizate mijloace financiare în sumă totală de circa 5,3 miliarde lei, din care pentru serviciul datoriei de stat interne – 3,9 miliarde lei și pentru serviciul datoriei de stat externe – 1,4 miliarde lei.

În dinamică cheltuielile aferente serviciului datoriei de stat au crescut de la 1,6 miliarde lei, în anul 2019, la 5,3 miliarde în anul 2023, ca urmare a majorării ratelor de dobândă, atât la împrumuturile interne cât și la cele externe. Datoria de stat pe cap de locuitor constituie 25,6 mii lei, fiind în creștere față de anul precedent cu 2,1 mii lei.

În perioada auditată, au fost negociate și semnate 12 acorduri noi de finanțare, cu valoarea totală de circa 14,6 miliarde lei.

Soldul garanțiilor de stat, la sfârșitul anului 2023 a constituit 1,68 miliarde lei, acestea fiind formate în totalitate din garanții de stat interne acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă”, în anul 2023 fiind activate și executate 8 garanții de stat, în sumă totală de 1,9 milioane lei.

Curtea de Conturi atrage atenția asupra menținerii unor aspecte problematice, care în anul 2023 nu au afectat conformitatea managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat, dar necesită atenție sporită, și anume:

  • tergiversarea implementării Conceptului și platformei aferente Programului de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în Republica Moldova, cauzată de factori care nu au depins nemijlocit de Ministerul Finanțelor;
  • menținerea unui sold semnificativ de 11,6 miliarde lei al datoriei băncilor supuse lichidării față de Ministerul Finanțelor, persistând riscul de nerecuperare a acestora din imposibilitatea realizării de către bănci a activelor deținute;
  • înregistrarea unui nivel scăzut de absorbție al mijloacelor financiare aferente proiectelor investiționale, în unele cazuri fiind necesară revizuirea și actualizarea acestora, ceea ce nemijlocit atrage suportarea cheltuielilor suplimentare de la bugetul de stat, în special a proiectelor precum:
  • Proiectul „Achiziția locomotivelor și restructurarea infrastructurii feroviare”, mijloacele aferente fiind debursate la un nivel de 39%, dobânzile și comisioanele de deservire fiind achitate în sumă de 68,8 mil. lei, termenul limită de debursare fiind 31.10.2026;
  • Proiectul „Îmbunătățirea eficienței sistemului de alimentare centralizată” cu nivelul de debursare de 1,1%, dobânzile și comisioanele de deservire constituind circa 18,5 mil. lei, termenul limită de debursare fiind 31.12.2025.

Totodată, auditul constată prezența și menținerea în continuare a soldurilor considerabile ale datoriilor debitorilor garantați și recreditați, care la finele anului de gestiune au constituit circa 10,2 miliarde lei, dintre care circa 159,2 miliarde lei sunt cu termenul de achitare expirat. Deși, Ministerul Finanțelor informează trimestrial Serviciul Fiscal de Stat despre totalul datoriei cu termenul expirat, pentru întreprinderea măsurilor în conformitate cu cadrul legal, în anul 2023 au fost recuperate la bugetul de stat mijloace financiare în sumă totală de 17,5 milioane lei.

Generalizând observațiile de audit, Curtea de Conturi a concluzionat că Ministerul Finanțelor a asigurat conformitatea managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat în anul 2023, totodată fiind identificate și unele problematici care au fost relatate mai sus. În context, auditul public extern menționează despre necesitatea consolidării în continuare a managementului de supraveghere și monitorizare a portofoliului datoriei, riscului ratei de dobândă și riscului valutar, pentru evitarea riscurilor financiare adiționale pentru bugetul de stat.