logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Raportul financiar elaborat de Curtea de Conturi, privind Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, auditat de Comisia parlamentară de profil


https://www.ccrm.md/index.php/ro/raportul-financiar-elaborat-de-curtea-de-conturi-privind-agentia-80_92257.html

Rezultatele auditului rapoartelor financiare ale Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) încheiate la 31 decembrie 2020 au fost prezentate de către auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), astăzi 16 decembrie în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Rezultatele auditului rapoartelor financiare ale Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) încheiate la 31 decembrie 2020 au fost prezentate de către auditorii Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), astăzi 16 februarie în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Conform rapoartelor financiare, bugetul ANCD pentru anul 2020 a fost executat în sumă de 94,7 mil. lei, cheltuielile efective înregistrând 97,2 mil. lei, iar valoarea patrimoniului gestionat la 31.12.2020 a constituit 6,89 mil. lei.

În cadrul ședinței auditorii CCRM au relatat despre lacunele și deficiențele constatate în cadrul misiunii de audit și contextul emiterii opiniei contrare. Această opinie a fost determinată de deficiențele constatate la nivelul rapoartelor financiare, ce au afectat bilanțul contabil cu 100,3 mil. lei și cheltuielile – cu 89,5 mil. lei. Cele mai semnificative deficiențe identificate sunt:

  • Majorarea valorii cheltuielilor aferente serviciilor de cercetări științifice cu 89,51 mil. lei, determinată de diminuarea valorii investițiilor capitale în active nemateriale în curs de execuție cu 88,98 mil. lei. Diminuarea a fost cauzată de necapitalizarea cheltuielilor suportate de ANCD la efectuarea cercetărilor științifice, precum și a creanțelor cu suma de 0,53 mil. lei (ECO 419), echivalentul cheltuielilor neconforme admise de către instituțiile la autogestiune la executarea contractelor de cercetări științifice
  • Diminuarea valorii contului „Active nemateriale” cu 10,09 mil. lei, datorită necapitalizării cheltuielilor suportate de ANCD în anul 2019 la efectuarea cercetărilor științifice de către instituțiile la autogestiune contractate
  • Diminuarea valorii terenurilor cu suma de 496,94 mii lei, ca urmare a necontabilizării terenului cu suprafața de 0,3847 ha, din s. Crihana Veche, r. Cahul.

Pe parcursul anului 2020 în cadrul ANCD din 34 de unități de personal aprobate  au fost vacante 13 unități sau 38%, dintre care 6,5 unități au fost cumulate, fiind acordate suplimente pentru cumulare în sumă de 420,94 mii lei, în lipsa tabelării orelor cumulate.

Totodată 11 angajați ai ANCD au fost salarizați cu 1322,64 mii lei din contul proiectelor finanțate din surse externe dintre care 4 persoane cumulau deja funcții, iar 4 persoane erau angajate în mai multe proiecte. Menționăm că, plățile salariale urmau a fi calculate, reieșind din orele de lucru efectiv lucrate în cadrul proiectelor europene. Însă tabelele de pontaj, aferente proiectelor nominalizate, poartă un caracter formal și nu permit de a stabili când au fost exercitate activitățile salarizate (în timpul sau peste programul orelor de lucru). Reieșind din cele relatate, se denotă riscul că unele unități de personal din cadrul ANCD sunt exagerate, că cumulul funcțiilor se îndeplinește formal și că salarizarea din contul surselor proiectelor finanțate din surse externe a fost neconformă.

Insuficiența unui control intern managerial a dus și la neasigurarea de către ANCD a înregistrării conforme a proprietății publice. Astfel, ANCD a preluat în gestiune clădirea din s. Crihana Veche, r-nul Cahul, cu o valoare de 733,8 mii lei, cu un teren aferent de 0,38 ha, însă nu a înregistrat în RBI drepturile de proprietate/folosință asupra acestor bunuri. De menționat că, clădirea respectivă actualmente este într-o stare deplorabilă, cu o degradare fizică avansată, deși ANCD a suportat cheltuieli pentru paza acesteia în valoare de 107 mii lei.

Auditul și-a exprimat rezerve privind realitatea cheltuielilor suportate pentru prestarea serviciilor informaționale în sumă de 146,6 mii lei contractate de ANCD de la același agent economic, iar anexele la contracte cât și actele de prestare a serviciilor nu indică expres ce fel de spoturi video au fost create/actualizate, care este durata lor și unde acestea sunt plasate.

În context menționăm că contabilizarea conformă a cheltuielilor aferente cercetărilor științifice, mai exact capitalizarea lor ca active nemateriale în curs de execuție reprezintă o metodă simplă și eficientă de urmărire a impactului cercetărilor și de eficientizare a utilizării banului public.

Misiunea de audit atestă că, în anul 2020, finanțarea proiectelor de cercetare și inovare s-a efectuat de către ANCD în baza unor metode, tehnici, instrumente și acțiuni care nu întrunesc în deplină măsură și în mod exhaustiv rigorile unui management bazat pe reguli și proceduri clare, coerente, predictibile și transparente. Prin urmare, abaterile și iregularitățile identificate în cadrul auditului public extern în mare măsură denotă un cumul de carențe și disfuncționalități în activitatea autorității nominalizate.