logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Neconformități aferente gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare, constate în cadrul auditului la USM


https://www.ccrm.md/index.php/ro/neconformitati-aferente-gestionarii-patrimoniului-public-si-a-resurselor-financi-80_93162.html

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 martie curent Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea de Stat din Moldova în anii 2021-2022.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 20 martie curent Raportul de audit al conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Universitatea de Stat din Moldova (USM) în anii 2021-2022.

Subiectul auditat a  fost abordat prin evaluarea mai multor procese și activități din cadrul USM, cum ar fi administrarea veniturilor din alocații bugetare și a celor proprii, respectarea prevederilor legale la efectuarea cheltuielilor, respectarea condițiilor la desfășurarea procesului de achiziții publice, procesul de gestionare a patrimoniului public, etc.

Învățământul superior este un factor-cheie pentru dezvoltarea culturală, economică și socială a societății iar prestarea calitativă a serviciilor de educație este unul din obiectivele strategice ale guvernului. Acest obiectiv nu poate fi obținut fără o gestiune corespunzătoare a patrimoniului public transmis în administrarea instituțiilor de învățământ superior și a resurselor financiare alocate în acest scop.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC), USM este a doua universitate cu cele mai mari alocațiile bugetare repartizate pentru realizarea comenzii de stat, care în anul 2021 și 2022 au constituit 126,8 mil. lei și, respectiv, 140,4 mil. lei.

Patrimoniul gestionat de USM aparține în totalitate statului, valoarea căruia la finele anului 2022 a constituit 2 060,9 mil. lei, majorându-se față de anul precedent cu 882,7 mil. lei, datorită reorganizării instituțiilor din domeniul educației, cercetării și renovării, USM absorbind o instituție de învățământ și 13 institute de cercetare.

Veniturile și cheltuielile înregistrate de USM la finele anului 2022 au constituit 259,31 mil. lei și, respectiv, 331 mil. lei. Ponderea cea mai mare în componența veniturilor USM  o dețin  alocațiile bugetare pentru prestarea serviciilor educaționale și întreținerea căminelor (49,8%), iar în componența cheltuielilor USM - cheltuielile privind retribuirea muncii (47,3%).

Curtea de Conturi a constatat că în perioada supusă auditului au fost identificate unele deficiențe și neconformități aferente gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare, care au afectat buna guvernare a patrimoniului public, cauzate atât de unele lacune ale sistemului de control intern managerial, cât și de neconformarea responsabililor din cadrul entităților la prevederile cadrului normativ. Printre cele mai importante deficiențe se constată următoarele.

Veniturile administrate de USM nu au fost planificate, evaluate și înregistrate conform, datorită nedeterminării taxelor de studii în baza cheltuielilor reale și aplicării diferitor metode de contabilizare a veniturilor din alocații bugetare și surse proprii. Acest fapt a condiționat acoperirea parțială a cheltuielilor pentru instruirea studenților în bază de taxe din contul alocațiilor bugetare, ceea ce a generat suportarea unor cheltuieli suplimentare în valoare de 58,5 mil. lei.

USM a suportat cheltuieli în sumă de 45,3 mil. lei pentru instruirea absolvenților în anul 2021 și 2022, în baza Comenzii de stat, pentru care MEC nu a elaborat reglementări de plasare în câmpul muncii în baza necesităților instituțiilor publice sau private. Astfel, în acești ani au absolvit studiile la USM cu finanțare de la bugetul de stat 2 218 tineri specialiști în diferite domenii, din care au fost plasați în câmpul muncii doar 128  absolvenți ai USM (din domeniul educației), sau 5,8 % din numărul total al absolvenților cu studii pe locuri finanțate de la bugetul de stat.

USM nu a înregistrat conform mijloacele financiare alocate pentru realizarea proiectelor de cercetare, fiind majorate cheltuielile și diminuată valoarea imobilizărilor necorporale cu cel puțin 49 mil. lei.

USM nu a asigurat conform evaluarea necesităților, determinarea bugetului și întocmirea planului de achiziții, și nici corelarea între bugetul aprobat și planul de achiziții, precum și executarea, gestionarea și monitorizarea contractelor de achiziții publice în termenele și condițiile prevăzute de acestea.

Până la moment, MEC nu a elaborat și aprobat metodologia de stabilire a cuantumului costurilor pentru programul de cercetare ajustate cu coeficienți corespunzători pe domenii disciplinare și profesionale ale doctoratului. Astfel, finanțarea studiilor de doctorat se efectuează în lipsa unei metodologii privind stabilirea costurilor de instruire, acestea efectuându-se în baza costurilor istorice. Cele menționate denotă lipsa corelării între planificarea alocațiilor bugetare pentru realizarea comenzii de stat și repartizarea acestora, având un impact asupra determinării corecte a costului standard per student care stă la baza stabilirii alocațiilor bugetare pentru finanțarea standard.

USM nu a asigurat înregistrarea exhaustivă a drepturilor asupra patrimoniului de stat primit în gestiune economică, înregistrarea conformă în evidența contabilă a acestuia. În context, nu au fost asigurat înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra 64 clădiri și construcții gestionate de USM cu suprafața totală de circa 55 mii m2 în valoare de peste 255 mil. lei și a 9 terenuri cu suprafața de circa 367 ha în valoare de circa 458 mil. lei.

În procesul de reorganizare a instituțiilor din domeniul educației, cercetării și inovării autoritățile publice centrale și USM nu a asigurat inventarierea, evaluarea și transmiterea integrală a patrimoniul în gestiune economică USM, precum și soluționarea situației privind preluarea abuzivă a unor bunuri imobile,  fapt ce atestă că procesul de reorganizare s-a efectuat cu abateri de la cadrul normativ în vigoare.

În vederea remedierii carențelor și problemelor constatate, auditorii Curții de Conturi au înaintat recomandări care urmează a fi implementate de entitățile auditate.