logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi și Cancelaria de Stat vor conlucra la îmbunătățirea implementării recomandărilor de audit


https://www.ccrm.md/index.php/ro/curtea-de-conturi-si-cancelaria-de-stat-vor-conlucra-80_92993.html

În conformitate cu principiile definite în INTOSAI-P 12 „Valoarea și beneficiile ISA – făcând o diferență în viața cetățenilor”, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) prin activitatea desfășurată tinde să demonstreze relevanța continuă pentru cetățeni, Parlament, Guvern și alte părți interesate.

În conformitate cu principiile definite în INTOSAI-P 12 „Valoarea și beneficiile ISA – făcând o diferență în viața cetățenilor”, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) prin activitatea desfășurată tinde să demonstreze relevanța continuă pentru cetățeni, Parlament, Guvern și alte părți interesate.

Modul și nivelul de implementare a recomandărilor de audit este influențat de mai mulți factori, un aspect important al acestui proces fiind eficiența conlucrării dintre entitățile auditate și instituția supremă de audit.

În context, subiectele menționate au fost abordate în cadrul ședinței de lucru a reprezentanților CCRM și Cancelariei de Stat, care s-au întrunit la data de 7 septembrie curent. 

Scopul ședinței a fost schimbul de experiență dintre CCRM și Cancelaria de Stat în aspectele cu referire la procesele, procedurile și instrumentele de monitorizare a implementării recomandărilor de audit, precum și îmbunătățirea nivelului de conformare a entităților auditate și majorarea impactului activităților de audit.

În debutul ședinței, Ecaterina Paknehad, șefa Aparatului CCRM, a remarcat importanța unei conlucrări eficiente dintre Curtea de Conturi și Cancelaria de Stat în procesul de monitorizare și implementare a recomandărilor de audit. Prin recomandările formulate în rapoartele sale, Curtea de Conturi urmărește scopul de a susține entitățile auditate prin îmbunătățirea și consolidarea managementului instituțional și eliminarea deficiențelor constatate de audit. Recomandările înaintate contribuie la abordarea punctelor slabe sau a problemelor identificate de audit, la optimizarea gestionării resurselor în baza principiilor bunei guvernări, prin prisma beneficiilor pentru societate.

Conform prevederilor legale și pentru executarea acțiunii 1.6 „Instituirea unui mecanism eficient de monitorizare a executării sarcinilor trasate de către Guvern” din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, Cancelaria de Stat a implementat, la nivel de Guvern, mecanismul de monitorizare și control al implementării recomandărilor Curții de Conturi. Respectiv, în anul curent, în cadrul Cancelariei de Stat a fost instituită o subdiviziune specializată cu responsabilități de monitorizare a modului de implementare a recomandărilor auditului public extern.

Cancelaria de Stat a elaborat Ghidul practic ,,Monitorizarea, evaluarea și acordarea suportului metodologic în procesul de implementare a recomandărilor ce rezultă din Hotărârile Curții de Conturi”, care este menit să optimizeze și să eficientizeze efortul autorităților administrative centrale în procesul de monitorizare și raportare a recomandărilor de audit. Ghidul, de asemenea, prevede și standardizarea structurii rapoartelor și modul de raportare a acțiunilor întreprinse pentru implementarea recomandărilor de audit, îmbunătățirea calității și conținutului rapoartelor pe marginea implementării recomandărilor, astfel încât acestea să includă informații bazate pe evidențe, fiind asigurată coerența între rapoartele de progres prezentate Cancelariei de Stat cu cele prezentate Curții de Conturi și un proces transparent și participativ pe parcursul întregului proces de monitorizare și raportare.

În acest sens, CCRM și Cancelaria de Stat au convenit asupra unei colaborări continue în vederea organizării instruirilor, atelierelor de lucru cu entitățile auditate în vederea responsabilizării acestora pentru a asigura implementarea cu succes a recomandărilor de audit.

Obținerea unor rezultate în viitor depinde de măsura în care managementul fiecărei entități publice se va orienta spre respectarea reglementărilor legale ce definesc atribuțiile specifice în domeniul fundamentării, elaborării, aprobării și executării bugetului, gestionării patrimoniului public și celui privat al acestora și spre principiile de economicitate, eficiență și eficacitate în privința valorificării resurselor materiale, umane, financiare și informaționale de care dispun.

Menționăm că, Curtea de Conturi are instituit un instrument propriu de monitorizare a gradului de implementare a recomandărilor de audit – sistemul informațional automatizat (SIA) „Audit CCRM”, care asigură monitorizarea termenului de executare a hotărârilor sale, vizualizarea în timp real a informațiilor privind acțiunile întreprinse de entitățile auditate în vederea executării recomandărilor de audit, evaluarea în aspect cantitativ și calitativ a gradului de conformare a acestora la recomandări. De asemenea, instrumentul dat oferă posibilitate entităților auditate de a comunica și interacționa cu CCRM în procesul implementării recomandărilor, în format digital, facilitând procesul de monitorizare, contribuind astfel la atingerea rezultatelor scontate.