logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Curtea de Conturi a auditat SA „Loteria Națională a Moldovei”


https://www.ccrm.md/index.php/ro/curtea-de-conturi-a-auditat-sa-loteria-nationala-a-80_93074.html

Rezultatele auditului public extern privind conformitatea realizării parteneriatelor public-private (PPP) aferente dezvoltării activităților Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și a pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești au fost examinate astăzi, 15 decembrie curent în ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Rezultatele auditului public extern privind conformitatea realizării parteneriatelor public-private (PPP) aferente dezvoltării activităților Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și a pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești au fost examinate astăzi, 15 decembrie curent în ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

În Republica Moldova, din anul 2016, în conformitate cu exigențele legale, a fost instituit monopol de stat pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, cu excepția întreținerii cazinourilor. Gestionarea activității menționate este realizată exclusiv de către stat, prin intermediul S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. În scopul dezvoltării activităților Societății a fost inițiat un PPP, obiectivul căruia a constat în modernizarea și extinderea activităților din domeniul jocurilor de noroc prin atragerea investițiilor private

Pentru realizarea scopului propus, la data de 28.04.2018 au fost încheiate 2 contracte de PPP, sub formă de contracte de societate civilă, pe un termen de 15 ani. Contractele au fost semnate de Agenția Proprietății Publice în calitate de partener public, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în calitate de partener de proiect și partenerii privați selectați în urma concursului public.

La momentul actual, din cele 4 Programe aferente contractului privind dezvoltarea activităților din sectorul loteriilor și pariurilor, doar două au fost lansate. În cazul dezvoltării activităților din sectorul automatelor de joc, din 2 Programe planificate doar un program a fost lansat.

Societatea pe acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” a fost creată în anul 2011, la propunerea Ministerului Finanțelor, cu un capital social în valoare de 250 mii lei repartizat în 2500 acțiuni ordinare nominative. La moment, acțiunile S.A. „Loteria Națională a Moldovei” sunt deținute integral de către Agenția Proprietății Publice, capitalul social constituind 600 mii lei, iar majorarea valorii nominale a unei acțiuni ordinare nominative de la 100 lei la 240 lei a fost realizată din contul capitalului propriu al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în anul 2022.

De la fondare și până la moment, se atestă o dinamică relativ stabilă a rezultatului financiar, cu o creștere semnificativă a acestuia pentru anii 2021 și 2022.

Potrivit monitoringului financiar al activității economico-financiare al întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritar de stat,  S.A. „Loteria Națională a Moldovei” s-a clasat ca cea mai profitabilă entitate pentru anul 2022, înregistrând un profit net în valoare de 170,3 mil. lei, achitând în bugetul de stat dividende în valoare de 85,1 mil. lei. De asemenea, se remarcă faptul că la capitolul celor mai mari majorări a veniturilor din vânzări, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” se plasează pe locul II din entitățile subordonate statului, cu o cifră de afaceri de 7111,8 mil. lei în anul 2022.

Auditând conformitatea realizării PPP aferente dezvoltării activităților S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din sectorul loteriilor și pariurilor la competiții și evenimente sportive, precum și din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, s-a concluzionat că, unele activități cuprinse în aria de audit nu corespund în totalitate exigențelor cadrului normativ în vigoare și nu au contribuit în deplină măsură la atingerea obiectivelor prestabilite. Ca urmare a acțiunilor de audit efectuate, au fost identificate deficiențe și neconformități, cauzate atât de unele lacune ale sistemului de control intern la diferite nivele de management, ne funcționalitatea mai multor structuri de competențe generale abilitate cu atribuții de evaluare a modului de derulare a PPP, dar și tergiversarea implementării unor mecanisme viabile de monitorizare a pieței jocurilor de noroc, ceea ce nu asigură veridicitatea datelor, transparența și controlul statului în acest domeniu.

Auditul denotă următoarele puncte slabe care necesită a fi fortificate pentru a valorifica pe deplin potențialul parteneriatelor în derulare.

La etapa de planificare a parteneriatului:

  • din cauza carențelor admise la argumentarea economică și tehnică a studiului de fezabilitate, inclusiv analiza insuficientă a tuturor elementelor și riscurilor relevante domeniului, la 5 ani de desfășurare a PPP, indicatorii economici prestabiliți de cca 140 mil. euro doar din dividende au fost atinși în proporție de cca 15%, iar investițiile de cca 9,5 mil. lei realizate în 18 săli de joc au fost ineficiente, generând pierderi;
  • lipsa unor proceduri clare de control asupra procesului de elaborare/aprobare a studiului de fezabilitate, precum și la încheierea contractelor de PPP a admis modificarea și substituirea condițiilor prevăzute de actul normativ aferent organizării și realizării PPP și, ca urmare, partenerul public a suportat cheltuieli suplimentare în valoare de cca 25,1 mil. lei.

La etapa de realizare a parteneriatului:

  • la momentul actual nu există o bază de date unică, administrată de o instituție a statului care ar fi responsabilă de controlul asupra activității în domeniul jocurilor de noroc, inclusiv asupra fluxului de numerar, obținând informații complete și exacte cu privire la activitatea organizatorilor jocurilor de noroc, precum și la câștigurile obținute de jucători;
  • Societatea, nu deține integral informații cu privire la tipurile de loterii și pariuri online puse în circulație, valoarea acestora, valoarea fondului de câștiguri achitate per fiecare tip de joc, tirajul, ș.a. ceea ce nu asigură că partenerul public controlează și obține beneficiile corespunzătoare. Se evidențiază faptul că anume acest program este cel mai profitabil, înregistrând un rulaj total în valoare de 19620,8 mil. lei din vânzarea biletelor de loterie și a pariurilor online, pentru anii 2019-9 luni ale anului 2023.  Aceste date sunt furnizate de către partenerul privat, iar partenerul public nu deține acces și metode de control aferente;
  • lipsa unor reglementări clare și viabile cu privire la modul de blocare, accesare, depunere a mizei, eliberare și primire a câștigurilor în mediul online, relevă că piața jocurilor de noroc este compromisă cu activități neautorizate. Acest fapt afectează situația financiară a partenerului public și condiționează neachitarea la bugetul de stat a eventualelor impozite și taxe, precum și nu asigură transparența și protecția drepturilor consumatorului. Aici menționăm că, potrivit Studiului de caz realizat în anul 2022 de către responsabilii din cadrul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în baza anumitor date statistice, potențialul pieței interne de jocuri de noroc a Republicii Moldova reprezintă un rulaj anual de cca 12,6 – 16,6 miliarde lei. Astfel, estimările efectuate raportate la rulajul financiar al jocurilor de noroc înregistrate pentru anul 2021, relevă că statul Republica Moldova utilizează cca 40% din potențialul acestui rulaj ceea ce prezumă că restul resurselor pot fi concentrate în jocurile de noroc neautorizate.

La etapa de monitorizare a parteneriatului:

  • deși cadrul normativ prevede constituirea diferitor organe cu stabilirea mecanismelor de monitorizare și control asupra derulării procesului de parteneriat public - privat, se denotă că, acestea nu sunt funcționale, nu asigură evaluarea și furnizarea corespunzătoare a informațiilor aferente desfășurării PPP. Acest fapt condiționează premise de a admite neconformități, neluarea deciziilor de rigoare, dar și nerealizarea în termen oportun a obiectivelor prestabilite.  Mai mult decât atât, neîndeplinirea atribuțiilor legale de către Consiliul Național pentru Parteneriatul Public-Privat, Rețeaua interministerială de parteneriat-public și Comisia de monitorizare a parteneriatului public-privat, a lipsit Executivul de un instrument suplimentar pentru a evalua performanța derulării parteneriatului public-privat și de a interveni în caz de necesitate, ceea ce nu contribuie la buna desfășurare a parteneriatului public-privat și nu asigură pe deplin controlul statului în acest domeniu.

Totodată, Curtea de Conturi constată atingerea unor indicatori economici semnificativi de către S.A ,,Loteria Națională a Moldovei” ca urmare a implementării parteneriatului, fiind achitate în bugetul de stat impozite, taxe și dividende de cca 553,7 mil lei. De asemenea se atestă și unele efecte asupra mediului social exprimate prin: i) limitarea accesului persoanelor cu vârsta de până la 21 de ani în incinta sălilor de joc; ii) amplasarea sălilor de joc la cel puțin 200 de metri distanță de la instituțiile de învățământ, cu destinație culturală, muzee, biblioteci, ș.a. dar și iii) implementarea programului joc responsabil care oferă susținere psihologică clienților pentru care jocul a încetat să  mai fie  divertisment și a dobândit caracterul de dependență. Deși, au fost atinși unii indicatori ca urmare a implementării PPP, se reiterează faptul că jocurile de noroc pot evolua într-un viciu care trebuie tratat ca atare pentru a nu genera ulterioare efecte nedorite.