logo

Curtea de Conturi a Republicii Moldova

Adunarea anuală a Curţii de Conturi cu participarea Preşedintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin


https://www.ccrm.md/index.php/ro/adunarea-anuala-a-curtii-de-conturi-cu-participarea-presedintelui-republicii-mol-80_67.html

   Curtea de Conturi: de la control la audit – realizări şi perspective
Astăzi, 25 decembrie 2008, convocat tradiţional într-o adunare anuală, colectivul Curţii de Conturi a examinat realizările şi perspectivele în procesul transformărilor dintr-un organ suprem de control într-o instituţie supremă de audit.  
În conformitate cu aranjamentele de audit prevăzute de noua Lege privind Curtea de Conturi, adoptată de Parlament la 5 decembrie 2008, Curtea de Conturi va prezenta anual Parlamentului un raport complet, cunoscut ca opinie de audit, privind corectitudinea, completitudinea şi regularitatea executării bugetului de stat, precum şi opinii similare privind bugetul asigurărilor sociale de stat şi fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Această activitate va fi desfăşurată în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit de către specialişti instruiţi şi certificaţi în auditul sectorului public.
Curtea de Conturi va dispune de noi împuterniciri pentru a efectua examinări în scopul de a verifica dacă programele Guvernului sînt implementate în conformitate cu principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, cunoscute ca audite ale performanţei. Rezultatele acestor audite ale performanţei vor fi prezentate Parlamentului împreună cu recomandările practice pentru îmbunătăţire ulterioară. Instituţiile auditate urmează să răspundă la aceste recomandări într-o perioadă de timp clar stabilită.
Totalizînd rezultatele anului şi succesele obţinute în procesul realizării obiectivelor de dezvoltare startegică a Curţii de Conturi, precum şi a priorităţilor stabilite pentru anul 2008, în raportul său Ala Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi a menţionat:
„Activitatea noastră viitoare, în calitate de instituţie de audit, este planificată astfel încît să ne permită să contribuim la îmbunătăţirea situaţiei social-economice, prin ajutarea Guvernului să presteze cetăţenilor servicii de calitate. Noi trebuie să verificăm nu doar cît de bine sînt controlate resursele financiare, dar şi dacă aceşti bani sînt utilizaţi în mod economicos, eficient şi eficace la prestarea serviciilor de care cu toţii depindem.
Dacă vom putea găsi modalităţi de utilizare mai bună a bugetului public naţional, iar eu sînt convinsă că noi putem face acest lucru, atunci vom reuşi să contribuim la îmbunătăţirea managementului financiar public. După părerea mea, acesta este motivul principal de ce este necesară schimbarea şi de ce noi depunem atîtea eforturi pentru a o efectua.”
În discursul rostit Vladimir Voronin, Preşedintele Republicii Moldova, a apreciat înalt activitatea desfăşurată de Curtea de Conturi. Preşedintele a afirmat că în ultimii ani a sporit nu doar calitatea activităţii Curţii de Conturi, dar şi prestigiul acestei instituţii.
Vladimir Voronin a menţionat procesele de transformare şi reformare internă prin care trece Curtea de Conturi, orientate spre asimilarea celor mai bune practici în domeniu. În context Preşedintele a subliniat şi faptul promulgării recente a noii Legi a Curţii de Conturi, prin care ţara noastră şi-a confirmat adeziunea la standardele internaţionale privind auditul public.
Vladimir Voronin a ţinut să evidenţieze responsabilitatea pe care o implică pentru colaboratorii Curţii de Conturi începutul activităţii instituţiei în conformitate cu noile cerinţele în exercitarea controlului asupra formării, administrării şi utilizării resurselor financiare publice şi administrarea patrimoniului public, îndemnîndu-i să manifeste şi pe viitor o înaltă disciplină, corectitudine, competenţă şi onestitate în exercitarea atribuţiilor care le revin.
Preşedintele Republicii Moldova a felicitat asistenţa cu prilejul sărbătorilor de iarnă, dorind colaboratorilor Curţii de Conturi mult succes în activitatea ulterioară, sănătate, fericire şi bunăstare.
Evaluînd rezultatele obţinute în anul 2008, adunarea a adoptat o rezoluţie, care stabileşte drept obiectiv principal pentru Curtea de Conturi majorarea impactului, prin efectuarea auditelor planificate în corespundere cu standardele adoptate, formularea unor recomandări care să aducă plusvaloare entităţilor auditate şi societăţii în întregime, prin utilizarea patrimoniului şi banilor publici în condiţii de legalitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.