Actualizat: Duminică, 24 Septembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 19 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022

Nr. 19 din 26.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.3.2 Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: fortificarea de către autoritățile publice centrale a capacităților instituționale aferente proceselor de elaborare, gestionare și raportare a proiectelor investiționale, pentru sporirea nivelului de absorbție și valorificare a resurselor externe, cu respectarea termenelor de debursare și atingerea rezultatelor în implementarea proiectelor.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.3.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: ajustarea de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de comun cu autoritățile publice, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate de organizațiile internaționale”, ținând cont de prevederile cadrului normativ în vigoare și actualizarea listei organizațiilor la care Republica Moldova este membru, cu efectuarea inventarierii depline a acestora.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.3.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: elaborarea de către Ministerul Educației și Cercetării și înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc.), precum și completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor (reiterată).

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.3.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: asigurarea monitorizării de către Agenția Proprietății Publice a înregistrării majorărilor de capital, finanțate de la bugetul de stat, al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, în vederea garantării plenitudinii raportării acestora la valoarea acțiunilor și a altor forme de participare a statului în capitalul entităților respective.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.4. Ministerului Finanțelor, pentru examinare conform competențelor și, de comun cu instituțiile subordonate, pentru asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit anexat la prezenta Hotărâre.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 1. Să întreprindă măsuri concrete pentru asigurarea activității pe termen mediu în vederea instituirii unui sistem de evidență în sectorul public/bugetar, cu alinierea/conformarea la normele comunitare în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 (Secțiunea III, pct. 3.1.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2. Să aprobe Ghidul operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe, în scopul evaluării eficienței, eficacității, impactului și durabilității la monitorizarea implementării proiectelor de asistență externă (Secțiunea III, pct. 3.2.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 3. Să ajusteze actele sale interne și să actualizeze descrierea proceselor operaționale, cu specificarea responsabilităților clare în vederea atingerii executării atribuțiilor conform prevederilor cadrului normativ, în calitate de autoritate națională de coordonare a asistenței externe (Secțiunea III, pct. 3.2.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 4. Să elaboreze/modifice și să aprobe instrucțiuni și norme privind managementul proiectelor de investiții capitale, în concordanță cu normele noi aprobate prin HG nr.684 din 29.09.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” (Secțiunea III, pct. 3.3).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, precum și a principiilor de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (Secțiunea III, pct. 3.3).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 6. Să analizeze și să determine modalitatea de raportare integrală a volumului transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, inclusiv în aspectul beneficiarilor și surselor de finanțare, prin completarea/suplinirea formularelor anexate la Raportul privind executarea BS (Secțiunea V, pct. 5.4).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 7. Să aducă în concordanță prevederile cadrului metodologic cu prevederile HG nr. 862 din 18.12.2015 „pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului” (Secțiunea VI, pct. 6.4).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 8. Să instituie mecanisme de conlucrare între instituțiile statului privind calcularea și raportarea taxelor, amenzilor, altor plăți la buget, a căror administrare este pusă în seama organelor fiscale (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 9. Să intensifice procesul de prezentare și utilizare a datelor/informațiilor cu privire la amenzile contravenționale aplicate de către autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale, în vederea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor, urmării plenitudinii încasării și raportării acestora (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 10. Să asigure procesul de calculare a majorărilor de întârziere la plățile de bază și plenitudinea raportării către MF a datoriilor agenților economici și ale persoanelor fizice (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 11. Ministerului Finanțelor, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal: Să asigure raportarea valorii integrale a creanțelor față de BS la poziția „Creanțe ale contribuabililor” (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 21.03.2024

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024

Autoritatea:SERVICIUL VAMAL

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.3.3. ajustarea de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de comun cu autoritățile publice, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate de organizațiile internaționale”, ținând cont de prevederile cadrului normativ în vigoare și actualizarea listei organizațiilor la care Republica Moldova este membru, cu efectuarea inventarierii depline a acestora;

Autoritatea:MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI INTEGRĂRII EUROPENE

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 2.3.4. elaborarea de către Ministerul Educației și Cercetării și înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc.), precum și completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor (reiterată)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 21.03.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY