Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 19 din 26 mai 2023 cu privire la Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2022

Nr. 19 din 26.05.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.3.2 Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: fortificarea de către autoritățile publice centrale a capacităților instituționale aferente proceselor de elaborare, gestionare și raportare a proiectelor investiționale, pentru sporirea nivelului de absorbție și valorificare a resurselor externe, cu respectarea termenelor de debursare și atingerea rezultatelor în implementarea proiectelor.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Prin scrisoarea nr. 09-03/281/1870 din 19 decembrie 2023 (copia se anexează) Ministerul Finanțelor a informat toate autoritățile publice centrale (50 autorități) despre modificările operate în cadrul normativ în vigoare din domeniul investițiilor capitale publice și despre planificarea instruirilor persoanelor responsabile de domeniul investițiilor capitale din cadrul autorităților publice centrale. La situația din 01 februarie 2024 din 50 autorități publice, doar 28 de autorități (56%) au prezentat listele persoanelor delegate pentru instruire (lista autorităților și persoanelor delegate se anexează).
Ținând cont de agenda de activitate a experților Proiectului UE „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în identificarea și elaborarea proiectelor aferente implementării Acordului de Asociere RM UE”, s-a decis desfășurarea instruirilor la 13-14 februarie 2024 (copia scrisorii se anexează).
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 2.3.3. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: ajustarea de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de comun cu autoritățile publice, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate de organizațiile internaționale”, ținând cont de prevederile cadrului normativ în vigoare și actualizarea listei organizațiilor la care Republica Moldova este membru, cu efectuarea inventarierii depline a acestora.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Ministerul Finanțelor comunică că recomandarea ține de competența MAEIE, în acest sens MAEIE a expediat о circulară cu nr.016.3/Nr. 11146 din 27.09.2023 în adresa autorităților publice în scopul inventarierii tuturor organizațiilor internaționale la care RM este membră. MF prin scrisoarea nr.07/3-12-214 din 26.10.2023 a prezentat propunerile în acest sens. În conformitate cu indicația Cancelariei de Stat nr.31/03-78-793 din 24.01.2024, MAEIE urmează să asigure elaborarea și promovarea PHG pentru modificarea HGRM nr.454/2008.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 2.3.4. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: elaborarea de către Ministerul Educației și Cercetării și înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc.), precum și completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor (reiterată).

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Cu privire la înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc), se informează că, conform prevederilor art. 140 al Codului educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Ministerul Educației și Cercetării este responsabil de elaborarea unei formule de alocare a transferurilor pentru învățământul preșcolar, special și complementar. Suplimentar, se informează că, Ministerul Finanțelor a expediat în format electronic informația privind raportul de executare a bugetelor locale pentru anul 2023, la nivel de fiecare raion și instituție de educație timpurie, până la cel mai detaliat nivel.
Ce ține de completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor, se menționează că, întru îmbunătățirea cadrului normativ, Ministerul Educației și Cercetării a înaintat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.868/2014 „Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea”, respectiv, conform domeniului de competență, Ministerul Finanțelor sa expus prin demersurile nr.07/1 -03/70/986 din 3 iulie 2023, nr.07/1 -17/88 din 29 septembrie 2023, nr.07/1-17/127 din 28 noiembrie 2023 și nr.07/1-17/135 din 7 decembrie 2023.
Drept urmare, modificările înaintate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1026/2023.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 2.3.5. Guvernului Republicii Moldova, pentru informare și luare de atitudine în vederea examinării și monitorizării acțiunilor pentru: asigurarea monitorizării de către Agenția Proprietății Publice a înregistrării majorărilor de capital, finanțate de la bugetul de stat, al întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni, în vederea garantării plenitudinii raportării acestora la valoarea acțiunilor și a altor forme de participare a statului în capitalul entităților respective.

Autoritatea:GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

Termen implementare: 21.03.2024

Recomandarea: 1. Să întreprindă măsuri concrete pentru asigurarea activității pe termen mediu în vederea instituirii unui sistem de evidență în sectorul public/bugetar, cu alinierea/conformarea la normele comunitare în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030 (Secțiunea III, pct. 3.1.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Direcția generală Trezoreria de Stat a înaintat propuneri de acțiuni în procesul de elaborare a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a MFP (se anexează).
Completare 17.04.2024
MF Scris. nr. 05-10/40/486 din 21.03.2024
Prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 129 din 29.12.2023 (se anexează) a fost aprobat Planul de acțiuni (Matricea) pentru anii 2023-2025 privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru anii 2023-2030, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2023. 98-24_MF.PDF Info MF HCC nr. 19-2023.semnat.pdf

Recomandarea: 2. Să aprobe Ghidul operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe, în scopul evaluării eficienței, eficacității, impactului și durabilității la monitorizarea implementării proiectelor de asistență externă (Secțiunea III, pct. 3.2.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Urmare a aprobării HG 888/2023 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (reorganizarea structurală a unor autorități publice) Cancelaria de Stat a fost restructurată, astfel competențele în domeniul asistenței externe au fost transferate de la Ministerul Finanțelor la Cancelaria de Stat. Totodată, prin același act normativ a fost abrogat pct.4 din HG 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, privind necesitatea elaborării Ghidului operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 3. Să ajusteze actele sale interne și să actualizeze descrierea proceselor operaționale, cu specificarea responsabilităților clare în vederea atingerii executării atribuțiilor conform prevederilor cadrului normativ, în calitate de autoritate națională de coordonare a asistenței externe (Secțiunea III, pct. 3.2.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Urmare a aprobării HG 888/2023 cu privire la modificarea și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului (reorganizarea structurală a unor autorități publice) Cancelaria de Stat a fost restructurată, astfel competențele în domeniul asistenței externe au fost transferate de la Ministerul Finanțelor la Cancelaria de Stat. Totodată, prin același act normativ a fost abrogat pct.4 din HG 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe, privind necesitatea elaborării Ghidului operațional privind coordonarea și managementul asistenței externe.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 4. Să elaboreze/modifice și să aprobe instrucțiuni și norme privind managementul proiectelor de investiții capitale, în concordanță cu normele noi aprobate prin HG nr.684 din 29.09.2022 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la proiectele de investiții capitale publice” (Secțiunea III, pct. 3.3).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 104/2023 a fost aprobată Instrucțiunea privind evaluarea proiectelor de investiții capitale publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 474-476 art. 1172 din 13 decembrie 2023).
Prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 113/2023 a fost abrogat Ordinul Ministrului finanțelor nr. 185/2015 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind managementul proiectelor de investiții capitale.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 5. Să asigure respectarea prevederilor regulamentare privind procesul de examinare și de confirmare a eligibilității propunerilor de proiecte pentru investiții capitale, precum și a principiilor de prioritizare și de conformitate ale acestora cu documentele de planificare strategică națională și sectorială (Secțiunea III, pct. 3.3).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Întru executarea prevederilor pct. 10 din Regulamentul cu privire la proiectele de investiții capitale publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 684/2022, prin Ordinul Ministrului finanțelor nr. 87/2023 (copia se anexează) în cadrul Ministerului Finanțelor a fost instituit Grupul de lucru pentru investiții capitale publice.
Prin urmare, propunerile de proiecte noi, înaintate de către APC, vor fi examinate de către Grupul de lucru al MF și în cazul stabilirii eligibilității acestora, vor fi prezentate spre examinare și selectare către CIPS.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 6. Să analizeze și să determine modalitatea de raportare integrală a volumului transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, inclusiv în aspectul beneficiarilor și surselor de finanțare, prin completarea/suplinirea formularelor anexate la Raportul privind executarea BS (Secțiunea V, pct. 5.4).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2022, conform Anexei nr. 7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2022, s-a generat și prezentat în formatul a 3 anexe (7, 7.1, 7.1.1) ca părți componente a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2022.
Totodată, pentru о raportare mai amplă ce ține de volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, a fost introdus un formular nou (Formularul nr. 16) privind transferurile din fondurile de urgență ale Guvernului de la bugetul de stat la bugetele locale, aprobat prin Ordinul Ministrului finanțelor nr.35/2023.
Includerea unui formular care ar conține rapoartele privind transferurile din fondurile centralizate, va fi examinată la etapa întocmirii Raportului pentru anul 2023.


Completare 17.04.2024
Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2022, conform Anexei nr.7 la Legea bugetului de stat pentru anul 2022, s-a generat și prezentat în formatul a 3 anexe (7, 7.1, 7.1.1) ca părți componente a Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2022. Totodată, pentru o raportare mai amplă ce ține de volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, a fost introdus un nou formular, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr.35 din 29 martie 2023 (se anexează, 9 file), și anume Formularul nr.16, în care sunt prezentate transferurile din Fondul de urgență a Guvernului de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2022, sub aspectul beneficiarilor.
Pentru raportarea anului 2023 se va păstra modalitatea dată, cu includerea unui nou Raport privind transferurile cu destinație specială alocate din contul fondurilor de dezvoltare ale bugetului de stat către bugetele locale (doar volumele transferurilor executate de la bugetul de stat).
98-24_MF.PDF Info MF HCC nr. 19-2023.semnat.pdf

Recomandarea: 7. Să aducă în concordanță prevederile cadrului metodologic cu prevederile HG nr. 862 din 18.12.2015 „pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului” (Secțiunea VI, pct. 6.4).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Ministerul Finanțelor la indicația Cancelariei de Stat nr. 18-69-12/38 din 5 decembrie 2023, privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului și abrogarea unei hotărâri a Guvernului (număr unic 1066/MAI/2023), a înaintat propuneri la modificarea Hotărârii Guvernului nr.862/2015 în partea ce ține de modalitatea de prezentare a documentelor justificative către trezorerii regionale.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 8. Să instituie mecanisme de conlucrare între instituțiile statului privind calcularea și raportarea taxelor, amenzilor, altor plăți la buget, a căror administrare este pusă în seama organelor fiscale (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Serviciul Fiscal de Stat a identificat lista plăților și surselor de prezentare a informațiilor aferente veniturilor, pentru care Serviciul Fiscal de Stat a fost desemnat în calitate de administrator al acestora în cazurile în care legislația nu prevede autoritatea responsabilă de administrare a acestora care a fost remisă în adresa Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr. 26-08/5-01-142472 din 03.10.2023 (se anexează).
De asemenea, s-a propus elaborarea și aprobarea actului normativ, precum și cadrul metodologic necesar privind obligativitatea prezentării de către autorități a informațiilor necesare pentru asigurarea competenței de administrare a Serviciul Fiscal de Stat a veniturilor pentru care Serviciul Fiscal de Stat a fost desemnat în calitate de administrator al acestora.
98-24_MF.PDF

Recomandarea: 9. Să intensifice procesul de prezentare și utilizare a datelor/informațiilor cu privire la amenzile contravenționale aplicate de către autoritățile competente să soluționeze cauzele contravenționale, în vederea asigurării evidenței analitice conforme a calculării și achitării amenzilor, urmării plenitudinii încasării și raportării acestora (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: La data de 28.11.2023 prin scrisoarea nr.26-19/1 -09-170563 (se anexează) a fost prezentat în adresa IP AGE și MAI proiectul actualizat al Anexei tehnice nr. 38 din 16.10.2023 întru inițierea procesului de aprobare și dezvoltare a web-serviciului aferent consumării de către Serviciul Fiscal de Stat a informațiilor privind procesele verbale contravenționale prin intermediul platformei de interoperabilitate MConnect, până în prezent nu a fost recepționat răspuns. 98-24_MF.PDF

Recomandarea: 10. Să asigure procesul de calculare a majorărilor de întârziere la plățile de bază și plenitudinea raportării către MF a datoriilor agenților economici și ale persoanelor fizice (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: În vederea implementării cerințelor și recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi în partea ce ține de calculul penalității a fost elaborat Planul de măsuri aprobat prin Ordinul SV nr.383-0 din 29.11.2022, până la automatizarea procedurii date. Astfel, SV a asigurat monitorizarea acțiunilor birourilor vamale, în partea ce ține de efectuarea calculului (manual) penalității pentru toți restanțierii, datoriile cărora sunt înregistrate în SI al SV, după cum urmează:
Conform Circularei nr.790-C din a fost calculate și reflectată în SI al SV penalitatea în sumă totală de 12 214 227,85 lei (pentru perioada 01.01.2016-30.11.2022).
Conform Circularei nr.289-C din 27.04.2023 a fost calculată și reflectată în SI al SV penalitatea în sumă totală de 6 718 085,6 lei (pentru perioada 01.12.2022- 31.05.2023).
Conform Circularei nr.779-C din 02.11.2023 a fost calculată și reflectată în SI al SV penalitatea în sumă totală de 7 756 463,43 lei (pentru perioada 01.06.2023-30.11.2023).
Reieșind din cele menționate, SV a întreprins măsurile necesare privind asigurarea plenitudinii raportării către MF a datoriilor agenților economici și ale persoanelor fizice.

Recomandarea: 11. Ministerului Finanțelor, de comun cu Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul Vamal: Să asigure raportarea valorii integrale a creanțelor față de BS la poziția „Creanțe ale contribuabililor” (Secțiunea IV, pct. 4.1.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Scris.MF nr.12/3-7-25 din 06.02.2024: Prin Ordinul ministerului finanțelor nr. 116/2022, Direcția generală Trezoreria de Stat a completat pct.3.8.3. din ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 (în vigoare din 30.12.2022), în vederea asigurării raportării integrale a creanțelor față de BS. Prin urmare, conturile din subclasa 81 "Conturi extrabilanțiere ale bugetelor" sunt utilizate de către Trezoreria de Stat, autoritățile publice locale, precum și de administratorii de venituri care asigură executarea de casă a bugetelor pentru evidența datoriilor și creanțelor bugetare.
Totodată, conform prevederilor pct. 3.8.12. din ordinul menționat, la subcontul de nivelul II 811420 "Creanțe ale contribuabililor" se ține evidența creanțelor bugetare ale contribuabililor. În acest subcont se ține evidența sumelor calculate pentru plata arendei, impozitelor, taxelor, restanțelor, penalităților bugetare și a altor contribuții. Pe măsura încasării sumelor calculate se micșorează subcontul extrabilanțier 811420.
În acest context, comunicăm că, prin Ordinul ministerului finanțelor nr. 122/2022, Direcția generală Trezoreria de Stat a completat pct.3.10.3 din ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 (în vigoare din 30.12.2022). Astfel, administratorii de venit prezintă lunar Ministerului Finanțelor informația privind restanțele la plățile pe care le administrează, și anume:
1. Informația privind restanțele față de Bugetul Public Național conform clasificației economice (FI-028),
2. Informația privind restanțele față de Bugetul Public National la plăți de bază, majorări de întârziere și amenzi (FI-029),
3. Informația privind restanța față de bugetul public național la plata impozitelor și taxelor după termenii de formare la plăți de bază, amenzi și majorări de întârziere (FI-030).
98-24_MF.PDF

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Prin Ordinul ministerului finanţelor nr.116/2022, a fost completat pct.3.8.3. din Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015 (în vigoare din 30.12.2022), în vederea asigurării raportării integrale a creanțelor față de BS. Prin urmare, conturile din subclasa 81 "Conturi extrabilanţiere ale bugetelor" sunt utilizate de către Trezoreria de Stat, autorităţile publice locale, precum şi de administratorii de venituri care asigură executarea de casă a bugetelor pentru evidenţa datoriilor şi creanţelor bugetare.
Totodată, conform prevederilor pct. 3.8.12. din ordinul menționat, la subcontul de nivelul II 811420 "Creanţe ale contribuabililor" se ţine evidenţa creanţelor bugetare ale contribuabililor. În acest subcont se ţine evidenţa sumelor calculate pentru plata arendei, impozitelor, taxelor, restanţelor, penalităţilor bugetare şi a altor contribuţii. Pe măsura încasării sumelor calculate se micşorează subcontul extrabilanţier 811420.
În acest context, se comunică că, prin Ordinul ministerului finanţelor nr.122/2022, a fost completat pct.3.10.3 din Ordinul ministrului finanțelor nr.215/2015 (în vigoare din 30.12.2022). Astfel, administratorii de venit prezintă lunar Ministerului Finanţelor informaţia privind restanţele la plăţile pe care le administrează, și anume:
1. Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional conform clasificaţiei economice (FI-028),
2. Informaţia privind restanţele faţă de Bugetul Public Naţional la plăţi de bază, majorări de întârziere şi amenzi (FI-029),
3. Informaţia privind restanţa faţă de Bugetul Public Naţional la plata impozitelor şi taxelor după termenii de formare la plăţi de bază, amenzi şi majorări de întârziere (FI-030).

Autoritatea:Serviciul Vamal

Răspunsul autorității:
SV a prezentat, conform Ordinului MF nr.215/2015 rapoartele privind restanțele față de BPN (forma FI-028, FI-029, FI-030) la situația zilei de 31.12.2023 (nr.28/20-993 din 25.01.2024), în care au fost raportate valorile integrale a creanțelor față de BS la poziția „Creanțe ale contribuabililor” .
Completare 17.04.2024
SV a prezentat, conform Ordinului MF nr.215/2015 rapoartele privind restanțele față de BPN (forma FI-028, FI-029, FI-030) la situația zilei de 31.12.2023 (nr.28/20-993 din 25.01.2024), în care au fost raportate valorile integrale a creanțelor față de BS la poziția „Creanțe ale contribuabililor” . IMG_0001.jpg

Recomandarea: 2.3.3. ajustarea de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, de comun cu autoritățile publice, a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 454 din 24 martie 2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administrației publice, precum și a altor autorități administrative centrale la executarea angajamentelor asumate de organizațiile internaționale”, ținând cont de prevederile cadrului normativ în vigoare și actualizarea listei organizațiilor la care Republica Moldova este membru, cu efectuarea inventarierii depline a acestora;

Autoritatea:Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Prin demersul Nr. 016.3/Nr.11146 din 27.09.2023 MAEIE a inițiat procesul de inventarie a anexelor 2 și 3 la HG 454/2008. Actualmente sunt colectate răspunsurile de IP si APC. Informațiile generalizate se vor trasnite CS pentru promovarea modificărilor
Completare 18.01.2024
Adițional, MAEIE urmare procedurii de inventarierii a transmis către Cancelaria de Stat Anexa 2 la HG 454/2008 actualizată, conform răspunsurilor APC și Instituțiilor publice vizate, pentru luare de decizii privind promovarea modificărilor.
Completare 06.03.2024
Scris.MAEIE nr.AI016.3/Nr.676 din 19.01.2024: Procesul de inventariere a fost inițiat în octombrie 2023, prin demersul către isntituțiile publice vizate, cu Nr.016.3/Nr.11146 din 27.09.2023 și a fost finalizat în decembrie 2023. La data de 15.01.2024, MAEIE a transmis CS prin scrisoarea cu nr. AI016.3/448 rezultatele inventarierii, împreună cu Anexa nr.2 la HG nr.454 din 2008, actualizată conform răspunsurilor instituțiilor publice. Acest pas constituie o bază pentru luarea deciziilor și promovarea modificărilor necesare la HG menționată.
Conform demersului CS nr.20-06-6588 din 21.06.2023 termenul de prezentare a informației este de 26.01.2024 și termenul de realizare 21.03.2024.

Completare 17.04.2024
Ministerul Finanțelor comunică că recomandarea ține de competența Ministerului Afacerilor Externe (MAE), în acest sens, MAE a expediat o circulară cu nr. 016.3/Nr.11146 din 27.09.2023 în adresa autorităților publice în scopul inventarierii tuturor organizațiilor internaționale la care Republica Moldova este membru.
Ministerul Finanțelor, prin scrisoarea nr. 07/3-12-214 din 26.10.2023 (se anexează), a prezentat către MAE propunerile în acest sens.
În conformitate cu indicația Cancelariei de Stat nr. 31/03-78-793 din 24.01.2024, MAE urma să asigure elaborarea și promovarea PHG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 „Cu privire la optimizarea participării organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi a altor autorităţi administrative centrale la executarea angajamentelor asumate faţă de organizaţiile internaţionale”.
Demers APC si IP privind inventarierea anexelor HG 454.pdf 448 15.01.2024.pdf 52-24_MAEIE.PDF

Recomandarea: 2.3.4. elaborarea de către Ministerul Educației și Cercetării și înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc.), precum și completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor și liceelor (reiterată)

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 21.03.2024
Răspunsul autorității:
Cu privire la înaintarea spre aprobare a metodologiei de calcul pentru transferurile cu destinație specială la finanțarea instituțiilor de învățământ (instituții preșcolare, licee-internat cu profil sportiv, școli de tip internat, instituții extrașcolare etc), se informează că, conform prevederilor art.140 al Codului educației nr.152 din 17 iulie 2014, Ministerul Educației și Cercetării este responsabil de elaborarea unei formule de alocare a transferurilor pentru învățământul preșcolar, special și complementar.
Suplimentar, se informează că, Ministerul Finanțelor a expediat în format electronic informația privind raportul de executare a bugetelor locale pentru anul 2023, la nivel de fiecare raion și instituție de educație timpurie, până la cel mai detaliat nivel.
Ce ține de completarea/modificarea cadrului normativ cu referire la determinarea transferurilor destinate școlilor primare, gimnaziilor şi liceelor, se menționează că, întru îmbunătățirea cadrului normativ, Ministerul Educației și Cercetării a înaintat proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr.868/2014 ,,Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea”, respectiv, conform domeniului de competență, Ministerul Finanțelor sa expus prin demersurile nr.07/1-03/70/986 din 3 iulie 2023, nr.07/1-17/88 din 29 septembrie 2023, nr.07/1-17/127 din 28 noiembrie 2023 și nr.07/1-17/135 din 7 decembrie 2023.
Drept urmare, modificările înaintate au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1026/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.868/2014 privind finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea (Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 515-518 art.1274 din 30.12.2023)reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY