Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Activitate de audit: Modul de implementare și dezvoltare a SIA GEAP contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?

  • 26.04.2022
  • 3332

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 26 aprilie curent, a examinat Raportul auditului performanței cu tema: „Măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite?”

Misiunea de audit a cuprins activitățile realizate în perioada 2017-2021, de către: Cancelaria de Stat, Ministerul Economiei, Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice, registratorii SIA GEAP – autoritățile emitente de acte permisive, indicate în Nomenclatorul actelor permisive, în număr de 33, precum și autoritățile publice locale în număr de 290.

Instituirea SIA GEAP a fost generată de complexitatea procesului de eliberare a actelor permisive, precum și de necesitatea contribuirii la facilitarea și eficientizarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente, servind drept bază pentru ghișeul unic de gestionare și eliberare a actelor permisive, precum și pentru ghișeul unic pentru depunerea notificării privind inițierea activității de comerț

Achiziția serviciilor de implementare a Sistemului, inclusiv a dezvoltărilor acestuia, s-a realizat în cadrul Proiectului ameliorarea competitivității II, finanțat din creditul Băncii Mondiale, în perioada 2016-2020. Costul total al implementării Sistemului, inclusiv mentenanța acestuia în perioada iulie 2018 – decembrie 2020, a constituit peste 16 mil. lei. Lansarea sistemului a fost realizată în anul 2018.

Auditul atestă înregistrarea rezultatelor tangibile în procesul de implementare a SIA GEAP, inclusiv prin configurarea în SIA a 131 de tipuri de acte permisive conform Nomenclatorului actelor permisive aprobat prin Legea nr.160/2011, precum și o tendință pozitivă de conectare și utilizare a Sistemului de către autoritățile publice, fapt confirmat și de majorarea constantă a numărului acestora.

În context, se relevă că, dacă la momentul lansării SIA GEAP, în anul 2018, doar 25% din autoritățile publice emitente utilizau (integral sau parțial) Sistemul pentru eliberarea unor acte permisive, în perioada de după lansarea SIA (2019-2021) numărul acestora a înregistrat o creștere. Totodată, începând cu anul 2019 au fost integrate în SIA și 41 APL pentru gestionarea și emiterea notificărilor privind inițierea activității de comerț, numărul acestora în perioada auditată înregistrând în perioada de referință o creștere nesemnificativă.

Auditul a constatat un șir de carențe și neajunsuri, care au stat la baza formulării concluziilor generale:

  • deși, în principiu, au fost asigurate condițiile necesare pentru implementarea și utilizarea SIA GEAP, în acest sens, fiind adoptat cadrul normativ aferent Sistemului și determinați participanții și responsabilitățile acestora, auditul a constatat unele carențe și neconcordanțe în cadrul normativ ce reglementează modul de gestionare și eliberare a actelor permisive pe diferite domenii;
  • nespecificarea suficient de clară a mecanismului interinstituțional de colaborare, monitorizare, evaluare și control au condus la faptul ca acțiunile acestora să fie întreprinse cu întârziere sau deloc.

Funcționalul SIA GEAP implementat denotă unele deficiențe și disfuncționalități, inclusiv: neasigurarea în deplină măsură a accesului la toate resursele informaționale de stat necesare pentru formarea corectă a resursei informaționale a SIA, neasigurarea integrări SIA GEAP cu alte SI de stat implementate de către autoritățile emitente până la lansarea acestuia, precum și implementarea de către unele autorități emitente a Sistemelor proprii pentru gestionarea și emiterea actelor permisive fără integrarea acestora în SIA GEAP, lipsa mecanismul de arhivare a dosarului electronic; neasigurarea posibilităților livrării actului permisiv online, la adresa electronică a solicitantului, utilizarea în continuare de către autoritățile emitente a registre în format de hârtie, etc. Auditul a constatat că, la situația din anul 2021, din totalul autorităților publice centrale emitente, 24 au fost integrate în SIA GEAP, dintre care doar 6 utilizează integral Sistemul, iar 13 autorități nu-l utilizează, deși, pentru 6 dintre ele au fost configurate în Sistem tipurile de acte gestionate de către acestea. Totodată, 13 dintre autoritățile emitente utilizează parțial SIA GEAP pentru emiterea doar a anumitor tipuri de acte permisive.

De asemenea, s-a atestat că, un număr mare de acte permisive, emise fără utilizarea SIA GEAP, nu au fost incluse nici în Registrul Actelor Permisive (RAP). În context, auditul denotă că, doar în anul 2021, peste 181 mii de acte permisive emise de către 9 APC și peste 13 mii de acte emise de către APL au fost eliberate neutilizând SIA respectiv.

Mai mult, auditul evidențiază că, un număr mare de acte permisive au fost emise, inclusiv prin SIA GEAP, fără deținerea QR-Code, contrar prevederilor actelor normative, fapt ce condiționează riscuri aferente legalității acestora. Verificările auditului denotă că, doar 27 din 150 tipuri de acte permisive stabilite în Nomenclatorul actelor permisive, sunt asigurate în SIA GEAP cu QR-Code, ceea ce constituie 18% din total sau 23% din tipurile de acte disponibile prin SIA.

În perioada 07.02-31.12.2021, prin Sistem au fost eliberate, fără asigurarea generării automate a QR-Code-ului, peste 7 mii de acte permisive din totalul de peste 20 mii sau 38% din total.

Totodată, auditul evidențiază că, modul de gestionare a încasărilor pentru emiterea actelor permisive necesită a fi îmbunătățit pentru asigurarea eficienței procesului și respectarea termenelor de emitere a actelor permisive, gestionării riscurilor. Auditul a constatat că, deși SIA GEAP a fost integrat cu serviciul MPay, doar pentru 11 din 82 de acte permisive și NIAC, care se eliberează contra plată, au fost integrate cu serviciului MPay.

De asemenea, auditul a constatat anumite dificultăți în monitorizarea achitării taxelor efectuate, inclusiv prin serviciul MPay, care diminuează din eficiența Sistemului. Lipsa posibilității de a primi automat notificarea privind confirmarea plății, în cazul în care aceasta a fost efectuată prin instrumentele de Internet Banking gestionate de băncile comerciale, este condiționată de lipsa acestei funcționalități pe partea băncilor comerciale (neintegrarea client bank cu serviciul MPay).

În aceeași ordine de idei, auditul a constatat că SIA GEAP nu include mecanismul care permite notificarea și monitorizarea plăților efectuate anual, ceea ce creează dificultăți în asigurarea monitorizării acestora.

Generalizând cele constatate, Curtea de Conturi atestă că, per ansamblu, cu unele rezerve de îmbunătățire, măsurile întreprinse și resursele investite în implementarea și dezvoltarea SIA GEAP, în perioada auditată, contribuie la atingerea scopului și obiectivelor stabilite, fapt reflectat și de instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului, stabilirea unui cadru normativ minim necesar funcționării și utilizării acestuia, determinarea autorităților responsabile etc.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY