logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.52 din 19 septembrie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II)

Nr. 52 din 19.09.2022
Recomandări: 13.


Recomandări(13)

Recomandarea: 2.7.1. audierea în ședința Consiliului municipal Chișinău a rezultatelor auditului, potrivit prevederilor art. 14 alin.(2) lit.n4) și art.30 din Legea nr.436 din 28.12.2006;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.2. completarea Politicii de contabilitate unice a mun. Chișinău cu prevederi exprese privind subdiviziunile responsabile de evidența anumitor tipuri de bunuri/mijloace fixe/clădiri/terenuri/ din proprietatea municipală și veniturilor aferente din gestiunea lor, ținându-se cont de specificul activității acestor subdiviziuni;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.3. inventarierea și delimitarea pe domenii a patrimoniului gestionat, inclusiv la entitățile din subordine și al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.4. ajustarea capitalului social al entităților al căror fondator este Consiliul municipal Chișinău, în baza rezultatelor inventarierii și delimitării patrimoniului gestionat de către acestea;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.5. preluarea la balanța Primăriei mun. Chișinău a patrimoniului local din domeniul public transmis în gestiunea entităților economice fondate, a cărui posesie nu creează venituri din activitatea de producție și care nu poate fi recunoscut ca imobilizări corporale de către întreprinderi ;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.6. întreprinderea acțiunilor juridice necesare de declarare ca proprietate publică a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și de distribuție a gazelor naturale fără stăpân;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU


Recomandarea: 2.7.7. întocmirea Registrului local al spațiilor verzi, precum și a fișelor de evidență a acestora;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.8. efectuarea inventarierii totale a monumentelor de for public de categoriile A și B din raza mun. Chișinău, cu perfectarea dosarelor de inventariere a acestora;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU


Recomandarea: 2.7.9. revizuirea Registrului monumentelor de for public de categoria B din raza mun. Chișinău, aprobate prin Decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 6/17 din 2016, ținându-se cont de starea lor actuală, precum și completarea acestuia cu informații ce țin de amplasare, zona de protecție (codul cadastral al terenurilor și bunurilor imobile), cu stabilirea instituției/direcției responsabile de administrarea, gestionarea, înregistrarea și monitorizarea monumentelor respective, asigurându-se raportarea fidelă și reală a situațiilor patrimoniale;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.10. înregistrarea în evidența contabilă a creanțelor agenților economici aferente cheltuielilor pentru demolarea/evacuarea forțată a obiectivelor amplasate neautorizat, cu întreprinderea măsurilor de rigoare, inclusiv prin intermediul instanțelor de judecată, pentru recuperarea cheltuielilor suportate din buget;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU


Recomandarea: 2.7.11. asigurarea, la planificarea bugetului și la executarea cheltuielilor, a înregistrării evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă în strictă conformitate cu clasificația bugetară (excluderea clasificării reparațiilor capitale ca cheltuieli curente), cu elaborarea unor reglementări interne;

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.7.12. asigurarea înregistrării tuturor evenimentelor și tranzacțiilor în evidența contabilă, de către toate entitățile din subordine, în strictă conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Autoritatea:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

Termen implementare: 07.10.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Finanțelor, pentru informare, revizuire și completare, prin prisma contabilității de angajamente, a Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28.12.2015, în ce privește evidența și raportarea în bilanțul contabil de către autoritățile administrației publice locale a calculelor, creanțelor și datoriilor aferente împrumuturilor contractate, precum și aferente impozitelor, taxelor și altor plăți încasate în bugetele UAT administrate de Serviciul Fiscal de Stat și Serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 07.10.2023