logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.28 din 27 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului

Nr. 28 din 27.06.2022
Recomandări: 57.


Recomandări(57)

Recomandarea: 2.4. Pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 10.10.2022

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 07.06.2023

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.07.2023

Recomandarea: 1. în comun cu Agenția de Mediu, completarea Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995 și a Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 cu prevederi exhaustive privitor la organul de gestiune al CITES (pct. 4.1.4.) .

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 2. în comun cu Agenția de Mediu, asigurarea digitalizării eliberării prin intermediul SIA MD a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 3. în comun cu Agenția de Mediu, examinarea cauzelor apariției divergențelor între datele deținute de AM si datele incluse în RAP, cu înaintarea către AGE, în modul stabilit, a propunerilor de remediere/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP(pct.4.1.8.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 4. în comun cu Agenția de Mediu, evaluarea disfuncționalităților SIA GEAP și înaintarea în modul stabilit către AGE, în calitate de posesor al SIA GEAP, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate la utilizarea SI și de dezvoltare/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP, cu reiterarea punctelor slabe identificate în cadrul testării SI, înaintate anterior MEI, în calitate de posesor la acel moment (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 5. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de pct.9, alin.6) din Hotărârea Guvernului nr.753/2016 si de pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.550/2018 privitor la realizarea soluțiilor tehnice privind punerea la dispoziția solicitanților a schimbului electronic de informații legate de actele permisive (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 6. în comun cu Agenția de Mediu, integrarea în SIA MD a evidenței circulației deşeurilor, cu asigurarea presetării de către beneficiarii actelor permisive a datelor pentru includere în Registrul unic electronic al circulației deșeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 7. în comun cu Agenția de Mediu, revizuirea formatului Registrului (evidenței) și al Raportului privind circulația deşeurilor conform cerințelor menționate în pct. 4.2.2. (i) din Raportul de audit, cu integrarea lor în SIA MD și elaborarea unor rapoarte statistice relevante în baza infirmațiilor incluse în ambele.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 8. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor de rigoare pentru integrarea în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 9. în comun cu Agenția de Mediu, dezvoltarea, completarea și integrarea în SIA MD a Listei producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și a Listei unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 10. în comun cu Agenția de Mediu, elaborarea și aprobarea mecanismului de schimb de informații între SV și AM privind realizarea permisului CITES, cu includerea obligatorie în acesta a informațiilor aferente: datei efectuării tranșei, cantității efectuate în fiecare tranșă și poziției tarifare a bunurilor, pentru a putea verifica dacă ultima tranșă nu s-a efectuat după termenul de valabilitate a permisului CITES și dacă volumul importat/exportat nu depășește limita admisă și inclusă în permisul CITES (pct.4.3.5.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 11. în comun cu Agenția de Mediu, înaintarea în modul stabilit a propunerilor pentru modificarea prevederilor Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, cu includerea unor prevederi exprese, care să specifice concret bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive privind permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement, și ajustarea, după caz, a prevederilor pct.13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.1. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, prin excluderea din Legea nr.1515/1993 a noțiunii desuete de „Departament”(pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.2. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și cu prevederile Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică, privitor la denumirea corectă a autorității competente / organului emitent al actelor permisive în domeniul mediului, și anume, a AM, căreia îi este delegată sarcina de emitere a actelor permisive în domeniul mediului (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.3. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, aferente sistemului expertizei ecologice, pentru a exclude din aceste acte normative neconcordanțele și prevederile desuete privitor la sistemul expertizei de stat (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 12.4. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în scopul aplicării abordărilor unice privitor la plata pentru efectuarea expertizei ecologice și pentru evaluarea impactului asupra mediului, cu asigurarea încasării la buget a veniturilor adecvare și sigure ca urmare a efectuării plăților pentru ambele servicii (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.5. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.1246 din 28.09.2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția CITES cu ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, Legii regnului animal nr.439/1995 și Legii regnului vegetal nr.239/2007, privitor la denumirea organului de gestiune al CITES, pentru a aduce în concordanță legislația de mediu cu cadrul normativ existent (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.6. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: aducerea în concordanță a prevederilor Legii apelor nr.272/2011 cu cele ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, în ceea ce privește plata pentru emiterea autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, în scopul de a exclude prezența conflictului de norme (pct. 5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.7. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: aducerea în concordanță a formatului permisului de pescuit aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 cu cel generat de SIA „e-Pescuit”sportiv, amator și de agrement (pct. 5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.8. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: armonizarea prevederilor ambigue din Legea nr. 209/2016, Legea nr. 160/2011, Hotărârea Guvernului nr.637/2003, Hotărârea Guvernului nr.549/2018, Hotărârea Guvernului nr. 670/2020, în ce privește denumirea actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor (pct.5.3.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.9. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: înaintarea către Guvern, spre aprobare, a formatului autorizaţiei pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare (pct.5.4.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 12.07.2023

Recomandarea: 12.10. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: analiza bunelor practici ale altor țări, pentru revizuirea și dezvoltarea prevederilor cadrului normativ existent aferent expertizei ecologice și evaluării impactului asupra mediului, în scopul elaborării unor Ghiduri/norme sau cerințe specifice pentru evaluarea impactului mediului în funcție de domeniul de activitate care necesită eliberarea acordului de mediu, precum și elaborarea unor indicatori de mediu, care urmează a fi monitorizați atât pe durata realizării proiectului supus evaluării impactului asupra mediului, cât și după darea în exploatare a acestuia (pct.5.2.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 12.11. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor pct.9 din HG nr. 637/2003 pentru asigurarea excluderii dublării informațiilor privind descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor, care sunt prezente în Notificările completate de către exportator (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 12.12. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: completarea înscrisurilor din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, secțiunea „Alte autorități/entități implicate”, cu indicarea în acesta, în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a IPM.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 13. Instituirea controalelor manageriale în vederea neadmiterii pe viitor a neconformităților constatate la emierea actelor permisive incluse în pct.4.1.1., pct.4.1.2., pct.4.1.3., pct. 4.1.4. , pct.4.1.5., pct. 4.1.6., pct.4.1.7., pct.4.1.9., pct.4.1.10. din Raportul de audit.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 14. în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, înaintarea, în modul stabilit, către Guvern si Parlament a propunerilor de modificare a prevederilor cadrului normativ aferent ajustării cuantumului salariului minim și coeficienților utilizați pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului (pct. 4.4.7.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 15. Asigurarea eliberării actelor permisive: Actului de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului și Actului de confirmare a perimetrului minier prin intermediul SIA GEAP (pct.4.2.1.).

Autoritatea:AGENŢIA PENTRU GEOLOGIE ŞI RESURSE MINERALE

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.07.2023

Recomandarea: 16. Revizuirea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Clasificației economice (Anexei nr.12 la Ordinul nr.208/2015) cu prevederi exhaustive și uniforme privitor la încasarea veniturilor de la eliberarea actelor permisive aferente diferitor domenii de activitate, eliberate în baza diferitor acte legislative și normative, la un singur cod ECO al Clasificației bugetare.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 20.07.2023

Recomandarea: 17. Completarea Ordinului MF nr.208/2015 cu codul ECO nou, destinat încasării prejudiciilor cauzate mediului(pct.4.4.5.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 20.07.2023

Recomandarea: 18. Asigurarea aplicării măsurilor de reducere a restanțelor la taxele, amenzile și plățile aferente mediului, conform competențelor atribuite (pct.4.5.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 20.07.2023

Recomandarea: 19. în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, întreprinderea măsurilor pentru identificarea provenienței peștelui comercializat pe piețele din RM, pentru a exclude riscul de comercializare în proporții mari a peștelui pescuit ilegal (pct.4.3.6.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 05.08.2022

Recomandarea: 20. Continuarea acțiunilor de identificare a operatorilor economici care captează apa în lipsa autorizațiilor, utilizând informațiile furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, cu asigurarea întreprinderii măsurilor impuse de cadrul normativ pentru a responsabiliza agenții economici care aplică neregulamentar prevederile cadrului normativ (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 1. Completarea Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995 și a Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 cu prevederi exhaustive privitor la organul de gestiune al CITES (pct. 4.1.4.) .

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 2. Asigurarea digitalizării eliberării prin intermediul SIA MD a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 3. Examinarea cauzelor apariției divergențelor între datele deținute de AM si datele incluse în RAP, cu înaintarea către AGE, în modul stabilit, a propunerilor de remediere/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP(pct.4.1.8.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 4. Evaluarea disfuncționalităților SIA GEAP și înaintarea în modul stabilit către AGE, în calitate de posesor al SIA GEAP, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate la utilizarea SI și de dezvoltare/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP, cu reiterarea punctelor slabe identificate în cadrul testării SI, înaintate anterior MEI, în calitate de posesor la acel moment (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 5. Întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de pct.9, alin.6) din Hotărârea Guvernului nr.753/2016 si de pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.550/2018 privitor la realizarea soluțiilor tehnice privind punerea la dispoziția solicitanților a schimbului electronic de informații legate de actele permisive (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 6. Integrarea în SIA MD a evidenței circulației deşeurilor, cu asigurarea presetării de către beneficiarii actelor permisive a datelor pentru includere în Registrul unic electronic al circulației deșeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 27.07.2023

Recomandarea: 7. Revizuirea formatului Registrului (evidenței) și al Raportului privind circulația deşeurilor conform cerințelor menționate în pct. 4.2.2. (i) din Raportul de audit, cu integrarea lor în SIA MD și elaborarea unor rapoarte statistice relevante în baza infirmațiilor incluse în ambele.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 8. Întreprinderea măsurilor de rigoare pentru integrarea în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 9. Dezvoltarea, completarea și integrarea în SIA MD a Listei producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și a Listei unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 10. Elaborarea și aprobarea mecanismului de schimb de informații între SV și AM privind realizarea permisului CITES, cu includerea obligatorie în acesta a informațiilor aferente: datei efectuării tranșei, cantității efectuate în fiecare tranșă și poziției tarifare a bunurilor, pentru a putea verifica dacă ultima tranșă nu s-a efectuat după termenul de valabilitate a permisului CITES și dacă volumul importat/exportat nu depășește limita admisă și inclusă în permisul CITES (pct.4.3.5.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 11. Înaintarea în modul stabilit a propunerilor pentru modificarea prevederilor Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, cu includerea unor prevederi exprese, care să specifice concret bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive privind permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement, și ajustarea, după caz, a prevederilor pct.13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12. Întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: 12.1. ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, prin excluderea din Legea nr.1515/1993 a noțiunii desuete de „Departament”(pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.2. ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și cu prevederile Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică, privitor la denumirea corectă a autorității competente / organului emitent al actelor permisive în domeniul mediului, și anume, a AM, căreia îi este delegată sarcina de emitere a actelor permisive în domeniul mediului (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.3. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, aferente sistemului expertizei ecologice, pentru a exclude din aceste acte normative neconcordanțele și prevederile desuete privitor la sistemul expertizei de stat (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.4. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în scopul aplicării abordărilor unice privitor la plata pentru efectuarea expertizei ecologice și pentru evaluarea impactului asupra mediului, cu asigurarea încasării la buget a veniturilor adecvare și sigure ca urmare a efectuării plăților pentru ambele servicii (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 21.07.2023

Recomandarea: 12.5. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.1246 din 28.09.2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția CITES cu ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, Legii regnului animal nr.439/1995 și Legii regnului vegetal nr.239/2007, privitor la denumirea organului de gestiune al CITES, pentru a aduce în concordanță legislația de mediu cu cadrul normativ existent (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.6. aducerea în concordanță a prevederilor Legii apelor nr.272/2011 cu cele ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, în ceea ce privește plata pentru emiterea autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, în scopul de a exclude prezența conflictului de norme (pct. 5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.7. aducerea în concordanță a formatului permisului de pescuit aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 cu cel generat de SIA „e-Pescuit”sportiv, amator și de agrement (pct. 5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.8. armonizarea prevederilor ambigue din Legea nr. 209/2016, Legea nr. 160/2011, Hotărârea Guvernului nr.637/2003, Hotărârea Guvernului nr.549/2018, Hotărârea Guvernului nr. 670/2020, în ce privește denumirea actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor (pct.5.3.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.9. înaintarea către Guvern, spre aprobare, a formatului autorizaţiei pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare (pct.5.4.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.10. analiza bunelor practici ale altor țări, pentru revizuirea și dezvoltarea prevederilor cadrului normativ existent aferent expertizei ecologice și evaluării impactului asupra mediului, în scopul elaborării unor Ghiduri/norme sau cerințe specifice pentru evaluarea impactului mediului în funcție de domeniul de activitate care necesită eliberarea acordului de mediu, precum și elaborarea unor indicatori de mediu, care urmează a fi monitorizați atât pe durata realizării proiectului supus evaluării impactului asupra mediului, cât și după darea în exploatare a acestuia (pct.5.2.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.11. ajustarea prevederilor pct.9 din HG nr. 637/2003 pentru asigurarea excluderii dublării informațiilor privind descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor, care sunt prezente în Notificările completate de către exportator (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 12.12. completarea înscrisurilor din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, secțiunea „Alte autorități/entități implicate”, cu indicarea în acesta, în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a IPM.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Data implementării: 31.05.2023

Recomandarea: 14. Înaintarea, în modul stabilit, către Guvern si Parlament a propunerilor de modificare a prevederilor cadrului normativ aferent ajustării cuantumului salariului minim și coeficienților utilizați pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului (pct. 4.4.7.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023

Recomandarea: 19. în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: întreprinderea măsurilor pentru identificarea provenienței peștelui comercializat pe piețele din RM, pentru a exclude riscul de comercializare în proporții mari a peștelui pescuit ilegal (pct.4.3.6.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023