logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.7 din 26 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine

Nr. 7 din 26.02.2021
Recomandări: 29.

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit a Curții de Conturi pe anii 2020 și 20211, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și entitățile din subordine. Auditul public extern s-a efectuat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”; Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021” (cu modificările și completările ulterioare).
4 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(29)

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în ce privește ajustarea cadrului normativ aferent parteneriatelor public-private

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în ce privește ajustarea cadrului normativ aferent parteneriatelor public-private

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în vederea elaborării cadrului metodologic necesar și conformării partenerilor privați la prevederile Codului fiscal

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.5. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, în vederea elaborării cadrului metodologic necesar și conformării partenerilor privați la prevederile Codului fiscal

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.6. pentru informare și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2.7. pentru informare, examinarea în ședințe a rezultatelor auditului, remedierea deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Data implementării: 04.10.2021

Recomandarea: 2.8. pentru informare și verificarea volumelor de lucrări executate conform Contractului investițional nr.01/1504 din 29.07.2014, încheiat de către Universitatea de Stat din Moldova și investitorul privat, în scopul confirmării valorii investițiilor predate entității publice, precum și pentru reverificarea volumele de lucrări executate de către partenerul privat în cadrul PPP „Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”

Autoritatea:Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 1. Eliminarea deficiențelor indicate în raportul de audit și determinarea persoanelor care poartă răspundere pentru admiterea lor, cu tragerea la răspundere a acestora conform cadrului legal existent

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2. Ajustarea cadrului legal aferent PPP privind: la etapa de identificare și aprobare a obiectelor PPP să fie respectate etapele similare ale investițiilor publice (Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013); studiile de prefezabilitate să conțină expres motivarea necesității atragerii investițiilor prin PPP, beneficiile și pierderile partenerului public și partenerului privat (fundamentări din punctele de vedere social și economic); repartizarea echitabilă a riscurilor și beneficiilor între partenerul public și partenerul privat; determinarea criteriilor de selecție a agenților economici care vor elabora studiile de fezabilitate pentru executarea PPP

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 2. Ajustarea cadrului legal aferent PPP privind: la etapa de identificare și aprobare a obiectelor PPP să fie respectate etapele similare ale investițiilor publice (Hotărârea Guvernului nr.1029 din 19.12.2013); studiile de prefezabilitate să conțină expres motivarea necesității atragerii investițiilor prin PPP, beneficiile și pierderile partenerului public și partenerului privat (fundamentări din punctele de vedere social și economic); repartizarea echitabilă a riscurilor și beneficiilor între partenerul public și partenerul privat; determinarea criteriilor de selecție a agenților economici care vor elabora studiile de fezabilitate pentru executarea PPP

Autoritatea:Ministerul Economiei și Infrastructurii

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 3. Completarea Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în procesul realizării parteneriatului public-privat, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.192 din 12.11.2018 cu indicații aferente modului de contabilizare la partenerul public și la cel privat al livrării/transmiterii investițiilor efectuate de partenerul privat, care conform contractului sau legii devin proprietate publică, cu specificarea particularităților aferente în dependență de perioada de efectuare a înregistrărilor respective (la etapa inițială de derulare a PPP sau la etapa de finalizare a PPP) etc

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 4. Verificarea onorării obligațiilor fiscale aferente implementării PPP (inclusiv de către IP Liceul „Da Vinci”), precum și a corespunderii prevederilor Codului Fiscal a modului de livrare/transmitere de către partenerii privați (SRL „Lagmar-Impex”, SRL „Basconslux”, SRL „Guzun V.E.”) către partenerii publici a investițiilor

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 26.09.2021
Data implementării: 15.06.2021

Recomandarea: 5. Revizuirea Deciziei nr.5/3 din 10.12.2019 de aprobare a valorii investițiilor în cadrul PPP „Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”, cu asigurarea corespunderii prevederilor acesteia situației reale, documentelor justificative deținute, precum și intereselor patrimoniale ale UAT mun. Chișinău

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 6. Asigurarea evaluării de către Comisia de monitorizare a prevederilor contractelor de PPP încheiate (cu revizuirea celor care contravin cadrului legal existent și celor care dăunează intereselor patrimoniale ale PPublic), a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate la implementarea PPP

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Data implementării: 04.10.2021

Recomandarea: 7. Stabilirea subdiviziunii responsabile de analiza și evaluarea etapelor de implementare a parteneriatelor public-private, inclusiv prin asigurarea descrierii și aprobării proceselor de bază

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 8. Asigurarea încheierii Acordului de colaborare între LIMPS și PPrivat, prin care Părțile urmează să stabilească condițiile de colaborare și modul de gestiune a terenului aferent PPP „Reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din str. Alba Iulia 200/2”

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021
Data implementării: 26.07.2021

Recomandarea: 9. Contabilizarea conformă a investițiilor și redevențelor aferente în cadrul realizării contractelor de PPP

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 10. Conformarea implementării și monitorizării contractului investițional la prevederile respective aferente Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr.179 din 10.07.2008, inclusiv asigurarea executării de către partenerul privat al tuturor obligațiilor contractuale

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 10. Conformarea implementării și monitorizării contractului investițional la prevederile respective aferente Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr.179 din 10.07.2008, inclusiv asigurarea executării de către partenerul privat al tuturor obligațiilor contractuale

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 11. Reflectarea în evidența contabilă a faptelor economice în baza documentelor primare (facturilor și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate), pe fiecare obiect separat

Autoritatea:Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 11. Reflectarea în evidența contabilă a faptelor economice în baza documentelor primare (facturilor și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate), pe fiecare obiect separat

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Academia de Stiinte a Moldovei

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Primăria mun.Chișinău

Termen implementare: 26.09.2021

Recomandarea: 12. Revizuirea necesității menținerii în listele aprobate de către autoritățile responsabile a obiectivelor propuse pentru implementare prin PPP, cu asigurarea fundamentării acestei modalități alese, precum și a beneficiilor și pierderilor PPublic

Autoritatea:Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Termen implementare: 26.09.2021