logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr.67 din 16 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale

Nr. 67 din 16.12.2020
Recomandări: 16.

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra conformității calculării și încasării taxelor pentru resursele naturale în perioada anilor 2018-2019.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(16)

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:I.S. Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, mun.Chișinău

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2021
Data implementării: 15.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Data implementării: 08.07.2021

Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului și luare de atitudine, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit, precum și pentru asigurarea în comun a elaborării și înaintării propunerilor de modificare/ajustare a prevederilor cadrului regulator aferent domeniului vizat, în scopul excluderii ambiguităților și armonizării acestuia cu bunele practici ale altor țări

Autoritatea:Agenția "Moldsilva"

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.1. să revizuiască, în condițiile prelungirii sau încheierii unui acord de concesiune nou, prevederile contractului de concesiune încheiat cu SRL „Valiexchimp”, în scopul ajustării acestora la prevederile cadrului regulator, și anume achitarea redevenței și taxelor pentru resurse naturale în mijloace bănești.(pct.4.3.5)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.2. să elaboreze și să prezinte spre aprobare MF un mecanism nou, adecvat, de taxare a terenurilor cu construcții subterane și a subsolurilor, bazat pe bunele practici aplicate de alte țări referitor la taxele pentru exploatarea terenurilor cu construcții subterane și subsolurilor, în special, privind perceperea plăților de arendă/redevență pentru perimetrele de subsol utilizate, precum și privind perceperea unei garanții, care se va utiliza la refacerea mediului (pct.4.3.9.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.3. să evalueze necesitatea elaborării unui mecanism nou de taxare a lemnului eliberat pe picior reieșind din importanța ecologică a pădurilor, cu stabilirea cotelor de impozitare adecvate, cu revizuirea lor periodică și, după caz, cu transmiterea spre aprobare Ministerului Finanțelor (pct.4.2.1.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 1.4. să analizeze bunele practici ale altor țări privitor la evaluarea rezervelor de minerale utile și contabilizarea acestora, inclusiv metodele alternative, care nu necesită atragerea resurselor financiare, în scopul prezentării depline și corecte a datelor privind valoarea rezervelor de substanțe minerale utile deţinute de stat, şi să elaboreze politicile contabile specifice privind evaluarea rezervelor de minerale utile, cu prezentarea lor spre aprobare MF în modul stabilit , pentru asigurarea evidenței cantitativ-valorice a rezervelor și includerea acestor date în Registrul patrimoniului public (pct.5.3.)

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 2.1. în comun cu Ministerul Finanțelor: să elaboreze și să aprobe un mecanism de revizuire periodică a taxelor pentru captarea apei , în scopul stabilirii cuantumurilor adecvate și sporirii încasărilor la buget (pct.4.1.5.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2021
Data implementării: 15.07.2021

Recomandarea: 3.1. să intensifice măsurile de conformare benevolă față de agenții economici subiecți ai taxei pentru resursele naturale, în vederea prezentării dărilor de seamă privind resursele naturale în termen și cu date veridice (pct.4.1.3., pct.4.1.4. )

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Data implementării: 08.07.2021

Recomandarea: 3.2. să intensifice măsurile de colectare a restanțelor aferente obligațiunilor față de buget la plata taxei pentru resursele naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2021
Data implementării: 08.07.2021

Recomandarea: 4.1. să întreprindă măsuri pentru colectarea restanțelor la amenzi și prejudicii calculate în urma controalelor efectuate, în scopul asigurării încasărilor la buget, precum și responsabilizării agenților economici amendați (pct.5.1)

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 4.2. în baza informației furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, să asigure, nu mai rar decât o dată în semestru, identificarea agenților economici care captează apa în lipsa autorizațiilor, precum și a celor care captează și folosesc apa cu încălcarea limitelor stabilite în autorizații, și să întreprindă măsurile care se impun de cadrul regulator pentru a responsabiliza agenții economici care încalcă prevederile legale (pct.4.1.1. și pct.4.1.2.)

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021

Recomandarea: 5.1. în comun cu Agenția de Mediu: în baza informației furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, în scopul aplicării prevederilor Codului contravențional, să asigure identificarea agenților economici care captează apa cu depășirea limitelor stabilite în autorizațiile de mediu (pct.4.1.2.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2021