logo

Court of Accounts of the Republic of Moldova

Hotărârea nr. 65 din 14 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019

Nr. 65 din 14.12.2020
Recomandări: 11.

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandări(11)

Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului local Băcioi a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 3. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 4. identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 5. stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 6. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 7. instituirea unor proceduri de control intern care să asigure realizarea conformă a procesului de planificare a veniturilor și de raportare a cheltuielilor bugetare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021

Recomandarea: 9. implementarea procedurilor de control intern, care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021