Last update: Tuesday, 16 July 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 37 din 28 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Muncii și Protecției Sociale încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 37 din 28.07.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4.1. pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare pentru implementarea recomandărilor, după cum urmează: evaluarea situației degradante a blocului de locuințe cu 80 de apartamente, construit din mijloace publice pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl, cu elaborarea unui plan de acțiuni în vederea remedierii situației și realizării scopului propus;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.02/526 din 17.02.2023: 1. MMPS, prin Notificarea nr. 16/2141 din 28.06.2022 a solicitat antreprenorului ce a efectuat construcția blocului locativ cu 80 apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cerobîl, ”Verilarproiect SRL” să desemneze specialiști pentru a constata cauzele defecțiunilor, daunele provocate de scurgeri de apă, cu ulterioara înlăturare a acestora, în condițiile perioadei de garanție a blocului dat. La data de 11.07.2022 directorul general al Verilarproiect SRL” s-a prezentat în blocul de locuit și a 1.MMPS, prin Notificarea nr.16/2141 din 28.06.2022, a solicitat antreprenorului ce a efectuat construcția blocului locativ cu 80 apartamente pentru participanții la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, Verilarproiect SRL să desemneze specialiști pentru a constata cauzele defecțiunilor, daunele provocate de scurgeri de apă, cu ulterioara înlăturare a acestora, în condițiile perioadei de garanție a blocului dat. La data de 11.07.2022, directorul general al Verilarproiect SRL s-a prezentat în blocul de locuit și a constatat defecțiunile și daunele, ce sunt expuse în Actul de constatare din 11.07.2022. De către antreprenor au fost efectuate lucrări de reparație curentă pentru înlăturarea defecțiunilor și daunelor provocate de ploi, ce se constată în scrisoarea de informare a Ministerului de către Verilarproiect SRL nr.122 din 03.10.2022. Se anexează notificarea nr.16/2141 din 28.06.2022, Actul de constatare din 11.07.2022 și Scrisoarea de informare a Verilarpoiect SRL nr.122 din 03.10.2022 - 4 file.
2.La MMPS au fost convocate mai multe ședințe de lucru, organizate de către conducerea ministerului în scopul găsirii soluțiilor optime privind transmiterea blocului din str. Alba Iulia 91/3 participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl. La ședințe au fost invitați și au participanți reprezentanți de la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl, dl Dan Perciun, președintele Comisiei parlamentare „Comisia protecție socială, sănătate și familie”, conducerea și reprezentanți ai MMPS. În procesul examinării documentelor ce țin de blocul menționat s-a depistat că blocul nu este înregistrat la Agenția Servicii Publice (cadastru) (în continuare ASP). Deci, Serviciul juridic al MMPS a întreprins toate acțiunile necesare pentru înregistrarea blocului la ASP.
După aceasta, s-a decis înregistrarea apartamentelor cu atribuirea fiecărui apartament a unui număr cadastral. Serviciul juridic a reprezentat MMPS în procedura de înregistrare a apartamentelor.
La următoarea ședință de lucru s-a convenit de promovat proiectul de Lege cu privire la blocul locativ din str. Alba Iulia nr.91/3, mun. Chișinău, destinat participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Centrala Atomo Electrică Cernobîl. Acest proiect prevede procedura de transmitere, criteriile de eligibilitate, criteriile de departajare, evidența persoanelor care necesită locuințe și procedura de repartizare. Proiectul are drept scop stabilirea statutului și modalității de acordare a locuințelor din blocul locativ din strada Alba Iulia nr. 91/3, mun. Chișinău, exclusiv persoanelor care au participat la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl și nu au beneficiat anterior de careva măsuri de protecție socială în contextul asigurării cu spațiu locativ/îmbunătățirii condițiilor de trai. Pentru respectarea principiului transparenței în anexă au fost incluse apartamentele, nr. cadastral, suprafața și nr. de camere.
Totodată s-a convenit că Guvernul, în termen de o lună după aprobarea legii prenotate:
a) va elabora şi va aproba actele normative necesare privind crearea Comisiei de transmitere/primire a imobilului și distribuirea apartamentelor;
b) Comisia de transmitere/primire a imobilului și distribuirea apartamentelor în termen de 3 luni va examina și va decide distribuirea apartamentelor;
c) în termen de o lună după distribuirea apartamentelor locatarii vor crea Asociația de locatari și vor prelua gestiunea blocului locativ din str. Alba Iulia nr.91/3.
Proiectul de Lege în ultima redacție a fost consultat cu reprezentanții cernobîliștilor, definitivat și urmează să fie promovat de către subdiviziunea de politici conform competențelor.
Conform Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, realizarea acestei acțiuni este prevăzută pentru trimestrul II anul 2023. Se anexează – proiectul de lege - 5 file.

Recomandarea: 2.4.2. întreprinderea măsurilor de protecție a clădirii atribuite monumentelor istorice de categorie locală , amplasate în str. Vasile Alecsandri nr.80 A, mun. Chişinău, precum și asigurarea integrității terenului aferent acesteia din zona centrală a municipiului;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.02/526 din 17.02.2023: În temeiul Hotărârii Guvernului nr.574/2022 cu privire la transmiterea unui bun imobil, s-a transmis cu titlu gratuit, din administrarea/gestiunea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale în administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice, clădirea, cu numărul cadastral 0100206.108.01, și a bunul imobil proprietate de stat (teren) cu număr cadastral 0100206.108 amplasate în mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 80. Se anexează: Factura fiscală și actul de transmitere a bunului imobil proprietate publică a statului din 25 august 2022; Factura fiscală și actul de transmitere nr.1 a terenului, mijloacelor fixe si altor active proprietate publică din 22 august 2022.

Recomandarea: 2.5. de comun cu Agenția Proprietății Publice, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019;

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 26.02.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.02/526 din 17.02.2023: În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.901/2015, Ministerul Muncii și Protecției Sociale transmite către Agenția Proprietății Publice spre examinare și aprobare Actele de transmitere a terenurilor proprietate publică a statului din administrarea sa în administrarea Agenției Proprietăți Publice, pentru următoarele entități din subordine:
- Î.P. Centrul Republican Experimental Proteze, Ortopedie și Reabilitare, scrisoarea nr.16/2820 din 07.09.2022;
- Instituțiile publice gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, scrisoarea nr.16/3701 din 25.10.2022;
- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, scrisoarea nr.16/3505 din 01.11.2022.

Recomandarea: 2.5. Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Agenția Proprietății Publice, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.02.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY