Last update: Tuesday, 16 July 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.28 din 27 iunie 2022 cu privire la Raportul auditului conformității eliberării actelor permisive și administrării taxelor, amenzilor și plăților aferente mediului

Nr. 28 din 27.06.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului, conform competențelor, cu aprobarea unui plan de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit;

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: A fost elaborat un Plan de acțiuni și prin scrisoarea nr. 08/431/2022 din 11.10.2022 a fost remis spre informare MM și CCRM (se anexează).
Completare 14.07.2023
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Prin acțiuni de control și monitorizare a executării, MM a asigurat aprobarea de către autoritățile din subordine, potrivit competențelor lor, planificarea acțiunilor pe aspectele vizate în raportul de audit. Despre măsurile planificate, de comun cu AM, întru remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor de audit CCRM a fost informată de către AM prin scrisoarea AM nr.08/197/2023 din 31.05.2023, confirmare fiind informația plasată pe pagina web oficială a CCRM. An de Mediu din 31.05.2023.pdf An de Mediu_Plan de actiuni.pdf Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenției de Mediu nr.08/431/2022 din 11.10.2022: a fost prezentat, anexat, pentru informare, Planul de implementare a recomandărilor aporbate prin HCC nr.28 din 27.06.2022. AM din 11.10.2022.pdf

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuat de către Curtea de Conturi. IPM din 07.06.2023.pdf

Autoritatea:Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: a fost aprobat un plan de măsuri privind implementarea recomandărilor din Raportul de audit. AGRM din 31.07.2023.pdf

Recomandarea: 1. în comun cu Agenția de Mediu, completarea Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995 și a Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 cu prevederi exhaustive privitor la organul de gestiune al CITES (pct. 4.1.4.) .

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor realizate de către MM, prin Legea 292/20.10.2022 pentru modificarea unor acte normative, în vigoare din 11.01.2023, AM a fost se desemnată, în conformitate cu dispoziţiile art.IX alin.1 lit.a) din Convenţia privind CITES, în calitate de organ de gestiune al CITES (art.2 din Legea Nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de faună şi floră pe cale de dispariţie (CITES). Ca urmare, completarea Legii regnului animal nr.439/1995 și Legii regnului vegetal nr.239/2007 cu prevederi în partea ce ține de organul de gestiune al CITES nu este relevant.
Completare 15.01.2024
Cu referire la Legea nr.239/2007 regnului vegetal, modificările recomandate au fost operate prin Legea Nr.292/ din 20.10.2022, în vigoare din 11.01.2023.
Cu referire la Legea Nr.439/1995 regnului animal, la situația din iulie 2023, modificările sunt în proces de elaborare și urmează finisate și promulgate. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 2. în comun cu Agenția de Mediu, asigurarea digitalizării eliberării prin intermediul SIA MD a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor realizate de către MM, în condițiile legislației în vigoare, s-a reușit angajarea unui specialist TI în funcția de consultant principal al Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor (STIC), deoarece lipsa unui specialist TI, care să poată face față cerințelor pentru dezvoltarea SIA MD, era una din impedimentele în acest sens, fapt despre care CCRM a fost informată. Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fieaprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
De către AM prin scrisoarea nr.08/197/2023 din 31.05.23, confirmare fiind informația plasată pe pagina web oficială a CCRM. Astfel, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, MM în comun cu AM va încerca soluționarea eliberării digitale (prin intermediul SIA MD) a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier.

Completare 15.01.2024
Urmare a acțiunilor realizate de către MM, în condițiile legislației în vigoare, s-a reușit angajarea unui specialist TI în funcția de consultant principal al Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor (STIC), deoarece lipsa unui specialist TI, care să poată face față cerințelor pentru dezvoltarea SIA MD, era una din impedimentele în acest sens, fapt despre care CCRM a fost informată de către AM prin scrisoarea nr.08/197/2023 din 31.05.23, confirmare fiind informația plasată pe pagina web oficială a CCRM. Astfel, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, MM în comun cu AM va încerca soluționarea eliberării digitale (prin intermediul SIA MD) a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier.
Completare 15.01.2024
În condițiile legislației în vigoare, a reușit angajarea unui specialist TI în funcția de consultant principal al Serviciului tehnologiei informației și comunicațiilor, deoarece lipsa unui specialist TI, care să poată face față cerințelor pentru dezvoltarea Sistemul informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, era una din impedimentele în acest sens, fapt despre care Curtea de Conturi a fost informată de către Agenția de Mediu (scrisoarea AM 08/197/2023 din 31.05.2023). Ca urmare: începând cu luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, Ministerul Mediului în comun cu Agenția de Mediu va încerca soluționarea eliberării digitale (prin intermediul SIA „Managementul deșeurilor”) a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 3. în comun cu Agenția de Mediu, examinarea cauzelor apariției divergențelor între datele deținute de AM si datele incluse în RAP, cu înaintarea către AGE, în modul stabilit, a propunerilor de remediere/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP(pct.4.1.8.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Urmare a acțiunilor realizate de către MM, aspectul privind remedierea/îmbunătățirea funcționalității SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP este inclus în ședințele săptămânale cu prioritate permanentă. Cu toate acestea, posibilitatea tehnică de integrare în SIA GEAP a actelor permisive emise pe hîrtie încă urmează a fi soluționată. Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
Completare 15.01.2024
Acțiuni realizate de către Ministerul Mediului în vederea asigurării examinării cauzelor apariției divergențelor între datele deținute de AM si datele incluse în RAP, inclusiv cu înaintarea către AGE a propunerilor de remediere/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP: inițiază discuții și asigură includera permanentă în agenda ședințelor săptămânale aspectul dat, pentru a prioretiza cea mai optimă posibilitate tehnică de integrare în SIA GEAP a actelor permisive emise pe hîrtie. Ca urmare, la situația din iulie 2023, posibilitatea tehnică de integrare în SIA GEAP a actelor permisive emise pe hîrtie încă urmează a fi soluționată. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 4. în comun cu Agenția de Mediu, evaluarea disfuncționalităților SIA GEAP și înaintarea în modul stabilit către AGE, în calitate de posesor al SIA GEAP, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate la utilizarea SI și de dezvoltare/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP, cu reiterarea punctelor slabe identificate în cadrul testării SI, înaintate anterior MEI, în calitate de posesor la acel moment (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor de coordonare şi monitorizare de către MM a activității AM, informațiile AM (scrisoarea nr.08/197/2023 din 31.05.23) în partea ce ține de funcționalitatea SIA GEAP denotă, că lacunele identificate de către reprezentanții AM în procesul aplicării SIA GEAP sunt eliminate în regim de lucru de către proces de către administratorii sistemului
Completare 15.01.2024
Prin acțiuni de continuă coordonare şi monitorizare a activității AM, în partea ce ține de funcționalitatea SIA GEAP, Ministerul Mediului a asigură funcționalitatea SIA GEAP. Ca urmare:
Informațiile AM denotă, că lacunele identificate de către reprezentanții AM în procesul aplicării SIA GEAP sunt eliminate în regim de lucru de către proces de către administratorii sistemului. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 5. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de pct.9, alin.6) din Hotărârea Guvernului nr.753/2016 si de pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.550/2018 privitor la realizarea soluțiilor tehnice privind punerea la dispoziția solicitanților a schimbului electronic de informații legate de actele permisive (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.

Recomandarea: 6. în comun cu Agenția de Mediu, integrarea în SIA MD a evidenței circulației deşeurilor, cu asigurarea presetării de către beneficiarii actelor permisive a datelor pentru includere în Registrul unic electronic al circulației deșeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.

Recomandarea: 7. în comun cu Agenția de Mediu, revizuirea formatului Registrului (evidenței) și al Raportului privind circulația deşeurilor conform cerințelor menționate în pct. 4.2.2. (i) din Raportul de audit, cu integrarea lor în SIA MD și elaborarea unor rapoarte statistice relevante în baza infirmațiilor incluse în ambele.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor de coordonare și monitorizare a activității AM de către MM și având în vedere informația publicată pe pagina web a CCRM (scrisoarea AM nr.08/197/2023 din 31.05.23, care informează despre faptul, că datele cu privire la gestionarea deșeurilor în anul 2022 raportate de agenții economici prin SIA MD colectate de către AM, urmează a fi supuse procedurii de verificare și validare, analiză, cu ulterioară generalizare și elaborare a rapoartelor statistice relevante) în raport cu termenul limită stabilit pentru implementarea recomandării (22.07.2023), prin scrisoarea MM nr.03-05/1440 din iulie 2023 a solicitat AM să întreprindă măsuri care să urgenteze implementarea integrală a recomandării, inclusiv cu prezentarea indicatorului de rezultat în acest sens. Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
Completare 15.01.2024
Urmare a acțiunilor de coordonare şi monitorizare a activității Agenției de Mediu realizate de către Ministerul Mediului, în partea ce ține de funcționalitatea SIA MD, informațiile oferite de agenție dovedesc că: Datele cu privire la gestionarea deșeurilor în anul 2022 raportate de agenții economici prin SIA MD colectate de către AM, urmează a fi supuse procedurii de verificare și validare, analiză, cu ulterioara generalizare și elaborare a rapoartelor statistice relevante (potrivit scrisorii Agenției de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.23) Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 8. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor de rigoare pentru integrarea în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a angajării unui specialist TI în cadrul STIC al MM, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, Ministerul Mediului în comun cu AM va încerca soluționarea integrării în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor. Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
Completare 15.01.2024
Urmare a angajării unui specialist TI în cadrul STIC al MM, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, Ministerul Mediului în comun cu AM va încerca soluționarea integrării în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 9. în comun cu Agenția de Mediu, dezvoltarea, completarea și integrarea în SIA MD a Listei producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și a Listei unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a angajării unui specialist TI în cadrul STIC al MM, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, MM în comun cu AM va încerca să dezvoltarea și completarea SIA MD. Recomandarea a fost inclusă în caietul de sarcini privind achiziționare a serviciilor de dezvoltare și mentenanță corectivă, preventivă și adaptivă a sistemului. Urmează să fi aprobat de către grupul de lucru pentru achiziții și expediat spre coordonare cu Agenția de Guvernare Electronică.
Completare 15.01.2024
Urmare a angajării unui specialist TI în cadrul STIC al MM, începând din luna iunie 2023 (perioada de angajare a specialistului TI) în măsura posibilităților resurselor profesionale, dar și financiare necesare în acest sens, Ministerul Mediului în comun cu AM va încerca să dezvoltarea și completarea SIA MD. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 10. în comun cu Agenția de Mediu, elaborarea și aprobarea mecanismului de schimb de informații între SV și AM privind realizarea permisului CITES, cu includerea obligatorie în acesta a informațiilor aferente: datei efectuării tranșei, cantității efectuate în fiecare tranșă și poziției tarifare a bunurilor, pentru a putea verifica dacă ultima tranșă nu s-a efectuat după termenul de valabilitate a permisului CITES și dacă volumul importat/exportat nu depășește limita admisă și inclusă în permisul CITES (pct.4.3.5.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor realizate de către MM, reieșind din faptul că până la moment de la AM nu au parvenit careva solicitări de suport către MM în vederea asigurării mecanismului de schimb de informații între SV și AM, privind realizarea permisului CITES și având în vedere progresul lent al conlucrării AM cu SV (potrivit informației publicată oficial pe pagina web a CCRM: scrisoarea AM nr.08/197/2023 din 31.05.23), AM urmează să organizeze comunicările cu implicarea MM, pentru a grăbi reușirea rezultatului scontat, ca răspuns la scrisoarea MM nr.03-05/1440 din iulie 2023. Adițional, necesită a fi comunicat, că în conformitate cu OMM nr.50 din 20.03.2023 cu privire la desemnarea responsabililor de angajamentele care reies din apartenența la tratatele internaționale și organizațiile/structurile regionale și internaționale în domeniul mediului, instituția responsabilă de colaborare în acest domeniu este desemnată AM, prevedere stipulată și în Legea1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES). Potrivit informațiilor AM aceasta are semnat cu Serviciul Vamal un Acord și un Memorandum de colaborare (Anexa 10 și Anexa 11) privind schimbul de informații în baza actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu, inclusiv pentru importul/exportul plantelor, animalelor, mărfurilor supuse mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului, deșeurilor.
La 17.06.2023 a fost expediată către Serviciul Vamal scrisoarea nr.14/115/2023 din 17.07.2023 cu solicitarea modificării Anexei nr.2 la Acordul privind schimbul de informații între Serviciul Vamal și Agenția de Mediu, pentru acordarea accesului la Sistemul informațional automatizat „PORTALUL Serviciului Vamal” la compartimentul „Importul/exportul/reexportul/ tranzitul obiectelor incluse în CITES” și „Importul/exportul/reexportul a speciilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică, și resurse naturale”.
Astfel, la data de 19.07.2023 Agenția de Mediu a recepționat de la Serviciul Vamal codurile de acces necesare pentru utilizarea SIA la compartimentele menționate.
Pe parcursul anului 2023, în caza Acordului, de către Serviciul Vamal în adresa Agenției de Mediu au fost expediate 20 de scrisori cu informarea despre finalizarea tranzacțiilor pe seama a 49 Permise/Certificate CITES.
Astfel, a fost transmisă informația deplină către Secretariatul CITES.
La fel în cadrul Acordului, la data de 22.06.2023 la Centrul de Instruire al Serviciului Vamal cu suportul Agenției de Mediu a fost organizat un seminar pentru funcționarii vamali despre Convenția CITES la următoare subiecte:
1. Cadrul normativ care implementează prevederile Convenției CITES. Organul de gestiune CITES. Modelul Permisului/Certificatului CITES. Concluziile din Hotărârea Curții de Conturi nr. 28 din 27 iunie 2022. Modul de verificare a Informațiilor privind speciile din flora și fauna sălbatică incluse în Anexele Convenției CITES.
2. Conținutul Permisului/Certificatului CITES pentru tranzacțiile de import, export și re-export (exemple practice). Atribuțiile Serviciului Vamal al Republicii Moldova în monitorizarea procesului tranzacțiilor de import, export și re-export. Procedura de tranzit a speciilor de floră și faună sălbatică conform prevederilor Convenției CITES și imperfecțiunile cadrului normativ național la acest compartiment. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 11. în comun cu Agenția de Mediu, înaintarea în modul stabilit a propunerilor pentru modificarea prevederilor Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, cu includerea unor prevederi exprese, care să specifice concret bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive privind permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement, și ajustarea, după caz, a prevederilor pct.13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor realizate de către MM, la data de 04.05.23 a fost organizată ședința Consiliului Ihtiologic, componența căruia a fost aprobată prin Ordinul MM nr.65 din 20.04.2023. În cadrul ședinței a fost examinat subiectul ce ține de necesitățile de modificare a actelor normative în domeniul resurselor piscicole în apele naturale, inclusiv bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive privind permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement, și ajustarea, după caz, a prevederilor pct.13 din Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale. Propunerile înaintate de către AM, inclusiv Nota informativă referitor la mijloacele financiare provenite din vânzarea permiselor de pescuit urmează a fi examinate în cadrul următoarei ședințe a Consiliului Ihtiologic, planificată în semestrul II 2023.
Remedierea constatării de audit specificate la pct. 4.4.1. din raportul de audit este în proces de realizare, deși, din motivul insuficienței de personal în cadrul MM există riscul de a nu se reuși cu promovarea până la 22.07.23. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.1. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, prin excluderea din Legea nr.1515/1993 a noțiunii desuete de „Departament”(pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: irelevanța la moment a acțiunii, CCRM a fost informată de către AM (scrisoarea AM nr.08/197/2023 din 31.05.2023 - Acțiunea nu este relevantă. Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător nu conține noțiunea de „departament” și aceasta nu este utilizată în textul legii).
Poziție susținută și de către MM. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.2. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și cu prevederile Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică, privitor la denumirea corectă a autorității competente / organului emitent al actelor permisive în domeniul mediului, și anume, a AM, căreia îi este delegată sarcina de emitere a actelor permisive în domeniul mediului (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Prin scrisoarea MM nr.04-07/1281 din 22.06.2023 proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative pentru aducerea în concordanță cu noile modificări din Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu a fost transmis la Cancelaria de Stat pentru acordarea nr. unic şi lansarea în procedură de avizare/expertizare. Prin proiectul de lege pentru modificarea a unor acte normative se propune modificarea a 15 acte normative care au tangență cu asigurarea implementării prevederilor din Legea nr.226/2022. Proiectul de Lege privind modificarea unor acte normative cuprinde următoarele modificări, inclusiv și la Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător: abrogarea prevederilor ce vizează expertiza ecologică (art.10 lit. j), art.30 lit.d), ajustarea terminologiei conform Legii nr.226/2022 (art.10 lit. k) și l); art.41 alin.(1)), revizuirea și reformularea atribuțiilor MM (art.15 lit. b), art.16 lit. c), d), f), n)), revizuirea secțiunii 2 dedicată evaluării de mediu (art.21-25). Astfel, procesul este în realizare. Cu toate acestea, riscul de a nu se reuși cu promovarea până la 22.07.2023 este unul real, deoarece, termenul planificat de realizare (09.2023) depășește termenul limită stabilit pentru implementarea recomandării de audit (07.2023), fiind corelat cu data intrării în vigoare a Legii nr.226/2022 (04.11.2023).
Completare 15.01.2024
Acțiunile MM: Prin scrisoarea MM nr.04-07/1281/din 22.06.2023 proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte normative pentru aducerea în concordanță cu noile modificări din Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu a fost transmis la Cancelaria de Stat pentru acordarea nr. unic şi lansarea în procedură de avizare/expertizare.
Prin proiectul de lege pentru modificarea a unor acte normative se propune modificarea a 15 acte normative care au tangență cu asigurarea implementării prevederilor din Legea nr. 226/2022. Proiectul Legii privind modificarea unor acte normative cuprinde următoarele modificări, incusiv și la Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător: abrogarea prevederilor ce vizează expertiza ecologică (art. 10 lit. j); art. 30 lit.d);); ajustarea terminologiei conform Legii nr. 226/2022 (art. 10 lit. k) și l); art. 41 alin (1)); revizuirea și reformularea atribuțiilor Ministerului Mediului (art. 15 lit. b);art. 16 lit. c), d), f), n)); revizuirea secțiunii 2 dedicată evaluării de mediu (art. 21-25). În așa fel, procesul este în realizare, deși, riscul de a nu se reuși cu promovarea până la 22.07.23 persistă, deoarece termenul planificat de realizare (septembrie 2023) depășește termenul limită stabilit pentru implementarea recomandării de audit (22.07.2023), fiind corelat cu data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2022 (04.11.2023). Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.3. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, aferente sistemului expertizei ecologice, pentru a exclude din aceste acte normative neconcordanțele și prevederile desuete privitor la sistemul expertizei de stat (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Prin Legea nr.226/2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu), se abrogă Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică (Art. I din Legea nr.226/2022). Astfel, recomandarea de ajustare a Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică în conformitate cu Legea nr.1515/1993 și Legea nr.86/2014 nu este actuală. Termenul planificat de realizare (09.2023) este corelat cu data intrării în vigoare a Legii nr.226/2022 (04.11.2023).
Completare 15.01.2024
Acțiunile MM: Prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu), se abrogă Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică (Art. I din Legea nr. 226/2022). Astfel, recomandarea de ajustare a Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică în conformitate cu Legea nr. 1515/1993 și Legea nr. 86/2014 nu este actuală. Astfel, procesul este în realizare. Termenul planificat de realizare (septembrie 2023) este corelat cu data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2022 (04.11.2023). Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.4. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în scopul aplicării abordărilor unice privitor la plata pentru efectuarea expertizei ecologice și pentru evaluarea impactului asupra mediului, cu asigurarea încasării la buget a veniturilor adecvare și sigure ca urmare a efectuării plăților pentru ambele servicii (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Legea nr.226/2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu), se abrogă Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică. Astfel, nu vor mai fie efectuate plățile la bugetul de stat pentru efectuarea expertizei ecologice de stat. Conform Legii nr.226/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. 6 alin.(2) din Legea nr.86/2014 modificată şi care va intra în vigoare la 4.11.2023) acordul de mediu va fi emis de AM contra plată. Astfel, pentru executarea prevederilor Legii nr.226/2022 pentru modificarea unor acte normative va fi elaborată Metodologia de calculare a costului acordului de mediu, care va fi aprobată prin hotărâre de Guvern. Termenul de realizare - septembrie 2023, corelat cu data intrării în vigoare a Legii226/2022 (04.11.2023). Acțiunea urmează să fie inițiată în sem. II 2023.
Completare 15.01.2024
Acțiunile MM: Prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea nr.11/2017 privind evaluarea strategică de mediu), se abrogă Legea nr. 851/1996 privind expertiza ecologică. Astfel, nu vor mai fie efectuate plățile la bugetul de stat pentru efectuarea expertizei ecologice de stat. Conform Legii nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative (art. 6 alin. (2) din Legea nr. 86/2014 modificată şi care va intra în vigoare la 4.11.2023) acordul de mediu va fi emis de Agenția de Mediu contra plată.
Astfel, pentru executarea prevederilor Legii nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative va fi elaborată Metodologia de calculare a costului acordului de mediu, care va fi aprobată prin hotărâre de Guvern. Termenul de realizare - septembrie 2023, corelat cu data intrării în vigoare a Legii nr. 226/2022 (04.11.2023). Acțiunea urmează să fie inițiată în sem. II 2023. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.5. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.1246 din 28.09.2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția CITES cu ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, Legii regnului animal nr.439/1995 și Legii regnului vegetal nr.239/2007, privitor la denumirea organului de gestiune al CITES, pentru a aduce în concordanță legislația de mediu cu cadrul normativ existent (pct.5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: a acțiunilor realizate de către MM, prin Legea nr.292/2022 au fost operate modificări în Legea nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu privire la concretizarea noțiunii de „organ de gestiune CITES”. În Legea nr.160/2011 nu sunt necesare modificări, deoarece AM este deja menționată. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.6. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: aducerea în concordanță a prevederilor Legii apelor nr.272/2011 cu cele ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, în ceea ce privește plata pentru emiterea autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, în scopul de a exclude prezența conflictului de norme (pct. 5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor în partea de ține de MM, de coordonare și gestionare a modului corespunzător stabilit pentru operarea modificărilor și/sau completărilor cadrului legislativ, remedierea constatării de audit specificate la pct. 5.1. din raportul de audit este în proces de realizare. Propunerile, inclusiv de la AM (despre care CCRM a fost informată prin scrisoarea AM nr.08/197/2023/ din 31.05.2023) sunt luate în considerare. Proiectul de modificare a Legii apelor nr.272/2011 este în proces de promovare, avizarea oficială este din 5 iunie, la moment se lucrează cu avizele din prima runda de avizare, urmează expertiza anticorupție – aviz CNA, avizarea repetată, apoi promovarea pentru aprobare. Proiect aprobat de Guvern la 6 septembrie 2023. Votat în Parlament în prima lectură la 21 septembrie 2023, urmează lectura 2.
Completare 15.01.2024
Cu referire la acțiunile întreprinse în vederea aducerii în concordanță a prevederilor legii apelor în contextul recomandării 12.6 Ministerul Mediului informează următoarele: Proiectul de modificare a Legii apelor 272/2011 este în proces de promovare, avizarea oficială este din 5iunie 2023. La moment, se lucrează cu avizele din prima runda de avizare, urmează expertiza anticorupție – aviz CNA, avizarea repetată, apoi promovarea pentru aprobare. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.7. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: aducerea în concordanță a formatului permisului de pescuit aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 cu cel generat de SIA „e-Pescuit”sportiv, amator și de agrement (pct. 5.1.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor în partea de ține de MM, de coordonare și gestionare a modului corespunzător stabilit pentru operarea modificărilor și/sau completărilor cadrului legislativ, remedierea constatării de audit specificate la pct. 5.1. din raportul de audit este în proces de realizare: AM urmează să înainteze către MM propuneri de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 279/2018, care urmează a fi promovate în comun cu propuneri de modificare a Legii nr.149/2006 referitor la termenul de valabilitate a permiselor de pescuit. Aprobată HG nr. 184/2022 cu privire la SI e-Pescuit- o necesitate a timpului, care oferă beneficiarilor oportunități și un grad sporit de libertate prin accesibilitate, transparență și eficiență. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.8. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: armonizarea prevederilor ambigue din Legea nr. 209/2016, Legea nr. 160/2011, Hotărârea Guvernului nr.637/2003, Hotărârea Guvernului nr.549/2018, Hotărârea Guvernului nr. 670/2020, în ce privește denumirea actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor (pct.5.3.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor, în partea de ține de MM, de coordonare și gestionare a modului corespunzător stabilit pentru operarea modificărilor și/sau completărilor cadrului legislativ, remedierea constatării de audit specificate la pct. 5.3. din raportul de audit este în proces de realizare. Propunerile parvenite, inclusiv și de la AM (despre care CCRM a fost informată prin scrisoarea AM nr.08/197/2023/ din 31.05.2023) sunt luate în considerare. prin Legea nr 217/2022 pentru modificarea unor acte normative, au fost operate modificări și la Legea nr. 209/2016 privind deșeurile în relație cu art.64 Transferul și exportul deșeurilor, poate fi accesat la următorul link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132568&lang=ro
- a fost aprobată HG. nr.411/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri s-a abrogat HG nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deșeurilor și eliminării acestora.
Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.9. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: înaintarea către Guvern, spre aprobare, a formatului autorizaţiei pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare (pct.5.4.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Anexa nr.4 - introdusă prin Legea nr.115/2023, Monitorul Oficial nr.186- 189 din 08.06.2023, art.313, în vigoare din 08.06.2023. Fapt despre care CCRM a fost informată prin scrisoarea AM nr.08/197/2023/din 31.05.2023. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.10. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: analiza bunelor practici ale altor țări, pentru revizuirea și dezvoltarea prevederilor cadrului normativ existent aferent expertizei ecologice și evaluării impactului asupra mediului, în scopul elaborării unor Ghiduri/norme sau cerințe specifice pentru evaluarea impactului mediului în funcție de domeniul de activitate care necesită eliberarea acordului de mediu, precum și elaborarea unor indicatori de mediu, care urmează a fi monitorizați atât pe durata realizării proiectului supus evaluării impactului asupra mediului, cât și după darea în exploatare a acestuia (pct.5.2.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor MM, este format Grupul de lucru în cadrul MM, responsabil pentru elaborarea Ghidurilor noi pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului în contextul noilor modificări operate în Legea nr. 86/2014. Din membrii grupului face parte și reprezentantul AM. Astfel, deși, remedierea constatării de audit specificate la pct.5.2. din Raportul de audit este în proces, riscul de neimplementare în termen - major. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.11. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: ajustarea prevederilor pct.9 din HG nr. 637/2003 pentru asigurarea excluderii dublării informațiilor privind descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor, care sunt prezente în Notificările completate de către exportator (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: MM susține opinia AM expusă CCRM prin scrisoarea AM nr.08/197/2023/din 31.05.2023 și anume că: „Recomandarea nu mai este relevantă. Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor și eliminării acestora se abrogă începând cu 16.09.2023, odată cu intrarea în vigoare a noii Hotărârea Guvernului nr.411/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind transferurile deșeurilor.” Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 12.12. în comun cu Agenția de Mediu, întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: completarea înscrisurilor din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, secțiunea „Alte autorități/entități implicate”, cu indicarea în acesta, în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a IPM.

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Urmare a acțiunilor, în partea ce ține de MM, de coordonare și gestionare a modului corespunzător stabilit pentru operarea modificărilor și/sau completărilor cadrului legislativ, implementarea recomandării de audit este în proces de realizare. Propunerile AM2 prezentate MM și despre care CCRM a fost informată3, sunt luate în considerare. Astfel, deși, implementarea recomandării de audit este în proces de realizare, riscul de neimplementare în termen - major. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 13. Instituirea controalelor manageriale în vederea neadmiterii pe viitor a neconformităților constatate la emierea actelor permisive incluse în pct.4.1.1., pct.4.1.2., pct.4.1.3., pct. 4.1.4. , pct.4.1.5., pct. 4.1.6., pct.4.1.7., pct.4.1.9., pct.4.1.10. din Raportul de audit.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: În cadrul Agenției de Mediu s-a intensificat controlul asupra implementării eficiente a procedurilor de eliberare a actelor permisive de mediu. A fost inițiat procesul de actualizare a fișelor actelor permisive cu includerea în ele a unor proceduri de control mai riguros al calității actului permisiv.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: În cadrul Agenției de Mediu s-a intensificat controlul asupra implementării eficiente a procedurilor de eliberare a actelor permisive de mediu. A fost organizat procesul de actualizare a fișelor actelor permisive cu includerea în ele a unor proceduri de control mai riguros al calității actului permisiv. În Regulamentul de funcționare a Ghișeului unic la eliberarea actelor permisive de mediu au fost incluse prevederi cu privire la stabilirea unor indicatori de performanță al actului de reglementare de mediu și la evaluarea performanțelor în acest domeniu. De asemenea, au fost date dispoziții și întreprinse acțiuni privind neadmiterea în continuare a:
- emiterii actelor permisive înaintea efectuării plăților pentru acestea;
- exercitării de către responsabilii de examinare a dosarelor a unor funcții improprii sau a contactului direct cu solicitantul actului permisiv;
- erorilor în procesul de înregistrare a solicitării în RAP și emitere a actului permisiv.

Recomandarea: 14. în comun cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, înaintarea, în modul stabilit, către Guvern si Parlament a propunerilor de modificare a prevederilor cadrului normativ aferent ajustării cuantumului salariului minim și coeficienților utilizați pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului (pct. 4.4.7.).

Autoritatea:Ministerul Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MM nr.03-05/1454 din 12.07.2023: Astfel, urmare a acțiunilor, în partea de ține de MM, de coordonare și gestionare a modului de operare a modificărilor și/sau completărilor cadrului legislativ, remedierea constatării de audit specificate la pct. 4.4.7. din raportul de audit este în proces de realizare. Propunerile IPM înaintate MM (fapt despre care CCRM a fost informată prin scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023) sunt luate în considerare. Ministerul Mediu din 12.07.2023.pdf

Recomandarea: 15. Asigurarea eliberării actelor permisive: Actului de confirmare a perimetrului geologic pentru explorarea subsolului și Actului de confirmare a perimetrului minier prin intermediul SIA GEAP (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AGRM nr.725/05 din 31.07.2023: Agenția planifică lansarea eliberării actelor permisive prin intermediul SIA GEAP la data de 01.10.2023
Completare 14.11.2023
Scrisoarea AGRM nr.981/05 din 09.11.2023: Lansarea eliberarii actelor permisive prin intermediul SIA GEAP planificată pentru data de 01.10.2023 nu s-a realizat din cauza ca Agenția de Guvernare Electronică a constatat faptul că a fost omisă elaborarea modelelor de cerere pentru toate scenariile posibile aferente actelor permisive (prelungire, reperfectare, suspendare, anulare, retragere), fapt ce în prezent impiedică lansarea eliberării actelor permisive prin intermediul SIA GEAP.
Suplimentar vă informăm că, MM a inițiat proiectul de reorganizare a instituțiilor din subordine, în urma căreia AGRM va fi absorbită de către AM. De asemenea, MM a inițial elaborarea proiectului de lege pentru modificarea Codului subsolului nr.3/2009, unde conform proiectului, actul de confirmare a perimetrului minier și geologic nu sunt acte permisive.
Reieșind din cele menționate, Agenția va iniția eliberarea actelor permisive prin intermediul SIA GEAP după introducerea în sistem a modelelor de cerere necesare pentru fiecare act permisiv. AGRM din 09.11.2023.pdf

Recomandarea: 16. Revizuirea și completarea Normelor metodologice privind aplicarea Clasificației economice (Anexei nr.12 la Ordinul nr.208/2015) cu prevederi exhaustive și uniforme privitor la încasarea veniturilor de la eliberarea actelor permisive aferente diferitor domenii de activitate, eliberate în baza diferitor acte legislative și normative, la un singur cod ECO al Clasificației bugetare.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/66/1091 din 20.07.2023: Prin Ordinul nr.127 din 22.12.2022 cu privire la modificarea Clasificaţiei bugetare (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art.1501 din 30.12.2022) au fost operate modificări în Ordinul nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară, prin completarea cu cod ECO „143494 Sancţiuni pecuniare încasate în urma prejudiciilor cauzate mediului” Info MF HCC nr.28_2022 _iulie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 17. Completarea Ordinului MF nr.208/2015 cu codul ECO nou, destinat încasării prejudiciilor cauzate mediului(pct.4.4.5.).

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MF nr.05-10/66/1091 din 20.07.2023: Prin Ordinul nr.127 din 22.12.2022 cu privire la modificarea Clasificaţiei bugetare (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 456-459 art.1501 din 30.12.2022) au fost operate modificări în Ordinul nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară, prin completarea cu cod ECO „143494 Sancţiuni pecuniare încasate în urma prejudiciilor cauzate mediului” Info MF HCC nr.28_2022 _iulie 2023.semnat.pdf

Recomandarea: 18. Asigurarea aplicării măsurilor de reducere a restanțelor la taxele, amenzile și plățile aferente mediului, conform competențelor atribuite (pct.4.5.3.).

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea SFS nr.26-07/2-08/99744 din 20.07.2023: Restanța cea mai semnificativă admisă la clasificația economica 114611 - „Taxa pentru apă” о înregistrează Î.I.S. „Acva - Nord” SRL, c/f 1004607006668, în sumă de 17774,08 mii lei și SRL „Magt Vest”, c/f 1004607000286 în sumă de 448,43 mii lei, ceea ce constituie 99,9% din suma totală a restanței înregistrată la acest capitol.
La data de 15.02.2016, în temeiul Hotărârii Curții de Apel Bălți nr.2i-233/2016, a fost intentată procedura de insolvabilitate față de contribuabilul Î.I.S. „Acva - Nord” SRL.
Totodata, la 07.04.2023, administratorul insolvabilității Î.I.S. „Acva - Nord” SRL, prin scrisoarea nr.26-20/3-10-48757 a fost notificat despre necesitatea stingerii obligațiilor fiscale restante curente.
În perioada anului 2023, Î.I.S. „Acva-Nord” SRL a calculat la clasificația economică 114611 - „Taxa pentru apă” - suma de 1398,20 mii lei, însă fără a efectua achitări la taxa respectivă.
Referitor la SRL „Magt Vest” comunicăm că, prin încheierea Curții de Apel Bălți nr.2i-96/15 din 09.11.2015, a fost admisă spre examinare cererea introductivă privind intentarea procedurii de insolvabilitate și s-a suspendat urmărirea individuală ale creditorilor și executarea silită asupra bunurilor debitorului.
SRL „Magt Vest” în 6 luni ale anului 2023 a calculat la clasificația economică 114611 - „Taxa pentru apa” - 31,21 mii lei, achitări la taxa respective nu sunt.
Referitor la clasificația economică 114612 - „Taxa pentru extragerea mineralelor utile” restanța cea mai semnificativă în mărime în sumă de 767,9 mii lei este înregistrată de SRL „Carieratel”, c/f 1006600049923, fiind calculate suplimentar obligații fiscale în rezultatul controlului fiscal în mărime de 643,5 mii lei la data de 25.05.2022, iar la 18.07.2023 restanța la acest compartiment constituie 776,2 mii lei. Contribuabilul despre existența restanței a fost informat prin notificările nr.26-20/4-09/1- 45400 din 06.07.2022 și nr.26-20/4-09/5-48501 din 13.07.2022 si nr.26-20/4-10-561/45416 din 03.04.2023. La data de 14.07.2022 au fost suspendate operațiunile la conturile bancare ale entității pe motivul existenței restanței și la 15.08.2022 conform actului de sechestru AS nr. 18575 au fost sechestrate bunuri în valoare de 629,5 mii lei, (teren agricol - 519,19 mii lei și teren pentru extragerea mineralelor utile - 110,31 mii lei). Prin scrisoarea nr.26-20/4-10/2836 din 09.08.2022 și nr.26-20/4-10- 440/37317 din 16.03.2023 a fost remisă notificare privind inițierea procedurii de comercializare a bunurilor sechestrate. Prin notificarea nr.26-20/4-10-559/45383 din 03.04.2023 a fost solicitată lista debitorilor. La moment, materialele se pregătesc pentru inițierea procedurii de insolvabilitate.
În partea ce ține de clasificația economică 114535 - „Taxa pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite” restanța cea mai semnificativă în mărime de 189,45 mii lei este înregistrată de SA „Covoare Ungheni”, c/f 1002609002062. Contribuabilul menționat la situația din 18.07.2023 înregistrează restanță la BPN în mărime de 5820,74 mii lei. Întru asigurarea stingerii obligației fiscale la data de 14.03.2022 a fost înregistrat gaj pe bunurile contribuabilului în valoare de 7979,1 mii lei, iar la 20.03.2023 prin notificarea nr.26-20/2-10/39810 a fost remis contribuabilului Aviz de exercitare a gajului.
Informația cu privire la măsurile îintreprinse de către Serviciul Fiscal de Stat în scopul reducerii restanțelor înregistrate la încasarea taxelor pentru resursele naturale și taxelor pentru poluarea mediului, se prezintă conform anexelor. SFS din 20.07.2023.pdf

Recomandarea: 19. în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, întreprinderea măsurilor pentru identificarea provenienței peștelui comercializat pe piețele din RM, pentru a exclude riscul de comercializare în proporții mari a peștelui pescuit ilegal (pct.4.3.6.).

Autoritatea:Agenția Naționala pentru Siguranța Alimentelor

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ANSA nr.02/1-4637 din 04.08.2022: în conformitate cu prevederile art.25 din Legea nr.221/2007 cu privire la activitatea sanitara veterinara, comerțul, importul, circulația internă, tranzitul și exportul de animale vii și material germinativ de origine animală se realizează în baza certificatelor sanitare veterinare, care se eliberează de medicii veterinari, în baza următoarelor condiții:
a) respectarea strictă de către medicii veterinari a regulilor etice și profesionale;
b) neadmiterea includerii în certificatele sanitare veterinare a unor date ce nu sunt autentificate de către medicul veterinar care elibereaza certificatele.
Totodata, Agenția, conform competentelor, va informa operatorii economici în domeniul comercializării peștelui viu și a produselor de acvacultura despre obligația deținerii permisului de pescuit comercial și va efectua controale inopinate în piețele agroalimentare situate în raioanele din apropierea bazinelor acvatice naturale, pentru verificarea conformării cerințelor legislației în vigoare.
Completare 15.01.2024
Prin Legea nr. 112 din 11-05-2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (Monitor Oficial nr.182-185/02.06.23 art.305, în vigoare din 02.07.23), anexa 6 la Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară a fost completată cu poziția 5.81, care include și activitățile:
• comerțul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv al peștelui;
• comerțul cu amănuntul al peștelui și produselor din pește.
Astfel, agenții economici (unitățile) care desfășoară activitățile indicate în anexa nr.6 din Legea 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, cu modificările operate, inclusiv activitatea de comercializare a peștelui și a produselor din pește sunt supuși procedurii obligatorii de autorizare/înregistrare sanitar veterinară, iar pentru unitățile din domeniul pisciculturii, aceștia urmează să dispună și de autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, pentru activitatea economică din piscicultură.
Modificările operate au condiționat la intensificarea controlului și neadmiterea plasării pe piață a produselor alimentare, inclusiv peștele, care nu permit să fie determinate originea și nu asigură trasabilitatea acestora, fapt care va contribui la evitarea și neadmiterea riscurilor de comercializare a peștelui obținut din pescuit ilegal.

Completare 15.01.2024
În conformitate cu Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, ANSA este responsabilă de implementarea politicii şi strategiilor în domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei produselor de origine animală, abilitată să organizeze, supravegheze şi controleze respectarea prevederilor prezentei legi şi ale altor acte normative în domeniu.
Ținând cont de recomandăriile Curții de Conturi indicate în Hotărârea nr. nr.28/2022, au fost inițiate și aprobate mai multe modificări la cadrul normativ legal de reglementare aferente procedurii de autorizare sanitar veterinară a unor activități economice, inclusiv din domeniul pisciculturii.
Astfel, prin Legea nr.318 din 17.11.2022 pentru modificarea unor acte normative (Monitorul Oficial nr.383, art.723 din 26.11.2022), la art.18 din Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr.13–20, art.10), alineatul (2) a fost completat cu litera d) cu următorul cuprins:
„d) autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, pentru activitatea economică din piscicultură.”
De asemenea, prin Legea nr. 112 din 11-05-2023 pentru modificarea unor acte normative (facilitarea activității mediului de afaceri) (Monitor Oficial nr.182-185/02.06.23 art.305, în vigoare din 02.07.23), anexa 6 la Legea nr.221/2007 privind activitatea sanitară veterinară a fost completată cu poziția 5.81, care include și activitățile:
• comerțul cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv al peștelui;
• comerțul cu amănuntul al peștelui și produselor din pește.
Astfel, agenții economici (unitățile) care desfășoară activitățile indicate în anexa nr.6 din Legea 221/2007 privind activitatea sanitară veterinară, cu modificările operate, inclusiv activitatea de comercializare a peștelui și a produselor din pește sunt supuși procedurii obligatorii de autorizare/înregistrare sanitar veterinară, iar pentru unitățile din domeniul pisciculturii, aceștia urmează să dispună și de autorizația de mediu pentru folosința specială a apei, pentru activitatea economică din piscicultură.
Modificările operate au condiționat la intensificarea controlului și neadmiterea plasării pe piață a produselor alimentare, inclusiv peștele, care nu permit să fie determinate originea și nu asigură trasabilitatea acestora, fapt care va contribui la evitarea și neadmiterea riscurilor de comercializare a peștelui obținut din pescuit ilegal.
ANSA din 04.08.2022.pdf

Recomandarea: 20. Continuarea acțiunilor de identificare a operatorilor economici care captează apa în lipsa autorizațiilor, utilizând informațiile furnizate de către SFS privitor la dările de seamă fiscale prezentate de către agenții economici, cu asigurarea întreprinderii măsurilor impuse de cadrul normativ pentru a responsabiliza agenții economici care aplică neregulamentar prevederile cadrului normativ (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: IPM a obținut de la SFS datele privind persoaneie fizice și juridice, utilizatori de resurse naturale (apa) și dările de seamă fiscale prezentate de aceștia, precum și a informației de la Agenția de Mediu privind persoanele fizice și juridice deținatori de actul permisiv - Autorizația de mediu pentru folosința specială a apei (AMFSA), totodată fiind efectuate controale planificate și inopinate în baza Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzator, în vederea determinării gradului de conformare a acestora cu legislația de mediu în vigoare, inclusiv pentru determinarea gradului de respectare a limitelor impuse prin autorizațiile de mediu.
Astfel, în anul 2021 au fost efectuate 360 controale planificate și 170 controale inopinate, dintre care 117 controale efectuate în baza art.19 al Legii nr.131/2012 privind controlul de stat asupra nativității de întreprinzator, în vederea eliberării Autorizației de Mediu.
În anul 2022 au fost efectuate 270 controale planificate și 166 controale inopinate, dintre care 123 controale efectuate în baza art. 191 al Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra nativității de întreprinzator, în vederea eliberării AMFSA.
Concomitent, în anul 2021 - 2022 au fost identificați 346 subiecți de răspundere contravențională conform art.110 Cod Contravențional al Republicii Moldova, pe faptul captării resurselor acvatice în lipsa AMFSA sau peste limita admisă stipulată în Autorizația de Mediu, cu înaintarea sancțiunii sub forma de amendă în suma totală de 780650 lei.
Subsidiar, vă aducem la cunoștință că, au fost calculate 33 prejudicii conform Metodicii de evaluare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător în rezultatul încalcării legislației apelor, în vedere captării ilegale a resurselor de apă, în sumă totală de 104788 lei, care a fost achitata/incasata.
Totodată, IPM, plasează pe pagina-web informație despre importanța/obligația raportării și achitării plății de bază sau a restanțelor pentru utilizarea resurselor naturale, precum și a cerințelor și condițiilor de obținere a AMFSA. IPM din 07.06.2023.pdf

Recomandarea: 1. Completarea Legii regnului animal nr.439 din 27.04.1995 și a Legii regnului vegetal nr. 239 din 08.11.2007 cu prevederi exhaustive privitor la organul de gestiune al CITES (pct. 4.1.4.) .

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin Legea nr. 292/2022 au fost operate modificări în Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și în Legea nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu privire la concretizarea noțiunii de „organ de gestiune CITES”.
În Legea regnului animal nr.439 din 27.04.1995 nu au fost operate modificările corespunzătoare și urmează a fi propuse Ministerului Mediului spre promovare.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prin Legea nr. 292/2022 au fost operate modificări în Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și în Legea nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu privire la concretizarea noțiunii de „organ de gestiune CITES – Agenția de Mediu”.
Introducerea acelorași modificări în Legea regnului animal nr.439 din 27.04.1995 au fost propuse Ministerului Mediului spre promovare prin scrisoarea Agenției de Mediu nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2).

Recomandarea: 2. Asigurarea digitalizării eliberării prin intermediul SIA MD a Certificatului constatator, care se eliberează la depunerea cererii pentru eliberarea Autorizaţiei privind gestionarea deşeurilor în scopul transportului transfrontalier (pct.4.1.6.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu a expediat prin scrisoarea nr. 01/304/2022 din 15.09.2022 mai multe propuneri de dezvoltare a SIA MD, care nu au fost soluționate pînă la moment, din lipsă de surse financiare dedicate dezvoltării SIA cît și din lipsa personalului responsabil pentru dezvoltarea SIA MD în cadrul Ministerului Mediului. Prin urmare nu a fost transmisă o altă solicitare care să vizeze în mod special includerea Certificatului Constatator. La momentul în care va fi angajată persoana responsabilă pentru SIA MD, Agenția va expedia repetat toate propunerile de dezvoltare a sistemului, inclusiv de includere a Certificatului Constatator.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: În vederea ajustării și dezvoltării SIA MD, Agenția de Mediu a expediat Ministerului Mediului, în calitate de posesor și administrator al SIA MD, prin scrisorile nr. 01/304/2022 din 15.09.2022 (Anexa 3), nr. 13/107/2023 din 14.06.23 (Anexa 4) și nr. 01/15/2023 din 14.07.2023 (Anexa 5) mai multe propuneri de dezvoltare a SIA MD, inclusiv și cea de solicitare a includerii Certificatului Constatator, pentru a putea fi eliberat la depunerea cererii de solicitare a autorizației privind gestionarea deşeurilor. La momentul în care Ministerul Mediului va asigura dezvoltarea acestui contur în SIA MD, Agenția de Mediu va putea elibera Certificatul constatator digitalizat, direct prin SIA MD.

Recomandarea: 3. Examinarea cauzelor apariției divergențelor între datele deținute de AM si datele incluse în RAP, cu înaintarea către AGE, în modul stabilit, a propunerilor de remediere/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP și a informațiilor incluse în RAP(pct.4.1.8.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Urmează să fie examinată posibilitatea tehnică de integrare în SIA GEAP a actelor permisive emise pe hîrtie.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu a examinat cauzele apariției divergențelor între datele din registrele Agenției în care sunt incluse actele permisive de mediu emise și datele din Registrul actelor permisive emise, generat de SIA GEAP și a identificat că în Registrul din SIA GEAP nu au fost incluse acte permisive emise de Agenție pînă la aplicarea SIA GEAP și cele emise pe suport de hîrtie, în cazul importului/exportului unor produse, atunci cînd convențiile internaționale solicită deținerea actului permisiv cu semnătură olografă umedă. În comun cu Agenția Guvernare Electronică a fost identificată modalitatea tehnică de introducere în Registrul actelor permisive emise generat de SIA GEAP a actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu pe suport de hîrtie sau cele emise anterior punerii în aplicare a SIA GEAP.
În rezultat, reprezentanții agenției au inclus în Registrul electronic al actelor permisive din cadrul SIA GEAP toate actele permisive valabile la momentul punerii în aplicare a sistemului, asigurîndu-se eliminarea divergențelor între datele deținute de Agenția de Mediu în registrele sale și datele incluse în SIA GEAP.

Recomandarea: 4. Evaluarea disfuncționalităților SIA GEAP și înaintarea în modul stabilit către AGE, în calitate de posesor al SIA GEAP, a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate la utilizarea SI și de dezvoltare/îmbunătățire a funcționalităților SIA GEAP, cu reiterarea punctelor slabe identificate în cadrul testării SI, înaintate anterior MEI, în calitate de posesor la acel moment (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: La identificarea unor lacune în aplicarea SIA GEAP la eliberarea actelor permisive de mediu, reprezentanții Agenției de Mediu includ direct în sistem incidentele corespunzătoare, care sunt eliminate de către administratorii sistemului în regim de lucru.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Posibilitatea de înaintare a propunerilor de remediere a deficiențelor constatate la utilizarea SIA GEAP și de îmbunătățire a funcționalităților acestuia este dezvoltată direct în acest sistem La identificarea unor lacune în aplicarea SIA GEAP la eliberarea actelor permisive de mediu, reprezentanții Agenției de Mediu includ direct în sistem incidentele corespunzătoare, care sunt examinate și eliminate de către administratorii sistemului în regim de lucru. Tot în sistem se duce o evidență a acestor incidente și modul de soluționare. De la începutul utilizării sistemului Agenția de Mediu a prezentat deja 456 de incidente, majoritatea fiind soluționate.

Recomandarea: 5. Întreprinderea măsurilor de rigoare impuse de pct.9, alin.6) din Hotărârea Guvernului nr.753/2016 si de pct.12 din Hotărârea Guvernului nr.550/2018 privitor la realizarea soluțiilor tehnice privind punerea la dispoziția solicitanților a schimbului electronic de informații legate de actele permisive (pct.4.2.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Nu s-a solicitat suportul Agenției la realizarea recomandării.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu a expediat în adresa Agenției Guvernare Electronică o solicitare (nr. 12/21/2023) referitor la identificarea soluțiilor tehnice privind punerea la dispoziția solicitanților a schimbului electronic de informații legate de actele permisive prin intermediul SIA GEAP și de interconexiune a acestuia cu alte sisteme informaționale (Anexa nr. 6). Ca răspuns la aceasta, Agenția Guvernare Electronică a informat Agenția de Mediu despre soluțiile tehnice posibile a fi puse în aplicare și acțiunile care necesită a fi întreprinse în acest sens. Astfel, Agenția de Mediu urmează să asigure prezentarea către AGE a tuturor documentelor necesare pentru asigurarea interoperabilităților între sistemele informaționale care ar putea fi utilizate la solicitarea și eliberarea actelor permisive de mediu.

Recomandarea: 6. Integrarea în SIA MD a evidenței circulației deşeurilor, cu asigurarea presetării de către beneficiarii actelor permisive a datelor pentru includere în Registrul unic electronic al circulației deșeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prevederile normative ce țin de circulația deșeurilor și de ținere a evidenței circulației deșeurilor au fost stabilite în Hotărârea Guvernului nr.411/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri, care intră în vigoare în septembrie 2023 (pct. 132-134 din regulament). În baza acestui regulament Agenția de Mediu urmează să țină evidența notificărilor prin intermediul unui sub-sistem informațional, care este parte integrantă a Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”. Modulul dat deja este inclus în SIA MD, dar necesită suplimentar unele modificări tehnice de dezvoltare (prin scrisorile nr. 01/304/2022 din 15.09.2022 – Anexa 3; nr. 13/107/2023 din 14.06.2023– Anexa 4, 01/15/2023 din 14.07.2023 – Anexa 5 au fost prezentate Ministerului Mediului propunerile de modificare a funcționalităților SIA MD). Ministerul Mediului a identificat resursele necesare pentru dezvoltare și după finalizarea acestor activități de dezvoltare a SIA MD, Agenția de Mediu va colecta automatizat prin SIA MD informația despre circulația deșeurilor.
La momentul actual evidența se realizează pe format de hârtie.

Recomandarea: 7. Revizuirea formatului Registrului (evidenței) și al Raportului privind circulația deşeurilor conform cerințelor menționate în pct. 4.2.2. (i) din Raportul de audit, cu integrarea lor în SIA MD și elaborarea unor rapoarte statistice relevante în baza infirmațiilor incluse în ambele.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: În primul trimestrul al anului 2023 au fost colectate datele cu privire la gestionarea deșeurilor în anul 2022 raportate de agenții economici prin SIA MD. Urmează procedura de verificare și validare a acestor date, analiza, generalizarea și elaborarea rapoartelor statistice relevante.
Rapoartele generate anual se publică pe pagina web a Agenției de Mediu - https://am.gov.md/ro/content/managementul-de%C8%99eurilor

Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Ținînd cont că Hotărârea Guvernului nr.411/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferurile de deșeuri intră în vigoare în septembrie 2023, evidența și raportarea circulației deșeurilor va fi pusă în aplicare la acel moment. Între timp, Agenția de Mediu lucrează în comun cu deținătorul SIA MD la perfecționarea formatului registrului și a raportului privind circulația deșeurilor din cadrul SIA MD la modulul privind transferurile de deșeuri, care vor fi perfectate și îmbunătățite în cadrul procesului de dezvoltare a SIA MD. Datele care vor fi colectate prin intermediul rapoartelor de circulație a deșeurilor vor fi integrate în raportarea anuală privind deșeurile și gestionarea acestora, iar rapoartele generate anual se publică pe pagina web a Agenției de Mediu - https://am.gov.md/ro/content/managementul-de%C8%99eurilor.

Recomandarea: 8. Întreprinderea măsurilor de rigoare pentru integrarea în SIA MD a evidenței Notificărilor pentru transferul deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Pentru dezvoltarea și ajustarea SIA MD, inclusiv dezvoltarea conturului de evidență a Notificărilor pentru transferul deşeurilor în adresa Ministerului Mediului a fost transmisă scrisoarea nr. 01/304/2022 din 15.09.22 (Anexa nr.1).
Reieșind din faptul că, urmare a lipsei de personal și de mijloace financiare de către |Ministerul Mediului nu au fost întreprinse măsuri de dezvoltare și ajustare a SIA MD pe conturul de evidență a Notificărilor pentru transferul deşeurilor, includerea acestora nu a fost posibilă.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu a expediat deținătorului SIA MD – Ministerul Mediului, mai multe solicitări de asiguare a dezvoltării SIA MD, inclusiv a conturului de evidență a Notificărilor pentru transferul deşeurilor în adresa Ministerului Mediului (scrisorile nr. 01/304/2022 din 15.09.22 – Anexa 3 și nr. 13/107/2023 din 14.06.23 – Anexa 4). Reieșind din faptul că, pînă la moment de către deținătorul SIA MD nu au fost întreprinse măsuri de dezvoltare și ajustare a SIA MD pe conturul de evidență a Notificărilor pentru transferul deşeurilor, integrarea acestora în SIA MD nu a fost posibilă.

Recomandarea: 9. Dezvoltarea, completarea și integrarea în SIA MD a Listei producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorului și a Listei unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor (pct.4.2.2.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin scrisoarea AM în adresa Ministerului Mediului nr. 01/304/2022 din 15.09.22 (Anexa 1), au fost solicitate mai multe modificări la SIA MD, inclusiv dezvoltarea contururilor pentru noile categorii de produse supuse regimului REP și a conturului pentru Lista unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor.
De asemenea, prin scrisoarea AM nr. 13/61/2023 din 06.04.23 (Anexa 2) s-a solicitat dezvoltarea conturului pentru produsele de anvelope.
Lista producătorilor se completează și se actualizează automat la înregistrarea unui nou operator.
Concomitent, pentru a menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, Agenția de Mediu a publicat Lista menționată pe pagina electronică a Agenției, care este periodic completată și actualizată. Link: https://am.gov.md/ro/content/lista-produc%C4%83torilor
Nu s-a realizat, reieșind din faptul că SIA MD nu a fost dezvoltat.
De asemenea, nu au fost solicitări pentru includerea în Lista unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prin scrisoarea AM în adresa Ministerului Mediului nr. 01/304/2022 din 15.09.22 - Anexa 3 și 13/107/2023 din 14.06.23 – Anexa 4, au fost solicitate deținătorului SIA MD operarea mai multor modificări în sistem, inclusiv dezvoltarea contururilor pentru noile categorii de produse supuse regimului REP și a conturului pentru Lista unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor.
De asemenea, prin scrisoarea AM nr. 13/61/2023 din 06.04.23 (Anexa 7) s-a solicitat dezvoltarea conturului pentru produsele de anvelope.
Lista producătorilor se completează și se actualizează automat la înregistrarea unui nou operator.
Concomitent, pentru a menține Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, Agenția de Mediu a publicat Lista menționată pe pagina web a Agenției, care este periodic completată și actualizată.
Link: https://am.gov.md/ro/content/lista-produc%C4%83torilor
Cu referire la completarea Listei unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor, menționăm că pînă la moment nu au fost solicitări pentru includerea unor operatori în Lista unităților și întreprinderilor scutite de îndeplinirea cerințelor de autorizare a activităților de valorificare și eliminare a deşeurilor.

Recomandarea: 10. Elaborarea și aprobarea mecanismului de schimb de informații între SV și AM privind realizarea permisului CITES, cu includerea obligatorie în acesta a informațiilor aferente: datei efectuării tranșei, cantității efectuate în fiecare tranșă și poziției tarifare a bunurilor, pentru a putea verifica dacă ultima tranșă nu s-a efectuat după termenul de valabilitate a permisului CITES și dacă volumul importat/exportat nu depășește limita admisă și inclusă în permisul CITES (pct.4.3.5.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Pe parcursul anului 2022 Agenția de Mediu a expediat un șir de scrisori în adresa Serviciului Vamal (Anexele 3-7) în conformitate cu care au fost recepționate informații cu privire la întreprinderea măsurilor pentru asigurarea monitorizării realizării importului și exportului de animale, efectuate în baza permiselor CITES. La solicitarea Agenției, la 06.02.2023 a fost organizată o ședință comună între Agenția de Mediu și alte autorități de mediu cu Serviciul Vamal ( https://am.gov.md/ro/content/fortificarea-colabor%C4%83rii-interinstitu%C8%9Bionale-dintre-agen%C8%9Bia-de-mediu-%C8%99i-serviciul-vamal) la care s-au discutat mai multe subiecte (Anexa 8), inclusiv despre necesitatea urgentării elaborării și semnării unui Acord privind schimbul de informații între Serviciul Vamal și Agenția de Mediu, în care să fie stabilită legal procedura de colaborare.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu are semnat cu Serviciul Vamal un Acord și un Memorandum de colaborare (Anexa 10 și Anexa 11) privind schimbul de informații în baza actelor permisive eliberate de Agenția de Mediu, inclusiv pentru importul/exportul plantelor, animalelor, mărfurilor supuse mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului, deșeurilor.
La 17.06.2023 a fost expediată către Serviciul Vamal scrisoarea nr.14/115/2023 din 17.07.2023 cu solicitarea modificării Anexei nr.2 la Acordul privind schimbul de informații între Serviciul Vamal și Agenția de Mediu, pentru acordarea accesului la Sistemul informațional automatizat „PORTALUL Serviciului Vamal” la compartimentul „Importul/exportul/reexportul/ tranzitul obiectelor incluse în CITES” și „Importul/exportul/reexportul a speciilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică, și resurse naturale”.
Astfel, la data de 19.07.2023 Agenția de Mediu a recepționat de la Serviciul Vamal codurile de acces necesare pentru utilizarea SIA la compartimentele menționate.
Pe parcursul anului 2023, în caza Acordului, de către Serviciul Vamal în adresa Agenției de Mediu au fost expediate 20 de scrisori cu informarea despre finalizarea tranzacțiilor pe seama a 49 Permise/Certificate CITES.
Astfel, a fost transmisă informația deplină către Secretariatul CITES.
La fel în cadrul Acordului, la data de 22.06.2023 la Centrul de Instruire al Serviciului Vamal cu suportul Agenției de Mediu a fost organizat un seminar pentru funcționarii vamali despre Convenția CITES la următoare subiecte:
1. Cadrul normativ care implementează prevederile Convenției CITES. Organul de gestiune CITES. Modelul Permisului/Certificatului CITES. Concluziile din Hotărârea Curții de Conturi nr. 28 din 27 iunie 2022. Modul de verificare a Informațiilor privind speciile din flora și fauna sălbatică incluse în Anexele Convenției CITES.
2. Conținutul Permisului/Certificatului CITES pentru tranzacțiile de import, export și re-export (exemple practice). Atribuțiile Serviciului Vamal al Republicii Moldova în monitorizarea procesului tranzacțiilor de import, export și re-export. Procedura de tranzit a speciilor de floră și faună sălbatică conform prevederilor Convenției CITES și imperfecțiunile cadrului normativ național la acest compartiment.

Recomandarea: 11. Înaintarea în modul stabilit a propunerilor pentru modificarea prevederilor Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, cu includerea unor prevederi exprese, care să specifice concret bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive privind permisul de pescuit sportiv, amator și de agrement, și ajustarea, după caz, a prevederilor pct.13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale (pct.4.4.1.).

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin scrisoarea nr. 08/101/2023 din 06.03.2023 (Anexa 9) Agenția de Mediu a expediat Ministerului Mediului propuneri de modificare a Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura referitor la bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive pentru a le include în proiectul de act normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024 sau promovate prin proiect separat.
Propunerile de modificare a pct.13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale se vor prezenta după aprobarea modificărilor la Legea nr. 149/2006, acestea fiind în concordanță între ele.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prin scrisoarea nr. 08/101/2023 din 06.03.2023 (Anexa 8) și repetat, prin scrisoarea nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2), Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului propuneri de modificare a Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura referitor la bugetul la care vor fi încasate veniturile obținute de la eliberarea actelor permisive și propuneri de modificare a pct.11 și 13 din HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale pentru a fi promovate.

Recomandarea: 12. Întreprinderea măsurilor pentru armonizarea cadrului normativ primar și secundar aferent mediului, cu înaintarea propunerilor de modificare a actelor normative și legislative menționate mai jos, spre aprobare conform modului stabilit, și anume: 12.1. ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.98/2012 privind administrația publică centrală de specialitate, prin excluderea din Legea nr.1515/1993 a noțiunii desuete de „Departament”(pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Acțiunea nu este relevantă. Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător nu conține noțiunea de „departament” și aceasta nu este utilizată în textul legii.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Recomandarea nu este relevantă. Legea nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător nu conține noțiunea de „departament” și aceasta nu este utilizată în textul legii.


Recomandarea: 12.2. ajustarea prevederilor Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător cu prevederile Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, precum și cu prevederile Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică, privitor la denumirea corectă a autorității competente / organului emitent al actelor permisive în domeniul mediului, și anume, a AM, căreia îi este delegată sarcina de emitere a actelor permisive în domeniul mediului (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu a delegat reprezentantul său în Grupul de lucru din cadrul Ministerului Mediului, responsabil pentru elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ de mediu în contextul modificărilor incluse în Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv în contextul abrogării Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică (prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative), care va prezenta propunerile de ajustare corespunzătoare și în Legea nr. 1515/1993.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu a delegat reprezentantul său în Grupul de lucru din cadrul Ministerului Mediului, responsabil pentru elaborarea proiectului de modificare a cadrului normativ de mediu în contextul modificărilor incluse în Legea nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu, inclusiv în contextul abrogării Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică (prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative), care va prezenta propunerile de ajustare corespunzătoare și în Legea nr. 1515/1993.

Recomandarea: 12.3. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.1515/1993 privind protecția mediului înconjurător, aferente sistemului expertizei ecologice, pentru a exclude din aceste acte normative neconcordanțele și prevederile desuete privitor la sistemul expertizei de stat (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Ținînd cont că, prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative a fost abrogată Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică, recomandările cu referire la ajustarea Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică în conformitate cu Legea nr. 1515/1993 și Legea nr. 86/2014 nu mai sunt relevante.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Ținînd cont că, prin Legea nr. 226/2022 pentru modificarea unor acte normative a fost abrogată Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică, recomandările cu referire la ajustarea Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică în conformitate cu Legea nr. 1515/1993 și Legea nr. 86/2014 nu mai sunt relevante.

Recomandarea: 12.4. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.851/1996 privind expertiza ecologică și ale Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, în scopul aplicării abordărilor unice privitor la plata pentru efectuarea expertizei ecologice și pentru evaluarea impactului asupra mediului, cu asigurarea încasării la buget a veniturilor adecvare și sigure ca urmare a efectuării plăților pentru ambele servicii (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Recomandarea nu mai este relevantă.
Legea nr.851/1996 privind expertiza ecologică a fost abrogată, prin urmare nu necesită a fi ajustată la prevederile Legiii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.

Recomandarea: 12.5. ajustarea și armonizarea prevederilor Legii nr.1246 din 28.09.2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția CITES cu ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, Legii regnului animal nr.439/1995 și Legii regnului vegetal nr.239/2007, privitor la denumirea organului de gestiune al CITES, pentru a aduce în concordanță legislația de mediu cu cadrul normativ existent (pct.5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin Legea nr. 292/2022 au fost operate modificări în Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și în Legea nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu privire la concretizarea denumirii „organului de gestiune CITES” ca fiind Agenția de Mediu.
În Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător nu sunt necesare modificări, dat fiind faptul că deja e menționată Agenția de Mediu, iar în Legea regnului animal nr.439 din 27.04.1995 nu au fost operate modificările corespunzătoare și urmează a fi înaintate în scurt timp.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prin Legea nr. 292/2022 au fost operate modificări în Legea regnului vegetal nr. 239/2007 și în Legea nr.1246/2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) cu privire la concretizarea denumirii „organului de gestiune CITES” ca fiind Agenția de Mediu.
În Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător nu sunt necesare modificări, dat fiind faptul că deja e menționată Agenția de Mediu, iar în ceea ce vizează Legea regnului animal nr.439 din 27.04.1995 prin scrisoarea nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2), Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului propuneri de modificări corespunzătoare.

Recomandarea: 12.6. aducerea în concordanță a prevederilor Legii apelor nr.272/2011 cu cele ale Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, în ceea ce privește plata pentru emiterea autorizațiilor pentru folosirea specială a apei, în scopul de a exclude prezența conflictului de norme (pct. 5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin scrisoarea nr. 08/101/2023 din 06.03.2023 (Anexa 9) Agenția de Mediu a expediat Ministerului Mediului propuneri de modificare a art. 27 la Legea apelor nr. 272/2011 în ceea ce privește includerea plății pentru emiterea autorizațiilor pentru folosința specială a apei așa cum e stabilit în Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, pentru a le include în proiectul de act normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024 sau în proiectul Legii privind modificarea Legii apelor nr. 272/2011 elaborat la moment în cadrul Ministerului Mediului.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Prin scrisoarea nr. 08/101/2023 din 06.03.2023 (Anexa 8) și repetat, prin scrisoarea nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2), Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului mai multe propuneri de modificări a actelor normative, inclusiv propuneri de modificare a art. 27 la Legea apelor nr. 272/2011 în ceea ce privește includerea plății pentru emiterea autorizațiilor pentru folosința specială a apei așa cum e stabilit în Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităților de întreprinzător, pentru fi promovate.

Recomandarea: 12.7. aducerea în concordanță a formatului permisului de pescuit aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 cu cel generat de SIA „e-Pescuit”sportiv, amator și de agrement (pct. 5.1.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Prin scrisoarea nr. 08/101/2023 din 06.03.2023 (Anexa 9) Agenția de Mediu a expediat Ministerului Mediului propuneri de modificare a Legii nr.149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura referitor la termenul de valabilitate a permiselor de pescuit, pentru a le include în proiectul de act normativ ce vizează politica fiscală și vamală pentru anul 2024 sau a le promova separat.
Propunerile de modificare a HG nr.1279/2018 cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale se vor prezenta după aprobarea modificărilor la Legea nr. 149/2006, acestea fiind în concordanță între ele.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Agenția de Mediu a elaborat propuneri de ajustare a formatului permisului de pescuit aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1279/2018, la cel generat de SI „e-Pescuit”. Propunerile de modificare a anexei la Hotărârea Guvernului nr.1279/2018 se vor prezenta cît de curînd Ministerului Mediului pentru integrare în proiectele de modificare a cadrului normativ de mediu.

Recomandarea: 12.8. armonizarea prevederilor ambigue din Legea nr. 209/2016, Legea nr. 160/2011, Hotărârea Guvernului nr.637/2003, Hotărârea Guvernului nr.549/2018, Hotărârea Guvernului nr. 670/2020, în ce privește denumirea actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor (pct.5.3.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Hotărîrea Guvernului nr. 411/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul deșeurilor stabilește o denumire nouă a actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor - Consimțămînt prealabil scris pentru acceptarea notificării prealabile scrise de autorizare a unui transfer transfrontalier de deșeuri. Prin urmare, prin scrisoarea nr. 08/11/2023 din 16.01.2023 (Anexa 10), Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului mai multe modificări la Legea nr. 160/2011, inclusiv și la modificarea denumirii actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor. Modificări corespunzătoare s-au propus și în cadrul grupului de lucru al Ministerului Mediului pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
Urmează a fi formulate și propunerile de modificare a Hotărârilor Guvernului nr.549/2018 și nr. 670/2020. Hotărîrea Guvernului nr. nr.637/2003 a fost abrogată și nu necesită modificări.

Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Hotărîrea Guvernului nr. 411/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind transferul deșeurilor stabilește o denumire nouă a actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor - Consimțămînt prealabil scris pentru acceptarea notificării prealabile scrise de autorizare a unui transfer transfrontalier de deșeuri. Prin urmare, prin scrisoarea nr. 08/11/2023 din 16.01.2023 (Anexa 9) și repetat, prin scrisoarea nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2), Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului mai multe propuneri de modificări la Legea nr. 160/2011, inclusiv și la modificarea denumirii actului permisiv pentru transportul transfrontalier al deșeurilor. Modificări corespunzătoare s-au propus și în cadrul grupului de lucru al Ministerului Mediului pentru modificarea Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și la Hotărârea Guvernului nr.549/2018 pentru crearea și organizarea Agenției de Mediu. În ceea ce privește modificările la Hotărîrea Guvernului nr. 670/2020 și la Hotărîrea Guvernului nr.637/2003, acestea nu mai sunt relevante, dat fiind faptul că între timp aceste acte au fost abrogate.

Recomandarea: 12.9. înaintarea către Guvern, spre aprobare, a formatului autorizaţiei pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare (pct.5.4.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Formatul autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare a fost propus în cadrul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (ca anexă la Legea nr. 1422/1997) care este aprobată prin Legea nr. 115/2023.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Formatul autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare este aprobat ca anexă la Legea nr. 1422/1997 prin Legea nr. 115/2023.

Recomandarea: 12.10. analiza bunelor practici ale altor țări, pentru revizuirea și dezvoltarea prevederilor cadrului normativ existent aferent expertizei ecologice și evaluării impactului asupra mediului, în scopul elaborării unor Ghiduri/norme sau cerințe specifice pentru evaluarea impactului mediului în funcție de domeniul de activitate care necesită eliberarea acordului de mediu, precum și elaborarea unor indicatori de mediu, care urmează a fi monitorizați atât pe durata realizării proiectului supus evaluării impactului asupra mediului, cât și după darea în exploatare a acestuia (pct.5.2.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Agenția de Mediu a delegat reprezentantul său în Grupul de lucru din cadrul Ministerului Mediului, responsabil pentru elaborarea Ghidurilor noi pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului în contextul noilor modificări operate în Legea nr. 86/2014.
Va fi realizată după aprobarea Ghidurilor.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023:Procesul de elaborare/actualizare a Ghidurilor pentru realizarea evaluării impactului asupra mediului este inițiat de Ministerul Mediului în contextul necesității ajustării la noile modificări operate în Legea nr. 86/2014. Agenția de Mediu a delegat reprezentantul său în Grupul de lucru din cadrul Ministerului Mediului, responsabil pentru elaborarea Ghidurilor care participă la ședințele acestuia cu propuneri și recomandări.

Recomandarea: 12.11. ajustarea prevederilor pct.9 din HG nr. 637/2003 pentru asigurarea excluderii dublării informațiilor privind descrierea itinerarului de transportare a deşeurilor, care sunt prezente în Notificările completate de către exportator (pct.4.1.2.);

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Recomandarea nu mai este relevantă.
Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deșeurilor și eliminării acestora se abrogă începînd cu 16.09.2023, odată cu intrarea în vigoare a noii Hotărîri de Guvern nr. 411/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind transferurile deșeurilor.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Recomandarea nu mai este relevantă.
Hotărârea Guvernului nr. 637/2003 privind controlul transportării transfrontiere a deșeurilor și eliminării acestora a fost abrogată prin Hotărîrea de Guvern nr. 411/2022 cu privire la aprobarea Regulamentului privind transferurile deșeurilor.

Recomandarea: 12.12. completarea înscrisurilor din Nomenclatorul actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, secțiunea „Alte autorități/entități implicate”, cu indicarea în acesta, în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a IPM.

Autoritatea:Agenția de Mediu

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Agenția de Mediu nr.08/197/2023 din 31.05.2023: Completarea Nomenclatorului actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, la poziția 60 din partea a doua cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a fost propusă în cadrul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative care a fost adoptat prin Legea nr. 115/2023.
Completare 22.08.2023
Scrisoarea AM nr.08/234/2023 din 21.07.2023: Completarea Nomenclatorului actelor permisive aprobat prin Anexa nr.1 la Legea nr. 160/2011, la poziția 60 din partea a doua cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului în calitate de entitate participantă la procesul de eliberare a autorizației pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare, a fost propusă în cadrul proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, care a fost adoptat prin Legea nr. 115/2023.
Mai mult, prin scrisoarea nr. 08/11/2023 din 16.01.2023 (Anexa 9) și repetat prin scrisoarea nr. 08/233/2023 din 20.07.2023 (Anexa 2) Agenția de Mediu a prezentat Ministerului Mediului mai multe propuneri de modificare a Legii nr. 160/2011, inclusiv de modificare și completare a Nomenclatorului actelor permisive, anexă la această lege.

Recomandarea: 14. Înaintarea, în modul stabilit, către Guvern si Parlament a propunerilor de modificare a prevederilor cadrului normativ aferent ajustării cuantumului salariului minim și coeficienților utilizați pentru calcularea prejudiciului cauzat mediului (pct. 4.4.7.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: de către IPM au fost înaintate propuneri de modificare a Codului Silvic, în care, s-a atras atenția și la modificarea coeficienților, precum și trecerea de la salarii minime la unități convenționale la calcularea prejudiciilor cauzate mediului. IPM din 07.06.2023.pdf

Recomandarea: 19. în comun cu Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor: întreprinderea măsurilor pentru identificarea provenienței peștelui comercializat pe piețele din RM, pentru a exclude riscul de comercializare în proporții mari a peștelui pescuit ilegal (pct.4.3.6.).

Autoritatea:Inspectoratul pentru Protecția Mediului

Termen implementare: 22.07.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea IPM nr.850 din 07.06.2023: săptămânal se desfășoară acțiuni/razii de contracarare a braconajului piscicol, precum și verificări inopinate în piețele de pe teritoriul RM în vederea constatării acțiunilor ilicite în care sunt prezente elemente constitutive ale contravenției prevăzute de art. 114 Cod Contravențional. IPM din 07.06.2023.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY