Last update: Saturday, 02 December 2023
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărărea nr. 17 din 24 mai 2022 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2021

Nr. 17 din 24.05.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 1. Să analizeze problemele procesului de stabilire, calculare și plată a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului, cu întreprinderea acțiunilor concrete în scopul asigurării interacțiunii părților implicate, inclusiv consolidarea statutului Inspectoratului Social de Stat (Observația 5.1 – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022

Recomandarea: 2. Să elaboreze și să înainteze propuneri de ajustare a cadrului normativ privind determinarea exhaustivă a categoriilor de angajați din aviația civilă ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale (Observația 6.6. – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 29.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/4329 din 29.12.2022: Potrivit reglementărilor actelor normative în vigoare, menționăm ca prevederile care pot determina exhaustiv categoriile de angajați din aviația civila ce au dreptul la stabilirea pensiei în condiții speciale, trebuie ajustate în corespundere cu ultimele modificări în domeniu.
În opinia MMPS, procesul în cauza este unul complex și implică acțiuni din partea mai multor autorități.
Actualmente, MMPS a inițiat procedura de examinare și consultare a subiectului vizat, prin organizarea ședintelor de lucru create.
În context, informăm că se întreprind măsuri cu privire la examinarea oportunității operării modiflcărilor corespunzătoare în cadrul normativ vizat, care va asigura modificarea și adoptarea unui nou cadru normativ privind implementarea recomandării Curții de Conturi. MMPS din 29.12.2022.pdf

Recomandarea: 3. Să elaboreze reglementări exhaustive de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă în cazul reangajării în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale (Observația 6.6 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 29.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/4329 din 29.12.2022: Întru modificarea/completarea cadrului normativ cu privire la elaborarea și reglementarea exhaustivă de stopare/sistare a plății pensiei unor angajați din aviația civilă în cazul reangajării în funcții ale căror condiții de muncă se încadrează în condiții speciale, MMPS a organizat ședințe de lucru pe marginea acestui subiect, urmând ca ulterior să fie examinată oportunitatea operării modificărilor corespunzatoare în cadml normativ vizat. MMPS din 29.12.2022.pdf

Recomandarea: 4. Să analizeze modul de extindere a termenului de examinare a cererilor pentru stabilirea indemnizațiilor paternale, în scopul asigurării echitabile a prestației ce i se cuvine beneficiarului, corelativ cu contribuțiile reținute/achitate (Observația 5.4. – Secțiunea V);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 29.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MMPS nr.12/4329 din 29.12.2022: Prin Legea nr.195/2022 pentru modificarea unor acte normative. Totodată, menționăm că prin Hotărârea Guvernului nr.766/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (susținerea familiilor cu copii), actele normative au fost aduse în concordanță cu Legea 195/2022. MMPS din 29.12.2022.pdf

Recomandarea: 5. de comun cu Ministrul Finanțelor, să examineze cauzele problemelor aferente menținerii numărului de unități vacante, nivelului de fluctuație, precum și nereușitelor angajării personalului în cadrul CNAS și structurilor sale teritoriale, cu identificarea soluțiilor în acest sens (Observația 6.10 – Secțiunea VI);

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 29.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 05-10/104/1730 din 19.12.2022: ca autoritate publică centrală, responsabilă de elaborarea și promovarea politicii în domeniul salarizării în sectorul bugetar, este permanent în identificarea noilor soluții de majorare a salariilor, pentru sporirea atractivității de angajare în sectorul bugetar.
Respectarea uneia din garanțiile Legii nr. 270/2018, privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar este indexarea anuală a valorii de referință utilizate la calcularea salariilor, cel puțin la nivelul prognozat al ratei inflației.
Se mentionează că, potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, pentru calcularea, începand cu 01 ianuarie 2021, a salariilor angajaților din sectorul bugetar (inclusiv și a personalului din cadrul CNAS), în conformitate cu prevederile Legii nr. 270/2018, este prevăzută ămajorarea valorii de referință cu circa 3%. Totodată, începand cu 01 ianuarie 2021, este prevazută modificarea condițiilor de achitare de către angajat și angajator a contributților aferente. Astfel, drept urmare a modificărilor în cauza, salariul net al angajaților din sectorul bugetar în anul 2021 a crescut cu circa 4,5%. Suplimentar, se menționează că, reieșind din posibilitățile bugetului public național, prin Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, începând cu 01 ianuarie 2022, a fost asigurată majorarea valorilor de referință pentru calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar în medie cu circa 6 %, (inclusiv și pentru personalul din cadrul CNAS).
Ulterior, începând cu 01 septembrie 2022 prin Legea nr. 260/2022 pentru modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022, a fost stabilită valoarea de referință în mărime de 1900 lei (în creștere cu 100 lei față de mărimea stabilită începând cu 01 ianuarie 2022), ceea ce va oferi о creștere a salariilor angajaților din sectorul bugetar (inclusiv și pentru personalul din cadrul CNAS) de circa 5,5 la sută. Totodată, prin Legea nr. 272/2022 pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, clasele de salarizare pentru funcțiile publice din cadrul CNAS se majorează față de cele stabilite în tabel, pentru funcțiile publice de conducere cu 3 clase de salarizare succesive, iar pentru funcțiile publice de executțe cu 8 clase de salarizare succesive.
Completare 04.01.2023
Scrisoarea MMPS nr.12/4329 din 29.12.2022: Prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2022 pentru modificarea HG nr. 230/2020 ”Cu privire la organizarea și funcționarea Casei Naționale de Asigurări Sociale”, structura Casei Naționale de Asigurări Sociale a fost modificata.
Astfel, au fost înlaturate cauzele problemelor aferente numărului de unități vacante. MMPS din 29.12.2022.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure completarea Normelor metodologice aferente modului de întocmire a Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru identificarea, evaluarea şi includerea în evidenţă și raportare separată a sumelor aferente indemnizaţiilor pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani și a indemnizațiilor pentru creșterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani și 2 luni, cu reflectarea distinctă în rapoarte (Observația 5.3 – Secțiunea V);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 19.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 05-10/104/1730 din 19.12.2022: A fost semnat Ordinul MF nr. 121/2022 privind modificarea Ordinului MF nr. 38/2017 cu privire la aprobarea structurii, componenței, formatul formularelor Rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat și Normelor metodologice privind modul de întocmire a acestora (se anexează 1 fila), ce vizeaza modificarea și completarea Anexei nr. 2 „Structura și formatul rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.

Recomandarea: 7. Să aducă în concordanță denumirea indicatorilor din rapoartele de executare a BASS și celor din planul de conturi contabile, cu cele prevăzute în cadrul legislativ (Observația 6.9. – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 19.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr. 05-10/104/1730 din 19.12.2022: vezi răspunsul din recomandarea nr.6.

Recomandarea: 8. Să asigure acțiuni de responsabilizare a conducătorilor instituțiilor medicale, în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite (Observația 6.7. – Secțiunea VI);

Autoritatea:MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 04.01.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MS nr.08/7 din 04.01.2023: Ministerul Sănătății a asigurat realizarea acțiunilor de responsabilizare a conducătorilor instituțiilor medicale, în scopul eficientizării controlului permanent asupra corectitudinii și plenitudinii datelor introduse în Portalul certificatelor de concediu medical, cu respectarea termenelor stabilite. MS_04.01.23.pdf

Recomandarea: 9. Să evalueze și să eficientizeze, de comun cu părțile implicate, procesele aferente formării și schimbului de date privind decesul beneficiarilor de prestații sociale, în scopul excluderii cheltuielilor nejustificate ce se suportă din BASS (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 15.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/9321 din 15.12.2022: în conformitate cu prevederile Legii cu privire la schimbul de date și interoperabilitate nr. 42/2018 și a Hotărârii Guvernului nr.211/2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect), precum și în conformitate cu Anexa tehnică nr.26 (în redacțiile din 17.01.2019, 25.09.2020, 16.02.2022 și 10.03.2022), după confirmarea de către Casa Natională de Asigurări Sociale (CNAS) a disponibilității sistemelor informaționale, a fost lansat pe mediul de producere din 26.04.2022, serviciul web ce asigură furnizarea prin platforma MConnect pentru CNAS a datelor din RSP - [lista persoanelor fizice, datele cărora au fost modificate în RSP, după IDNO al persoanei juridice ce solicita informație] - ce conține inclusiv și informația privind decesele înregistrate. Anterior, furnizarea informației respective se asigură în baza de contract bilateral de prestări servicii informaționale încheiat cu Casa Natională de Asigurări Sociale.
Actualizarea informației privind decesul persoanei nu poate fi pusă la dispoziția autorităților interesate de către instituțiile medicale cu competențe de a constata faptul decesului în condițiile lipsei unui sistem informațional medical automatizat.

Recomandarea: 10. Să întreprindă acțiuni pentru înregistrarea operativă a decesului persoanelor în Registrul de stat al populației (Observația 6.5. – Secțiunea VI);

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 15.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea ASP nr.01/9321 din 15.12.2022: în conformitate cu Instrucțiunea tehnologică „Actualizarea conturului acte stare civilă a „Registrului de stat al populației” (RSP), aprobată prin Ordinul ASP nr. 874/2018, procesarea și stocarea informației în RSP este efectuată de către subdiviziunea de resort a ASP, imediat după recepționarea informației.
Totodată, pentru luna iulie a.2023 este planificată finalizarea implementării noului sistem informațional automatizat SIA „Acte de Stare Civilă”, realizat în cadrul proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Guvernamentale” gestionat de către Agenția de Guvernare Electronică. Astfel, implementarea sistemului va face posibilă realizarea înregistrării în regim real a evenimentelor de stare civilă (inclusiv decesul persoanei).
Drept soluție pe termen scurt (până la implementarea de către insituțiile medicale a unui nou sistem informațional medical automatizat, care să permită actualizarea statutului de „persoana decedată” în Registrul de stat al populației în regim de timp real), în scopul asigurării actualizării operative a Registrului de stat al populației, a fost emisă Circulara nr.02-18303/1 din 23.12.2021, în contextul căreia a fost stabilită transmiterea actelor de deces întocmite de către primării pe suport de hârtie și automatizarea conținutului acestora de către serviciile stare civila teritoriale ale ASP, cu periodicitate săptămânală, deși Legea nr.100/2001 prevede transmiterea acestora până la data de 10 a fiecărei luni, următoare celei de înregistrare a actelor respective.

Recomandarea: 11. Să ajusteze și să corecteze reflectarea datoriei aferente indemnizației de maternitate, ținând cont de documentele justificative existente (Observația 5.2 – Secțiunea V);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 16.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.11373 din 16.12.2022: în luna aprilie anul 2022, a fost asigurată micșorarea calculului indemnizațiilor de maternitate în evidența contabilă cu suma de 2,9 mln.lei.

Recomandarea: 12. Să intensifice activitățile de control intern suplimentare/funcționale în procesul stabilirii și calculării indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a celor paternale pentru asigurarea respectării termenelor legale (Observația 5.4., 6.7. – Secțiunile V, VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 16.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.11373 din 16.12.2022: Săptămânal, a fost asigurată monitorizarea respectării termenelor legale de stabilire a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a indemnizațiilor paternale prin transmiterea săptămânală, prin intermediul poștei
electronice în adresa Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale a listei persoanelor, cărora termenul de stabilire a indemnizațiilor se apropie de termenul limită prevăzut de legislație, pentru examinarea și aprobarea acestora.

Recomandarea: 13. Să asigure intensificarea activităților de control intern la stabilirea pensiilor pentru vechime în muncă militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, la nivel teritorial și central (Observația 6.8. – Secțiunea VI);

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 16.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.11373 din 16.12.2022: în perioada iunie - octombrie 2022 a fost asigurată verificarea la nivel teritorial și central a 466 dosare privind corectitudinea stabilirii pensiei pentru vechime în muncă militarilor și persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor interne.

Recomandarea: 14. Să eficientizeze activitățile de control intern privind integritatea dosarelor pentru bilete de tratament balneo-sanatorial (Observația 6.11. – Secțiunea VI).

Autoritatea:CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI SOCIALE (CNAS)

Termen implementare: 17.12.2022
Data implementării: 16.12.2022
Răspunsul autorității:
Scrisoarea CNAS nr.11373 din 16.12.2022: Prin ordinul intern nr.90-A din 17.06.2022 a fost modificat Regulamentul privind modul de evidență a solicitanților de bilete și a biletelor de tratament pentru veterani, aprobat prin ordinul nr.124-A din 14.09.2018.
Totodata, la data de 14.12.2022 a fost desfășurat seminarul de instruire internă a funcționarilor publici din cadrul Caselor Teritoriale de Asigurări Sociale cu tematica „Modul de distribuire și utilizare a biletelor de tratament balneo-sanatorial”, întru eficientizarea activităților de control intern privind integritatea dosarelor pentru bilete de tratament balneo-sanatorial.
Completare 29.12.2022
test

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY