Last update: Tuesday, 23 July 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării mijloacelor Fondului Viei şi Vinului

Nr. 57 din 24.10.2019
Home | AUDIT REPORTS
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191, precum și cu Standardele Internaționale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop identificarea domeniilor sensibile la riscurile aferente managementului și gestionării resurselor Fondului Viei şi Vinului, evaluarea metodelor, instrumentelor și mecanismelor existente în gestionarea mijloacelor Fondului prin prisma conformităţii repartizării și utilizării resurselor acestuia, precum și asigurarea că controlul intern organizat de Oficiul Naţional al Viei şi Vinului garantează conformitatea proceselor afer

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019” (cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.
Recomandarea: 2.1. pentru întreprinderea măsurilor de rigoare în vederea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit;

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
S-a luat act de recomandările înaintate.

Recomandarea: 2.2. de comun cu Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, și se recomandă să asigure respectarea prevederilor pct.8 din Regulamentul Fondului Viei și Vinului privitor la transferul lunar (pe măsura necesității) a mijloacelor Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului Național al Viei și Vinului deschis în Contul Unic Trezorerial pentru instituțiile publice la autogestiune, ceea ce va exclude practica de acumulare a mijloacelor financiare semnificative nevalorificate în conturile Oficiului Național al Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-99/4703 din 17.12.2019: în scopul identificării unor soluţii reale privind măsurile ce urmează a fi întreprinse în vederea executării pct. 2.2, 2.3 şi 2.4 din Hotărârea nominalizată, Ministerul a convocat pe 6 decembrie curent o şedinţă de lucru, cu participarea reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, Consiliului Coordonator al Oficiului şi Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (Proiectul de Competitivitate în Moldova). Ca rezultat al discuţiilor, au fost generalizate un şir de propuneri ce ţin de operarea modificărilor în Legea viei şi vinului nr. 57/2006, Hotărârile Guvernului nr. 725/2013 şi nr. 726/2013. în prezent, se lucrează asupra unui proiect de lege privind modificarea art. 32 din Legea viei şi vinului, care va fi promovat în modul stabilit. Concomitent, va fi elaborat şi un proiect de hotărâre a Guvernului privind modificarea hotărârilor nominalizate.
Despre mersul promovării proiectelor propuse, precum şi realizarea altor măsuri, vă vom informa suplimentar, conform termenilor stabiliţi.
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: în scopul asigurării respectării prevederilor pct.8 din Regulamentul Fondului Viei şi Vinului (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.726/2013), finanţarea plăţilor respective din bugetul de stat va fi efectuată cu respectarea măsurilor de control premergătoare, de monitorizare a soldului de mijloace băneşti în conturile Instituţiei Publice „Oficiul Naţional al Viei şi Vinului” (în continuare - ONVV), deschise în Contul Unic Trezorerial. Totodată, se menţionează faptul că practica acumulării mijloacelor fianciare nevalorificate în conturile ONVV constituie un rezultat al neconcordanţelor în actele normative, ce reglementează activitatea instituţiei.
Conform pct.8 din Regulamentul Fondului Viei şi Vinului, Oficiul transferă lunar (pe măsura necesităţii) mijloacele Fondului din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului, însă, la etapa înaintării documentelor de plată în acest sens, Ministerul Finantelor este lipsit de capacitatea aprecierii existentei/lipsei necesitătilor, doar în baza soldului, având în vedere faptul că acesta rămâne în contul anului următor, în scop de realizare a sarcinilor Oficiului pct. 7 al Resulamentului. La etapa finanţării, Ministerul Finantelor nu dispune de informatii dacă soldul existent este sau nu deja planificat a fi utilizat pentru careva sarcini.
În acest context, în vederea excluderii situaţiei create şi evitării blocării mijloacelor bugetare, care ar putea fi utilizate în alte scopuri prioritare, Ministerul Finanţelor, în cadrul şedinţelor cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în continuare - MADRM) din 06 decembrie 2019/17 februarie 2020. a iterat obligativitatea modificării cadrului normativ şi racordarea acestuia la practica aplicată instituţiilor publice bugetare sau instituţiilor publice la autogestiune, odată cu determinarea statutului concret în acest sens.
Scris. MinFin nr.05-02/1/116 din 19.08.2020: Cu referire la prevederile pct.8 din HG nr.726/2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului FVV", ONVV transferă lunar (pe măsura necesității) mijloace FVV din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului.
Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (MO nr.393-399 art.321 din 27.12.2019), în bugetul de stat pentru anul 2020, pentru FVV au fost prevăzute alocații bugetare în sumă de 21 427,4 mii lei (din contul FNDAMR).
În legătură cu situația pandemică instituită la nivel mondial, mai multe activități externe au fost integral anulate. Respectiv, se informează că, până la ziua de astăzi, necesități de finanțare din contul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat nu au parvenit.
Scris.MinFin nr.05-02/1/132 din 18.11.2020: Conform prevederilor pct.8 din HG nr.729/2013 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei și Vinului", ONVV transfer[ lunar (pe m[sura necesit['ii) mijloacele FVV din contul trezorerial la contul bancar al Oficiului.
Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2020 nr.172/2019 (MORM nr.393-399/321 din 27.12.2019), în bugetul de stat pentru anul 2020, pentru FVV au fost prevăzute alocații bugetare în sumă de 21427,4 mii lei (din contul FNDAMR).
Pentru 10 luni ale anului 2020, OVV a solicitat mijloace financiare din bugetul de stat în mărime de 5,0 mil.lei. Ministerul Finanțelor a examinat disponibilitatea soldului OVV la contul unic trezorerial și, constatând lipsa mijloacelor pentru întreținerea OVV, mijloacele au fost transferate.
Suplimentar, se menționează că Ministerul Finanțelor va monitoriza periodic disponibilitatea soldului OVV întru neadmiterea creării mijloacelor neutilizate. RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf RO_7546_570-20_MinFin.pdf RO_7723_744-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.3.1. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul asigurării planificării realiste a bugetelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea prevederilor art.323 alin.(3) lit.b) din Legea viei şi vinului, în special prevederile referitoare la contribuțiile încasate în anul precedent;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: În vederea planificării realiste a bugetului Fondului Viei şi Vinului, în cadrul şedinţei de lucru din data de 06 decembrie 2019, organizată în cadrul MADRM, Ministerul Finanţelor a înaintat propuneri de modificare a art. 323, alin. (3), lit. b) din Legea viei şi vinului nr. 57-XVI/2006, în vederea luării în calcul, la planificarea alocaţiilor din bugetul de stat, a contribuţiilor încasate în anul bugetar precedent încheiat, având în vedere termenele calendarului bugetar, conform cărora, la etapa planificării buegtului de stat nu se cunoaşte suma exactă care va fi încasată la finele anului.
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Modificarea art. 32 din Legea viei şi vinului 57/2006 - Proiectul de modificare a Legii viei si vinului este elaborat si remis parţilor interesate din sector pentru consultare.
Totodată, se informează că, MADRM, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de politica în domeniu, se află în proces de promovare a proiectului Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art.32 din Legea viei și vinului nr.57/2006.
Ministerul Finanțelor, în contextul cerinței CCRM, a înaintat propunerea de modificare a art.32/3, alin.(3), lit.b) din Legea viei și vinului nr.57-VI/2006, în cadrul ședințelor de lucru cu MADRM.
Scris.MinFin nr.05-02/1/132 din 18.11.2020: Cu privire la planificarea realistă a bugetului FVV, se aduce la cunoștință faptul că, la planificarea alocațiilor anului 2020, Ministerul Finanțelor a luat în calcul contribuțiile încasate în anul bugetar precedent încheiat (2018), având în vedere termenele calendarului bugetar, conform cărora, la etapa planificării nu se cunoaște suma exactă care se va încasa la finele anului (2019).
Totodată, se informează că, MADRM, în calitate de autoritate publică centrală responsabilă de politica în domeniu, se află în proces de promovare a proiectului HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea art.32 din Legea viei și vinului nr.57/2006. Ministerul Finanțelor, în contextul cerinței CCRM, a înaintat propunerea de modificare a art.32/3, alin(3), lit.b) din Legea viei și vinului nr.57/2006, în cadrul ședințelor de lucru cu MADRM. RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7546_570-20_MinFin.pdf RO_7723_744-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.3.2. de comun cu Ministerul Finanțelor: în scopul remedierii deficiențelor constatate vizând gestionarea conformă a mijloacelor Fondului Viei și Vinului, să asigure revizuirea statutului dublu acordat Oficiului Național al Viei și Vinului (deținerea concomitentă a statutului de instituție bugetară și de instituţie publică la autogestiune);

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48: La data de 06 decembrie 2019, în cadrul MADRM a fost convocată o şedinţă de lucru, cu participarea reprezentanţilor MF, ONVV, USAID şi reprezentanţi ai sectorului vitivinicol, în vederea clarificării situaţiei actuale în ceea ce priveşte statutul şi activitatea ONVV, precum şi identificarea soluţiilor în vederea excluderii neconfonnităţilor evidenţiate de către Curtea de Conturi, ca urmare a efectuării misiunii de audit.
La etapa actuală, se întreprind măsuri în vederea iniţierii şi promovării unor proiecte de modificare a cadrului normativ în vigoare, care reglementează activitatea şi funcţionarea ONVV (Legea nr. 57-XVI/2006, Hotărârea Guvemului nr.726/2013, Hotărârea Guvernului nr.725/2013), în vederea aducerii acestuia în concordanţă cu legislaţia din domeniul bugetar.
Totodată, în prezent se află în proces de consultare publică şi avizare proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobareci Statutului-model ai instituţiei publice, promovat de către Cancelaria de Stat, la care se acordă o atenţie sporită, în vederea evitării, în viitor, a ambiguităţilor legate de activitatea, funcţionarea şi finanţarea atât a instituţiilor publice bugetare, cât şi a instituţiilor publice la autogestiune.
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Modificarea art.32 din Legea viei şi vinului 57/2006 - Proiectul de modificare a Legii viei si vinului este elaborate si remis parţilor interesate din sector pentru consultare.
Scris.MinFin nr.05-02/1/116 din 19.08.2020: Se informează că, până în prezent, în adresa Ministerului Finanțelor nu au fost înaintate spre examinare/avizare proiecte de modificare a cadrului normativ, care reglementează activitatea și funcționarea IP ,,ONVV" (Legea viei și vinului nr.57-XVI/2006, HG nr.726/2013 ,,Cu privire la ONVV", HG nr.725/2013 ,,Cu privire la ONVV"), în vederea aducerii acestuia în concordanță cu legislația în domeniul bugetar.
Având în vedere faptul că MADRM este autoritatea responsabilă de elaborarea/ajustarea cadrului normativ din domeniile patronate, Ministerul Finanțelor se va expune, în limita competențelor, asupra proiectelor menționate, la etapa de avizatre a acestora.
Totodată, se aduce la cunoștință faptul că, prin scrisoarea nr.16-03/122 din 5 mai 2020, Ministerul Finanțelor a avizat proiectul HG pentru aprobarea Statutului-model al instituției publice, promovat de către Cancelaria de Stat, la care s-a acordat o atenție sporită, în vederea evitării, în viitor, a ambiguităților legate de activitatea, funcționarea și finanțarea atât a instituțiilor publice bugetare, cât și a instituțiilor publice la autogestiune (copia scrisorii a fost prezentata prin scr.nr.03-02/1/86 din 22.05.2020).
Scris.MinFin nr.05-02/1/132 din 18.11.2020: Se informează că până în prezent, în adresa Ministerului Finanțelor nu au fost înaintate spre examinare/avizare proiecte de modificare a cadrului normativ, care reglementează activitatea și funcționarea IP ,,ONVV" (Legea viei și vinului nr.57/2006, HG nr.726/20132 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului Fondului Viei și Vinului", HG nr.725/2013 ,,Cu privire la ONVV), în vederea aducerii acestuia în concordanță cu legislația în domeniul bugetar.
Având în vedere faptul că MADRM este autoritatea responsabilă de elaborarea/ajustarea cadrului normativ din domeniile patronate, Ministerul Finanțelor se va expune, în limita competențelor, asupra proiectelor menționate, la etapa de avizare a acestora.
Totodată, se aduce la cunoștință faptul că, prin scrisoarea nr.16-03/122 din 05.05.2020, Ministerul Finanțelor a avizat proiectul HG pentru aprobarea Statutului-model al instituției publice, promovat de către Cancelaria de Stat, la care s-a acordat o atenție sporită, în vederea evitării, în viitor, a ambiguităților legate de activitatea, funcționarea și finanțarea atât a instituțiilor publice bugetare, cât și a instituțiilor publice la autogestiune. RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7546_570-20_MinFin.pdf RO_7723_744-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 2.3.3. de comun cu Ministerul Finanțelor: să revizuiască mecanismul de gestionare, calculare, achitare și evidență a contribuțiilor și penalităților în Fondul Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MF din 24.02.2020 nr. 03-02/1-48, Scris.MinFin nr.05-02/1/116 din 19.08.2020: Prin scrisoarea m.26-11/2-07-922/10492 din 8 august 2019, Serviciul Fiscal de Stat a propus MADRM-ului promovarea amendamentelor la cadrul legal, în scopul creării unui mecanism care va permite administrarea conformă a contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului.
Repetat, propunerile respective au fost înaintate prin scrisoarea SFS nr.26-11/2-07-168 din 28.02.2020.
Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: prin scrisoarea nr.26-11/2-07-922/10492 din 8 august 2019, Serviciul Fiscal de Stat a propus Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului promovarea amendamentelor la cadrul legal, în scopul creării unui mecanism care va permite administrarea conformă a contribuţiilor obligatorii în FVV, conform anexei nr. 1.
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Modificarea art. 32 din Legea viei şi vinului 57/2006 - Proiectul de modificare a Legii viei şi vinului este elaborate şi remis părţilor interesate din sector pentru consultare.
Scris.MinFin nr.05-02/1/132 din 18.11.2020: SFS, prin scrisoarea nr.26-11/2-07-922/10492 din 08.08.2019, a propus MADRM promovarea amendamentelor la cadrul legal, în scopul creării unui mecanism care va permite administrarea conformă a contribuțiilor obligatorii în FVV. Repetat, propunerile respective au fost înaintate prin scrisoarea SFS nr.26-11/2-07-168 din 28.02.2020.
De asemenea, prin scrisorile nr.26-12/1-16/34963 din 08.09.2020 și nr.26-12/1-10/56832 din 28.10.2020, SFS a înaintat MADRM propuneri de modificare a cadrului legal și a solicitat promovarea amendamentelor propuse.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/64290 din 16.11.2020: Serviciul Fiscal de Stat, prin scrisoarea nr.26-11/2-07-922/10492 din 8 august 2019, a propus Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si Mediului promovarea amendamentelor la cadrul legal, in scopul crearii unui mecanism care va permite administrarea conformă a contributiilor obligatorii in Fondul Viei și Vinului. Repetat, propunerile respective au fost inaintate prin scrisoarea SFS nr.26-11/2-07-168 din 28 februarie 2020.
De asemenea, prin scrisorile nr.26-12/1-16/34963 din 8 septembrie 2020 ;i nr.26-12/1-10/56832 din 28 octombrie 2020, Serviciul Fiscal dc Stat a inaintat Ministerului Agriculturii, Dezvoltarii Regionale și Mediului propuneri de modificare a cadrului legal și a solicitat promovarea amendamentelor propuse.
RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7546_570-20_MinFin.pdf RO_7723_744-20_MinFin.pdf RO_7724_749-20_SFS.pdf

Recomandarea: 2.4.1. de comun cu ONVV: în scopul racordării la situația reală a prevederilor art.322 alin.(3) din Legea viei și vinului și ale pct.12 din Statutul Oficiului Național al Viei și Vinului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.725 din 16.09.2013 , să asigure revizuirea cadrului regulator privind componența Consiliului de coordonare;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. ONVV nr. 152/03 din 23.06.2020: Cu referire la recomandarea de modificare a cadrului juridic care reglementează desemnarea reprezentantului Asociaţiei IGP „Bălţi” în componenţa Consiliului de Coordonare informăm că la şedinţele Consiliului de Coordonare din 21 iunie şi 29 iunie 2020 au fost examinate propunerile parvenite din partea asociaţiilor privind modificarea art.322 alin.(3) din Legea 57 viei şi vinului şi este în proces de elaborare proiectul de lege cu amendamente la norma respectivă.
Comentariile auditorului 23.10.2020: În Legea viei şi vinului nr.57 din 10.03.2006 au fost operate o serie de modificări prin Legea nr.157 din 20.07.2020, (la inițiativa legislativă nr.266 din 22.06.2020 a deputatului Nicolae Ciubuc), deficiențele legate de componenţa Consilului de coordonare fiind eliminate. RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf

Recomandarea: 2.4.2. de comun cu ONVV: să asigure aprobarea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului a structurii organizatorice și efectivului-limită ale Oficiului Național al Viei și Vinului;

Autoritatea:Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Respectarea cerinţelor art. 13, pct. 3) din Statutul ONVV, aprobat prin HG nr.725 din 16.09.2013.
Comentariile auditorului 23.10.2020: Atât Efectivul-limită (Statul de personal), cât şi Schema de încadrare au fost aprobate de MADRM şi avizate de Consiliul de Coordonare. RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf

Recomandarea: 2.5. să asigure revizuirea și completarea Legii salarizării și Hotărârii Guvernului „Cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie finaciară” , în special privitor la salarizarea conducărorilor instituțiilor publice la autogestiune neincluse în Anexănr.4 la Hotărârea menționată;

Autoritatea:Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MSMPS nr. 05/777 din 07.02.20: referitor la revizuirea şi completarea Legii salarizării nr.847/2002 şi Hotărârii Guvemului nr.743/2002 „Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, în special privind salarizarea conducătorilor instituţiilor publice la autogestiune, nonprofit, cu dotaţii din buget comunică că, la data de 24 decembrie 2019 ministerul a organizat o şedinţă de lucru interministerială, la care au participat reprezentaţi cu funcţii de răspundere în domeniul vizat de la Ministerul Finanţelor şi Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.
În cadral sedintei s-au discutat subiectele constatate în Raportul de audit şi s-a decis ca subiectul privind operarea modificărilor în actele normative enumerate supra, referitor la salarizarea conducătorului Oficiului Naţional al Viei şi Vinului, va fi discutat suplimentar, după ce Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului în comun cu Ministerul Finanţelor vor lua o decizie referitor la chestiunea privind statutul juridic şi forma organizatorică al acestuia (copia procesului verbal se anexează).
Totodată, prin scris.nr.06/4-17/22 din 13.05.2020, Ministerul Finanțelor a prezentat răspunsul la solicitarea MSMPS privind prezentarea informației referitor la lista instituțiilor publice, care beneficiază de resurse financiare din buget și denumirea autorităților publice, care exercită funcția de fondator.
Scris.MinFin nr.05-02/1/132 din 18.11.2020: Ministerul Finanțelor a participat la ședința din 24 decembrie 2019, organizată de către MSMPS pe acest subiect. Totodată, prin scr.nr.06/4-17/22 din 13.05.2020, Ministerul Finanțelor a prezentat răspuns la solicitarea MSMPS privind prezentarea informației referitor la lista instituțiilor publice, care beneficiază de resurse financiare din buget și denumirea autorităților publice, care exercită funcția de fondator. RO_7195_HCC_57 MSMPS din 2019 nr.135-20.pdf RO_7209_HCC_57 din 24.10.2019 nr.212-20.pdf RO_7546_570-20_MinFin.pdf RO_7723_744-20_MinFin.pdf

Recomandarea: 1. Să elaboreze și să aprobe proceduri scrise, bine formalizate, de modificare/rectificare a bugetului FVV (pct.4.1.4).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Elaborarea și aprobarea procedurilor pentru modificarea/rectificarea bugetului FVV, care vor fi reflectate în Proceduri ale Sistemului de Management a calităţii ISSO 900:2015.
Scris.ONVV nr.242/03 din 26.10.2020: Conform situației din 30.09.2020, soldul în contul trezorerial a constituit suma de 14993936.37 lei, iar în contul bancar al IP ONVV a fost înregistrat soldul în valoare de 817921.78 lei, astfel fiind exclusă practica de acumulare a mijloacelor financiare semnificative nevalorificate în conturile instituției (copia extraselor se anexează).
Comentariile auditorului 23.10.2020: Modalitatea de aprobare, modificare şi rectificare a bugetului FVV a fost descrisă în cadrul documentului PSM 8.5/4 "Procedura gestionarea Fondului Viei şi Vinului", aprobat de Directorul ONVV la data de 10.06.2020. Ulterior, această procedură a fost supusă certificării calităţii confrom sistemului de management EN ISO 9001:2015 de către Comisia de certificate TUV AUSTRIA CERT GMBH, ceritficat valabil până la 23.08.2023.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/64290 din 16.11.2020: Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Ordinul nr.423 din 18 august 2020 cu privire la aprobarea formularului darii de seamă privind calcularea contributiei obligatorii in Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a darii de seama privind calcularea contributiei obligatorii in Fondul Viei și Vinului.
Totodată, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat inscrierea datelor in contul personal al contribuabililor, ceea ce contribuie la perfectionarea mecanismului de calculare și achitare a contributiilor obligatorii in Fondul Viei și Vinului.
RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7724_749-20_SFS.pdf

Recomandarea: 2. Să asigure elaborarea și aprobarea criteriilor și indicatorilor măsurabili pentru acordarea sporului lunar în mărime de 15%, precum și a obiectivelor pentru acordarea sporului pentru performanța individuală (pct.4.3.1.1, pct.4.3.1.2).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Revizuirea Fişelor de post, elaborarea şi aprobarea criteriilor de performanţă măsurabile pentru acordarea sporului lunar stabilit în conformitate cu prevederile Regulamentului intem al ONVV.
RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf

Recomandarea: 3. Să asigure documentarea regulamentară a cheltuielilor pentru primirea delegațiilor străine (pct.4.3.8).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. ONVV nr. 152/03 din 23.06.2020: În vederea primirii şi deservirii delegaţiilor străine în corespundere cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 101 din 30.01.2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fmanciare pentru deservirea delegaţiilor şi persoanelor oficiale străine”, a fost elaborat şi aprobat prin ordinul Directorului ONVV nr.04 din 09.03.2020. "Regulamentul cu privire la normativele de cheltuieli pentru deslăşurarea diverselor manifestări, evenimente şi pentru primirea şi deservirea delegaţiilor de către IP ONVV” (prezenlat în Anexă). Astfel, a fost reglementată procedura de deservire şi însoţire a delegaţiilor străine, cu obligativitatea persoanei responsabile de activitate de a întocmi agenda activităţilor şi bugetul de cheltuieli. Menţionăm că, IP ONVV actualmente este în proces de certificare la Sistemul de Management al Calităţii ISO 9001, procedura respectivă fiind de asemenea descrisă. RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf

Recomandarea: 4. Să excludă practicile de cofinanțare/sponsorizare a evenimentelor la care nu se realizează măsuri de promovare a produselor vinicole (pct.4.3.9).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Excuderea practicilor de cofinanţare/sponsorizare a evenimentelor la care nu se realizează măsuri de promovare a produselor vinicole. Scris.ONVV nr.242/03 din 26.10.2020: În contextul elaborării procedurilor interne pentru implementarea în cadrul IP ONVV a Sistemului de Management al calității ISO 9001:2015, au fost elaborate și aprobate proceduri interne, care stabilesc modul de promovare a comercializării produselor vitivinicole, fiind descrise/stabilite nemiklocit care sunt evenimentele de promovare, IP ONVV având calitatea de organizator sau participant, precum și condițiile de participare la aceste evenimente a companiilor vitivinicole (Proceduta PSM 8.5 promovarea comercializării produselor vinicole, expusă în anexă). RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7300_HCC.57 ONVV nr.431-20.pdf

Recomandarea: 5. Să asigure contabilizarea contribuțiilor în Fondul Viei și Vinului (pct.4.4.4.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Contabilizarea contribuţiilor, inclusiv a restanţelor în FVV, fiind înaintate solicitări de consultanţă către Ministerul Finanţelor.
Scris. ONVV nr. 152/03 din 23.06.2020: Cu referire la recomandarea de contabilizare a contribuţiilor în Fondul Viei şi Vinului vă informăm că, IP ONVV a expediat demers în adresa Ministerului de Finanţe, pentru elucidarea şi oferirea recomandărilor privind modalitatea de reflectare în contabilitate a restanţelor la plata contribuţiilor. RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7300_HCC.57 ONVV nr.431-20.pdf

Recomandarea: 6. Să asigure reconcilierea periodică a datelor de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal și din Registrul vitivinicol în scopul identificării evaziunilor fiscale (pct.4.5.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris.SFS 19.02.2020 nr. 26-07/2-15/2799: comunicăm că Serviciul Fiscal de Stat a efectuat o analiză, fiind contrapuse datele prezentate la Serviciul Fiscal de Stat de către agenţii economici, subiecţi a contribuţiei obligatorii în FVV cu datele obţinute de la Serviciul Vamal privind exportul vinurilor.
În urma verificărilor şi analizei efectuate, Serviciului Fiscal de Stat s-au constatat următoarele:
1. Au fost identificaţi 9 agenţi economici care au declarat un volum de vin comercializat mai mic faţă de cel real exportat, astfel contribuţiile obligatorii în FVV au fost diminuate cu 2,1 mil lei, dintre care:
- 2 agenţi economici: „Aquaveritasgroup” SRL şi „Colusvin” SRL au fost supuşi controlului fiscal prin metoda de verificare totală, fiind calculate suplimentar contribuţii obligatorii în FVV în valoare de 194 109 lei;
- 1 agent economic: „Euro-Alco” SRL, va fi supus controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul „plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole achitată în FVV” pentru perioada 2013-2019, inclusiv control repetat la capitolul vizat pentru perioada 01.01.2013-31.05.2016.
2. In cadrul verificărilor, au fost identificaţi 40 agenţi economici exportatori care nu au prezentat dările de seamă (Forma CFV) pentru anul 2018 la Serviciul Fiscal de Stat, valoarea contribuţiilor nedeclarate constituind circa 4,2 mil. lei, dintre care:
- 5 agenţi economici au prezentat dările de seamă (Forma CFV) pentru anul 2018, conform sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, declarînd contribuţii obligatorii în FVV în valoare de 843 660 lei.
- 2 agenţi economici: „Dionysos Mereni” SA şi „Imperial Vin” SA au fost supuşi controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul controlului s-au calculat contribuţii obligatorii la FVV în valoare de 35 878 lei.
De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat a dispus întreprinderea măsurilor de conformare, inclusiv prin efectuarea vizitelor fiscale la contribuabilii identificaţi, subiecţi ai contribuţiei obligatorii în FVV, care nu au fost supuşi controlului fiscal.

Scris. ONVV nr. 152/03 din 23.06.2020: Pentru executarea recomandărilor de reconciliere periodică a datelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal şi datelor din Registrul Vitivinicol în scopul identificării evaziuniilor fiscale, IP ONVV a efectuat verificarea datelor înregistrate în sistemul operaţional gestionat de Serviciul Vamal privind exporturile de produse vinicole în anul 2019 cu datele înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat în baza Dărilor de seamă, cu calcularea contribuţiilor obligatorii în Fondul Viei şi Vinului pentru anul 2019 şi datele din Registrul Vitivinicol.
Astfel, urmare a contrapunerii datelor au fost identificaţi 24 agenti economici care au indicat în dările de seama volume ale produselor vitivinicole mai mici decât cel real exportat, 23 agenţi economici care au efectuat exporturi de produse vitivinicole şi nu au prezentat dări de seama privind contribuţiile obligatorii (forma CFV) şi 14 agenţi economici care nu sunt înregistraţi în Registrul Vitivinicol. Pentru întreprinderea acţiunilor relevante, IP ONVV a expediat agenţilor economici - contribuabili în Fondul Viei şi Vinului scrisori de informare (copiile se anexează) şi solicitarea de conformare în vederea respectării cerinţelor pct. 2 1 din Regulamentul Fondului Viei şi Vinului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.726 din 16.09.2013 şi art.21 alin.1 din Legea viei şi vinului nr.57-XVI. Urmare a recepţionării răspunsului de la contribuabili, IP ONVV va transmite Serviciului Fiscal de Stat datele constatate.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/28159 din 14.08.2020: SFS a efectuat vizite fiscale în vederea stabilirii agenților economici vizați în raport care sunt/nu sunt subiecți ai contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului, precum și verificarea corectitudinii calculării contribuțiilor obligatorii în Fondul Viei și Vinului pentru anul 2018.
În rezultatul acțiunilor întreprinse, s-au stabilit următoarele:
1. Referitor la 9 agenț 1. Referitor la 9 agenți economici edentificați care au declarat un volumde vin comercializat mai mic față de cel real exportat:
- 5 agenți economici s-au conformat voluntar legislației în vigoare, astfel au prezentat Darea de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul viei și vinului (forma CFV) pentru anul 2018, fiind calculate contribuții în Fondul Viei și Vinului în valoare totală de 204954 lei.
Este de menționat că agenții economici vizați exportă cantități de vin mai mari decît cele produse, iar contribuția obligatorie în Fondul Viei și Vinului este calculată din cantitatea de produs (vin) fabricată/comercializată, astfel valoarea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului calculată nu poate fi raportată la cantitatea de vin livrată/exportată.
- 2 agenți economici au fost supuși controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul cărora au fost calculate suplimentar contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului în valoare de 194109 lei.
- 1 agent economic a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul ,,plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole achitată în Fondul Viei și Vinului", în rezultat căruia nu au fost stabilite derogări la calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului.
- referitor la 1 agent economic, în conformitate cu documentul executoriu nr.3-30/20 din 4 mai 2020 emis de Judecătoria Cahul, s-a interzis SFS, Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber ,,Tvardița" SRL și Oficiului Național al Viei și Vinului de a lua careva măsuri sau a emite/perfecta orice acte, decizii la plata contribuțiilor la Fondul Viei și Vinului pentru perioada 11.02.2013-11.02.2013, până la soluționarea cererii în fond.
2. referitor la 40 agenți economici identificați în rezultatul contrapunerii datelor din Sistemul Informațional aș Serviciului Vamal și cel a Serviciului Fiscal de Stat, exportatori de vin și produs pe bază de vin care nu au prezentat dările de seamă (Forma CFV) în anul 2018 la SFS:
- 20 agenți economici nu sunt subiecți ai contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului, deoarece nu sunt producători de vin sau produs pe bază de vin, genul de activitate desfășurat fiind comerțul/exportul;
- 2 agenți economici au înregistrat adresele juridice în unitățile administrativ-teritoriale din stînga Nistrului;
- 6 agenți economici s-au conformat coluntar legislației în vigoare, fiind calculate contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului în valoare totală de 293 208 lei;
- 3 agenți economici au fost supuși controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul căruia s-au calculat suplimentar contribuții obligatorii în Fondul Viei și Vinului în valoare de 3 934 337 lei;
- 1 agent economic nu a admis derogări la calcularea contribuției obligatorii în FVV, (în cadrul vizitei fiscale s-a constatat că entitatea a calculat contribuția în Fondul Viei și Vinului și a prezentat darea de seamă CFV cu întîrziere la data de 24 aprilie 2019);
- 1 agent economic a fost supus controlului fiscal prin metoda de verificare totală, în rezultatul căruia nu au fost stabilite derogări la calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului;
- 2 Agenți economici sunt incluși în lista controalelor fiscale planificate pentru luna iulie 2020, la moment, acestea fiind în derulare;
- 1 agent economic este inclus în lista controalelor planificate pentru luna septembrie 2020;
- 1 agent economic a fost inclus în lista controalelor fiscale pentru anul 2019, controlul fiscal a fost inițiat în luna iunie 2019, ulterior a fost sistat fiind solicitat suportul Ministerului Finanțelor în vederea determinării corecte a obligațiilor fiscale. Astfel, controlul fiscal urmează a fi reluat în luna august 2020.
- referitor la 2 agenți economici, în conformitate cu documentul executoriu nr.3-30/20 din 4 mai 2020 emis de Judecătoria Cahul, s-a interzit SFS, Administrația Zonei Antreprenoriatului Liber ,,Tvardița" SRL și ONVV de a lua careva măsuri sau a emite/perfecta orice acte, decizii la plata contribuțiilor la Fondul Viei și Vinului pentru perioada 11.02.2013-11.02.2023, până la soluționarea cererii de fond.
- n1 agent economic este în proces de insolvabilitate din data de 26 decembrie 2018.
În rezultatul contrapunerii listei agenților economici înregistrați în Registrul Unităților Vitivinicole cu lista agenților economici ce au prezentat Darea de seamă privind calcularea contribuției obligatoruii în Fondul viei și Vinului (forma CFV) la SFS în perioada anului 2018, au fost identificați 71 agenți economici care nu au prezentat dările de seamă CFV, dintre care:
- 22 agenți economici nu sunt subiecți ai contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului, genul de activitate desfășurat fiind altul decât producerea vinului/produsului din vin;
- 13 agenți economici nu au avut obligația calculării/achitării contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului pe parcursul anului 2018;
- 11 agenți economici s-au conformat voluntar legislației în vigoare, fiind calculate contribuții obligatorie în FVV în valoare totală de 229 140 lei;
- 3 agenți economici au fost supuși controlului fiscal, în rezultat cărora nu au fost stabilite derogări la calcularea contribuției obligatorii în FVV;
- 2 agenți economici sunt incluși în lista controalelor fiscale planificate pentru luna iulie 2020, la moment, acestea fiind în derulare;
- 3 agenți economici urmează a fi supuși vizitelor fiscale;
- 5 agenți economici urmează a fi supuși controlului fiscal prin metoda de verificare tematică la capitolul ,,plata obligatorie a producătorilor de produse vitivinicole achitată în Fondul Viei și Vinului";
- 1 agent economic este radiat din Registrul Fiscal;
- 2 agenți economici sunt radiați din Registrul Unităților Vitivinicole;
- 2 agenți economici sunt în procedura falimentului;
- 7 agenți economici sunt în procedura de insolvabilitate.
Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: comunicăm că a fost prezentată către ONVV, lista agenţilor economici cu sumele calculate pe contribuabili conform dărilor de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV (Forma CFV) prezentate pentru anii 2013-2018. Astfel, au fost recepţionate soldurile de la ONVV şi reflectate în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat.
Totodată, a fost asigurată reflectarea în SIA „Contul curent al contribuabilului” a calculelor aferente obligaţiilor în Fondul Viei şi Vinului (Forma CFV) la clasificaţia 114640, începînd cu perioada anului 2019.
În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat, începând cu 01.01.2019, înregistrarea tuturor soldurilor aferente contribuţiei obligatorii în FVV, fapt ce a determinat reflectarea atât a calculelor cât si a plătilor în sistemul informaţional al Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, a fost asigurată ținerea evidenței contriboabililor și contribuțiilor obligatorii în FVV.
Scris. SFS 19.02.2020 nr. 26.07/2-15/2799: prin Ordinul nr.514 din 18.11.2019 cu privire la modificarea unor Ordine, a fost modificat pct.4 din Ordinul IFPS nr.429 din 16.04.2013 despre aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV, şi anume a faptului că darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în FVV (forma CFV), se reflectă în contul personal al contribuabilului începând cu 01.01.2019.
In acest context, Serviciul Fiscal de Stat a asigurat înscrierea datelor în contul personal al contribuabililor, ceea ce contribuie la perfecţionarea mecanismului de calculare şi achitare a contribuţiilor obligatorii în FVV.
RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7300_HCC.57 ONVV nr.431-20.pdf RO_7545_569-20_SFS.pdf

Recomandarea: 7. Să fortifice eforturile în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Planul Strategic pentru anii 2017-2020 (pct.4.6.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Executarea atribuţiilor pentru atingerea obiectivelor stabilite în Planul Strategic pentru anii 2017-2020. RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf

Recomandarea: 8. de comun cu Serviciul Fiscal de Stat: În scopul stabilirii cazurilor de nedeclarare și nevirare a contribuțiilor în FVV, SFS va asigura elaborarea și completarea registrului riscurilor de neconformare cu riscul menţionat, prin care să se efectueze contrapunerea informației disponibile prezentate de către SV, ONVV, declarațiile agenților economici privind datele raportate SFS și datele privind exportul vinurilor (pct. 4.5.).

Autoritatea:Oficiul Național al Viei și Vinului

Termen implementare: 22.11.2020
Răspunsul autorității:
Scris.SFS 19.02.2020 nr. 26-07/2-15/2799: comunicăm că a fost iniţiată completarea Normelor metodologice privind determinarea şi clasificarea riscurilor de conformare fiscală cu riscurile aferente agenţilor economici, subiecţi a contribuţiei obligatorii în FVV, care se planifică a fi realizat pe parcursul semestrului 1 al anului 2020.
Scris. MADRM nr.03-05-62/2449 din 10.06.2020: Verificarea periodică a informaţiei disponibile prezentate de către Serviciul Vamal privind datele raportate SFS şi datele privind exportul vinurilor.
Scris.SFS nr. 26-07/2-15/28159 din 14.08.2020: Prin Ordinul SFS nr.190 din 25.03.2020, au fost completate Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală cu riscurile aferente agenților economici, subiecți ai contribuției obligatorii în FVV.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/28159 din 14.08.2020: Potrivit informației din Sistemul Informațional al Serviicului Fiscal de Stat ,,Contul Curent al contribuabilului", restanța totală la plățile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole achitate în FVV, la situația din 1 ianuarie 2020 constituie 20 199,90 mii lei.
Pe parcursul perioadei 01.01.2020-31.07.2020, în scopul recuperării restanțelor la plățile obligatorii a producătorilor de produse vitivinicole achitate în FVV, de către subdiviziunile SFS au fost aplicate măsurile prevăzute conform capitolului 9 din Titlul V al Codului fiscal, în urma cărora a fost achitată restanța în sumă de 17 101,2 mii lei.
La situația din 31 iulie 2020 restanța totală la plățile obligatorii ale producătorilor de produse vitivinicole achitate în FVV constituie 12329,2 mii lei, ce denotă diminuarea față de începutul perioadei de gestiune (1 ianuarie 2020) cu 7870,7 mii lei sau cu 39%.
Scris.SFS nr.26-07/2-15/64290 din 16.11.2020: Serviciul Fiscal de Stat, in scopul stabilirii ulterioare a cazurilor de nedeclarare și nevirare a contributiilor in Fondul Viei și Vinului, prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr. 190 din 25 martie 2020, a completat Normele metodologice privind determinarea și clasificarea riscurilor de conformare fiscală cu riscurile aferente agentilor economici, subiecți ai contribuției obligatorii in Fondul Viei și Vinului. RO_7214_HCC_57 SFS din 19.02.2020.pdf RO_7291_HCC_57 MADRM nr.425-20.pdf RO_7545_569-20_SFS.pdf RO_7724_749-20_SFS.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY