Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova

Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova

Noiembrie 08, 2017 accesari 1270

Înregistrarea video a ședinței

Prezentarea
Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 8 noiembrie curent, Raportul auditului performanței Proiectului Agricultura Competitivă în Moldova.

Proiectul „Agricultură Competitivă în Moldova” a fost conceput pentru a spori calitatea produselor agricole și competitivitatea acestora pe piața internă și externă, diversificarea piețelor de desfacere și creșterea exporturilor. În acest scop Guvernul Republicii Moldova a contractat de la Asociația Internațională pentru Dezvoltare un împrumut în valoare de cca 27,40 mil.DST și două granturi de la GEF (Facilitatea Globală de Mediu) în valoare de 18,77 mil.SEK și de la Agenția Internațională Suedeză de Cooperare în Dezvoltare – 4,44 mil.dol.SUA.

Responsabili de implementarea Proiectului sunt Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Ministerul Mediului, iar implementarea Proiectului s-a efectuat prin intermediul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor agricole și Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură. Finalizarea Proiectului inițial a fost prevăzută în iunie 2017, ulterior termenul de implementare fost prelungit până în iunie 2019.

Obiectivul principal al Proiectului a constat în sprijinirea agendei de reformă a Guvernului în domeniul: (i) siguranței și calității alimentelor, (ii) eforturile de îmbunătățire a oportunităților pe piață pentru agricultorii prin suport investițional pentru modernizarea infrastructurii post-recoltă, (iii) sprijin pentru dezvoltarea instituțională, prin crearea și consolidarea grupurilor de producători, (iii) efortul de a integra utilizarea de bunele practici agricole și de management durabil al terenurilor.

Resursele destinate Proiectului „Agricultura competitivă” au fost canalizate prin intermediul a 5 componente distincte:

Componenta I „Consolidarea managementului siguranței alimentelor” (11,8 mil.dol.SUA) este destinată susținerii activităților aferente îmbunătățirii capacității umane, instituționale și tehnice a managementului siguranței alimentelor, precum și asigurarea armonizării cadrului normativ al țării cu cerințele UE în domeniul siguranței alimentelor.

Componenta II „Îmbunătățirea potențialului de acces la piețe” (19,6 mil.dol.SUA) este destinată susținerii activităților aferente îmbunătățirii potențialului de vânzare și integrare pe piață a produselor horticole de valoare înaltă din Republica Moldova, în cazul cărora Moldova a dat dovadă de avantaje comparative în producția de fructe și legume proaspete.

Componenta III „Creșterea productivității terenurilor prin MDT” (6,2 mil.dol.SUA) este destinată susținerii activităților aferente integrării practicilor și tehnicilor de gestionare durabilă a terenurilor și reabilitarea perdelelor anti-eroziune.

Componenta IV „Managementul proiectului” (2,2 mil.dol.SUA) este destinată sprijinirea costurilor legate de implementarea proiectului și coordonarea între diferite agenții guvernamentale.

Componenta V „Compensații pentru susținerea vânzărilor” (7,6 mil.dol.SUA) este destinată susținerii fermierilor care au vândut mere, prune și struguri destinate prelucrării pe piața internă în toamna anului 2014, ca răspuns restricțiile comerciale asupra exporturilor de produse agroalimentare moldovenești impuse de Federația Rusă în 2013-2014.

Astfel, în perioada 2013-2017 (9 luni) au fost atinse următoarele rezultate: (i) consolidarea capacităților tehnice și instituționale ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor prin: reconstrucția sediului Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor; construcția a patru Puncte de Inspecție la frontieră; activități aferente acreditării a două laboratoare; elaborarea a două sisteme informaționale și a procedurilor operaționale; precum și acordarea sprijinului în reglementarea domeniului siguranței alimentelor; (ii) crearea de parteneriate productive (grupuri de producători în horticultură) și consolidarea capacităților acestora prin: activități de informare; servicii de consultanță, instruire; precum și prin acordarea de granturi în vederea sprijinirii investițiilor în tehnologii post-recoltă; (iii) capacități consolidate pentru managementul durabil al terenurilor prin realizarea lucrului analitic, informare și diseminare; sprijinirea reabilitării perdelelor de protecție forestieră; precum și acordarea de granturi în investiții aferente managementului durabil al terenurilor; (iv) compensarea unei părți din pierderile economice suferite în sezonul agricol din anul 2014 în urma embargoului impus de Federația Rusă.

Monitorizarea necorespunzătoare a implementării Proiectului de către unii actori implicați, a generat neconformități și carențe, care se rezumă la următoarele:

 • Stabilirea în calitate de indicatori-cheie a 2 indicatori , care, din lipsa datelor exhaustive și fiabile și a caracterului complex, nu permit evaluarea progresului realizat de grupurile de producători sprijiniți de sursele Proiectului, precum și a impactului compensațiilor acordate producătorilor agricoli ca răspuns la restricțiile comerciale impuse de Federația Rusă în 2014.
 • Supraestimarea necesităților de resurse destinate Componentei V „Compensații pentru susținerea vânzărilor” a dus la neutilizarea pe o perioadă de 11 luni a mijloacelor în valoare de 4,6 mil.dol.SUA, care ulterior au fost redistribuite pentru necesitățile aferente altor componente ale Proiectului.
 • Extinderea termenilor de executare a lucrărilor de renovare și reconstrucție a edificiilor ANSA, PIF și a Laboratoarelor regionale, precum și elaborarea și aprobarea proiectelor de deviz care ulterior au fost supuse revizuirii urmare a necesității efectuării lucrărilor adiționale, neprevăzute, ca consecință a dus la majorarea costurilor de lucrări contractate inițial cu circa 12,3 mil.lei. Urmare a rezilierii contractelor de antrepriză încheiate inițial, costul lucrărilor contractate în cadrul următoarelor licitații pentru construcția/reconstrucția PIF Giurgiulești, Leușeni și laboratorului Bălți a fost majorat cu 12,1 mil.lei.
 • Obținerea de către două Laboratoare ale Instituției Publice „Centrul Republican de Diagnostică Veterinară” mun. Chișinău a acreditării internaționale cu întârziere de 10 luni, fapt ceea ce a limitat sporirea capacității de prevenire a riscurilor potențiale care pot afecta sănătatea populației.
 • Neimplementarea integrală a sistemelor informaționale „Sistemul Informațional de Management al Laboratoarelor” și „Managementul Măsurilor Sanitar Veterinare Strategice”, acestea necesitând o dezvoltare și adaptare la necesitățile Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor.
 • Capacitatea redusă a Autorităților administrației publice locale de nivelul întâi de a menține într-o stare corespunzătoare perdelele forestiere de protecție reabilitate, fapt ce afectează durabilitatea investițiilor efectuate din sursele Proiectului și ale bugetului de stat.
 • Disfuncționalități și iregularități în activitatea comisiilor speciale locale și centrale, care au asigurat procesul de examinare a dosarelor de solicitare a compensațiilor, precum și a Autorităților administrației publice locale de nivelul întâi care au emis acte care certifică suprafețele plantațiilor multianuale.
 • Activitatea de armonizare a legislației prevăzută în cadrul Proiectului a înregistrat o finalitate redusă. Din 13 proiecte de acte normativ-legislative elaborate, doar 3 proiecte au fost adoptate în redacția experților contractați de Proiect. Această situație se datorează conlucrării insuficiente în cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și a identificării necorespunzătoare a necesităților de armonizare.
 • Nerespectarea criteriilor de eligibilitate la etapa de examinare a dosarelor de solicitare a compensațiilor a dus la finanțarea beneficiarilor neeligibili.
 • Neutilizarea echipamentelor procurate în cadrul Proiectului pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a perdelelor forestiere de protecție și dotarea a doua Puncte de Inspecție la Frontieră în valoare totală de 3,7 mil.lei.
 • Achiziționarea echipamentelor pentru Agenția „Moldsilva” care nu corespund integral specificului activității, a condiționat efectuarea cheltuielilor suplimentare de 2,0 mil.lei pentru ajustarea lor la necesitățile reale.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.