Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Raportul auditului de performanță privind serviciile de aprovizionare a populației cu apă

Raportul auditului de performanță privind serviciile de aprovizionare a populației cu apă

Septembrie 22, 2017 accesari 1421

Înregistrarea video a ședinței

Rezumatul video al ședinței

Speech-ul de la tribună

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 22 septembrie curent, Raportul auditului de performanță ”Gestiunea economico-financiară și administrarea patrimoniului de către întreprinderile care prestează servicii de aprovizionare a populației cu apă.

Asigurarea populației cu apă potabilă constituie unul din factorii primordiali ai securității naționale. În situația economică actuală o astfel de investiție trebuie să fie planificată și realizată ținând cont de constrângerile existente.

Potrivit matricelor de politici aprobate, obiectivele de dezvoltare stabilite spre realizare, constau în reducerea în jumătate către anul 2016 a numărului de persoane fără acces durabil la surse sigure de apă, prin majorarea ponderii populației cu acces la aceste surse de până la 68,5% în 2016, precum și reducerea în jumătate a numărului de persoane fără acces la sisteme de canalizare.

Urmare a chestionării AAPL de nivelul I și nivelul II, auditul a constatat că din 1521 localități, 723 localități nu dispun, iar alte 265 localități practic nu dispun de sisteme centralizate de aprovizionare cu apă. Situația este și mai precară privind accesul la sistemul centralizat de canalizare unde 1378 localități nu dispun, iar alte 117 localități practic nu dispun de aceste servicii.

Obiectivul general al auditului a constat în evaluarea calității și cost-eficienței serviciului public de alimentare cu apă.

Misiunea de audit a cuprins activitățile și măsurile realizate în anul 2016 (cu extindere în caz de necesitate în anii anteriori și ulteriori) de factorii decizionali din cadrul ÎAC (Întreprinderi ce prestează servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare), AAPL (Autorități ale administrației publice locale) și APC (Administrație Publică Centrală), privind asigurarea corespunzătoare a procesului de administrare a fondurilor publice de către entitățile respective.

Probele de audit au fost acumulate prin chestionarea AAPL de nivelul I și nivelul II, precum și prin evaluarea sistemului de management corporativ și financiar la 15 ÎAC (ÎS Acva Nord, ÎM AC Basarabeasca, ÎM Aqua Basarabeasca, ÎM RAC Bălți, ÎM AC Cahul (în prezent SA AC Cahul), ÎM AC Căușeni, SA AC Chișinău, ÎM DPGCL Fălești, SA SC Florești, SA AC Nisporeni, ÎM GAAC Nisporeni (în prezent ÎM GC Nisporeni), SA RAC Orhei; SA RAC Soroca, ÎM DP AC Ștefan-Vodă, ÎM AC Ungheni.

Misiunea de audit rezumă faptul că fondatorii ÎAC nu au dirijat eficient serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare și nu au întreprins acțiuni concrete îndreptate la supravegherea activității economico-financiare a întreprinderilor, iar organele de conducere a ÎAC nu și-au realizat integral competențe statutare și nu au contribuit la eficientizarea activității economico-financiare a întreprinderilor.

În contextul acțiunilor de audit întreprinse, au fost identificate punctele slabe care au generat impedimente semnificative în realizarea principiilor eficienței și eficacității serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, astfel resursele alocate necontribuind la atingerea unor obiective strategice, care în principal se referă la:

• Ambiguitatea și implementarea neuniformă și neconsecventă de către APC de profil, APL și organele de conducere a ÎAC a cadrului legal și normativ ce reglementează prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă și de canalizare;

• lipsa unor politici exhaustive şi a reglementărilor de rigoare aferente administrării patrimoniului public per ansamblu, cumulat cu un management corporativ și financiar nesistemic, care nu este orientat spre obținerea unor rezultate și eficiență;

• necorespunderea tarifelor pentru serviciile livrate cheltuielilor real suportate, cauzată și de lipsa unei evidențe conforme a cheltuielilor și veniturilor pe fiecare tip de serviciu prestat;

• atitudinea necorespunzătoare a factorilor decizionali din cadrul autorităților publice centrale şi locale în conformarea la hotărârile anterioare ale Curții de Conturi, pentru remedierea iregularităților atestate în cadrul misiunilor anterioare de audit.

Sintetizând cumulul de carențe și lacune, auditul public extern pune accentul asupra unor posibile soluții de remediere și de redresare a situațiilor existente în domeniul auditat, principalele constituind revizuirea cadrului legal-normativ în sensul racordării acestora la principiile de protecție a consumatorilor și de eficientizare a activității întreprinderilor prestatoare, respectiv în sensul conformării situațiilor constatate fiind recomandată autorităților implementarea fără echivoc a măsurilor de rigoare aferente reformării managementului serviciilor publice de aprovizionare cu apă și de canalizare.

Entitățile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.