Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale auditat de Curtea de Conturi

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale auditat de Curtea de Conturi

Iunie 26, 2020 accesari 1664

 

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, în cadrul ședinței din 26 iunie curent, Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2019.

Misiune de audit a avut drept scop oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și unele entități din subordine încheiate la 31 decembrie 2019 sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală și fidelă, iar tranzacțiile financiare au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.

Probele de audit au fost acumulate în cadrul MSMPS și 26 instituții din subordine, precum: Centrul de Medicină Legală, Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă, Centrul de Plasament Temporar pentru Copii Separați de Părinți din mun. Soroca, Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) com. Bădiceni, Centrul de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități (adulte) mun. Bălți, Centrul de Recuperare pentru Copii or. Ceadîr-Lunga, Centrul Republican de Reabilitare pentru Copii, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte) s. Brînzeni, r. Edineț etc.

În aspectul responsabilităților, evidența contabilă și raportarea situațiilor financiare revine atât Ministerului Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale, cât și instituțiilor din subordine, iar consolidarea acestora și raportarea către Ministerul Finanțelor revine Ministerului în funcție de autoritate a administrației publice centrale și în calitatea sa de fondator.

În cadrul verificărilor s-a constatat că datele raportate aferente grupei de conturi „Terenuri” au fost denaturate cu 29,3 milioane lei. Aceste denaturări au fost determinate de cumularea unor factori, și anume:

  • nerespectarea prevederilor de recunoaștere a valorii terenurilor;
  • neevaluarea valorii terenurilor cu suprafața de 38,0 ha;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a unui teren cu suprafața de 0.7 ari.

Cu referire la informațiile contului „Clădiri” în valoare de 138,0 milioane lei, raportate de Agenția Națională Sănătate Publică, auditul a fost limitat în evaluare prin prisma afirmațiilor. Clădirile nu au fost reevaluate la valoarea lor reală, fiind, în unele cazuri, evaluate la zero, iar pentru altele, valoarea este mai mică decât valoarea lor cadastrală. Această situație a fost determinată de realizarea procesului de inventariere neconformă și formală.

La capitolul subsidii, valoarea cărora este semnificativă de 95 milioane lei, se atestă lipsa reglementărilor privind procesul de planificare, selectare, acordare și monitorizare. În aceste circumstanțe MSMPS nu deține mecanisme de monitorizare, iar beneficiarii nu sunt orientați spre utilizarea la destinație și atingerea scopurilor propuse la solicitarea subsidiilor.

Verificările auditului la 4 instituții a constatat iregularități semnificative, astfel:

  • mijloacele solicitate în sumă de 10 milioane lei, de către Institutul Oncologic, pentru procurarea dispozitivului medical au fost alocate de MSMPS în luna octombrie 2019, în lipsa studiilor și documentelor justificative. Ulterior, în luna noiembrie, aceste mijloace au fost transferate în avans Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, fără temei juridic și economic la data viramentului. Până în prezent, procedura de achiziții nu a fost realizată și, respectiv nu a fost încheiat un contract în acest sens. În aceste circumstanțe mijloacele publice au fost imobilizate pe un termen nedeterminat;
  • au fost alocate mijloacele publice de 3.8 milioane lei Institutului Mamei și Copilului pentru lucrări de reparație pentru Unitățile de Primire Urgentă, pentru care instituția nu a prezentat documente justificative MSMPS și auditului privind realizarea acestor lucrări;
  • au fost alocate 2.5 mil. lei Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru fortificarea bazei tehnico-materiale, instituția neprezentând documente justificative aferente;
  • utilizarea subsidiilor de către Policlinica Stomatologică Republicană în alte scopuri decât cele indicate în solicitare. Astfel, din mijloacele în sumă de 1.8 mil. lei, alocate instituției pentru utilaj medical, 1 milion de lei a fost utilizat pentru mobilier și lucrări de renovare, adică contrar destinației.

Au fost constatate iregularități la Centrul Republican de Reabilitare a Copiilor, care deține în evidență un teren cu suprafața de 0,64 ha în valoare de 827,0 mii lei, deși, acesta urma a fi transmis asociației de locatari. Astfel, conform normelor legale a fost permisă separarea unei porțiuni de teren public și transmiterea acestuia din domeniul public în domeniul public-privat al statului, în scopul proiectării și construcției blocurilor locative cu multe etaje pentru angajații din domeniul sănătății.

Insuficiența proceselor de control și audit intern la MSMPS și la instituțiile din subordine a determinat neasigurarea calculării și încasării conforme a veniturilor. Astfel, pentru un teren MSMPS, potrivit normelor legale, urma să se calculeze arenda terenului de minim 380 mii lei sau maxim 1.5 milioane lei. De menționat că, MSMPS dispune de contract și a încasat mijloace în sumă de doar 138 mii lei.

Directorul Colegiului de Medicină din mun. Bălţi, deși, urma să implementeze recomandarea din misiunea de audit precedentă din anul 2019, nu și-a realizat atribuțiile de serviciu și nu a asigurat contractarea și legalizarea utilizării spațiilor de 234 m2, la care are acces un agent privat din anul 2018 și până în prezent.

Veniturile ratate, calculate potrivit acordului dintre părți din anul 2017 constituie 627,0 mii lei.

Cu referire la implementarea recomandărilor Curții de Conturi, înaintate în rapoartele de audit precedente, se denotă că, acestea au fost implementate la nivel de 60%, 5 recomandări nu au fost implementate și sunt reiterate în Raport. Astfel, nu au fost înlăturate deficiențele constatate la obiectul „Blocul curativ nr. 2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni” cu valoarea investițiilor efectuate de 81,0 milioane lei, care nu este dat în exploatare, deși investițiile și lucrările au fost terminate în anul 2015.

Nu este funcțional „Sistemul de supraveghere epidemiologică a gripei aviare și altor maladii infecțioase” la ANSP.

Curtea de Conturi relevă că, situațiile constatate de audit au fost generate de ineficiența controlului intern la instituțiile de toate nivelele, precum și lipsa activităților de audit intern a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în anul 2019.

La fel, Curtea de Conturi a realizat și auditul situațiilor financiare ale Proiectului de modernizare a sectorului sănătății încheiate la 31 decembrie 2019.

Informațiile financiare ale Proiectului de Asistentă Tehnică sunt raportate Băncii Mondiale (BM), conform cerințelor stabilite de BM, care includ: rapoarte de progres aferente debursărilor și cheltuielilor suportate pentru implementarea activităților proiectului, precum și cele aferente suportului instituțional.

Misiunea de audit denotă că, cheltuielile suportate pe parcursul anului 2019, din mijloacele financiare ale Proiectului de Asistență Tehnică, componentă a Programului „Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova”, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine fidelă și veridică.