Prima / Biroul de presă / Noutăţi şi comunicate / Auditul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 imprimare
Auditul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
18.05.2017   Accesări: 695 

Prezentarea

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 18 mai curent, Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de conformitate combinat performanței asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale (BASS) de stat pe anul 2016.

Probele de audit au fost acumulate în cadrul Casei Naționale de Asigurări Sociale și unele entități implicate. Rolul CNAS constă în administrarea bugetului asigurărilor sociale de stat și implementarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați.

Potrivit Statutului, Casa Națională administrează și gestionează sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova și întocmește raportul anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, coordonează cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor, și prezintă, în termenele stabilite, Guvernului spre examinare și aprobare.

Scopul misiunii de audit a fost obținerea probelor relevante şi adecvate pentru formularea constatărilor și concluziilor incluse în Rapoartele de audit, cu înaintarea recomandărilor de îmbunătățire a proceselor, urmare a evaluării Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.

Constatările expuse în Raportul auditului de conformitate combinat performanței asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, relevă că veniturile BASS au fost influențate de unele activități insuficiente ale Casei Naționale și instituțiilor implicate în acest proces. Astfel, 

-                     înregistrarea plătitorilor de contribuții la BASS, nu în toate cazurile, s-a efectuat în termenele legale, iar autoritățile implicate nu au efectuat sistematic reconcilierea datelor, ceea ce nu asigură evidența completă a plătitorilor la nivel național;

-                     măsurile de disciplinare a plătitorilor care nu s-au înregistrat la BASS au fost insuficiente, astfel încât 24 de subdiviziuni teritoriale ale CNAS  nu au constatat contravenții pentru asemenea neconformități;

-                     datele sistemului informațional aferente numărului de plătitori înregistrați și statutelor acestora nu corespund celor prezentate de CNAS pentru 24 de raioane (58,5%), ceea ce nu oferă o bază exactă pentru evaluarea veniturilor;

-                     excluderea din evidență a unor plătitori la BASS și a obligațiunilor acestora s-a efectuat, în unele cazuri, fără temei sau fără indicarea, ori cu indicarea eronată în sistemul informațional a datelor reale, ceea ce a determinat raportarea neveridică a indicatorilor;

-                     atribuirea unor statute plătitorilor, în lipsa reglementărilor a condus la excluderea neconformă a acestora din Registrul plătitorilor de contribuții;

-                     prezentarea de către plătitori a dărilor de seamă aferente BASS la un nivel scăzut (55,7%) și neaplicarea măsurilor contravenționale de sancționare a acestora implică după sine imposibilitatea monitorizării asupra contribuțiilor ce urmează a fi încasate la buget;

-                     netransferarea de către plătitori a contribuțiilor în mărimea cuvenită și în termenele stabilite a determinat formarea restanțelor la BASS (358,8 mil.lei). Cheltuielile BASS au fost planificate și aprobate pentru anul 2016 pe programe și subprograme. Constatările auditului denotă, că acest proces nu a fost însoțit eficient de asistență și ghidare din partea autorităților centrale implicate și responsabile (Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și Ministerul Finanțelor), ceea ce a determinat rezerve la stabilirea și corelarea scopurilor, obiectivelor, activităților și indicatorilor pe rezultat. De asemenea, pentru sectorul social nu a fost creată o bază de date cu informații financiare și nefinanciare aferente programelor/subprogramelor, prin ce nu se asigură continuitatea acestui proces și consecvența stabilirii obiectivelor, fapt care nu va permite pentru viitor evaluarea impactului politicilor în domeniu, ci va oferi date aferente doar achitării drepturilor acordate.

Investițiile și reparațiile capitale realizate nu au avut la bază o planificare și monitorizare adecvată, ceea ce nu oferă o evaluare a justificărilor cheltuielilor necesare, precum și a celor suplimentare.

Managementul procesului de achiziționare a biletelor de recuperare a sănătății prin tratament balneosanatorial și reabilitare pentru persoane asigurate (68,0 mil.lei)  s-a desfășurat cu nerespectarea normelor legale și a documentelor de licitației ceea ce a determinat desfășurarea neconformă a acestuia, cu contractarea unor oferte neconforme în valoare de 8,5 mil.lei. ,

De asemenea, au fost constatate cazuri de adjudecare a contractelor unor ofertanți, care au oferit un număr mai mic de proceduri, comparativ cu alți ofertanți.  Evaluările și verificările auditului la acest capitol a constatat și indici de fraudă în sumă de 1,8 mil.lei.

Acordarea și verificarea conformității acordării ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului se realizează prin intermediul mai multor autorități (Direcțiile de asistență socială, Casa Națională, Î.S. „Posta Moldovei", Inspecția Socială), care nu conlucrează eficient, ceea ce a determinat stabilirea prestațiilor în cuantum majorat, nerecuperarea plăților achitate neconform și a evidenței sumelor ce urmează a fi recuperate.

Totodată lipsa mecanismului legal de restituire a plăților achitate neconform, dar și a evidenței acestora determină nerecuperarea în sume integrale a plăților achitate nejustificat.

Pentru prestațiile sociale acordate șomerilor de către Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, nu au fost raportate plățile neridicate aflate la conturile bancare tranzitorii ale beneficiarilor.

Gestionarea de către CNAS a sistemului informațional complex și specific, unic la nivel național, care conține informații privind plătitorii de contribuții la BASS, persoanele asigurate, dar și beneficiarii de prestații sociale necesită îmbunătățiri. Astfel, pentru diminuarea riscurilor aferente, acestuia urmează a-i fi sporită securitatea, prin proceduri de control sigure din partea CNAS, inclusiv în procesul de operare a modificărilor și incidențelor de către furnizorii serviciilor de mentenanță și de deservire a echipamentului și a sistemului informațional etc.

Misiunea de audit financiar asupra raportului Guvernului privind executarea BASS a cuprins evaluarea rapoartelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și rapoartele financiare. Rezultatele misiunii atestă că întocmirea rapoartelor privind executarea BASS s-a realizat în conformitate cu reglementările cadrului de raportare  aprobat. Totodată, prevederile neexhaustive ale acestuia nu au permis aprecierea corectitudinii reflectării de către CNAS a indicatorilor executați. De asemenea, la întocmirea rapoartelor financiare, nu a fost asigurată completitudinea informațiilor prezentate, în contextul principiului contabilității de angajamente, la capitolul datorii. În acest context, auditul exprimă Opinie cu rezervă.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.

 

 

 
 
Plasează în:   google Delicious Digg Yahoo Facebook Twitter Netvibes linkedin
 

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău,  
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 2865418  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close