Prima / Biroul de presă / Noutăţi şi comunicate

Noutăţi şi comunicate

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   Iunie   Iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
 
Auditul efectuat la Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău
25.07.2014
Verificările de audit asupra conformității administrării mijloacelor publice și gestionării patrimoniului de către Direcția Sănătății au constatat unele abateri și iregularității, determinate de controlul intern irelevant pentru aceste procese. Mediul de control al entității nu asigură pe deplin buna funcționare a sistemului de management financiar și control.
Accesări: 960     
Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către IFPS
24.07.2014
În baza activităților desfășurate, auditul a relevat conformitatea utilizării mijloacelor publice şi gestionării fondurilor publice în anul 2013, cu excepția neconformităților admise la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii și întreținerea mijloacelor de transport, la efectuarea achizițiilor publice, gestionarea situației patrimoniale, precum și formarea prețurilor la serviciile prestate de către Î.S.„Fiscservinform”, fondator al căreia este IFPS.
Accesări: 1276     
Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Fiscal de Stat
24.07.2014
În baza activităților de audit desfășurate asupra conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către organele SFS se atestă, că acțiunile acestora au fost conforme cadrului legal, însă unele procese necesită îmbunătățiri în vederea asigurării eliminării deficiențelor identificate.
Accesări: 954     
Constatările misiunii de audit privind raionul Teleneşti
23.07.2014
Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea legalității și regularității procesului bugetar şi administrării patrimoniului public de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Teleneşti, prin prisma cadrului legal-normativ în vigoare, corelarea reglementărilor metodologice cu instrumentele de evaluare şi planificare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de formare şi gestiune a cheltuielilor bugetare.
Accesări: 773     
Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Serviciul Vamal
22.07.2014
În baza activităților desfășurate, auditul denotă că gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale, cu excepția existenței unor carențe în aspectul conformității proceselor de executare a mijloacelor financiare și raportare a situației patrimoniale. În special, se atestă nevalorificarea mijloacelor acordate din surse externe, neconformități la administrarea patrimoniului public și gestionarea procesului de achiziții publice.
Accesări: 680     
Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Vamal
22.07.2014
Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 22 iulie 2014. Misiunea de audit a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile privind conformitatea aplicării cadrului legislativ-normativ în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată, prin prisma responsabilităților atribuite Serviciului Vamal.
Accesări: 1047     
Managementul resurselor umane în domeniul sănătăţii
21.07.2014
Curtea de Conturi a decis să verifice domeniul gestionării resurselor umane din sistemul ocrotirii sănătății, ținînd cont de rolul crucial al cadrelor medicale pentru menținerea și asigurarea dezvoltării unei societăți sănătoase, precum și de faptul, că sistemul sănătății poate face față provocărilor actuale și cerințelor consumatorilor de servicii medicale, numai avînd personal medical suficient, calificat și repartizat uniform.
Accesări: 856     
Experţi europeni în vizită la Curtea de Conturi
17.07.2014
Preşedintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) şi Angela Pascaru, membrul CCRM au avut o întrevedere cu o delegaţie de experţi europeni, care a vizitat instituţia pe 17 iulie 2014.
Accesări: 233     
Situația deplorabilă în domeniul utilizării durabile a terenurilor agricole
15.07.2014
Raportul auditului performanței în domeniul mediului privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 15 iulie 2014. Importanța și actualitatea domeniului, a determinat Curtea de Conturi de a iniţia auditul de mediu privind utilizarea durabilă a a terenurilor agricole, pentru a cuantifica realizarea activităților ce țin de protecția acestora, și pentru a identifica dificultățile și cauzele în realizarea politicilor de domeniu.
Accesări: 603     
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova în vizorul Curţii de Conturi
10.07.2014
Raportul auditului situațiilor financiare ale Centrului pentru Drepturile Omului pe exercițiul bugetar 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 10 iulie 2014.Centrul este o instituţie de stat independentă, care oferă promovează, protejează drepturile omului, apără persoanele ale căror drepturi au fost încălcate și întreprinde toate acțiunile necesare de prevenire a acestora.
Accesări: 693     
Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în 2013
04.07.2014
Majorarea cheltuielilor pentru ocrotirea sănătății în anul 2013, comparativ cu anul 2000, de circa 10 ori și, comparativ cu nivelul de creștere a cheltuielilor Bugetului Public Național și Produsului Intern Brut, de circa 4 ori denotă interesul sporit al statului față de domeniul sănătății publice, urmărind sporirea calității serviciilor respective acordate populației.
Accesări: 581     
Auditul la Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi la Institutul Oncologic
03.07.2014
Managementul financiar al instituțiilor auditate, în general, este funcţional şi atestă o asigurare rezonabilă în aspectele semnificative asupra conformităţii tranzacțiilor aferente situaţiilor financiare şi patrimoniale ale IMSP Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Urgentă şi IMSP Institutul Oncologic, precum şi a administrării fondurilor publice.
Accesări: 681     
Seminar privind auditul performanței
02.07.2014
Un seminar privind conceptul şi specificul auditului performanței a fost organizat pentru membrii și angajații Curții de Conturi de către expertul internațional IBTCIJames Bonnell, la data de 1 iulie anul curent.
Accesări: 521     
Raportul auditului regularităţii la Procuratura Generală
30.07.2013
La data de 29 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat în cadrul şedinţei publice Raportul auditului regularităţii pe exerciţiul bugetar 2012 la Procuratura Generală.
Accesări: 1091     
Auditul la „Spitalul Clinic Republican” și „Institutul Mamei și Copilului”
26.07.2013
Rapoartele de audit ale regularităţii utilizării fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală și gestionării patrimoniului public de către Instituţia Medico-Sanitară Publică „Spitalul Clinic Republican” și Instituţia Medico-Sanitară Publică „Institutul Mamei și Copilului” în exerciţiul bugetar 2012 au fost examinate în cadrul ședinței Curții de Conturi din 26 iulie 2013.
Accesări: 1634     
Auditul Raportului Guvernului privind executarea FAOAM în 2012
26.07.2013
Astăzi, în şedinţă publică, Plenul Curţi de Conturi a examinat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în exercițiul bugetar 2012.
Accesări: 1279     
Contraargumente în contextul declaraţiilor ex-vicepreşedintelui
25.07.2013
La data de 17 iulie curent, ex-vicepreședinte al Curții de Conturi a susținut o conferință de presă, venind cu declarații provocatoare și acuzații nefondate în adresa angajaților și Președintelui Curții de Conturi. Mai multe surse mass-media au preluat declarațiile dlui Șoitu, fiind difuzate și publicate știri cu abordare, preponderent, unilaterală a aspectelor abordate de ex-vicepreşedintele CCRM, fără a fi solicitată opinia sau viziunea Curții de Conturi la acest capitol.
Accesări: 1014     
Gestionarea banilor publici și patrimoniului de stat în raionul Rezina
23.07.2013
La capitolul transferurilor de la bugetul de stat, se atestă o diminuare a sumelor transferate, în anul 2011 ponderea acestora constituind 61,9%, iar în anul 2012, respectiv 52,1%.
Accesări: 1003     
Auditul datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012
18.07.2013
În cadrul ședinței publice din 18 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului datoriei publice, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2012. Rezultatele auditului relevă că Ministerul Finanțelor a întreprins măsuri în vederea îmbunătățirii evidenței și raportării datelor domeniului vizat. Totodată, se atestă prezența unor deficiențe în procesul de administrare, monitorizare și raportare a datoriei publice.
Accesări: 1086     
Auditul Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012
18.07.2013
În ședința publică de astăzi, 18 iulie 2013, Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012. Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul, că Raportul Guvernului, în aspectele semnificative, este întocmit conform prevederilor acceptate şi prezintă informaţia financiară bazată pe datele evidenţei sistemului trezorerial şi consolidarea datelor rapoartelor executorilor de buget.
Accesări: 846     
1 2 3 4 »»