<![CDATA[Curtea de Conturi a Republicii Moldova]]> http://www.ccrm.md/ 2021-06-14 ro http://www.ccrm.md/ Copyright (c) 2017 http://www.ccrm.md/ LEGE Nr. 229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern #
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern. Prezenta lege stabileşte cadrul juridic al controlului financiar public intern. ]]>
2016-08-30
LEGE Nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public #
Prezenta lege reglementează regimul general al funcţiei publice, statutul funcţionarului public, raporturile juridice dintre funcţionarii publici şi autorităţile publice, precum şi alte raporturi ce decurg din acestea.]]>
2016-08-29
LEGE Nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public #
Codul de conduită a funcţionarului public (denumit în continuare Cod) reglementează conduita funcţionarului public în exercitarea funcţiei publice.]]>
2016-08-25
LEGE Nr. 113 din 27.04.2007 a contabilităţii #
Scopul prezentei legi este stabilirea cadrului juridic, a cerinţelor unice şi a mecanismului de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova.]]>
2016-08-24
LEGE Nr. 61 din 16.03.2007 privind activitatea de audit #
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind organizarea activităţii de audit de către societăţile de audit şi auditorii întreprinzători individuali, reglementează exercitarea profesiei de auditor.]]>
2016-08-22
LEGE Nr. 397 din 16.10.2003 privind finanţele publice locale #
Finanţele publice locale fac parte integrantă din sistemul finanţelor publice şi includ bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea]]>
2016-08-21
LEGE Nr. 847 din 24.05.1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar #
Sistemul bugetar care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include: bugetul de stat,]]>
2016-08-19
Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994 http://www.ccrm.md/constitutia-republicii-moldova-din-29071994-1-92
Prevederile Constituție cu referire la Curtea de Conturi sînt stipulate în Articolul 133.]]>
2016-08-18
LEGE Nr. 260 din 07.12.2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova http://www.ccrm.md/lege-nr-260-din-07122017-privind-organizarea-si-functionarea-curtii-de-conturi-a-republicii-moldova-1-109
Prezenta lege reglementează mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență, precum şi alte aspecte relevante pentru activitatea Curţii de Conturi; raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern.]]>
2018-01-15