Implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de Uniunea Europeană

ANDRIEȘ Violeta

Membru


february 19, 2019 • views 6042

curtea-suprema

 

Prin elaborarea acestui articol vin să informez cititorii, despre prioritățile și avantajele autorităților publice, organizațiilor neguvermamentale și cele educaționale, privind oportunitatea accesării fondurilor oferite de Uniunea Europeană în calitate de grant pentru îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor din Republica Moldova.

Rolul Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în acest proces este de a contribui la asigurarea procedurilor de implementare a programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, și anume, în domeniul managementului de audit și control, recuperării fondurilor Uniunii Europene (UE) obținute și/sau utilizate cu iregularități, prin fraude sau corupție, precum prevenirii și combaterii acestor fenomene.

Cooperarea transfrontalieră la hotarele externe ale UE reprezintă o prioritate-cheie în cadrul politicii europene de vecinătate. Adoptarea Instrumentului European de Vecinătate (IEV) a îmbunătățit considerabil domeniul de aplicare al cooperării transfrontaliere. În acest context, Republica Moldova în anul 2017 a ratificat Acordurile de finanțare pentru două programe operaționale comune (POC) de cooperare transfrontalieră, și anume:

  • „România – Republica Moldova 2014-2020”, (contribuția maximă a UE - 81,0 mil. euro) având obiectivul de a spori dezvoltarea economică și de a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor din aria programului, prin investiții comune în educație, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în același timp siguranța şi securitatea cetățenilor din cele două țări.
  • „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, (contribuția maximă a UE - 49,0 mil. euro.) Obiectivul general al programului fiind îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creștere sustenabilă și protecția în comun a mediului.

Menționez, că în cadrul programelor menționate, prin acordurile de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a României (MDRAP), a fost instituit cadrul instituțional al acestora, desemnând Curtea de Conturi a Republicii Moldova în calitate de membru al Grupurilor de Auditori. Prevederile acordurilor au fost transpuse în Hotărârea Guvernului nr.576 din 19.07.2017, prin care Curții de Conturi i s-a atribuit calitatea de Autoritate Națională de Audit cu funcția de auditare a Programelor prin intermediul grupului de auditori. Membrii desemnați ai grupului de auditori sunt: Vozian Tatiana, șef direcție și Goriuc Teodorina, auditor public superior.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, ca primă experiență, în perioada 24-28 iulie 2017, de comun cu reprezentanții Autorității de Audit a României, a efectuat auditul privind desemnarea autorităților și a organelor de gestiune pentru ”Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020” și auditul privind evaluarea conformității sistemului de management și control instituit pentru ”Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020”.

Astfel, desemnarea structurilor Programelor transfrontaliere a fost decisă în luna octombrie 2017, ca urmare a rapoartelor de audit elaborate și prezentate Comisiei Europene de către Autoritatea de Audit a României. Astfel, prin emiterea unei opinii nemodificate pe marginea unui sistem de management și control al programelor de cooperare transfrontalieră „România – Republica Moldova 2014-2020” și „Bazinul Mării Negre 2017-2020”, autoritățile din Republica Moldova au fost desemnate în calitate de structuri naționale ale programelor:

  • Autoritatea Naţională de Management – Cancelaria de Stat;
  • Punctul Național de Contact pentru Control – Ministerul Finanțelor;
  • Autoritatea Națională Anticorupție și Antifraudă – Centrul Național Anticorupție.

Țin să accentuez, că anul 2018 a permis o fortificare a comunicării și a experiențelor comune ale autorităților publice de pe ambele maluri ale Prutului, de această dată, în desfășurarea unui audit de sistem al programelor de cooperare transfrontalieră, care are drept scop examinarea comprehensivă a regularității, economicității, eficienței și efectivității funcționării sistemului de management și control relevant, în utilizarea fondurilor europene. Misiunile de audit de sistem au fost desfășurate concomitent pentru ambele programe de cooperare transfrontalieră, fiind formate echipe mixte de către auditorii Curții de Conturi, precum și auditori ai Autorității de Audit a României.

Urmare misiunilor de audit, echipa de audit a constatat deficiențe, în ceea ce ține de controlul intern, înaintând recomandări cu privire la elaborarea reglementărilor interne și descrierilor operaţionale a proceselor aferente funcţiilor stabilite de angajamentele europene, precum și inițierea unor măsuri în sensul permanentizării personalului Autorității Naţionale de Management (Cancelaria de Stat) şi Punctului Național de Contact pentru Control (Ministerul Finanțelor) din Republica Moldova, în vederea fidelizării personalului pe posturi şi eficientizării activității.

La moment, pentru POC „România – Republica Moldova 2014-2020”, raportul de audit este la etapa de definitivare, urmând în scurt timp a fi emisă opinia de audit pentru sistemul instituit în cadrul programului. Totodată, în prima jumătate a lunii februarie 2019, a fost emisă opinia pentru POC „Bazinul Mării Negre 2014-2020”, care per sistem, denotă că acesta funcționează, dar sunt necesare unele îmbunătățiri. Principalele deficiențe constatate vizează implementarea unui Sistem de Management al Securității Informației conform prevederilor standardelor internaționale, managementul accesului în sistemul informatic eMS, managementul riscurilor de securitate a informației, auditul intern al activității IT, managementul incidentelor de securitate a informației, proceduri operaționale de securitate a sistemului eMS.

Concomitent, un alt program extrem de important pentru Republica Moldova, îl constituie Programul Transnațional Dunărea 2014-2020, care este un instrument de finanțare a Cooperării Teritoriale Europene (ETC). Acesta fiind unul dintre obiectivele politicii de coeziune a Uniunii Europene, care oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a schimburilor de politici între actorii naționali, regionali și locali din diferite state membre.

Având în vedere acoperirea sa geografică, acest program extrem de complex oferă o dimensiune politică cooperării transnaționale, unică în Europa, care face față cu succes provocărilor, cum ar fi asigurarea unor mecanisme bune pentru contractarea partenerilor, care primesc finanțare din diferite instrumente ale UE. Programul Transnațional Dunărea 2014-2020 finanțează proiecte pentru dezvoltarea și implementarea practică a cadrelor de politică, a instrumentelor și serviciilor, și a investițiilor pilot concrete la scară mică.

În vara anului 2018, a demarat misiunea de audit de desemnare a structurilor implicate în implementarea Programului transnațional „Danube Transnational Programme”, ulterior fiind definitivate structurile implicate în realizarea programului. Autoritatea de Audit pentru Programul dunărean a efectuat estimarea sistemului de gestiune și control, în conformitate cu ghidul de evaluare al sistemului elaborat de către Comisia Europeană. În ceea ce privește toate cerințele esențiale, evaluarea a vizat revizuirea cadrului de reglementare central și organizatoric.

Este important de menționat, că Curtea de Conturi, în activitatea sa, menține și promovează în continuu valorile și punțile de comunicare create, datorită programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională, muncind permanent în folosul cetățenilor. Datorită conlucrării tuturor autorităților implicate în implementarea programelor, asigurăm nu doar accesul Republicii Moldova la sursele de finanțare ale Uniunii Europene, ci și fortificăm sistemului național de management și control, contribuind, în așa mod, la promovarea imaginii Republicii Moldova pe mapamond.